Skirtos papildomos lėšos 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos papildomai skyrus 77168 Eur 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 30-3267 ir paskelbta „Lėšų paskirstymo organizacijoms, vykdančioms socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, finansuojamus iš valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetų, sąrašo“ nauja redakcija (Administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 30-1835).

Eil.
nr.
Organizacijos pavadinimas Valstybės
biudžeto
lėšos
(Eur)
Savival-
dybės
biudžeto
lėšos
(Eur)
1. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 3593 40000
2. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 13272
3. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA 32694
4. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ 494 34000
5. VšĮ „Rastis“ 27245
6. VšĮ „SOPA“ 1617 18000
7. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija 18772 300
8. VšĮ Lobių dirbtuvės 11988
9. Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija 43593
10. Grigiškių neįgaliųjų draugija 1078 12000
11. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ 124239
12. VšĮ „Mažoji guboja“ 30515
13. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 103533
14. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ 25066
15. VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras 108980
16. VšĮ „Vilties akimirka“ 32694
17. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 92634
18. VšĮ „Menava“ 26000
19. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga 28335
20. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras 30515
21. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ 77377
22. Maltos ordino pagalbos tarnyba 3593 40000
23. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 719 8000
Iš viso 838546 152300