Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių paraiškų priėmimas

 

 

       Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių finansavimo konkursui.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose)ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonė – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas visuomenės sveikatai išsaugoti, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai vykdyti.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

 1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1.    nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2.    pagalba elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms;

1.3.    patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;

1.4. valgymo sutrikimų prevencija;

1.5. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms susilaukusioms naujagimio (pogimdyvinė depresija), neišnešioto naujagimio, naujagimio su negalia;

1.6. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba besiskiriančioms, skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams;

1.7. suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas.

 1. Priklausomybių prevencija. Krypties temos:

2.1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija;

2.2. vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės, turinio ir poveikio sveikatai prevencija;

2.3. priklausomybių nuo azartinių lošimų prevencija.

 1.  Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

3.1. onkologinių susirgimų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujagyslių ligų, nervų sistemos ligų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

3.3. alerginių susirgimų prevencija;

3.4. gliukozės apykaitos sutrikimų ir cukrinio diabeto prevencija;

3.5. pacientų žinojimas ir bendravimas savo sveikatos gerinimui.

 1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1.    vaikų ir jaunimo nutukimo prevencija;

4.2.    higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika;

4.3. vaikų ir jaunimo lytinis švietimas (higiena, smurtas, lytiškai plintančių infekcijų prevencija);

4.4. vaikų akių ligų prevencija;

4.5. vaikų bendravimas ir socialinis atsparumas – sveikatos gerinimui.

 1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

5.1.    ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

5.2.    žarnyno infekcinių ligų profilaktika;

5.3. per orą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika;

5.4. mokslu pagrįstų rekomendacijų apie skiepų naudą ir galimas rizikas teikimas įvairaus amžiaus gyventojams, siekiant didinti skiepijimo apimtis.

 1. Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija

Paraiškų teikimo tvarka: Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų, atitinkančią skirtingą prioritetinę kryptį. Paraiškos su priedais elektroniniu formatu (.doc, .pdf, .xls) teikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-remimo-specialiosios-programos-2022-metu-priemoniu-paraisku-priemimas

Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti nurodytas visas organizacijos pavadinimas arba jo trumpinys. Paraišką su priedais per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2022 m. vasario 18 d. (įskaitytinai).

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Priemonės paraiška (Aprašo 1 priedas).
 2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas).
 3. Organizacijos registracijos juridinių asmenų registro išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją.
 4. Priemonę vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą ir pažymoje nurodytus dokumentus (Aprašo 4 priedas).
 5. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos.
 6. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą).
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma arba lygiavertis dokumentas turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip paraiškų priėmimo termino pabaigos datai).
 8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikia priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus (atliktų tyrimų, analizių išvadas).

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d.  įsakymu Nr. 30-115/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3049f04079bb11ec993ff5ca6e8ba60c

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Raminta Kudabienė tel. (85) 2112651, el. paštas [email protected]