2015 m. balandžio 08 d. Nr. 4D-2014/2-1551

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergej Ursul perduotus X, A ir B (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjų nuosavybės teise turimų ir (arba) nuomojamų žemės sklypų įrengimo klausimą.

2. Pareiškėjai nurodė: 2.1. Į jiems nuosavybės teise priklausančius ir (arba) nuomojamus žemės sklypus (kadastro Nr. {…}), esančius {…}, jie įvažiuodavo iš d gatvės. Šalia esančio žemės sklypo savininkei užtvėrus šį pravažiavimą, jie neturi galimybių patekti į savo namų valdas. 2.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT) 2014-05-08 raštu Nr. 1SS-(8.5)-1150 jie buvo informuoti, kad privažiavimo kelias į jų žemės sklypus (kadastro Nr. {…}) yra susiformavęs per privačius žemės sklypus, esančius {…}, tačiau, Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašų duomenimis, šiuose žemės sklypuose nėra nustatyti kelio servitutai; privažiavimo kelias į žemės sklypus (kadastro Nr. {…}) (arba toliau vadinama – Sklypai) yra numatytas iš a gatvės tarp žemės sklypų, esančių {…}. 2.4. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas 2014-07-25 raštu Nr. A51-60294/14(2.9.3.24-UK7) nurodė, kad įrengti suplanuotą privažiavimą prie Sklypų galima „tik jei 50 procentų lėšų skirs patys gyventojai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.5. „{…} nesutinka su tokiu Savivaldybės siūlymu“, kadangi apie Vilniaus miesto valdybos 1999-04-22 sprendimą Nr. 724V, kurio pagrindu nebeliko privažiavimo prie Sklypų, jie sužinojo tik iš Nacionalinės žemės tarnybos 2014-05-08 rašto Nr. 1SS-(8.5)-l150. Apie tai, kad Pareiškėjai negalės naudotis privažiavimo prie Sklypų keliu, niekas jų neinformavo, niekas su jais šio klausimo nederino, jokių sutikimų jie nepasirašė, ir nebuvo supažindinti su Vilniaus miesto valdybos 1999-04-22 sprendimu Nr. 724V.“

3. Pareiškėjai prašo „padėti išspręsti šią problemą“.

4. Pareiškėjai prie skundo pateikė NŽT 2014-05-08 raštą Nr. 1SS-(8.5)-1150 (kopiją), kuriame nurodyta: „Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriui 2014 m. balandžio 18 d. atlikus patikrinimą vietovėje nustatyta, kad privažiavimo kelias į žemės sklypus (kadastro Nr. {…}), esančius {…}, susiformavęs per privačius žemės sklypus (kadastro Nr. {…}), esančius {…}. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenis (išrašo Nr. {…}), žemės sklypuose, esančiuose {…}. nėra nustatyti kelio servitutai, tarnaujantys žemės sklypams (išrašo Nr. {…}), esantiems {…}, t. y. teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti ar kitaip disponuoti žemės sklypu ar jo dalimi.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjų skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (arba toliau vadinama – NŽT).

6. Iš Savivaldybės ir NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 6.1. „{…} Individualių gyvenamųjų namų kvartalo c gatvės rajone detalaus suplanavimo projekto dalies pakeitimas yra patvirtintas Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. sprendiniu Nr. 522V. Šio detaliojo plano žemės naudojimo ir statybos reglamentų brėžinyje yra suplanuoti privažiavimai prie sklypų.“ Prie sklypų (kadastro Nr. {…}) privažiuojama iš a gatvės, tarp žemės sklypų, {…}, toliau – b gatve. 6.2. „Individualių gyvenamųjų namų kvartalo c gatvės rajone detalaus suplanavimo projekto dalies pakeitimas atliktas prisilaikant visų viešinimo procedūrų. Yra gautas Apskrities sekretoriaus 1999-02-03 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. 026. Su parengto detaliojo plano sprendiniais aukščiau minėtų sklypų savininkai negalėjo būti supažindinti detaliojo plano rengimo metu, nes sklypus (kadastro Nr. {…}) įsigijo jau parengus ir patvirtinus detalųjį planą bei suformavus atskirus sklypus. Pravažiavimo kelias iš d gatvės nebuvo planuojamas ir nebuvo įrengtas.“ 6.3. „Sklypai galėjo būti įsigyti tik po detaliojo plano parengimo ir patvirtinimo, taip pat patvirtinus {Vilniaus miesto valdybos} 1999-04-22 sprendimu Nr. 724V „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo žemės sklypų (Nr. {…}) c gatvėje, ribų ir plotų tvirtinimo“, atskirų sklypų ribas ir plotus. Žemė, kurioje buvo suplanuoti privažiavimai prie sklypų, yra Lietuvos Respublikai priklausanti žemė, šiuo metu patikėjimo teise valdoma Nacionalinės žemės tarnybos.“ 6.4. „Kaip jau buvo atsakyta 2014-07-25 raštu Nr. A51-60294/14(2.9.3.24-UK7), Savivaldybė neįrenginėja įvažiavimų į privačius sklypus. Savivaldybės funkcija yra vietinės reikšmės kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų priežiūra, taisymas ir tiesimas. Siekiant sudaryti sąlygas atlikti įstatyme nustatytas funkcijas ir tenkinti visuomenės poreikius, savivaldybė sudaro sutartis su privačių sklypų savininkais ir dalinai gali finansuoti šių kelių ir gatvių ar komunikacinių koridorių įrengimą. Atsižvelgdami į tai, jog Savivaldybė savarankiškai sudaro ir tvirtina savo biudžetą, paskirsto lėšas funkcijoms įgyvendinti pagal numatytus prioritetus, kurių pasirinkimas ir finansavimo jiems skyrimas priklauso nuo bendro savivaldybės biudžeto ir nuo gyventojų išrinktų atstovų politinės valios įgyvendinimo.“ 6.5. „Jei pareiškėjai neturi tinkamai įrengto privažiavimo kelio, {…} įrengti suplanuotą privažiavimą prie sklypų galima tik jei 50 procentų lėšų skirs patys gyventojai.“ 6.6. Tuometė žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkė D, projektuojant vienbutį gyvenamąjį namą, 2010-06-29 pateikė paraišką susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygoms rengti. Atsižvelgęs į tai, Savivaldybės Komunalinio ūkio departamentas „{…} 2010-07-10 išdavė susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas Nr. 5834. Jomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui (analogiškos sąlygos ir kelio techninis projektas buvo parengti projektuojant vienbutį gyvenamąjį namą c g., skl. Nr. {…} (kadastro Nr. {…})). Jei pareiškėjai dar neįsirengė tinkamo privažiavimo prie jiems nuosavybės teise priklausančių sklypų, tai vadovaujantis Komunalinio ūkio departamento išduotomis sąlygomis privalo atlikti šiuos statybos darbus.“

7. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašų (registro Nr. {…}) nustatyta: 7.1. Žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkas – Lietuvos Respublika; valstybinės žemės patikėtinis – NŽT; žemės sklypas 1998-07-07 nuomos sutarties Nr. NO1/98-16272 pagrindu išnuomotas X (ir kt. asmeniui). 7.2. Žemės sklypas (kadastro Nr. {…}) privatizuotas 1999-12-21 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. Po1/99-22060 pagrindu; B (kartu su bendraturte) šį žemės sklypą nuosavybės teise įsigijo 2013-11-05 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. JK-5758 pagrindu. 7.3. Žemės sklypas (kadastro Nr. {…}) privatizuotas 2000-10-03 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PO1/2000-23453 pagrindu; A (kartu su bendraturte) šį žemės sklypą ir jame esantį pastatą (Nr. {…}) nuosavybės teise įsigijo 2012-06-21 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. EP615 pagrindu. Statybos leidimas Nr. GN/156/11-0127 vienbučio gyvenamojo namo statybai išduotas 2011-03-22, pažyma Nr. PASS-00-120604-00357 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto – 2012-06-04, deklaracija Nr. 1 apie statybos užbaigimą – 2014-01-15.

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ištyręs X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie žemės sklypo įrengimo klausimą, 2015-02-27 pažymoje „Dėl X skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją“ konstatavo: „{…} Pagal Detaliojo plano sprendinius įvažiavimas į Žemės sklypą yra nustatytas valstybinėje žemėje {…}, todėl, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas {…}, privažiavimo prie Žemės sklypo nuo e gatvės įrengimas, jo remontas yra Savivaldybės kompetencijai priskirta funkcija. Tačiau šios funkcijos įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis ne tik naujų gatvių projektavimo, tiesimo darbams, bet ir esamų gatvių remontui, rekonstrukcijai, saugaus eismo organizavimu ir kt. Biudžeto tvirtinimas, pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktą {…}, yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija. Be to, kaip tai pažymėjo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyje {…}, teisės aktai nenumato jokio termino, laiko momento, iki kada nurodyti veiksmai (vietinės reikšmės kelių, gatvių įrengimas, remontas) turi būti atliekami. {…} Savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkcijos įgyvendinimą bei tenkinti visuomenės poreikius, 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 patvirtinto Aprašą {Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašas} {…}, kuris reglamentuoja Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų rekonstravimo, kapitalinio remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims {…}. Pagal Aprašo 4 punkto nuostatas, Savivaldybės atliekamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų darbų vertės.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos teisės aktai 9.1. Vietos savivaldos įstatymo: 9.1.1. 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; {…}.“ 9.1.2. 16 straipsnis – „2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: {…}; 15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas; {…}.“ 9.1.3. 32 straipsnis – „2. Seniūnas: {…}; 17) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų {…} priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, {…}. 3. Seniūnas: {…}; 12) teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl {…} savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo {…}.“ 9.2. Statybos įstatymo: 9.2.1. 24 straipsnis (galiojo nuo 2014-01-01 iki 2015-01-01) – „2. Vieno ar dviejų butų namų ir jų priklausinių {…} statyba (naujo statinio statyba ar statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. {…}. 8. Statybos užbaigimo tvarką nustato Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas.“ 9.2.2. 34 straipsnis (galiojo nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30) – „2. Juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu. {…}.“ 9.3. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo: 8 straipsnis – „1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. 2. Statybos valstybinė priežiūra apima: {…}; 2) statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; {…}; 6) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą; {…}.“ 9.4. Seimo kontrolierių įstatymo: 9.4.1. 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“ 9.4.2. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. {…}. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

10. Kiti teisės aktai 10.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 10749 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų (toliau vadinama – Svarstymo nuostatai) (galiojo nuo 1997-10-04 iki 2004-07-21): 10.1.1. 17 punktas – „Planavimu suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomeninės organizacijos turi teisę: 17.1. susipažinti su parengtais projektais ir su jais susijusiais rengiamais ar patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 17.2. iki įvykstant susirinkimui, planavimo organizatoriui raštu reikšti pastabas, teikti pasiūlymus.“ 10.1.2. 20 punktas – „Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, taip pat kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys arba turintys savo buveinę planuojamoje teritorijoje, be 17 punkte nurodytų visuomenės narių teisių, dar turi teisę raštu iki susirinkimo planavimo organizatoriui reikšti pretenzijas.“ 10.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 patvirtinto Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo (toliau vadinama – Aprašas): 10.2.1. 2 punktas – „Aprašo paskirtis – reglamentuoti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimo, kapitalinio remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – pareiškėjas).“ 10.2.2. 4 punktas – „Savivaldybės atliekamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų darbų vertės.“

