Kviečiame teikti prašymus leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“, 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 įsakymas Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 30-3191/21 „Dėl Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo”.

Įstaigos, pageidaujančios Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą socialinę priežiūrą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių ir kartu su nustatytos formos prašymu pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:
1. įstaigos steigimo dokumentą (pavyzdžiui: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą nustatytos formos Deklaracija (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo“ 2 priedas);
4. jeigu paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, būtinos patalpos:
4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pavyzdžiui, valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatytiems Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams (toliau – Reikalavimai) (pavyzdžiui, patalpų planus);
5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

Prašymo forma su priedais teikiama užpildyta lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą arba pasirašyta kvalifikuotu el. parašu el. paštu sps@vilnius.lt

Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistės:
Eglė Liaudginaitė el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt, tel. 8 615 41461
Sondra Jendovickaitė-Krasovska. el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2723
Irina Fišer, el. p. irina.fiser@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2303
Vida Butkevičienė, el. p. vida.butkeviciene@vilnius.lt, tel. 8 664 52712 (šeimos paramos centrams)
Laura Venclovienė, el. p. laura.vencloviene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2254 (globos centrams)
Evelina Martinkienė, el. p. evelina.martinkiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2560 (palydėjimo paslaugos jaunuoliams)