Informacija iš Ukrainos atvykusiems ir Lietuvos respublikos pilietybę atkurti norintiems lietuvių kilmės asmenims


Informacija Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmės asmenims bei jų šeimų nariams apie Vyriausybės priimtą nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą

Informacija apie socialines garantijas »

Pabėgėlių priėmimo centras »

Piniginės paramos dydžiai »Bendra informacija

2022 m. balandžio 6 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą. Prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo bus galima pateikti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Priimtu nutarimu inicijuojama Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, jų šeimos narių ir kitų įstatyme nurodytų asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos Ukrainos į Lietuvą nuolat gyventi organizavimą ir įstatyme numatytos valstybės paramos įsikūrimui ir integracijai teikimą.

Su perkeltais į Lietuvą asmenimis bus sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo. Valstybės parama, atsižvelgiant į individualius poreikius, gali būti teikiama iki 24 mėnesių.

Asmenys prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo galės teikti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos per Lietuvos ambasadą Ukrainoje (detalesnė informacija el. paštu [email protected], tel. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).


Leidimas nuolat gyventi
Atvykęs į Lietuvos Respubliką ir gavęs perkeliamojo statusą, asmuo privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo dienos kreiptis į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo, toks asmuo gauna teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 5 metams (leidimas nuolat gyventi).

Registracija į užimtumo tarnybą
Užimtumo tarnybose iš Ukrainos atvykusiems Lietuvos piliečiams visos informavimo, konsultavimo, įdarbinimo ir Aktyvių darbo rinkos politikos programų paslaugos teikiamos telefonu 1883. Be to, telefonu +37066110885 informacija teikiama rusų ir anglų kalbomis.

Pateikiami dokumentai

Norėdami pateikti dokumentus perkeliamojo asmens statusui gauti, asmenys turės lietuvių arba anglų kalba užpildyti Prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo formą, pridėti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 10 straipsnyje nurodytus dokumentus.

Kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba
 2. Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas, arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Pilietybės įstatyme, arba
 3. Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, arba dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo pagal Pilietybės įstatymo reikalavimus turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 4. asmens raštu pateikta deklaracija apie jo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar jos dalyje;
 5. asmens laisva forma pateikta deklaracija, patvirtinanti, kad jis nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo, ir nuskenavus juos persiųsti LR ambasadai Ukrainoje adresu: [email protected].

Gavę Jūsų dokumentus būtinai su Jumis susisieks ambasados darbuotojai.

Maloniai rekomenduojame prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikti tik po to, kai atidžiai susipažinsite su visais pridėtais dokumentais, perkeliamojo asmens teisėmis ir pareigomis bei kita informacija ir atsakingai apsispręsite gyventi ir integruotis Lietuvoje.


Išlaidų atlyginimas
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 8 straipsnio 5 dalimi, jei atvykęs į Lietuvą asmuo nusprendžia atsisakyti perkeliamojo asmens statuso ir/ar nedalyvauti integracijos programoje, jis privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo patirtas išlaidas.

  

Informacija apie socialines garantijas

Paslauga,
socialinė garantija
Suteikus
perkeliamojo
asmens statusą
(atvykus
į Lietuvą,
išduodamas
leidimas
nuolat gyventi)
Nuo leidimo
laikinai gyventi,
išduoto humanitariniu
pagrindu
išdavimo
dienos
Nuo leidimo
laikinai gyventi,
patvirtinančio
suteiktą
laikiną apsaugą,
išdavimo dienos
Patirtų išlaidų tvarkant dokumentus (dokumentų vertimas ir legalizavimas) kompensavimas +
Perkėlimo išlaidų kompensavimas +
Turto pervežimo kompensavimas +

(Kai negalima
pervežti turto,
skiriama
kompensacija)