Skundo tyrimui aktuali teismų praktika

11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą dėl įpareigojimo atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai parengti gatvių, tinkamų sunkiojo transporto eismui, įrengimo (tiesimo) techninius projektus ir šias gatves nutiesti, išanalizavęs Kelių įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2014-05-15 nutartyje konstatavo, jog teisėjų kolegija sutinka su tuo, kad: „{…} pareiškėjo įvardinti teisės aktai numato būtent atsakovo funkciją suprojektuoti ir nutiesti jo nurodomas gatves, be to, byloje atsakovas nekvestionuoja šios jo funkcijos, t. y. kad pareiškėjo įvardintų gatvių projektavimas ir tiesimas yra priskirtinas būtent jo kompetencijai. Kita vertus, pažymėtina, jog atsakovas nurodo aplinkybes dėl negalimumo šiuo metu suprojektuoti ir nutiesti pareiškėjo įvardintas gatves, t. y. kad nesant pakankamai finansinių išteklių šiuo metu prioritetas yra skiriamas jau esančių pagrindinių gatvių remontui ir rekonstravimui, o ne naujų gatvių tiesimui. {…} Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo {…} 10 straipsnio 8 dalies 4 punktas numato, jog užtikrindamas eismo saugumą savivaldybės administracijos direktorius rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu {…}. Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktas iš esmės patvirtina šį reguliavimą, numatydamas, kad savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, tuo tarpu pagal 7 punktą jis koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas. {…} nagrinėjamu atveju {…} teisės aktais, įtvirtinančiais atsakovo funkciją tiesti gatves, bet juose nėra numatyta jokių konkrečių terminų dėl gatvių tiesimo, jie nenumato jokio laiko momento, iki kada nurodyti veiksmai turi būti atliekami, kuriam praėjus būtų galima teigti, kad atsakovas pažeidė jam priskirtas funkcijas. Pareiškėjas taip pat nenurodė ir nepagrindė to, kad teisės aktuose yra numatyti terminai rekomenduojamų pagalbinių gatvių tiesimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisės aktai nesukuria pareiškėjui subjektinės teisės reikalauti konkrečiu metu nutiesti konkretų kelią, iš esmės sukuria tik tam tikrą atskaitomybę, kad klausimai dėl kelių tiesimo būtų svarstomi ir įvertinami.“

Išvados

12. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą (pažymos 9-10 punktai), teismų praktiką (pažymos 10 punktas), susijusią su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjų nuosavybės teise turimų (nuomojamų) Sklypų įrengimo klausimą, konstatuotina: 12.1. Individualių gyvenamųjų namų kvartalo c gatvės rajone detalaus suplanavimo projekto dalies pakeitimas (toliau vadinama – Detalusis planas) patvirtintas Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 522V, o c gatvės individualių gyvenamųjų namų kvartalo žemės sklypų ribos ir plotai patvirtinti Vilniaus miesto valdybos 1999-04-22 sprendimu Nr. 724V. Pagal Detaliojo plano sprendinius, planuojamas privažiavimas į Sklypus iš d gatvės, tarp žemės sklypų, {…}, toliau – b gatve (pažymos 4, 6.1, 6.3 punktai). 12.2. Žemės sklypai (kadastro Nr. {…}) privatizuoti 1999-12-21 ir 2000-10-03 valstybinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu. Vienas iš Pareiškėjų, t. y. B (kartu su bendraturte), žemės sklypą (kadastro Nr. {…}) nuosavybės teise valdo nuo 2013-11-05, kitas Pareiškėjas – A (kartu su bendraturte) – žemės sklypą (kadastro Nr. {…}) nuosavybės teise valdo nuo 2012-06-21 (pažymos 7.2, 7.3 punktai). 12.3. Žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkas – Lietuvos Respublika, o valstybinės žemės patikėtinis – NŽT. Žemės sklypo 1998-07-07 nuomos sutarties pagrindu žemės sklypas (kadastro Nr. {…}) yra išnuomotas Pareiškėjui X (kartu su bendraturčiu). 12.4. Žemė, kurioje pagal Detaliojo plano sprendinius suformuotas privažiavimo į Sklypus kelias, yra Lietuvos Respublikai priklausanti žemė, šiuo metu patikėjimo teise valdoma NŽT (pažymos 6.3 punktas). 12.5. Žemės sklype (kadastro Nr. {…}) projektuojant vienbutį gyvenamąjį namą, tuometei šio žemės sklypo savininkei Savivaldybės Komunalinio ūkio departamentas 2010-07-10 išdavė susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio (privažiavimo) tiesimui. Statybos leidimas vienbučio gyvenamojo namo statybai išduotas 2011-03-22; pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išduota 2012-06-04. A (kartu su bendraturte) šį žemės sklypą nuosavybės teise įsigijo 2012-06-21 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, o 2014-01-15 užpildyta deklaracija apie statybos užbaigimą (pažymos 6.6, 7.3 punktai).

13. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados: 13.1. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo; skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip (pažymos 9.4.1 papunktis), netyrė ir nevertino skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su Detaliuoju planu, kuriame privažiavimas prie Sklypų suformuotas iš a gatvės, tarp žemės sklypų, kurių adresai: {…}, toliau – b gatve (pažymos 12.1 punktas), nes nuo Detaliojo plano patvirtinimo praėjo daugiau nei vieneri metai. 13.2. Žemės sklypai (kadastro Nr. {…}) privatizuoti ir Pareiškėjų B (kartu su bendraturte), A (kartu su bendraturte) nuosavybėn įsigyti po Detaliojo plano, kuriame privažiavimas prie žemės sklypų (kadastro Nr. {…}) buvo numatytas iš a gatvės, tarp žemės sklypų {…}, toliau – b gatve (pažymos 12.1, 12.2 punktai), patvirtinimo, todėl Pareiškėjai, kaip rūpestingi savininkai, pirkdami žemės sklypus turėjo įvertinti teritorijų planavimo dokumente numatytas galimybes privažiuoti prie ketinamų įsigyti žemės sklypų. 13.3. Žemės sklypas (kadastro Nr. {…}) Pareiškėjui (kartu su bendraturčiu) išnuomotas 1998 metais, t. y. iki Detaliojo plano patvirtinimo (pažymos 12.3 punktas), todėl X, vadovaujantis Svarstymo nuostatų 17, 20 punktais (galiojo nuo 1997-10-04 iki 2004-07-21), reglamentuojančiais, kad planavimu suinteresuoti fiziniai asmenys turi teisę planavimo organizatoriui raštu reikšti pastabas, teikti pasiūlymus, o planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, taip pat kiti suinteresuoti fiziniai, gyvenantys arba turintys savo buveinę planuojamoje teritorijoje, dar turi teisę raštu planavimo organizatoriui reikšti pretenzijas (pažymos 10.1.1, 10.1.2 papunkčiai), turėjo teisę Detaliojo plano organizatoriui teikti pasiūlymus, reikšti pretenzijas, jei nesutiko su Detaliajame plane suformuotu privažiavimu prie nuomojamo žemės sklypo (kadastro Nr.{…}). Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui nebuvo suteikta informacija ir (ar) dokumentai, įrodantys, kad Pareiškėjas X Detaliojo plano organizatoriui teikė pasiūlymus ar reiškė pretenzijas. 13.4. Pagal Detaliojo plano sprendinius įvažiavimas į Sklypus suformuotas valstybinėje žemėje, todėl, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimas (pažymos 9.1.1 papunktis), bei atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus ankstesnių tyrimų (dėl privažiavimų prie žemės sklypų įrengimo) pagrindu pateiktas išvadas (pažymos 8 punktas), privažiavimo prie Sklypų kelio įrengimas yra Savivaldybės kompetencijai priskirta funkcija. Šios funkcijos įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis naujų gatvių projektavimo, tiesimo darbams, taip pat ir esamų gatvių remontui, rekonstrukcijai, saugaus eismo organizavimui, o Savivaldybės biudžeto tvirtinimas, pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktą (pažymos 9.1.2 papunktis), yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija. Pažymėtina, kad teisės aktai, kaip tai nutartyje ir pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nenumato jokio termino, laiko momento, iki kada nurodyti veiksmai, t. y. vietinės reikšmės kelių, gatvių įrengimas, remontas, turi būti atliekami. 13.5. A (kartu su bendraturte) įsigijus nuosavybėn žemės sklypą (kadastro Nr. {…}) bei jame esantį nebaigtą statyti vienbutį gyvenamąjį namą (pažymos 7.3 punktas), vadovaujantis Statybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies nuostatomis (galiojo nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30), reglamentavusiomis, kad fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti statinį, visos statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu (pažymos 9.2.2 papunktis), statybos leidimas turėjo būti perregistruotas jo vardu ir turėjo pereiti visos buvusios žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkės prievolės ir teisės. 13.6. Deklaracija apie vienbučio gyvenamojo namo statybą žemės sklype (kadastro Nr. {…}), vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 punkto nuostatomis (galiojo nuo 2014-01-01 iki 2015-01-01), reglamentavusiomis, jog vieno ar dviejų butų namų statyba užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) (pažymos 9.2.1 papunktis), užpildyta 2014-01-15, tačiau privažiavimas iki žemės sklypo (kadastro Nr. {…}), pagal Savivaldybės Komunalinio ūkio departamento 2010-07-10 išduotas susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio (privažiavimo) tiesimui, nebuvo įrengtas.

