Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių prevencijos ir pagalbos paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, projektų atrankos konkursas (patikslinta 2018-07-18)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos priemonių planą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių prevencijos ir pagalbos paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims,  projektų atrankos konkursą.

Konkurse gali dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai).

Atkreiptinas dėmesys, kad organizacijos, turinčios teisę dalyvauti konkurse, gali teikti vieną paraišką, arba kelias atskiras paraiškas žemiau nurodytai/oms priemonei/ėms įgyvendinti.

 1. PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS TEIKIMAS

Tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus teikiama psichosocialinė pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyriesiems vaikams ir jų šeimoms.

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 1. Turėti nuosavybės teise arba nuomotis (ar kitais pagrindais turėti teisę naudotis) tinkamas veiklai vykdyti patalpas, kurios yra Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių, lengvai pasiekiamos viešuoju transportu.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį socialinių paslaugų šeimai (vaikams) teikimo srityje.
 3. Turėti darbuotojus galinčius teikti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos rodiklių:

 • Ne mažiau 150 vaikų ir jų šeimų (tėvų, globėjų, artimųjų) užtikrinti kokybišką psichosocialinę pagalbą, smurtą patyrusiems suteikiant psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko pagalbą (ne mažiau 1400 konsultacijų).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:

 • Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;
 • Organizacijos įstatų kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;
 • Jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
 • Darbuotojų, teiksiančių psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams ir jų šeimoms kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
 • Pateikti informaciją apie kitus veiklų finansavimo šaltinius ir išlaidų eilutes.
 1. SPECIALIZUOTŲ PAGALBOS CENTRŲ (SPC) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas – atrinkti organizacijas įgyvendinančias SPC funkcijas ir Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuoti SPC teikiamų paslaugų plėtrą.

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 1. Turėti nuosavybės teise arba nuomotis (ar kitais pagrindais turėti teisę naudotis) tinkamas veiklai vykdyti patalpas, kurios yra Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių, lengvai pasiekiamos viešuoju transportu.
 2. Turėti darbuotojus, galinčius teikti specializuotą teisinę, psichologinę pagalbą įstaigoje ir telefonu.
 3. Turėti ne mažesnę nei 3 m. patirtį teikiant specializuotą teisinę, psichologinę pagalbą asmenims.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:

 • 35 asmenims suteikta specializuota teisininko teikiama teisinė pagalba;
 • 15 asmenų suteiktos palydėjimo ikiteisminio ir teisminio proceso metu paslaugos;
 • 20 asmenų suteiktos individualaus psichologinio konsultavimo paslaugos;
 • Organizuojamos savitarpio pagalbos grupės (grupės dydis 5-7 asmenys).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:

 • Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;
 • Organizacijos įstatų kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;
 • Jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
 • Dokumentų, patvirtinančių organizacijos teisę į patalpas, kuriose numatoma vykdyti veiklą, kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;
 • Darbuotojų, teiksiančių specializuotas teisines, psichologines paslaugas, išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį šioje srityje patvirtinančių dokumentų kopijos.

ATKREIPTINAS DĖMESYS

Organizacijos vadovo pasirašyta paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti organizacijos antspaudu.

Paraiška ir jos priedai iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. (trečiadienio) 16.30 val. pateikiami į Vilniaus miesto savivaldybės E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių, terminale pasirinkus skaičių – 4, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas gavėjas, konkurso pavadinimas ir nurodyti pareiškėjo rekvizitai. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių programų koordinatorė Sondra Jendovickaitė-Krasovska, tel. (8-5) 211 2723, el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt

PRIDEDAMA: