Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursą (toliau – konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias globos centro paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 patvirtintame Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše. Globos centro funkcijas vykdyti atrinkta (-os) nevyriausybinė (-ės) organizacija (-os) kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija bus partneriais Europos Sąjungos fonų pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08,4,1-ESFA-V-405 „Institucinė globos pertvarka“ lėšomis finansuotiname projekte, kurio pareiškėjas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybines organizacijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 1. Turi patirtį vykdant ne mažiau nei 8 globos centro funkcijas, įvardytas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše.
 2. Turi reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus, teikiančius globos centro paslaugaus.
 3. Turi tinkamas patalpas ir sąlygas globos centro funkcijoms vykdyti.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:

 1. Kompiuteriu lietuvių kalba užpildytą ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą ir patvirtintą pareiškėjo antspaudu paraišką ir paraiškos elektroninę versiją, siunčiamą elektroninio pašto adresu, nurodytu kvietime.
 2. Paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją.
 3. Paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-21 įsakymu Nr. 30-2816/18 patvirtintame Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos tvarkos aprašo 8 punkte.
 4. Dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos globos centro funkcijos, kopiją.
 5. bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų, įgyvendinant projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, teikimo sutarties kopiją (jeigu paraiškos teikėjas dalyvavo projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“).

ATKREIPTINAS DĖMESYS:

 1. Paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo antspaudu ir vadovo parašu.
 2. Paraiška ir jos priedai iki 2018 m. rugsėjo 7 d. (penktadienio) 14.00 val. pateikiami užklijuotame voke Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje). Ant pateikiamo voko turi būti užrašyta: „NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ GLOBOS CENTRO FUNKCIJAS, ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA“, pareiškėjo pavadinimas ir adresatas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. [email protected]
 3. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų teikimo termino data, tačiau ji bus vertinama tik tada, jeigu elektroninė jos versija bus atsiųsta elektroniniu paštu iki skelbime nustatyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.
 4. Paraiškos, gautos pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo terminui arba nustačius, kad paraiškos elektroninės kopijos turinys neatitinka atspausdinto varianto turinio, nevertinamos. Socialinės paramos skyrius apie nevertintiną paraišką paraiškos teikėjui praneša per 5 d. d. nuo paraiškos gavimo.
 5. Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių programų koordinatorė Renata Kovalevskaja, tel. nr. (8 5) 211 2828, el. p. [email protected]
  PRIDEDAMA:

  1. Paraiškos forma.
  2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-21 įsakymas Nr. 30-2816