Skelbiamas Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste partnerių atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste partnerių atrankos konkursas (toliau – konkursas).

Konkurso tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. Nr. A-364 patvirtintu 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 30-2420 patvirtintu Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste partnerių atrankos tvarkos aprašu atrinkti partnerius, teiksiančius asmeninio asistento paslaugas Vilniaus mieste.

Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 patvirtintu Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu.

  • Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka)
  • Asmeninio asistento paslaugų gavėjai – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba
  • Asmeninio asistento paslaugos teikiamos įvertinus šių paslaugų poreikį ir priėmus sprendimą skirti paslaugas. Prioritetas teikiamas asmenims: lankantiems švietimo įstaigą; dirbantiems ar ieškantiems darbo, nebegyvenantiems stacionariose socialinės globos įstaigose ir gyvenantiems bendruomenėje; laukiantiems eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninis asistentas turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą. Vienas asmeninis asistentas teiks paslaugas ne mažiau kaip vienam paslaugų gavėjui. Asmeniniam asistentui, įdarbintam pagal neterminuotą darbo sutartį, numatytas valandinis įkainis – 5,45 Eur, įdarbintam pagal terminuotą darbo sutartį – 5,51 Eur.

Planuojamas asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius – 250 asmenų. Projekto trukmė– iki 2022-12-31.

Dalyvauti konkurse kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, atitinkantys visas šias sąlygas:

  • turintys ne mažesnę nei 2 metų socialinių paslaugų šeimoms teikimo patirtį;
  • turintys reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus, teiksiančius paslaugas šeimoms arba galinčius juos įdarbinti;

Vienas paraiškos teikėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kuri turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu. Prie paraiškos teikiami šie dokumentai:

  • pareiškėjo įstatų kopija;
  • paskutinių 2 metų vykdytų projektų sąrašas su nurodytais finansavimo šaltiniais, finansuotinomis veiklomis, skirtomis lėšomis, paslaugų gavėjų skaičiumi, projektų kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais (rodikliais).

Paraiška ir jos priedai teikiami sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo antspaudu ir vadovo parašu.

Paraiška ir jos priedai iki 2019 m. gegužės 6 d. 15 val. teikiami užklijuotame voke Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), eilių valdymo sistemos terminale paspaudus Nr. 6.

Ant voko turi būti užrašyti: konkurso pavadinimas „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMO VILNIAUS MIESTE PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA“, pareiškėjo pavadinimas ir adresatas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų teikimo termino data.

Paraiškos ir jos priedų elektroninė versija teikiama el. paštu andrius.arbocius@vilnius.lt .

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus patarėja Irena Kiselienė, tel. (8 5) 211 2514 arba el. p. irena.kiseliene@vilnius.lt ir vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. 211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt .

PRIDEDAMA:

  1. Paraiška.
  2. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste partnerių atrankos tvarkos aprašas.