14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pažymos 13.5, 13.6 punktuose, į tai, kad Inspekcija, vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2, 6 punktų nuostatomis (pažymos 9.3 punktas), atlieka statybos valstybinę priežiūrą, kuri apima statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, tikslinga kreiptis į Inspekciją prašant patikrinti ir pateikti išvadas: ar teisėtai Savivaldybės Komunalinio ūkio departamentas žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkui išdavė susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui; ar prievolė įrengti kelią (privažiavimą) pagal išduotas susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui, turėjo pereiti naujam žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkui; jei taip, ar žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkas turėjo teisę užpildyti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją pateikti tvirtinti Inspekcijai, o Inspekcijos pareigūnai ją patvirtinti, jei privažiavimas prie žemės sklypo (kadastro Nr. {…}), pagal išduotas susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui, nebuvo įrengtas.

15. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies nuostatas, skundo tyrimas nutraukiamas, jei skundo tyrimo metu paaiškėja, kad skundas nagrinėtinas kitoje institucijoje (pažymos 9.4.2 papunktis). Atsižvelgiant į tai, kad skundo tyrimo metu gauta informacija vertintina Inspekcijoje, skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjų nuosavybės teise turimų ir (arba) nuomojamų žemės sklypų įrengimo klausimą, tyrimas nutrauktinas.

16. Atkreiptinas Pareiškėjų dėmesys į tai, kad Savivaldybės tarybos 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 patvirtintas Aprašas reglamentuoja Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų rekonstravimo, kapitalinio remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims. Pagal Aprašo 4 punkto nuostatas, Savivaldybės atliekamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų darbų vertės. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: X, A ir B skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjų nuosavybės teise turimų ir (arba) nuomojamų žemės sklypų įrengimo klausimą, tyrimą nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6, 14 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkei Laurai Nalivaikienei: 18.1. pateikti išvadą, ar teisėtai Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamentas žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkui išdavė susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui; 18.2. pateikti išvadą, ar prievolė įrengti kelią (privažiavimą) pagal išduotas susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui, turėjo pereiti naujam žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkui; 18.3. pateikti išvadą, ar žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) savininkas turėjo teisę užpildyti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją pateikti tvirtinti Inspekcijai, o Inspekcijos pareigūnai ją patvirtinti, jei privažiavimo prie žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) pagal išduotas susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas, kuriomis vadovaujantis buvo parengtas techninis projektas kelio tiesimui, kelias nebuvo įrengtas; 18.4. nustačius teisės aktų pažeidimų imtis priemonių pagal institucijos kompetenciją.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių ir Pareiškėjus informuoti iki 2015-05-11.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys