Skelbiamas konkursas dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo 2022 m.

Jau ne vienerius metus,  siekiant efektyvesnių gyventojų užimtumo didinimo priemonių ir paslaugų organizavimo bei teikimo sostinės savivaldybės gyventojams, Vilniaus miesto savivaldybė vykdo Užimtumo didinimo programą. Užimtumo didinimo programa siekiama neturinčius darbo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojus integruoti į darbo rinką ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti, mažinti gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Vilniaus miesto savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijas bei verslo įmones (ūkio subjektus), kurios veiklą vykdo Vilniaus mieste ir nėra bankrutavusios, bankrutuojančios, neturinčios įsiskolinimų, likviduojamos ir (ar) laikinai sustabdžiusios veiklą (toliau – darbdaviai) bei Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto skyriais (toliau – Užimtumo tarnyba). Dalyvaudami šioje programoje, darbdaviai gali gauti iki 50850 tūkst. Eur. subsidijų.

Užimtumo didinimo programa įgyvendinama iki šių metų lapkričio 30 dienos.

Darbdaviai kviečiami dalyvauti ir įdarbinti vilniečius:

  • užsiregistravusius Užimtumo tarnyboje;
  • atitinkančius bent vieną iš šių kriterijų: rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų; piniginės socialinės paramos gavėjai; priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; turintys pabėgėlio statusą asmenys ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; asmenys, patiriantys socialinę riziką; vyresni kaip 40 metų asmenys.

Darbdaviai, norintys dalyvauti ir įgyvendinti Užimtumo didinimo programą, turi pateikti paraišką su priedais iki kovo 31 d. 16.00 val.

Nustatytos formos lietuvių kalba parengta paraiška su priedais (įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, įmonės registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija) teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-savivaldybes-uzimtumo-didinimo-programos-konkursas-2022m.

Seniūnijos teikdamos nustatytos formos paraišką teikia ir seniūnijos užimtumo didinimo programą (Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo 1 priedas) pagal pridedamą formą.

Paraišką su priedais turi teisę teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas. Jeigu paraiška dėl objektyvių priežasčių negali būti pateikta per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą http://paslaugos.vilnius.lt/, darbdavys, elektroniniu paštu suderinęs su Socialinių paslaugų skyriumi ir gavęs jo patvirtinimą, elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, gali pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą paraišką su priedais.

Darbdavys atsako už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Šupšinskė: el. p. Loreta.Supsinske@vilnius.lt arba darbo dienomis tel. 8 5 211 2396 nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

Dokumentai:

  1. Paraiška
  2. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa
  3. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas
  4. Seniūnijų užimtumo didinimo programa