Vienkartinė įsikūrimo išmoka +
Gauti gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalinę kompensaciją (kiekvieną mėnesį) +
Parama integracijai (iki 24 mėn.)(finansinė parama 18 mėn.) +
Nemokamai apsigyventi pasiūlytame būste +
Dirbti be leidimo dirbti ar sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, kuriuos išduoda Užimtumo tarnyba + + +
Dirbti pagal laikinojo darbo sutartį + +
Vykdyti savarankišką veiklą + + +
Gauti Užimtumo tarnybos teikiamas darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones + + +
Neimama valstybės rinkliava už nacionalinės vizos išdavimą +
Gauti leidimą laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindu nemokamai +
Atleidžiami nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, jeigu to padaryti negali dėl objektyvių priežasčių + +
Gauti skubiąją medicinos pagalbą, nėštumo priežiūrą, pagalbą prasidėjus gimdymui bei kitas būtinas I ir II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų + + +
Gauti receptinių vaistinių preparatų + +
Nepilnamečiams – skiepai + +
Visiems – COVID skiepai + +
Lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą (jei tais kalendoriniais metais sueina 6 m.). Lankyti darželio ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos vaikams iki 6 m. nėra privaloma (nebent šeima yra socialinės rizikos grupėje) + +
Lankyti įstaigas / mokyklas vykdančias bendrojo ugdymo programas + +
Mokytis pagal profesinio mokymo programas + +
Išmokos vaikams + +
Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) + +
Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant mokslo metams) + +
Vienkartinė įsikūrimo pašalpa + +
6 mėn. kompensacija už ikimokyklinį ugdymą + +
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija + +
Šalpos pensijos + +
Socialinės paslaugos + +
Negalios nustatymas + +
Pagalba, išmokos ir paslaugos neįgaliems + +
Parama netekus artimo žmogaus (laidojimo pašalpa) + +
Maisto paketai, maisto kortelės +
Higienos pagalbos paketai +
Vaikų higienos paketai +
Pagalba naujagimiui ir mamai +
Įgijus reikalingą socialinio draudimo stažą – ligos, motinystės, tėvystės vaiko priežiūros ir kitos socialinio draudimo išmokos + +

 


Pabėgėlių priėmimo centras

Perkeliamojo asmens iš Ukrainos integracija


Bendra informacija

Perkeliamojo asmens statusą gavęs asmuo turi teisę atvykęs į LR gauti valstybės paramą perkeliamųjų asmenų integracijai. Už perkeliamo asmens integraciją LR atsakingas integracijos operatorius – Pabėgėlių priėmimo centras.

Kontaktai:

Karaliaus Mindaugo g. 18, LT-55283 Rukla
Tel./faks.: +370 349 73377, +370 672 14158
El. p. [email protected]
www.rppc.lt


Atvykimas

Perkeliamasis asmuo turi teisę per 3 mėnesius nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos pateikti prašymą perkėlimo į LR koordinatoriui dėl atvykimo į LR.

Perkėlimo organizatorius perduoda informaciją apie asmens atvykimo į LR datą, laiką ir vietą integracijos operatoriui.

Pabėgėlių priėmimo centras organizuoja asmens paėmimą iš atvykimo vietos ir pervežimą į apgyvendinimo vietą.


Pateikiami dokumentai

Perkeliamasis asmuo per 10 darbo dienų nuo atvykimo į LR Pabėgėlių priėmimo centrui turi pateikti:

 1. Prašymą dėl paramos integracijai;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Apgyvendinimas

Perkeliami asmenys gali būti apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre arba jo suteiktose patalpose.

Centre arba jo suteiktose patalpose asmenys gali gyventi iki 4 mėn.


Aprūpinimas

Gyvenimo Pabėgėlių priėmimo centre arba jo suteiktose patalpose laikotarpiu perkeliami asmenys aprūpinami pagal patvirtintus normatyvus:

 1. Būtiniausiais namų apyvokos reikmenimis
 2. Baldais
 3. Patalyne

Išlaidų atlyginimas
Jei perkeliamam asmeniui paramos integracijai teikimas nutraukiamas dėl perkeliamojo asmens statuso panaikinimo, asmuo privalo atlyginti LR patirtas išlaidas.

Integracijos laikotarpis

Pabėgėlių priėmimo centras su perkeliamuoju asmeniu pasirašo sutartį, kartu su juo sudaro individualų paramos perkeliamojo asmens integracijai teikimo planą.

Pirminė integracijos sutartis sudaroma 12 mėn. 
(vėliau pačiam asmeniui prašant svarstomas sutarties pratęsimas įvertinus integracijos plano rodiklius.)

Bendras paramos integracijai teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Piniginės paramos teikimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.


Sveikatos apsauga

Perkeliamas asmuo yra draustinas nuo įrašymo į perkeltinų asmenų sąrašą datos.

Perkeliami asmenys, norintys gauti sveikatos priežiūros, psichologines paslaugas turi registruotis pas šeimos gydytojus ar specialistus.


Lietuvių kalbos kursai suaugusiems

Pabėgėlių priėmimo centras suaugusiesiems perkeliamiems asmenims organizuoja intensyvius lietuvių kalbos mokymo ir lietuvių kultūros pažinimo 96 val.(A1 lygio) kursus.

Savivaldybėse suaugusiesiems papildomai organizuojami lietuvių kalbos 190 valandų (A1 lygio) kursai.

Asmenys turi teisę lietuvių kalbos kursus lankyti savarankiškai.

