Skelbiamas konkursas dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2024 m.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) siekiant didinti Vilniaus miesto gyventojų neturinčių darbo integraciją į darbo rinką sudarant galimybes joje išsilaikyti, mažinant gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdant darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai sprendžiant gyventojų užimtumo problemas skelbia konkursą ir kviečia visus Savivaldybėje veiklą vykdančius juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų teisinės formos (toliau – Darbdaviai) bei atitinkančius numatytus kriterijus teikti paraiškas subsidijai gauti už įdarbintus asmenis.

Konkurso tikslas  – atrinkti organizacijas / įmones /įstaigas (toliau – Darbdaviai), kurios įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą vykdant priemones 2024 m. (toliau – Užimtumo didinimo programa).

Užimtumo didinimo programa, vykdant priemones, įgyvendinama iki 2024 m. lapkričio 30 dienos.

Darbdaviai kviečiami dalyvauti ir įdarbinti vilniečius:

  • Vilniaus miesto gyventojus;
  • registruotus Užimtumo tarnyboje;
  • atitinkančius bent vieną iš šių kriterijų: rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų; piniginės socialinės paramos gavėjai; priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; turintys pabėgėlio statusą asmenys ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga arba turintys teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu; asmenys, patiriantys socialinę riziką; vyresni kaip 40 metų asmenys; darbo rinkai besirengiantys asmenys.

Darbdaviai, norintys dalyvauti ir įgyvendinti Užimtumo didinimo programą, turi pateikti paraišką su priedais iki 2024 m. balandžio 22 d. 23:55 val.

Darbdaviai teikia nustatytos formos lietuvių kalba parengtą paraišką su priedais (įstatų (nuostatų) kopiją, įmonės registracijos pažymėjimo kopiją) elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą http://konkursai.vilnius.lt/.

Savivaldybės seniūnijos teikdamos nustatytos formos paraišką teikia ir seniūnijos užimtumo didinimo programą pagal patvirtintą formą.

Paraišką su priedais turi teisę teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Darbdavys atsako už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 10 d.  sprendimu Nr. 1-2038 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. 1-406 redakcija) patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa 2024 m. ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 30-982/23 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo teikiant atvejo vadybos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 28 d. Nr. 30-691/24 redakcija) patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatais.

Daugiau informacijos suteiks:

– Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Šupšinskė: el. p. Loreta.Supsinske@vilnius.lt arba darbo dienomis tel. +370 5 211 2396 nuo 8:00 val. iki 16:00 val.;

– Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio patarėja Ivona Miniauskienė: el. p. ivona.miniauskiene@vilnius.lt arba darbo dienomis tel. +370 5 211 2508 nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

Dokumentai:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa.
  2. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas.