2015 m. birželio 02 d. Nr. 4D-2015/2-384

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo A daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) butų ir savininkų iniciatyvinės grupės narių X ir kitų daugiabučio namo, esančio (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas), gyventojų (toliau vadinama – Pareiškėjai, iš viso 7 asmenys) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) Bendrijos pirmininko veiklos kontrolės klausimais (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjai Skunde nurodo: 2.1. „Iš Savivaldybės gavome pranešimą, kuriame nurodyta, kad Bendrijos veikla neatitinka nei Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų įstatymo {Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo; toliau vadinama – Bendrijų įstatymas}, nei Bendrijos įstatų, kad asmuo, laikinai einantis Bendrijos pirmininko pareigas, išrinktas neteisėtai . , B teigia, kad Y nebedirba. Savivaldybė privalo įpareigoti Y atsiskaityti ir perduoti Bendrijos valdymo ir ūkinės-finansinės veiklos dokumentus teisėtai paskirtam l. e. p. pirmininkui – valdybos nariui. Y atsistatydinimo fakto nėra . Y nesiima organizacinių ir juridinių veiksnių dėl pažeidimų pašalinimo “ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Bendrija valdo 20 daugiabučių namų ir priimti sprendimus visuotiniame Bendrijos susirinkime yra sudėtinga. Po dviejų neįvykusių susirinkimų (2013-04-20 ir 2013-05-20) Bendrijos valdyba neorganizuoja visuotinių (įgaliotinių) susirinkimų.“

3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolieriaus: „ dar kartą tarpininkauti, kad Savivaldybė atliktų nuodugnų Bendrijos veiklos 2005-2013 metų tyrimą, nustačius pažeidimus, imtis veiksmų dėl Bendrijos piliečių visuomeninio intereso gynimo. Iš Savivaldybės tikėjomės, kad Bendrijoje bus padaryta tvarka, bet viskas tęsiasi kaip anksčiau.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Prieš pradedant Skundo tyrimą būtina atsižvelgti į toliau nurodytas aplinkybes: 4.1. Savivaldybės raštuose Bendrijos pirmininkui ir valdybos nariams nurodyta: 4.1.1. 2013-06-21 raštas Nr. A51-68900-(3.3.10.1-EM4) – B negali laikinai eiti Bendrijos pirmininko pareigų, jeigu Bendrijos įstatai nepakeisti, Bendrija privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais; taip pat nurodyta, kad būtina pakeisti Bendrijos įstatus, išrinkti Bendrijos valdybą, valdybos pirmininką, revizijos komisiją, Bendrijos narių įgaliotinius, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre juridinį faktą dėl Bendrijos valdomų pastatų; 4.1.2. 2013-09-20 raštas Nr. A51-94974(3.3.10.2-EM4) – Bendrijų įstatymo reikalavimų neatitinka Bendrijos veikla, Bendrijos įstatai, Bendrijos valdybos 2013-03-15 posėdžio protokolas Nr. l, kuriuo B paskirtas Bendrijos valdybos nariu ir laikinai einančiu pirmininko pareigas; nurodyta, kad B negali laikinai eiti Bendrijos pirmininko pareigų, kad valdyba atsako už jai nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą, pasiūlyta Bendrijos valdybai pakeisti Bendrijos įstatus, „nedelsiant imtis priemonių dėl Bendrijos įgaliotinių išrinkimo ir nustatyta tvarka sušaukti Bendrijos įgaliotinių susirinkimą“; pranešama, kad Bendrija gali būti reorganizuota, t. y. skaidoma į mažesnes bendrijas; taip pat informuojama, kad Savivaldybė gali skirti Bendrijos valdybos nariams ir pirmininkui administracines nuobaudas už netinkamą pareigų atlikimą. 4.2. Pareiškėjų Skundo esmė susijusi su aplinkybėmis, nurodytomis Seimo kontrolieriaus 2013-08-19 pažymoje Nr. 4D-2013/2-620, kuri buvo parengta išnagrinėjus Seimo kontrolieriaus gautą kito Bendrijos nario {J. N.