Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą – Siekti socialinės atskirties mažinimo, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu bus ugdomi, palaikomi ir (ar) atkūriami projekto dalyvių socialiniai įgūdžiai, kurie padės stiprinti jų gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Kviečiame teikti paraiškas NVO, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

–  Darbo patirtis teikiant socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir(ar) atkūrimo paslaugas.

– Patirtis vykdant ir organizuojant mokymus, renginius, konsultacijas asmenims stokojantiems socialinių įgūdžių, uždaroje patalpoje ir interaktyviomis priemonėmis.

– Turėti veiklai vykdyti tinkamas patalpas bei esant poreikiui informacines technologijas.

Tikslinės grupės – romų bendruomenės moterys ir mergaitės ir jų vaikai.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:

– organizuoti savipagalbos grupes (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 2 grupės po 10 moterų);

– organizuoti savipagalbos grupes (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 2 grupės po 10 mergaičių);

– organizuoti savarankiškumo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo kursus moterims (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 10-čiai moterų);

– organizuoti savarankiškumo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo kursus mergaitėms (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 10-čiai mergaičių);

– Organizuojant kursus ir savipagalbos grupes užtikrinti atėjusių į užsiėmimus dalyvių vaikų priežiūrą.

– Užtikrinti informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas projekto dalyvėms ir jų šeimų nariams (50 asmenų).

– Užtikrinti, kad projekto metu paslaugas teiks kvalifikuoti ir tinkamą išsilavinimą turintys specialistai (socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas ir (ar) kt. specialistas).

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas – čia

Paraiška ir jos priedai turi būti pateiktos iki 2021 m. balandžio 24 d.

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Sondra Jendovickaitė-Krasovska el.p. [email protected], tel. 8 5 211 2723.