Kviečiame teikti prašymus leisti teikti akredituotą socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslaugą

Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslauga nuo 2023 m. sausio 1 d.  šią paslaugą galės teikti tik akredituoti šios paslaugos tiekėjai.

Paslaugos aprašymas:

Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Pagal asmens poreikį gali būti teikiamos ir papildomos paslaugos:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė – psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Reikalavimai patalpoms:

 • Patalpose turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti. Patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį. Taip pat patalpose turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Reikalavimai personalui:

 • Paslaugas gali teikti socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą
 • Individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus
 • Kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:
 • psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą
 • įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį

Prašymų pateikimas:

Įstaigos, pageidaujančios Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą socialinę priežiūrą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių ir kartu su nustatytos formos prašymu pateikia šiuos lietuvių kalba parengtus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens)ar jų kopijas:

1. įstaigos steigimo dokumentą (pavyzdžiui: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą.);
2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą nustatytos formos deklaraciją (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo“ 2 priedas);
4. jeigu paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, būtinos patalpos:
4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pavyzdžiui, valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatytiems Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams (toliau – Reikalavimai) (pavyzdžiui, patalpų planus);
5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

Prašymai priimami iki 2022 m. lapkričio 10 d. 

Prašymo forma, prašymo priedas kartu su prašomais pateikti dokumentais teikiami užpildyti lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą.

PASTABA. Teikiamas Prašymas, jo priedas (-ai) ir deklaracija turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt, tel. 8 615 41461 arba vyresnysis specialistas Andrius Arbočius el. P. andrius.arbocius@vilnius.lt, tel. 85 211 2661