Perkeliamam asmeniui pateikus reikalingus dokumentus gali būti skiriama kompensacija iki 3 VRP ( 441 Eur), bet ne daugiau už faktiškai patirtas išlaidas.


Mokslas

Vaikų registracija į
darželius ir mokyklas

Pabėgėlių priėmimo centras suteikia pagalbą registruojant vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas.

Nepilnamečiams perkeliamiesiems asmenims teikiamos šios švietimo paslaugos:

 • mokyklinio amžiaus vaikų įgytus mokymosi pasiekimus nustato priimančioji mokykla per pirmąjį mėnesį (atvykusiems vasarą – iki rugsėjo 1 d.);
 • vaikai, nustačius jų mokymosi pasiekimus, pradeda mokytis kartu su bendraamžiais. Vaikams sudaromos galimybės mokytis išlyginamosiose klasėse (grupėse);
 • vaikai pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas ugdomi Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pabėgėlių priėmimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja perkeliamų asmenų dalyvavimą vaikų ir (ar) suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programose.Profesinė kvalifikacija

Pabėgėlių priėmimo centras suteikia pagalbą, tarpininkauja identifikuojant mokymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius.


Migracijos departamentas – leidimo gyventi Lietuvoje prašymo teikimas 

Per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos perkeliamas asmuo privalo kreiptis į Migracijos departamentą su prašymu gauti dokumentą, patvirtinantį arba suteikiantį užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o Lietuvos Respublikos pilietis (nuo 16 metų), jei neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso – dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.Asmeninė banko sąskaita

Pabėgėlių priėmimo centras padeda perkeliamiems asmenims atsidaryti banko sąskaitą.


Registracija į užimtumo tarnybą

Kol perkeliamasis asmuo nėra gavęs dokumento, kuris patvirtina arba suteikia užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jis turi teisę gauti Užimtumo tarnybos informavimo ir konsultavimo paslaugas apie užimtumo ir įsidarbinimo galimybes Lietuvos Respublikoje.

Asmuo, turintis LR pilietybę ir asmuo, gavęs leidimą gyventi LR, jei ieško darbo arba jam reikia kitų Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų, gali joje registruotis.

Pagrindinis UT tikslas – padėti asmenims įsidarbinti.


Pagalba išsinuomojant būstą

Perkeliamasis asmuo, kuris atvykęs į Lietuvos Respubliką buvo apgyvendintas Pabėgėlių priėmimo centro ar jo suteiktose gyvenamosiose patalpose privalo per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos savo pasirinktos savivaldybės teritorijoje pats arba Pabėgėlių priėmimo centrui tarpininkaujant susirasti gyvenamąsias patalpas ir jose apsigyventi.

 


Piniginės paramos dydžiai

Vienkartinė įsikūrimo pašalpa:

Iki 2022 m. birželio 1 d. Nuo 2022 m birželio 1 d.
Suaugusiam asmeniui 129 € x 2 VRP =258 € 147 € x 2 VRP =294 €
Vaikui 129 € x 1 VRP =129 € 147 € x 1 VRP =147 €
Nelydimam nepilnamečiui 129 € x 11 VRP =1419 € 147 € x 11 VRP =1617 €

 

Mėnesinė piniginė pašalpa būtiniausioms reikmėms:

Integracijos laikotarpis 1-6 mėn. 7-12 mėn.
(pagal poreikį iki 18 mėn.)
Pašalpa 1 asmeniui 294 EUR (2 VRP) 147 EUR (1 VRP)
Pašalpa 2 asmenų šeimai 441 EUR (3 VRP) 220,5 EUR (1,5 VRP)
Pašalpa 3 asmenų šeimai 588 EUR (4 VRP) 294 EUR (2 VRP)
Jeigu daugiau kaip trys asmenys šeimoje papildomai skiriama pašalpa kiekvienam asmeniui 62,50 EUR (0,5 VRP) 31,25 EUR (0,25 VRP)

Pašalpų dydžiai priklauso nuo VRP (VRP – 147 EUR)

 

Papildomai gali būti skiriama:

Pašalpa mokykliniams reikmenims įsigyti (1 asmeniui) 92 €
Kompensacija už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti (1 vaikas/1 mėn.) 73,60 €
Lietuvių kalbos mokymas suaugusiems asmenims Gali lankyti Pabėgėlių priėmimo centro organizuojamus mokymus arba gauti kompensaciją po kursų baigimo, išlaikius I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą. 375 €
Būsto nuomos dalies kompensacija (skaičiuojama kaip ir LR piliečiams pagal Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 18 str. nurodytą metodiką (priklauso nuo savivaldybės) nuo 46,40 iki 210,56€