Skelbiamas 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursas

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektams finansuoti planuojama skirti 1 166 963 Eur sumą iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 115 000 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 8 000 Eur.

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

Neįgaliųjų dienos užimtumas:

Ši paslauga teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

  • neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
  • pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
  • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  • užimtumas amatų būreliuose ar klubuose.

Individuali paslauga neįgaliajam:

Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas.

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius:

Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas, bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas, pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.

Pagalba neįgaliojo šeimos nariams:

Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas.

Finansavimo prioritetai:

  • pareiškėjas teiks Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytas individualios pagalbos paslaugas palydint, pavėžėjant, pagelbėjant asmenims su  proto ir (ar) psichine asmenims priimant sprendimus, informuojant prieinama forma ar būdais ir priemonėmis, asmenims, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
  • pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
  • pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Paraiška ir jos priedai nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku teikiama el. paštu [email protected]

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius, tel. (8 5) 211 2661, el. p. [email protected], o jam nesant vyriausioji specialistė Loreta Šupšinskė, tel. (8 5) 211 2396 arba +37060776293, el.p. [email protected]

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.00 val. (Paskutinę paraiškų pateikimo dieną informacija teikiama iki darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku).

Priedai:

Nuostatai;

Paraiškos forma;

Detali projekto įgyvendinimo sąmatos forma;

Deklaracijos forma.