Skelbiama socialinių paslaugų įstaigų, įgyvendinančių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams modelį, atranka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia socialinių paslaugų įstaigų, įgyvendinančių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams modelį, atranką.

Atrankos tikslas – atrinkti socialinių paslaugų įstaigas, įgyvendinančias Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams modelį (toliau – Modelis).

Modelį įgyvendinančioms socialinių paslaugų įstaigoms skiriamos lėšos atvejo vadybininkų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui, apskaičiuotam vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nustatytais kriterijais (rekomenduojamas darbo užmokesčio koeficientas – 8,1); gyventojų nedarbo priežastis padėsiančių spręsti paslaugų (priklausomybių konsultacijoms ir gydymui, psichologų, teisininkų, krizių valdymo specialistų konsultacijoms, finansinio ir kompiuterinio raštingumo mokymams ir kt.) įsigijimui ir administravimui ne daugiau nei 20 proc. nuo atvejo vadybininkų darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą http://paslaugos.vilnius.lt/. Paraišką su priedais turi teisę teikti pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia pareiškėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Tuo atveju, jeigu paraiška dėl objektyvių priežasčių negali būti pateikta per elektroninių paslaugų sistemą http://paslaugos.vilnius.lt/, pareiškėjas, elektroniniu paštu suderinęs su Socialinių paslaugų skyriumi ir gavęs jo patvirtinimą, elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt gali pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą paraišką su priedais. Jeigu paraišką teikia pareiškėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. pareiškėjo įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją;
2. pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų tvarkos aprašo 8 punkte;
3. atvejo vadybininkų profesinę kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus;
4. pastarųjų 2 metų vykdytų veiklų, susijusių su žmonių integravimu į darbo rinką, sąrašą su nurodytais finansavimo šaltiniais, finansuotinomis veiklomis, skirtomis lėšomis, paslaugų gavėjų skaičiumi, kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais (rodikliais).

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas – ČIA

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2022 m. spalio 25 d. (įskaitytinai)

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausiosios specialistės:
Loreta Šupšinskė, el. p. loreta.supsinske@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2396
Eglė Liaudginaitė, el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt, tel. 8 615 41461