Vilniuje atrinkti asmeninės pagalbos teikėjai

Vilniuje asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) teikia nevyriausybinės organizacijos:

  • Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
  • Maltos ordino pagalbos tarnyba
  • Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius
  • VšĮ „Vilties žiedas“

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninio asistento paslaugos teikiamos negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas šios pagalbos poreikis, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar jos pobūdį. Prioritetas gauti šias paslaugas teikiamas asmenims:

  • Besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas.
  • Dirbantiems arba ieškantiems darbo, besinaudojantiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis.
  • Gyvenantiems vieniems.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas gali kreiptis el. paštu [email protected] arba į klientų aptarnavimo centrą, esantį Konstitucijos pr. 3, pirmame aukšte, ketvirtame langelyje ir pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos atsisiųsti čia;
  • dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);
  • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Dokumentus priimantis asmuo, nustatęs, kad informacinėje sistemoje nėra asmens negalią patvirtinančio dokumento ar dokumentų, patvirtinančių asmens gaunamas pajamas, paprašo juos pateikti papildomai.

Jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, jog sutinka apmokėti visą sumą, lygią savivaldybės vykdomosios institucijos asmeniui nustatytam mokėjimui už asmeninę pagalbą dydžiui, iš jo neprašoma pateikti dokumentų, patvirtinančių asmens gaunamas pajamas.

Informacija apie asmeninę pagalbą teikiama telefonu +370 664 28574

Asmeninės pagalbos teikėjai ir jų kontaktai: