Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2023 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų priėmimas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2023 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2023 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

  1. Psichologinės pagalbos turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims teikimas.
  2. Psichologinės pagalbos teikimas asmenims, kurių artimieji demonstruoja suicidinį elgesį, išgyvena artimojo savižudybę.
  3. Savižudybių prevencijos priemonių organizavimas, psichologinės pagalbos teikimas įvairaus amžiaus skirtingoms grupėms (pvz.: vaikai, vyrai, moterys, vyresnio amžiaus asmenys ir kt.).
  4. Supervizijos, specializuoti mokymai ir kvalifikacijos kėlimas savižudybių prevencijos sistemos dalyviams.

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalyje, kurių buveinė yra įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje ir (arba), kurie pagrindinę veiklą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus biudžetines įstaigas.

Paraiškos su priedais pildomos ir teikiamos elektroniniu būdu Vilniaus elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje adresu https://konkursai.vilnius.lt/

https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/vilniaus-miesto-savivaldybes-savizudybiu-prevencijos-2020-2024-metu-strategijos-2023-metu-igyvendinimo-priemoniu-veiklu-paraisku-konkursas

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2023 m. sausio 23 d., 12.00 val.

Kartu su elektronine paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. planuojamų veiklų planą (2 priedas);
  2. veiklą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
  3. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (4 priedas);
  4. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (5 priedas), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą veiklai vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Nepridėjus minėtų dokumentų, laikoma, kad veikla bus įgyvendinama tik iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir balai už 9 kriterijų (6 priedas) neskiriami;
  5. veiklos vykdymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (jei Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje nėra nurodytas konkrečios prekės, paslaugos, darbo užmokesčio vidutinis įkainis);
  6. įgaliojimą (jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo).

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2022-12-29 įsakymu Nr. 30-3867/22 patvirtintu Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ece57be0879611ed8df094f359a60216)

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (85) 211 2330, el. paštas justina.jukneviciene@vilnius.lt