Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų finansavimo lėšų paskirstymo

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymą, patvirtino finansuotinų ir nefinansuotinų organizacijų, dalyvavusių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektų atrankos konkurse,  sąrašą. Visos organizacijos, dalyvavusios konkurse apie jo rezultatus bus informuotos individualiai paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

 

PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2971

 

FINANSUOTINŲ IR NEFINANSUOTINŲ ORGANIZACIJŲ, DALYVAVUSIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE, SĄRAŠAS

 

Eil. nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Juridinio asmens kodas Surinktų balų vidurkis Prašoma suma, Eur Skiriama suma (Eur), iš jų

 

iš viso valstybės biudžeto lėšos planuojamos Savivaldybės bi4udžeto lėšos
Finansuotini projektai
1. VšĮ „Vilties žiedas“ „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Vilniaus miesto savivaldybėje“  

135977640

 

24,5

 

114796,8

 

21803

 

21803

 

X

2. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga „neGalia – socialinės reabilitacijos paslaugos dienos centre“ 191909625 40  99507 79009 79009  X
3. VšĮ „Mažoji guboja“ „Dienos užimtumo centro „Mažoji guboja“ veikla“ 223819110 33,5 67500 34176 34176 X
4. Maltos ordino pagalbos tarnyba „Maltiečių paslaugos neįgaliesiems 2021“ 190740859 35,5 89526,96 38528 X 38528
5. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ „LSKD „Guboja“ spalvų orkestro studijos veikla“ 190730936 31,5 57000 27691 27691 X
6. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ „2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 191183053 38 115000 90730 X 90730
7. VšĮ „Menava“ „Individuali pagalba nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant“ 124865622 39,5 29900 24608 24608 X
8. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija „2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 191869255 30,5 50289 9798 9798 X
9. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ „Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą“ 301790792 43 88956 80248 80248 X
10. VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ „Bernardinų neįgaliųjų dienos centras 2021“ 124542042 30 23832 14922 14922 X
11. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA „Kurčio vaiko šeima 2021“ 191973072 34 48190 34477 34477 X
12. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ „Vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, socialinės integracijos bei įtraukties į visuomenę stiprinimas“ 303022421 34 63529,55 41002 X 41002
13. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektas“ 195700427 35 95168 45582 45582 X
14. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga „Socialinės reabilitacijos paslaugos – neįgaliems vilniečiams bei jų šeimos nariams“ 191893217 37 50453 30660 30660 X
15. Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija „IS mokykla 2021“ 304076906 26,5 49192 7765 7765 X
16. VšĮ „SOPA“ „Žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas per darbinę veiklą“ 300570569 35 37162 24310 24310 X
17. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras „Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus m. kurčiųjų bendruomenei 2021“ 125297336 37,5 115000 81396 81396 X
18. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ „Socialinės reabilitacijos paslaugos transplantuotiems, laukiantiems organo transplantacijos ir dializuojamiems  neįgaliesiems“ 191609186 32,5 18200 10158 10158 X
19. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ „Socialinis taksi – žmonių su negalia ekonominio ir socialinio mobilumo didinimas“ 302326599 33,5 92767,68 52718 52718 X
20. Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija „Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 193273026 31 95387 35807 35807 X
21. Lietuvos muzikos terapijos asociacija „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“ 191945660 32,5 49225,5 31775 31775 X
22. Grigiškių neįgaliųjų draugija „Grigiškių socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas“ 125102843 27,5 23500 6556 6556 X
23. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ „Galiu daugiau“ 301675320 36 18980 12941 12941 X
24 VšĮ Vilkpėdės socialinių paslaugų centras „Gyvenkime, kurkime ir džiaukimės drauge“ 125248410 43,5 115000 108583 88643 19940
25. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius „Čia ir dabar“ 191873677 26,5 113661,57 20793 20793 X
26. Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ „2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas“ 191192821 32,5 38649 16930 16930 X
27. Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ „Kurčiųjų fizinio aktyvumo skatinimas Vilniaus mieste“ 19319458 33,5 69694 41538 41538 X
28. VšĮ centras „Eik“ „Neįgaliųjų socialinė integracija per fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną“ 302468207 37,5 96164 43140 43140 X
29. Vilniaus neįgaliųjų sporto klubas „Vilnis“ „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje individualus pritaikymas bei teikimas“ 191863416 29,5 21813 9955 9955 X
30. Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubas „Vėjas“ „Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose“ 193188857 24,5 55642 11556 11556 X
31. Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Feniksas“ „Būkime savarankiški ir aktyvūs“ 193079498 35 9307 6574 6574 X
32. Vilniaus miesto žmonių su negalia sporto klubas „Atrama“ „Neįgaliųjų socialinė integracija į visuomenę per krepšinio vežimėlių užsiėmimus“ 125089292 33 25070 10053 10053 X
33. Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas „Neįgaliųjų tenisas Lietuvoje“ 304234822 32,5 30621 15576 15576 X
34. Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Šaltinis“ „Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių gyventojų socialinė integracija per kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimus“ 191206655 28,5 76580 19378 19378 X
Nefinansuotini projektai
1. Vilniaus kurčiųjų šaškių-šachmatų klubas „Rikis“ „Asmenų su klausos negalia socialinė integracija į visuomenę per šaškes ir šachmatus Vilniaus mieste“ 124703855 18,5 8510 X X X

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.