Užimtumo didinimo programa

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA IR UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOACIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIO ĮGYVENDINIMAS 2022 M.

Jau septintus metus Vilniaus miesto savivaldybė skatina seniūnijas ir įmones/organizacijas (toliau – darbdaviai) dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programoje. Pagrindiniai Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programos tikslai:

  • Skatinti Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje.
  • Mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių.
  • Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms.
  • Suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius.
  • Padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas.
  • Vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

2022 m. dalyvaudami šioje programoje, darbdaviai galėjo gauti iki 50850 Eur. subsidiją. Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programa 2022 metais buvo įgyvendinama iki lapkričio 30 dienos.

Darbdaviai buvo kviečiami dalyvauti ir įdarbinti vilniečius, užsiregistravusius Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir atitinkančius bent vieną iš šių kriterijų: rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų; piniginės socialinės paramos gavėjai; priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; turintys pabėgėlio statusą asmenys ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; asmenys, patiriantys socialinę riziką; vyresni kaip 40 metų asmenys.

Konkurse buvo kviečiamos dalyvauti Vilniaus savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, ne pelno siekiančios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, taip pat seniūnijos, bei verslo įmonės, kurios veiklą vykdo sostinėje.

2022 m. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą įgyvendino 21 Vilniaus miesto savivaldybės seniūnija ir 52 įmonės bei organizacijos. Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijose buvo įdarbinta 110 asmenų, o įmonės bei organizacijos, įgyvendindamos programą, įdarbino 120 asmenų. Seniūnijose daugiausia buvo įdarbinta pagalbinių darbuotojų bei aplinkos gerinimo specialistų grąžinimo darbams atlikti, trumpalaikiams archyvinių dokumentų tvarkymo darbams, smulkiems infrastruktūros remonto darbams. Taip pat kai kurios seniūnijos įdarbino ir bendruomenės renginių organizatorius bei kitus kvalifikuotus darbuotojus, kurie rūpinosi seniūnijos informacinėmis sistemomis, mankštų organizavimu pagyvenusiems asmenims ir kita. Kiti darbdaviai, asmenis pagal Užimtumo didinimo programą įdarbino įvairesnėms pareigoms nei ankstesniais metais. Palyginus su ankstesniais metais, kai buvo darbinami dažniausiai nekvalifikuoti asmenys, tai 2022 m. įdarbinti administratoriai, projektų vadybininkai, duomenų administravimo specialistai, neformalaus ugdymo užsiėmimų organizatoriai, buhalteriai, 3D spausdinimo ir 3D modeliavimo specialistai, pardavimų vadybininkai, marketingo specialistai, elektrinių paspirtukų remonto meistrai, kirpėjai, dizaineriai, pardavimo vadybininkai, virėjai, gidai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kita.

Siekdami didinti asmenų, priklausančių pažeidžiamoms grupėms, užimtumą, užtikrinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir socialinės paramos suderinamumą, integruojant ilgą laiką nedirbančius asmenis į darbo rinką, Vilniaus miesto savivaldybė prisijungė ir kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis pradėjo įgyvendinti Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį (toliau – Modelis).

Vienas iš pagrindinių šio Modelio kūrimo tikslų – įdarbinus atvejo vadybininkus, suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, teikti individualizuotą pagalbą. Modeliu siekiama didinti nedirbančių asmenų, turinčių daug problemų, socialinę integraciją – atkurti socialinį jų savarankiškumą ir darbingumą, profesinę kompetenciją ir gebėjimą dalyvauti darbo rinkoje. Modelį įgyvendinančių savivaldybių praktika rodo, kad dažniausiai asmenys neįsidarbina dėl susisiekimo stokos, žalingų įpročių, įsiskolinimų, žemo išsilavinimo ir kvalifikacijos neturėjimo, sveikatos problemų, šeimyninių aplinkybių (vaikų priežiūros ar pagyvenusių artimųjų slaugos) ir pan. Būtent todėl svarbu spręsti kiekvieno asmens problemą individualiai ir ieškoti kompleksinių sprendimų, kurie padėtų įsidarbinti.

2022 m. atrinktos dvi nevyriausybinės organizacijos, teiksiančios atvejo vadybos paslaugas asmenims, dalyvaujantiems Modelyje – VšĮ Sopa ir VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras. Praėjusių metų pabaigoje, VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įdarbino 4 atvejo vadybininkus, vėliau planuojama, kad VšĮ Sopa įdarbins dar vieną, taigi nuo 2023 m. Vilniaus mieste atvejo vadybos paslaugas teiks 5 atvejo vadybininkai.