Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ padalinys – dienos socialinės globos centras

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams.

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ sėkmingai įgyvendino projektą „Neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų dienos socialinės globos centro įkūrimas“, Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-02-010 (toliau – Projektas). Projektas vykdytas pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilniaus mieste didinant Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ teikiamų paslaugų apimtis bei gerinant jų prieinamumą ir kokybę.

Projektu siekiama prisidėti prie Projekto tikslinės grupės – neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų – socialinių poreikių ir problemų sprendimo, įkuriant veikiančios įstaigos Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ padalinį – dienos socialinės globos centrą, kuriame teikiamos nestacionarios socialinės paslaugos. Dėl šios priežasties Projekto įgyvendinimo metu, šalia esamo lopšelio-darželio pastato pastatytas priestatas adresu Sausio 13-osios g. 6, Vilniuje. Priestate įrengtos šios pagrindinės dienos centro patalpos: poilsio kambariai, žaidimų kambarys, darbuotojų kabinetai, valgykla, salė. Minėtų patalpų apstatymui įsigyti baldai, įranga bei kompiuterinė technika. Naujame pastate įrengta 40 paslaugų gavėjų vietų.

Projektas buvo bendrai finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė 1.109.791,48 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta 863.703,46 eurų. Vilniaus miesto savivaldybės lėšos – 246.088,02 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2012-06-08 iki 2015-03-31.

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ jau 2014 m. rugsėjo 1 d. atidarė padalinį – Specialiųjų poreikių vaikų dienos socialinės globos centrą (toliau – Centras).

Dienos socialinės globos centro tikslinė grupė – neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai. Į Centrą priimami 2-11 metų vaikai, turintys įvairių raidos sutrikimų, kuriems kompleksinę dienos socialinę globą užtikrina socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, plaukimo instruktorius, psichologas, specialusis pedagogas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, judesio korekcijos pedagogas ir masažuotojas. Dienos socialinės globos centre teikiama kompleksinė pagalba, užtikrinanti saugią ir psichologiškai harmoningą aplinką, čia sudarytos tinkamos sąlygos vaikų psichinio ir fizinio vystymosi korekcijai, kompensacijai, asmenybės vystymuisi, jų pasirengimui mokymuisi bendrojo lavinimo įstaigose, adaptacijai ir integracijai į visuomenę.