Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektų atrankos ir transporto paslaugų dalinio finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – didinti paslaugų gavėjų grupės mobilumą, suteikiantį galimybes savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Tikslinė grupė – asmenys, kurie dėl amžiaus, ligos ar negalios turi mobilumo problemų.

Paslaugos bus teikiamos asmenims, kuriems Vilniaus miesto Socialinių paslaugų centras pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-07 įsakymu Nr. 30-272/22 patvirtintą „Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą“ įvertino transporto paslaugų poreikį ir skyrė transporto paslaugas bei Paslaugų teikėjui perdavė sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo. Paslaugų teikėjas su asmeniu pasirašo transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo sutartis (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo sutarties formą tvirtina Paslaugų teikėjas). Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui moka paslaugos kainos dalį, kurios nekompensuoja Vilniaus miesto savivaldybė, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-15 sprendimu Nr. 1-1256 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą mokėjimo už transporto paslaugos dydį (Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 11.1. ir 11.2. p.).

Paslaugos skiriamos tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, ir teikiamos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę asmenims su negalia pritaikytomis transporto priemonėmis.

Paslaugos sudėtis: transporto paslaugų užsakymų administravimas ir koordinavimas; transporto paslaugų teikimas su palydėjimu. Palydėjimas apima pagal individualius paslaugų gavėjų grupės asmenų poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš/į  jo buvimo vietos (-ą), asmens užnešimą/nunešimą nuo jo buvimo vietos iki transporto priemonės ir iš jos iki sutartos vietos, asmens įsodinimą ir išsodinimą iš transporto priemonės.

Preliminari paslaugų apimtis: 1000 paslaugų per mėnesį.

Transporto paslaugos bus apmokamos pagal faktiškai suteiktų paslaugų kiekį atėmus paslaugos gavėjo mokamą paslaugos kainos dalį.

Specialieji reikalavimai pareiškėjui: paslaugos teikiamos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę asmenims su negalia pritaikytomis transporto priemonėmis.

Reikalavimai pareiškėjams: Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu.

Su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  1. NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją;
  2. NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Konkurso nuostatų 6 punkte;
  3. transporto priemonių, nurodytų Paraiškos 5.3. punkte, nuosavybės dokumentai, nuomos sutartys, preliminarios sutartys ar kitokie naudojimosi transporto priemonėmis galimybes patvirtinantys dokumentai.

Paraiškų teikimo tvarka ir terminai: Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą http://paslaugos.vilnius.lt/. Paraišką su priedais turi teisę teikti NVO vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas. Paraiškos priimamos iki 2022 m. gegužės 31 dienos.

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Socialinių paslaugų skyriaus paskirto už konkurso vykdymą atsakingo darbuotojo vardas, pavardė ir kontaktai: Eglė Liaudginaitė, tel. 8 615 41461, el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt

Daugiau informacijos ir paraiškų pateikimas čia: Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektų atrankos ir transporto paslaugų dalinio finansavimo konkursas