Skelbiamas 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursas

 

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektams finansuoti planuojama skirti 1 140 736 Eur sumą iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų.

Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma yra 115 000 Eur

Finansavimo prioritetai:

  • pareiškėjas teiks Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas individualios pagalbos paslaugas pavežant, palydint, sprendžiant kylančias problemas, pagelbėjant spręsti įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
  • pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  • pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Paraiška ir jos priedai iki 2020 m. lapkričio 6 d. 23.59 val. teikiama el. paštu [email protected]

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius, tel. (8 5) 211 2661, jam nesant vyresnioji specialistė Sondra Jendovickaitė-Krasovska, tel. (8 5) 211 2723.

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val.

Pridedama:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai;

Paraiškos forma (1 priedas);

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas);

Pavyzdinė deklaracijos forma (5 priedas).