Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso finansavimo 2022 metais lėšų paskirstymo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymą, patvirtino finansuotinų, nefinansuotinų ir atmestų organizacijų, dalyvavusių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse 2022 metais,  sąrašą.

 

 

Eil. nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Juridinio asmens kodas Surinktų balų vidurkis Prašoma suma, Eur Skiriama suma (Eur), iš jų

 

iš viso Valsty-bės biudžeto lėšos Planuoja-mos Savival-dybės biudžeto lėšos
Finansuotini projektai
1. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga „neGalia – socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus neįgaliųjų dienos centre“ 191909625 41  115000 98804 X  98804
2. VšĮ „Mažoji guboja“ „Dienos užimtumo centro „Mažoji guboja“ veikla“ 223819110 39,5 55700 53020 53020 X
3. Maltos ordino pagalbos tarnyba „Maltiečių paslaugos neįgaliesiems 2022“ 190740859 34,5 103674, 96 73579 73579 X
4. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems, dalyvaujantiems SPALVŲ ORKESTRO studijos veikloje“ 190730936 32,5 51800 27608 27608 X
5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 191183053 34 115000 72922 72922 X
6. VšĮ „Menava“ „Individualios paslaugos nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant“ 124865622 32,5 38000 29292 29292 X
7. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 191869255 26 39726,91 17057 17057 X
8. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ „Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą“ 301790792 33,5 82174 57052 57052 X
9. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija „Negalios paliestų šeimų stiprinimas“ 190679146 35,5 29244, 79 21920 X 21920
10. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA „Kurčias vaikas ir jo šeima“ 191973072 38,5 55060 46390 46390 X
11. Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ „Lengvesniam gyvenimui su 1 tipo diabetu“ 191878119 32 31626,05 21039 21039 X
12. Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“ „Vilniaus miesto vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, socialinės integracijos bei įtraukties į visuomenę stiprinimas“ 305366887 31 114702, 86 53975 53975 X
13. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas“ 195700427 37 101434 74631 74631 X
14. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga „Socialinės reabilitacijos paslaugos – neįgaliems vilniečiams bei jų šeimos nariams“ 191893217 31,5 65371 38272 38272 X
15. Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ „IS mokykla 2022“ 304076906 33,5 28381 16461 16461 X
16. VšĮ „SOPA“ „GEBU 2022“ 300570569 39,5 29980 27824 27824 X
17. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras „Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus m. kurčiųjų bendruomenei 2022“ 125297336 36,5 115000 101154 101154 X
18. Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija „Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 193273026 42 80880 76356 76356 X
19. Lietuvos muzikos terapijos asociacija „Menas vaikų su negalia ir jų šeimų gerovei“ 191945660 27,5 47695 21420 21420 X
20. Grigiškių neįgaliųjų draugija „Pagalba neįgaliajam – sėkmingos integracijos garantas“ 125102843 35,5 30000 25536 25536 X
21. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ „Savarankiškumo ugdymas – pilnaverčio gyvenimo pagrindas“ 301675320 31 43860 24466 24466 X
22. VšĮ Vilkpėdės socialinių paslaugų centras „Gyvenkime, kurkime ir džiaukimės drauge“ 125248410 41 115000 106214 32438 73776
23. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius „Čia ir dabar“ 191873677 28 60998,11 28847 28847 X
24. VšĮ centras „Eik“ „Negalia taps galia – darom drauge“ 302468207 28,5 114997 53124 53124 X
Nefinansuotini projektai
1. VšĮ „Sėkmingi vaikai“ „Psichinę negalią turinčių vaikų socialinių įgūdžių formavimas, ugdymas reabilitacija, įtraukties didinimas ir pagalba jų šeimoms“ 304288243 17,5 43582, 63 X X X
2. Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas“ 191192821 22 44676 X X X
3. Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ „Kurčiųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas, aktyviai dalyvaujant fizinio aktyvumo užsiėmimuose“ 19319458 12 76617 X X X
4. Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Feniksas“ „Aktyvi ir sveika gyvensena“ 193079498 21 12646 X X X
5. Vilniaus miesto žmonių su negalia sporto klubas „Atrama“ „Neįgaliųjų socialinė integracija į visuomenę per stalo teniso ir krepšinio vežimėlių užsiėmimo paslaugas“ 125089292 21 22118 X X X
6. Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Šaltinis“ „Vilniaus miesto gyventojų su regėjimo negalia aktyvios ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, ugdymas ir palaikymas“ 191206655 21,5 21254 X X X
Atmesti projektai
1. UAB „Jarinta“ „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems“ 303430469 * 60876 X X X
2. VšĮ „Socialinis taksi“ „Socialinis taksi – žmonių su negalia ir jų šeimos narių savarankiškumo bei užimtumo didinimas“ 305650211 * 114956, 04 X X X
3. VšĮ „Asistentinis taksi“ „VšĮ Asistentinis taxi individualios paslaugos neįgaliesiems ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams“ 305629313 * 115000 X X X
4. VšĮ „Neįgaliųjų Naujasis teatras“ „Vilniaus miesto Neįgaliųjų Naujasis teatras „Ateik““ 302247949 * 53822, 11 X X X
5. Sveikatingumo, socialinės aplinkos ir ekologijos gerinimo asociacija „Interaktyvios kūrybinės dirbtuvės“ 305665576 * 114950 X X X

* „Atmesta dėl neatitikimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatams“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.