Skelbiamas Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos konkursas

 

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti Vilniaus miesto savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerius, vykdysiančius projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą finansuojamą veiklą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 30-3526/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašu.

Atrankos konkurse gali dalyvauti: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai, atitinkantys šias sąlygas:

  • turėti viešojo juridinio asmens ar jo padalinio (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas, neįgaliųjų organizacijas ir organizacijas, teikiančias paslaugas tik neįgaliesiems, psichikos sveikatos centrus) statusą, kurio steigimo dokumentuose (įstatuose arba veiklos nuostatuose) turi būti nurodytas bent vienas iš veiklos tikslų ir (arba) uždavinių – dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas vaikams;
  • teikiantys (teiksiantys) vaikų dienos centro paslaugas Vilniaus miesto gyventojams;
  • pagal Vilniaus miesto savivaldybės poreikį vykdantys (vykdysiantys) minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;
  • turėti vaikų dienos centro tvarkos taisykles, nustatančias vaikų dienos centro darbuotojų elgesio vaikų dienos centre reikalavimus, buvimo vaikų dienos centre normas, teises ir pareigas, tarpusavio santykius, apibrėžiančios vaikų dienos centro darbuotojų, vaikų ir vaiko atstovų pagal įstatymą ir kitų asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, teise ir pareigas.

Paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti organizacijos antspaudu ir vadovo parašu. Paraiška ir jos priedai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas ir nurodyti pareiškėjo rekvizitai.

Paraiška ir jos priedai iki 2018 m. lapkričio 30 d. 14.00 val. pateikiami į Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių, terminale pasirinkus skaičių – 4, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas gavėjas, konkurso pavadinimas ir nurodyti pareiškėjo rekvizitai. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el.paštu [email protected] 

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Aušrienė, tel. (8 5) 219 7914.

 

PRIDEDAMA:

  1. Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašas;
  2. Paraiška dalyvauti atrankos konkurse, tvarkos aprašo 1 priedas, paraiska.