Skelbiamas (papildomas)Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2021 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2021 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2021 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

  1. Supervizijos, specializuoti mokymai ir kvalifikacijos kėlimas savižudybių prevencijos sistemos dalyviams;
  2. Psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas: turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims, išgyvenantiems artimojo savižudybę, asmenims, kurių  artimieji yra padidėjusioje savižudybės rizikoje;
  3. Specializuotos pagalbos užtikrinimas asmenims, turintiems ilgalaikių su savižudybe susijusių sunkumų;
  4. COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai vertinimas bei mažinimas (vaikams ir jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims, asmenims susidūrusiems su perdegimo sindromu, dėl darbo pajamų praradimo, asmenims, kuriems buvo nustatyta koronoviruso liga, asmenims, kurie susidūrė su koronoviruso liga artimojoje aplinkoje).

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), įskaitant įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, kurių veikla siejasi su savižudybių  prevencija.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiškos teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/vilniaus-miesto-savivaldybes-savizudybiu-prevencijos-2020%E2%80%932024-metu-strategijos-2021-metu-igyvendinimo-priemoniu-veiklu-paraisku-papildomas-priemimas pateikiant elektroninę priemonės paraišką „Word“ formatu D-1+priedas+priemonės+paraiška TG, o kitus priedus – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2021 m. liepos 5 d. (įskaitytinai).

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. veiklos santrauką D-2+priedas+santrauka;
  2. veiklą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
  3. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą D-4+priedas+pazyma_kt (003) TG ;
  4. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą D-5+priedas+pažyma+apie+turimas+lėšas_kt (002), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą veiklai vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 30-1197/21  „Dėl Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020-2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu.

https://aktai.vilnius.lt/document/30354884

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (85) 2112330, el. paštas justina.jukneviciene@vilnius.lt