Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1531 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos tvirtinimo“ patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Užimtumo didinimo programa).

Vilniaus miesto savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, ne pelno siekiančios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, kviečiamos teikti paraiškas numatytoms subsidijoms gauti, įgyvendinant Užimtumo didinimo programą Vilniaus mieste.

Tikslinė grupė – asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus mieste, ieškantys darbo, užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, atitinkantys bent vieną Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje įvardytą tikslinę grupę: rūpintiniai, nėščios moterys, asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, piniginės socialinės paramos gavėjai, žmonės priklausomi nuo narkotikų, prekybos žmonėmis aukos, grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai, tremtiniai, asmenys, patiriantis socialinę riziką bei vyresni kaip 40 metų asmenys.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2018 m. birželio 15 d. 16.00 val.

Paraiškų teikimo tvarka:

Užimtumo didinimo programos vykdytojai (toliau – darbdaviai), pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, per E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 ar 5 darbo vietą Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui pateikia reikiamus dokumentus: nustatytos formos paraiškas, kuriose pateikiamas įmonės pavadinimas, jos kodas, adresas, telefonas, elektroninis paštas, nurodomi darbai, jų pavadinimas, pobūdis, įgyvendinimo terminai, numatomų sukurti laikinų darbo vietų skaičius, planuojamų įdarbinti asmenų skaičius, įdarbinamų asmenų kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos reikalavimus, po Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo numatomas įdarbinti asmenų skaičius, darbo apmokėjimo sąlygos; planuojamą lėšų poreikį Užimtumo didinimo programai vykdyti, įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

Darbdavių pateikta medžiaga turi būti susegta, sunumeruota ir paskutiniame lape (nurodant lapų skaičių) patvirtinta darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Pateikta medžiaga užregistruojama Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Darbdavys atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. Darbdavių pateikti dokumentai negrąžinami. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams teikia:

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė Jūratė Kristina Kasinskienė

el. p. Jurate.Kasinskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2357.

PRIDEDAMA: