Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2022 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų papildomas priėmimas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2022 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2022 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

  1. Socialinių viešinimo kampanijų, skirtų atkreipti visuomenės dėmesį į savižudybių problemą bei paskatinti kreiptis pagalbos sukūrimas
  2. Psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas asmenims esantiems padidėjusioje savižudybės rizikoje ir nusižudžiusių artimiesiems
  3. Savižudybių prevencijos priemonių užtikrinimas vyresnio amžiaus žmonėms
  4. Specializuotos pagalbos užtikrinimas asmenims, turintiems ilgalaikių su savižudybe susijusių sunkumų.
  5. Savižudybių rodiklių stebėsena ir savižudybių Vilniaus mieste rizikos veiksnių analizė.

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), įskaitant įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, kurių veikla siejasi su savižudybių  prevencija.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiškos teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/vilniaus-miesto-savivaldybes-savizudybiu-prevencijos-2020%E2%80%932024-metu-strategijos-2022-metu-igyvendinimo-priemoniu-veiklu-paraisku-papildomas-priemimas

pateikiant elektroninę priemonės paraišką „Word“ formatu (1 ir 2 priedai), o kitus priedus – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2022 m. gegužės 13 d. (įskaitytinai).

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. veiklos santrauką (2 priedas);
  2. veiklą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
  3. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (4 priedas);
  4. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (5 priedas), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą veiklai vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis https://aktai.vilnius.lt/document/30368339  patvirtintu tvarkos aprašu.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (85) 2112330, el. paštas justina.jukneviciene@vilnius.lt