Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių paraiškų priėmimas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursui.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonė – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas visuomenės sveikatai išsaugoti, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai vykdyti.

Priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

 

1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1.  nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2.  pagalba elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms;

1.3.  patyčių, smurto, mobingo prevencija;

1.4. valgymo sutrikimų prevencija;

1.5. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms susidūrusioms su kriziniu nėštumu, susilaukusioms naujagimio, neišnešioto naujagimio, naujagimio su negalia;

1.6. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba besiskiriančioms, skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams;

1.7. suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas.

 

2. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija).

 

3. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

3.1. onkologinių susirgimų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujagyslių ligų, nervų sistemos ligų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.3. alerginių susirgimų prevencija;

3.4. gliukozės apykaitos sutrikimų ir cukrinio diabeto prevencija;

3.5. sveikatos raštingumo didinimas apie prevencines programas, profilaktinius sveikatos tikrinimus.

 

 4. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1. sveikos gyvensenos ugdymas ir raštingumo didinimas (asmens higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių, mokslu grįsto lytiškumo, pirmosios pagalbos);

4.2. vaikų, paauglių, jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas;

4.3. vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės, turinio ir poveikio sveikatai prevencija.

 

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

5.1. ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

5.2.  žarnyno infekcinių ligų profilaktika;

5.3. tuberkuliozės profilaktika;

5.4. sveikatos raštingumo didinimas vakcinacijos tema.

 

6. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir sporto traumų, pirmosios pagalbos teikimo, civilinės saugos).

 

Paraiškų teikimo tvarka: Viena organizacija gali teikti tik 1 paraišką į vieną prioritetinę kryptį. Paraiška dalyvauti atrankoje pildoma elektroniniu būdu Vilniaus elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje adresu https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/visuomenes-sveikatos-remimo-specialiosios-programos-2023-metu-priemoniu-finansavimo-konkursas

Elektroninę paraišką ir papildomus dokumentus turi teisę teikti organizacijos vadovas (prisijungęs per organizacijos bankinius prisijungimus arba per kitas elektronines atpažinties priemones) arba jo įgaliotas asmuo.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2023 m. sausio 18 d. (įskaitytinai).

Kartu su elektronine paraiška Tvarkos aprašas 1 priedas +paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. Planuojamos priemonės veiklų planą Paraiškos priedas
  2. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą).
  3. Priemonę vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą ir pažymoje nurodytus dokumentus Tvarkos aprašo 2 priedas
  4. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas Tvarkos Aprašo 3 priedas
  5. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikia priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus (atliktų tyrimų, analizių išvadas).
  6. Priemonės vykdymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (jei Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje nėra nurodytas konkrečios prekės, paslaugos, darbo užmokesčio vidutinis įkainis).
  1. Įgaliojimą (jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo).

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 30-3738/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau -Tvarkos aprašas) patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/130544507bb611ed964ce058db666078

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Raminta Kudabienė tel. (85) 2112651, el. paštas raminta.kudabiene@vilnius.lt ir Akvilė Sakalauskaitė tel. 8 645 99 620, El. p. akvile.sakalauskaite@vilnius.lt