2015 m. birželio 02 d. Nr. 4D-2015/2-384

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-03-16 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į jo kreipimąsi. Pareiškėjas 2015 03-20 pateikė skundo papildymo raštą.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1 „2015 m. vasario 17 d. raštu (el. laišku, laiškas pridedamas) kreipiausi į Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrių, prašydamas informacijos apie skyriaus darbuotoją, atlikusią mano dukters {…} psichologinę apklausą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2 „{…} kaip teisėtas įstatyminis Skyriuje {Vaiko teisių apsaugos skyrius} apklaustos mergaitės atstovas raštu kreipiausi prašydamas patikslinti, kokią mokymo įstaigą yra baigusi ir kokį mokslinį laipsnį turi Skyriaus psichologė. Šiandien, kovo 16 d., praėjus beveik mėnesiui po laiško išsiuntimo, Skyrius nėra pateikęs jokio atsakymo.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „įvertinti, ar tokiais savo veiksmais (raštu teikto prašymo ignoravimas ir informacijos, kuri nėra asmeninio pobūdžio, slėpimas) Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius {…} nepažeidė mano teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 4. 2015-03-20 Pareiškėjas pateikė skundo papildymo raštą, kuriame nurodė: 4.1. „Šiandien, kovo 20 d., prabėgus daugiau negu mėnesiui po raštiško kreipimosi į VTAS {Vaiko teisių apsaugos skyrių}, gavau jų atsakymą, kurį prašau pridėti prie mano skundo ir nagrinėti kartu {…}.“ 4.2. „Atsakyme akivaizdus biurokratizmas ir netinkamai atlikta viešojo administravimo funkcija, nes į mano klausimą – kokią mokslo įstaigą yra baigusi Skyriaus darbuotoja ir kokį mokslinį laipsnį įgijusi – taip ir nebuvo atsakyta.“ 4.3. „Atsakyme gausu perteklinės, nenaudingos informacijos, kurios iš Skyriaus nebuvo prašoma {…}, ką taip pat suprantu kaip biurokratizmą ir akivaizdų Skyriaus nenorą atsakyti į mano pateiktą klausimą.“

5. Kartu su skundo papildymo raštu Pareiškėjas pateikė Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau vadinama ir – Skyrius) 2015-03-19 raštą Nr. A732-2229/14(2.13.2.8-AD15), kuriame, be kita ko nurodyta: „Vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vyriausioji specialistė {…}, Skyriuje bendravusi su nepilnamete {…}, buvo priimta į valstybės tarnautojo pareigas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, t. y. konkurso būdu, ir atitiko visus minėto įstatymo 9 straipsnyje keliamus bendruosius reikalavimus. Pažymime, kad kolegė turi aukštąjį universitetinį psichologijos mokslų išsilavinimą.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2015-04-13 raštu Nr. 4D-2015/2-384/3D-971 kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas pateikti informaciją ir motyvuotus paaiškinimus, kodėl Pareiškėjui nebuvo suteikta visa, jo prašymo turinį atitinkanti informacija, ir tuo atveju, jei prašoma informacija teisės aktų nustatyta tvarka gali būti suteikta, pateikti jam išsamų atsakymą.

7. Skyrius 2015-04-21 raštu Nr. A51-40108/15(3.3.14.2-EM4) Seimo kontrolierių informavo,: „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius papildė pareiškėjui X 2015-03-19 pateiktą atsakymą (raštas Nr. A732-2229/15(2.13.2.8-AD15) į jo 2015-02-17 elektroninį laišką ir pateikė patikslintą, prašymo turinį atitinkančią informaciją.“

8. Skyrius papildomai pateikė Skyriaus 2015-04-21 raštą Nr. A732-3120/15(2.13.2.8-AD15), skirtą Pareiškėjui, kuriame nurodyta: „Apgailestaujame dėl neišsamaus atsakymo {…} ir siunčiame patikslintą informaciją. Susipažinus su Vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vyriausiosios specialistės {…} personalo byla, nustatyta, kad ji Mykolo Riomerio universitete baigė magistratūros studijas, socialinės psichologijos programą ir įgijo psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.“

9. 2015-04-22 Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Pareiškėjo elektroninis pranešimas, kuriame nurodyta: „Labai dėkui Jums už pagalbą. Po Jūsų laiško Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius pagaliau sugebėjo pateikti prašomą informaciją.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 10. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 10.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. {…}. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 10.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. {…}.“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; {…}.“

Tyrimo išvados

11. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad po to, kai Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių, Skyrius jam suteikė informaciją, susijusią su Skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vyriausiosios specialistės, atlikusios Pareiškėjo dukters psichologinę apklausą, išsilavinimu. Pažymėtina, kad Skyrius pateikė apibendrintą atsakymą, netenkinantį Pareiškėjo (šios pažymos 4.2 punktas), informuodamas tik apie specialistės išsilavinimo lygį (aukštasis universitetinis), nenurodydamas konkrečios Pareiškėjo prašomos informacijos (šios pažymos 5 punktas).

12. Atkreiptinas dėmesys, kad po Seimo kontrolieriaus kreipimosi į Savivaldybės administracijos direktorių (šios pažymos 6 punktas) Pareiškėjui buvo pateikta visa jo prašoma ir jį tenkinanti informacija (šios pažymos 8-9 punktai).

13. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, galima konstatuoti, jog skunde keliamos problemos buvo išspręstos gera valia ir pateikti problemų išsprendimą pagrindžiantys dokumentai, todėl, vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, numatančia, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, skundo tyrimas nutrauktinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant atsakymą į jo kreipimąsi, tyrimą nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrinamas tinkamas visų asmenų prašymų nagrinėjimas, atsakymai pareiškėjams būtų teikiami laiku, suteikiant visą įstaigos turimą, teiktiną ir prašymo ar kreipimosi turinį atitinkančią informaciją.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-06-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys