Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2022 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2022 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2022 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

1. Psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas: turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims, išgyvenantiems artimojo savižudybę, asmenims, kurių  artimieji yra padidėjusioje savižudybės rizikoje;

2. Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas labiausiai paveiktoms COVID-19 pandemijos tikslinėms grupėms (vaikams ir jaunimui, studentams, vyresnio amžiaus asmenims, sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams, soc. darbuotojams, pedagogams, neįgaliems asmenims);

3. Specializuotos pagalbos užtikrinimas asmenims, turintiems ilgalaikių su savižudybe susijusių sunkumų;

4. Standartizuoti savižudybių prevencijos ir intervencijos mokymai tikslinėms grupėms, kurios gali pastebėti savižudybės riziką ir suteikt reikalingą pagalbą;

5. Savalaikės savižudybių stebėsenos diegimas, duomenų, susijusių su savižudybių rizikos valdymu, sistemos atnaujinimas, palaikymas, stebėsena ir analizė;

6. Specializuoti mokymai ir kvalifikacijos kėlimas savižudybių prevencijos sistemos dalyviams (mokymai, konferencijos, seminarai).

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), įskaitant įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, kurių veikla siejasi su savižudybių  prevencija.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiškos teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/vilniaus-miesto-savivaldybes-savizudybiu-prevencijos-2020%E2%80%932024-metu-strategijos-2022-metu-igyvendinimo-priemoniu-veiklu-paraisku-papildomas-priemimas

pateikiant elektroninę priemonės paraišką „Word“ formatu (1 ir 2 priedai), o kitus priedus – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2022 m. kovo 14 d. (įskaitytinai).

 Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

1. veiklos santrauką (2 priedas);

2. veiklą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);

3. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (4 priedas);

4. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (5 priedas), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą veiklai vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 30-355/22 „Dėl Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (85) 2112330, el. paštas justina.jukneviciene@vilnius.lt