2015 m. balandžio 13 d. Nr. 4D-2015/2-307

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į kreipimąsi.

2. Pareiškėja skunde nurodo: „2014-11-26 Savivaldybės tarybos nariui Gediminui Rudžioniui pateikiau Skundą dėl netenkinančių atsakymų iš Miesto plėtros bei Aplinkos ir energetikos departamentų {…} į prie namo {…}, esančių sandėliukų kietam kurui laikyti naudotojų 2014-09-24 prašymą. 2014-12-03 Gerb. G. Rudžionis mūsų Skundą pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui, užduodamas jam tris su problema susijusius klausimus. Iki šiol nei atsakymo į mums gyvybiškai svarbų Skundą, nei pranešimo apie Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą negavome. {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „skubiai išsiaiškinti, kodėl tai iki šiol neatlikta, bei pranešti man ir Tarybos nariui, kada gausime atsakymą į Skundą bei Tarybos nario klausimus. Taip pat – kol tai nebus atlikta – stabdyti Aplinkos ir energetikos departamento ketinimus 2015 m. pavasarį mūsų namo kietajam kurui laikyti skirtus geležinius sandėliukus demontuoti net be atskiro perspėjimo.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Iš pareiškėjos prie skundo pridėto Savivaldybės tarybos nario G. Rudžionio 2014-12-03 rašto, kuriuo buvo persiųstas pareiškėjos 2014-11-26 skundas, Savivaldybės administracijos direktoriui kopijos nustatyta, kad tarybos narys prašė: „išnagrinėti šią problemą ir apie priimtus sprendimus įstatymų nustatyta tvarka informuoti pareiškėją ir mane.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į skunde nurodytas aplinkybes, raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas pateikti informaciją, reikalingą skundo tyrimui.

6. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui 2015-03-27 raštu Nr. A51-31518/15(3.3.15.3-EM4) pateikė šią informaciją, pagrįstą dokumentais: 6.1. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kada ir kokių konkrečių veiksmų buvo imtasi gavus Savivaldybės tarybos nario G. Rudžionio 2014-12-03 kreipimąsi; jeigu nebuvo imtasi jokių veiksmų, nurodykite dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Savivaldybės administracijos pavedimu Savivaldybės tarybos nario Gedimino Rudžionio 2014-12-03 kreipimasis pavestas nagrinėti Ekonomikos ir investicijų departamentui, Aplinkos ir energetikos departamentui ir Miesto plėtros departamentui.“ 6.2. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar buvo Savivaldybės tarybos nariui G. Rudžioniui ir pareiškėjai atsakyta per 20 darbo dienų; jeigu nebuvo, motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Savivaldybės tarybos narys Gediminas Rudžionis buvo informuotas Ekonomikos ir investicijų departamento 2015-01-06 raštu Nr. A51-1186/15(1.1.8-EM4), Aplinkos ir energetikos departamentas buvo teikęs informaciją 2014-11-03 raštu Nr. 51-91684/14(1.1.8-EM4), Miesto plėtros departamentas 2014-10-01 raštu Nr. A51-79539/14(2.14.2.12-MP8) ir 2015-01-19 raštu Nr. A63-53/15(3.2.1-EM4) atsakyta ne tiesiogiai X, bet namo, {…}, gyventojų kolektyvinio prašymo (kurį pasirašiusi ir X) atstovui A.“ 6.3. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, jeigu Savivaldybės tarybos nario G. Rudžionio 2014-12-03 kreipimasis nebuvo išnagrinėtas per 20 darbo dienų, informuoti, ar jis ir pareiškėja buvo informuoti apie kreipimosi nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; jeigu nebuvo, motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Visais klausimais Savivaldybės tarybos nario Gedimino Rudžionio 2014-12-03 kreipimasis neišnagrinėtas, nes kol kas nėra informacijos iš Aplinkos ir energetikos departamento dėl 2014-11-03 rašte Nr. 51-91694/14(1.1.8-EM4) nurodytos nuostatos „Informuojame, kad {…} bendraturčiams gražiuoju nesusitarus, be atskiro perspėjimo 2015 metų pavasarį bus vykdomi sandėliukų demontavimo darbai, jų neatstatant.“ 6.4. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar yra pateiktas atsakymas Savivaldybės tarybos nariui G. Rudžioniui ir pareiškėjai į 2014-12-03 kreipimąsi, atsakyta: „Ekonomikos ir investicijų departamentas 2015-03-23 raštu Nr. A51-29446/15(2.14.1.1 7-EK5) pateikė informaciją X.“ Šiuo raštu pareiškėja informuota: „Vykdydami Savivaldybės administracijos pavedimą ir atsakydami į Savivaldybės tarybos nariui Gediminui Rudžioniui adresuotą Jūsų 2014 m. lapkričio 26 d. skundą informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymu neprivatizuoti gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, {…}, gali būti perimti Savivaldybės nuosavybėn bei į šiuos statinius įregistruotos Savivaldybės nuosavybės teisės. Savivaldybė nenustatinėja pagalbinio ūkio pastatais, {…}, naudojimosi tvarkos, šiais statiniais gyventojai naudojasi bendru susitarimu. Informaciją dėl žemės sklypo, {…}, formavimo Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2015-01-19 raštu Nr. A63-53/15(3.2.1-EM4) pateikė gyvenamojo namo, {…}, gyventojų kolektyvinio prašymo atstovui A.“

7. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui 2015-04-07 raštu Nr. A51-33813/15(3.3.15.3-EM4) pateikė papildomą informaciją, kad Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamentas: 7.1. 2015-04-02 raštu Nr. A51-33432/15(1.1.8-EM4) Savivaldybės tarybos narį G. Rudžionį informavo: „{…} Jūsų {…} 2014-12-03 raštas {…} buvo pavestas nagrinėti Ekonomikos ir investicijų departamentui, Aplinkos ir energetikos departamentui ir Miesto plėtros departamentui. Siunčiame X išsiųstų atsakymų kopijas.“ 7.2. 2015-04-01 raštu Nr. A51-32665/15(2.14.1.17-EK5) pareiškėją informavo: „Pateikiame Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus pateiktą informaciją dėl ūkinių pastatų, {…}: „Atsakydami į Savivaldybės tarybos nario Gedimino Rudžionio 2014-012-03 kreipimąsi (registruotą savivaldybės sistemoje @vilys Nr. 7-86/14), pagal kompetenciją pateikiame paaiškinimą į 2 punkto klausimą. Kokiu pagrindu Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas ruošiasi naikinti jos pačios už miesto gyventojų pinigus pastatytus, gyventojams gyvybiškai būtinus ūkio sandėlius? Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Senamiesčio seniūnijoje nebeleidžiama statyti metalinių sandėliukų (paveldosauginiai reikalavimai), todėl X (toliau – Pareiškėja) 2014-11-03 pateiktame atsakyme buvo informuota, kad metaliniai sandėliukai bus demontuoti jų neatstatant. Kadangi kitose Vilniaus miesto seniūnijose metalinius sandėliukus nedraudžiama įrengti, jie nebūtų sunaikinti, o tik perkelti į kitą vietą. Gyvenamųjų namų, {…}, butų ir kitų patalpų bendraturčiams, kuriems būtini sandėliukai, buvo siūloma pasinaudoti parengtu ir patvirtintu tipiniu medinio sandėliuko projektu (pritaikytu įrengti Senamiesčio paveldo teritorijoje). Pareiškėja pateikia UAB „B“ 2006-05-25 raštą Nr. G2-68 „Dėl ūkio sandėliukų nugriovimo ir atstatymo“, kuriame informuojama, kad UAB „B“ Savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriui 2006-05-17 pateikė sąrašą gyvenamųjų namų, kurių kiemuose reikia nugriauti ir atstatyti ūkio sandėlius. Kaip 2014-11-03 Skyrius informavo Pareiškėją, Savivaldybė neturi prievolės pastatyti / aprūpinti sandėliukais kurui sandėliuoti privačių butų, šildomų kietu kuru, savininkus (bendraturčius). Savivaldybė 2006-2008 m. vykdė centrinės miesto dalies pavojingiausių, blogiausios techninės būklės mūrinių ir medinių konstrukcijų sandėliukų griovimo darbus. Dalis sandėliukų buvo atstatyta įrengiant metalinius sandėliukus. O pasikeitus teisės aktams, uždraudus metalinių sandėliukų įrengimą senamiesčio teritorijoje, vykdė tik blogos būklės sandėliukų demontavimą šalinant galimai avarinę būklę jų neatstatant. Savivaldybė neremontuoja medinių sandėliukų, o sandėliukų naudotojai tinkamai nepasirūpina naudojamais sandėliukais, todėl jų būklė su laiku tik blogėja ir vietomis kelia pavojų žmonėms ir aplinkai. {…} kieme irgi dalies medinių statinių būklė yra bloga, nors, kaip teigia pareiškėja, jie reikalingi, jais naudojasi. Medinių sandėliukų jų naudotojai tinkamai neprižiūri, jais tik naudojasi. Pareiškėja prašo, kad Savivaldybė atliktų kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre, rekonstruoti ūkio sandėliukus pagal šiandieninius Vilniaus senamiesčiui nustatytus reikalavimus ir leisti privatizuoti juos mums, tų sandėliukų naudotojams. Kitaip tariant, prašo rekonstruoti, įteisinti ir leisti privatizuoti ūkio sandėliukus, {…}, t. y. įgyti nuosavybės teisę. Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybė neskiria lėšų ūkinių sandėliukų rekonstrukcijai ar kapitalinio remonto darbams. Šiuo metu vykdomi tik galimai avarinės būklės ūkinių sandėliukų demontavimo darbai, kad apsaugoti žmones ir aplinką nuo galimų statinių (jo dalių) griūčių. Šiais metais blogos būklės sandėliukų ar metalinių {…} sklype esančių sandėliukų demontavimo darbai nėra numatyti.“ Siunčiame iš valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo gautus nekilnojamojo turto duomenis apie ūkinius pastatus, {…}, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 2 punktu, už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams).“

Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

8. Vietos savivaldos įstatymo: 24 straipsnis „Savivaldybės tarybos nario teisės“ „Tarybos narys turi teisę: {…}; 2) {…}, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus; {…}.“

9. Viešojo administravimo įstatymo: 2 straipsnis „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ „{…}. 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. {…}.“ 19 straipsnis „Administracinė procedūra ir jos dalyviai“ „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. {…}.“ 21 straipsnis „Pagrindas pradėti administracinę procedūrą“ „1. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra: 1) asmens skundas; {…}.“ 23 straipsnis „Skundo priėmimas ir nagrinėjimas“ „1. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. {…}.“ 31 straipsnis „Administracinės procedūros terminai“ „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.“ 34 straipsnis „Administracinės procedūros sprendimo priėmimas“ „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. {…}.“

Tyrimo išvados

10. Pareiškėja skundžiasi Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nepateikiant atsakymo į jos 2014-11-26 skundą, kuris Savivaldybės administracijai buvo persiųstas Savivaldybės tarybos nario G. Rudžionio 2014-12-03 raštu. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija 2015-03-23 ir 2015-04-01 pateikė pareiškėjai atsakymą į jos 2014-11-26 skundą (šios pažymos 6.4 ir 7.2 papunkčiai), tačiau Seimo kontrolierius, įvertinęs 2014-11-26 skundo ir 2015-03-23 bei 2015-04-01 atsakymų turinius, daro išvadą, kad buvo pažeista pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą, kadangi: – Savivaldybės administracija nepateikė laiku (per 20 darbo dienų) atsakymo pareiškėjai į jos 2014-11-26 skundą, taip pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas. Seimo kontrolieriui taip pat nebuvo pateikta informacija, kad skundo tyrimo terminas būtų buvęs pratęstas ir apie tai pranešta pareiškėjai. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos Seimo kontrolieriui pateiktas paaiškinimas, kad „2015-01-19 raštu Nr. A63-53/15(3.2.1-EM4) atsakyta ne tiesiogiai X, bet namo, {…} ,gyventojų kolektyvinio prašymo (kurį pasirašiusi ir X) atstovui A“, vertintinas kritiškai, kadangi pačiai pareiškėjai į jos skundą nebuvo atsakyta. Be to, atsakyti pareiškėjai į jos 2014-11-26 skundą prašė ir Savivaldybės tarybos narys G. Rudžionis 2014-12-03 kreipimesi; – nebuvo išsamiai atsakyta į visus pareiškėjos keliamus klausimus (pavyzdžiui, kodėl tik nurodoma, kad pagal teisės aktus „gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai {…} teikiant pirmenybę šių būstų savininkams“, tačiau konkrečiai neatsakoma pareiškėjai dėl jos prašymo leisti šiuos pagalbinius ūkio pastatus privatizuoti; ar pagalbinio ūkio paskirties pastatai, esantys {…}, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei; jeigu neatliktos nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn procedūros, tai dėl kokių priežasčių, ar ketinama tai daryti ir kada; kodėl pagalbinio ūkio paskirties pastatai nėra administruojami; dviprasmiškas yra Savivaldybės administracijos teiginys, kad „šiais metais blogos būklės sandėliukų ar metalinių {…} sklype esančių sandėliukų demontavimo darbai nėra numatyti“, kadangi neaišku, apie kuriuos metus (2014 ar 2015) yra kalbama ir pan.), todėl galimai nenurodytos visos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu; nenurodyti ir teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas. Seimo kontrolierius pažymi, kad Viešojo administravimo įstatymo paskirtis, be kita ko, yra sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; garantuoti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. Taigi asmuo, besikreipiantis į viešojo administravimo subjektą, tikisi, kad šis, atlikęs atitinkamas procedūras, vienu ar kitu būdu išspręs jo keliamą klausimą, t. y. bus nustatytos visos faktinės aplinkybės, nurodyti visi teisės aktai, kuriais vadovaujantis subjektas priima sprendimą, ir nurodyta sprendimo apskundimo tvarka. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, Seimo kontrolierius konstatuoja, kad buvo pažeista pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą ir kad Savivaldybės administracija turėtų pareiškėjai pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jos 2014-11-26 skundą, išsamiai atsakant į visus jame keltus klausimus, nurodant skundo tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, teisės aktus, kuriais vadovaujantis priimamas administracinės procedūros sprendimas, ir atsakymo apskundimo tvarką. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į kreipimąsi, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į pareiškėjos 2014-11-26 skundą, išsamiai atsakant į visus jame keltus klausimus, nurodant skundo tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, teisės aktus, kuriais vadovaujantis priimamas administracinės procedūros sprendimas, ir atsakymo apskundimo tvarką.

13. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šią rekomendaciją išnagrinėti ir apie jos nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti (pateikiant informaciją patvirtinančius dokumentus) iki 2015-05-18.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys