Skelbiamas Šeimos paramos centrų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia Šeimos paramos centrų projektų finansavimo konkursą 2016-2018 m.

Konkurse gali dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, religinės bendruomenės, bendrijos centrai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo šeimai/vaikams veiklos sritis.

Šeimos paramos centruose teikiamos šios paslaugos:

  • socialinė priežiūra socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms;
  • vaikų ir jaunimo užimtumas;
  • pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas;
  • saugaus ryšio su vaiku mokymai kūdikio besilaukiantiems tėvams;
  • koordinuota socialinė priežiūra gimdyvėms ir naujagimiams (pagal poreikį);
  • asmeninio šeimos asistento paslaugos;
  • šeimos pagalba šeimai („Šeimos konferencija“) ir kitos paslaugos.

Preliminari Šeimos paramos centruose teikiamų socialinės priežiūros socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms paslaugų apimtis:

Seniūnija

Socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančių šeimų skaičius

Jose augančių vaikų skaičius

Seniūnija

Socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančių šeimų skaičius

Jose augančių vaikų skaičius

Antakalnio

43

60

Pilaitės

22

50

Fabijoniškių

33

62

Rasų

46

75

Grigiškių

29

49

Senamiesčio

26

50

Justiniškių

35

57

Šeškinės

22

28

Karoliniškių

19

28

Šnipiškių

44

90

Lazdynų

29

38

Verkių

64

108

Naujamiesčio

23

36

Vilkpėdės

56

91

Naujininkų

159

293

Viršuliškių

29

45

Naujosios Vilnios

88

163

Žirmūnų

48

89

Pašilaičių

11

14

Žvėryno

5

7

Panerių

23

33

Iš viso:

854

1461

Paraiškas kviečiame teikti nevyriausybines organizacijas, atitinkančias šiuos būtinuosius reikalavimus pareiškėjams:

  • socialinių paslaugų šeimai/vaikams teikimo patirtis – ne mažiau kaip 5 metai; turi nuosavybės teise turėti arba nuomotis (ar kitais pagrindais turėti galimybę naudotis) tinkamas Šeimos paramos centro veiklai vykdyti patalpas. Patalpos turi būti Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių, lengvai pasiekiamos viešuoju transportu.
  • darbuotojų, kurie teiks socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms, išsilavinimas – socialinio darbo arba socialinės pedagogikos.

Socialinė priežiūra socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms apima:

Socialinės priežiūros paslaugų teikimo poreikio įvertinimą:

Šeimos paramos centras informaciją apie socialinės rizikos šeimas gauna iš Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus. Šeimos paramos centro socialinis darbuotojas, susipažinęs su gauta medžiaga, surenka papildomą informaciją apie šeimą (iš ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, artimųjų, bendruomenės ir kt.).

Per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo apsilankęs šeimoje, užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8) ir jį užregistruoja prašymų registre. Taip pat užpildoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma, kuri registruojama Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo registre. Nustačius šeimos socialinių paslaugų poreikį, priimamas sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, užpildant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo formą (SP-9), ir užregistruojamas Sprendimų dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo registre.

Susitarimo dėl bendros veiklos siekiant pokyčių sudarymą ir vykdymą:

Atsižvelgdamas į poreikio socialinėms paslaugoms vertinimą, socialinis darbuotojas kartu su šeima parengia ir aptaria Susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių, kuriame numato darbo su šeima tikslą, uždavinius ir priemones jiems pasiekti, pasiekimo terminus. Pagal sudarytą Susitarimą socialinis darbuotojas konsultuoja šeimą jos namuose arba Šeimos paramos centre, tarpininkauja tarp šeimos narių ir kitų instituciją, įstaigų ir organizacijų, inicijuoja tarpžinybinius pasitarimus, o darbo su šeima eigą fiksuoja Darbo su šeima eigos aprašyme. Po 6 mėnesių nuo Susitarime iškelto uždavinio atlieka uždavinio vykdymo vertinimą, ir, esant poreikiui, tikslina uždavinio priemones ir terminus. Socialinis darbuotojas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, rengia Informacinį pranešimą Vaiko teisių apsaugos skyriui. Socialinis darbuotojas šeimos namuose lankosi ne rečiau kaip kas 10 kalendorinių dienų, o susitinka su šeima – informuoja, konsultuoja ar teikia kitas socialines paslaugas šeimai (šeimos nariams) Šeimos paramos centre, tarpininkauja šeimai (šeimos nariams), atstovauja ją kitose įstaigose – ne rečiau kaip 3 kartus per mėnesį. Susidarius krizinei situacijai šeimoje, socialinis darbuotojas bendrauja su šeima (šeimos nariais) ne rečiau kaip 2-3 kartus per savaitę. Pasiekus Susitarime iškeltą tikslą ir uždavinius, socialinis darbuotojas rengia pranešimą Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl šeimos išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos ar socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąrašo. Šeimai persikėlus gyventi į kitą seniūniją, visą informaciją ir dokumentus perduoda tos seniūnijos šeimoms socialines paslaugas teikiančiam Šeimos paramos centrui.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama per metus siekti šių pagrindinių veiklos kokybės rodiklių rezultatų:

Rodiklis

Rezultatas

Šeimų, išbrauktų iš socialinės rizikos šeimų apskaitos/socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąrašo, skaičius

19 proc.

Sėkmingų intervencijų skaičius, sprendžiant priklausomybių problemas

50 proc.

Įsidarbinusių asmenų skaičius

60 proc.

Asmenų, įgijusių pozityvios tėvystės įgūdžių, skaičius

40 proc.

Sėkmingų intervencijų, sprendžiant mokymosi sunkumus, mokyklos nelankymo problemą, skaičius

90 proc.

Vaikų, kurių socialinė atskirtis mažėjo dėka dalyvavimo sociokultūrinėse veiklose-bendruomenės kultūriniame gyvenime, dalyvaujant sveikatinimo ir kituose socialiniuose projektuose, skaičius

100 proc.

Teikdama socialinės priežiūros paslaugas, konkursą laimėjusi organizacija (toliau – organizacija) privalės vadovautis suderintu su Socialinės paramos centru ir Šeimos paramos centro vadovo patvirtintu socialinės priežiūros paslaugų teikimo šeimai tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės priežiūros paslaugų organizavimo bei teikimo tvarką.

Organizacija su Vilniaus miesto socialinės paramos centru pasirašys Socialinės priežiūros paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms bendradarbiavimo sutartį, kurioje bus numatyta socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bylų/informacijos perdavimo, esant poreikiui situacijos šeimose aptarimų, keitimosi informacija, metodinės pagalbos teikimo, duomenų apie suteiktas paslaugas perdavimo suvedimui į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, ataskaitų teikimo tvarka. Informaciją apie Šeimos paramos centro aptarnaujamoje seniūnijoje gyvenančias socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančių šeimas, kurios jau gauna socialinės priežiūros paslaugas, bei paslaugų gavėjų bylas organizacijai perdavimo – priėmimo aktu perduos Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius organizacijai teiks informaciją apie naujai įrašytas į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų (socialinių įgūdžių stokojančių šeimų) sąrašus šeimas.

Organizacija, Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui užklausus ar įvykus svarbiems šeimos situacijos pokyčiams (įvykiams), teiks rašytinę informaciją apie šeimą bei siūlys įrašyti/išbraukti šeimą į/iš Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos ar Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašo. Vilniaus miesto socialinės paramos centrui organizacija teiks Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl duomenų apie valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą teikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos formos Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms teikimo savivaldybėje ataskaitas, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d.

Organizacijose įdarbintų socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, pareigybės bus finansuojamos, vadovaujantis Specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-193, 24 punktu: „24. Vienai socialinio darbuotojo, teikiančio socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurio darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, pareigybei turi tekti vidutiniškai nuo 10 iki 17 socialinės rizikos šeimų“.

Organizacijose turės būti įdarbinti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai, šiuo metu teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms. Vilniaus miesto socialinės paramos centras su organizacijomis pasirašys darbdavių susitarimus dėl darbuotojų perkėlimo, kurių pagrindu darbuotojai bus perkelti iš Vilniaus miesto socialinės paramos centro į organizacijų Šeimos paramos centrus, organizacijoms įsipareigojant pasiūlyti perkeliamiems darbuotojams tokias darbo sutarties sąlygas ir nuostatas, kurios būtų ne blogesnės nei taikomos perkeliamiems darbuotojams minėto susitarimo sudarymo dieną. Bus perkeliami tose seniūnijose socialinės rizikos šeimoms socialinę priežiūrą teikiantys Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai, kuriose paslaugas pradės teikti konkursą laimėjusios nevyriausybinės organizacijos.

Konkurse dalyvaujančios organizacijos pateikia kompiuteriu užpildytą paraišką, kuri turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, ir patvirtinta pareiškėjo antspaudu. Nevyriausybinės organizacijos, pretenduojančios gauti finansavimą Šeimos paramos centrų paslaugoms teikti, įvertinusios savo pasirengimą (materialinius ir žmogiškuosius išteklius), teikiamoje paraiškoje, pagrįsdamos savo galimybes ir paslaugų prieinamumą seniūnijos (-jų) gyventojams, nurodo, kokioje / kokiose seniūnijose norėtų teikti socialines paslaugas.

Prie paraiškos pateikiami šie dokumentai:

– organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos atspaudu ir pasirašyta vadovo;

– organizacijos įstatų kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;

– Vilniaus miesto socialinės paramos centro pažyma, patvirtinanti, kad organizacija pastaruosius penkerius metus teikė socialines paslaugas šeimai/vaikams;

– dokumentus, kuriuose pateikiamas turimų arba galimų pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos sutarčių, preliminarių sutarčių kopijos ar galimybę naudotis patalpomis patvirtinantys dokumentai) patalpų aprašymas.

Organizacijos vadovo pasirašyta paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti organizacijos antspaudu.

Paraiška ir jos priedai iki 2015 m. sausio 15 d. 15.45 val. pateikiami į Vilniaus miesto savivaldybės E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 3 darbo vietą užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas ir nurodyti pareiškėjai. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irena.kiseliene@vilnius.lt

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo funkcijas Irena Kiselienė, tel. (8 5) 211 2661 arba el. p. irena.kiseliene@vilnius.lt

PRIDEDAMA:

Paraiška

Tvarkos aprašas