Skelbiamas socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia Socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursą (toliau – konkursas).

Konkursas vykdomas vadovaujantis socialinių paslaugų skyriaus socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos tvarkos aprašu (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-3779/22).

Konkurso tikslas – atrinkti socialinių paslaugų įstaigą (-as), teikiančią (-ias) globos centro funkcijas, kuri (-ios) kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija bus partneriais Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojame projekte pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 09-004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“.

Paraiškų teikimas. Socialinių paslaugų įstaiga, norinti teikti paraišką, privalo atitikti šias sąlygas:

  1. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi suteiktą teisę teikti socialinės priežiūros paslaugą – pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams;
  2. turi patirtį vykdant visas globos centro funkcijas, įvardytas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše (patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28);
  3. turi reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus, teikiančius globos centro paslaugas;
  4. yra sudariusi bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su ne mažiau nei 5 budinčiais globotojais.

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas –  rasite ČIA

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2023 m. sausio 4 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Venclovienė, tel. Nr. (8 5) 211 2254, el. p. laura.vencloviene@vilnius.lt