} 2013-04-30 skundą dėl Bendrijos veiklos (toliau vadinama – Pažyma). Pažymoje: 4.2.1. nurodyta: „Savivaldybė yra įpareigota kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal Bendrijų įstatymą jiems priskirtas funkcijas . ši Savivaldybės pareiga nepriklauso nuo to, ar viešajame registre yra įregistruotas turto administravimo faktas, ar nėra“; „Bendrija negali tinkamai įgyvendinti savo veiklos tikslų, dėl kurių ji ir buvo įsteigta“; 4.2.2. rekomenduota Savivaldybei „pakartotinai atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę bei imtis priemonių, kad Bendrijos valdymo organai tinkamai vykdytų jiems įstatymų priskirtas funkcijas“, ir „užtikrinti, kad teikiama informacija turi padėti išspręsti susidariusias problemas“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Rekomendacijos). 4.3. Apie Rekomendacijų vykdymą Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo 2013-09-24 raštu Nr. A51-96015-(3.3.10.1-EM4). Rašte nurodoma, kad Savivaldybė 2013-09-20 raštu Nr. A51-94974 (3.3.10.2-EM4) „kartotinai konsultavo Bendriją dėl Bendrijos valdymo problemų sprendimo“, kitą Bendrijos narį informavo apie galimybę atsiskirti nuo Bendrijos. Rašte taip pat nurodoma, kad „sudėtinga teikti duomenis, kai neturime išsamios ir raštu patvirtintos informacijos apie Bendrijos valdymo organus“. Pridėtas Savivaldybės 2013-09-20 raštas Nr. A51-94974 (3.3.10.2-EM4) (šios pažymos 4.1.2 papunktis). 4.4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę bei Pareiškėjus: 4.4.1. prašydamas pateikti informaciją apie Rekomendacijų nagrinėjimo ir vykdymo rezultatus: nurodyti, ar Savivaldybė pakartotinai atliko Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kokie buvo priimti sprendimai ir jų motyvai, kokios buvo taikytos poveikio priemonės, ar jos įvykdytos; motyvuotai paaiškinti, kodėl „sudėtinga teikti duomenis“, dėl kokių priežasčių Savivaldybė neturi „išsamios ir raštu patvirtintos informacijos“, dėl kokių kliūčių nėra galimybės ją gauti; pateikti Savivaldybės sprendimų (raštų) citatą (citatas), patvirtinančią (patvirtinančias), kad, Savivaldybės nuomone, Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolė buvo atlikta tinkamai, taikytos priemonės buvo pakankamos ir efektyvios; nurodyti, ar Pareiškėjai (arba kiti Namo gyventojai, arba Bendrijos nariai) kreipėsi dėl Rekomendacijų nevykdymo ir (arba) dėl tolesnio Bendrijos (Bendrijos pirmininko) neveikimo; nurodyti, kokių konkrečių veiksmų buvo imtasi sprendžiant Bendrijos valdymo organų neveikimo problemas (jeigu nebuvo imtasi – motyvuotai paaiškinti kodėl, imtis veiksmų problemai spręsti) ir kt.; 4.4.2. atkreipdamas Pareiškėjų dėmesį, kad: 1) vadovaujantis Bendrijų įstatymo 26 straipsnio l, 3 dalimis, Bendrija gali būti skaidoma į mažesnes bendrijas, jeigu kiekviena iš jų gali veikti atskirame pastate (pastatuose) arba pastato dalyje (korpuse, sekcijoje) pagal Bendrijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. Bendrijos padalijimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip ketvirtadalis butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, bendrosios dalinės nuosavybės teise susijusių su atskiru pastatu (pastatais), kurį (kuriuos) galima atskirai valdyti; 2) vadovaujantis Bendrijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, „bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas ar jų grupė “; 3) vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 9 dalimi ir 15 straipsnio 3 dalimi, jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos valdyba, bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Iš Savivaldybės Seimo kontrolieriui 2014-06-18, 2014-10-15 pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 5.1. Savivaldybė „2013-09-24 raštu Nr. A51-96015-(3.3.10.1-EM4) Seimo kontrolierių informavo, kad Būsto renovavimo skyrius (toliau – Skyrius) 2013-09-20 raštu Nr. A51-94974-(3.3.10.2-EM4) kartotinai konsultavo Bendriją dėl Bendrijos valdymo problemų sprendimo. Kadangi daugiau Bendrijos gyventojų nusiskundimų dėl Bendrijos valdymo organų veiklos Savivaldybėje registruota nebuvo, todėl pakartotinai Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolė nebuvo atliekama. Pažymime, kad nėra patvirtinta tvarka, kaip savivaldybės turi vykdyti Bendrijos valdymo organų kontrolę, todėl kontroliuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organus tiek, kiek nagrinėja pareiškėjų prašymuose nurodytus klausimus.“ 5.2. „Kartotinai informuojame, kad Savivaldybei sudėtinga kontroliuoti Bendrijos valdymo organus. Neatlygintinoje Juridinių asmenų registro paieškoje apie Bendriją nurodyta, kad vadovaujantis Bendrijos įgaliotinių susirinkimo (2006-10-18) protokolu 2006-11-21 įregistruoti Bendrijos įstatai, valdybos nariai ir pirmininko išrinkimas. Tačiau Juridinių asmenų registro 2013-09-17 duomenų bazėje, kurios informaciją Savivaldybė perka iš valstybės įmonės Registrų centro, buvo nurodyta, kad Bendrijos valdybos pirmininkas yra Y, o 2014-05-26 kartotinai patikrinus duomenis, Juridinių asmenų registre nurodyta, kad penki fiziniai asmenys, tame tarpe Y, yra Bendrijos valdybos nariai, o Bendrijos valdybos pirmininkas nenurodytas. Nėra aišku, kodėl pasikeitė duomenys, kai neatlygintinoje paieškoje nėra nurodyti pirmiau nurodyti pakeitimai. Skyrius 2014-06-11 raštu Nr. A5l-46900/14(3.3.10.2-EM4) kreipėsi į Juridinių asmenų registrą dėl šios ir kitų bendrijų valdymo organų duomenų.“ 5.3. „ Skyriaus 2013-09-20 rašte Nr. A51-94974-(3.3.10.2-EM4) buvo išdėstyta Savivaldybės specialistų nuomonė, kad Bendrijos valdybos 2013-03-15 posėdžio protokolu Nr. l Bendrijos valdybos priimtas nutarimas „B paskirti Bendrijos valdybos nariu ir laikinai eiti Bendrijos valdybos pirmininko pareigas“, neatitinka Bendrijų įstatymo 10 straipsnio l dalies punkto (rinkti ir atšaukti bendrijos valdybos narius ir pirmininką yra visuotinio susirinkimo kompetencija) ir 16 straipsnio 9 dalies (kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas) reikalavimų.“ „Pažymime, kad, kaip paaiškino B, Bendrija pasinaudojo Skyriaus 2013-06-21 rašte Nr. A51-68900-(3.3.10.1-EM4) pateikta informacija dėl galimos konsultacijos ir kreipėsi pagalbos į Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociaciją. yra parengtas ir suderintas su notaru Bendrijos įstatų projektas, atstatomi Bendrijos narių sąrašai ir renkami daugiabučių namų (iš viso 20 daugiabučių namų), priklausančių Bendrijai, Bendrijos narių įgaliotiniai (iš viso 35), kurie nesant Bendrijos narių kvorumui visuotiniuose susirinkimuose galėtų priimti sprendimus, tame tarpe dėl naujų Bendrijos įstatų tvirtinimo ir valdymo organų išrinkimo. Taip pat B paaiškino, kad buvo kreiptasi į Juridinių asmenų registrą dėl jo, kaip laikinai einančio Bendrijos valdybos pirmininko pareigas, įregistravimo, tačiau buvo paaiškinta, kad informacija apie asmenį laikinai paskirtą eiti Bendrijos pirmininko pareigas neregistruojama Juridinių asmenų registre, nes tai nenumatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose.“ 5.4. Savivaldybės pareigūnų nuomone, „Savivaldybė negali įtakoti, t. y. paskubinti, naujų Bendrijos įstatų tvirtinimo ir valdymo organų išrinkimo. Taip pat pranešame, kad 2013-07-15 raštu Nr. A51-75144(3.3.10.1-EM4) kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl Bendrijų įstatymo išaiškinimo, t. y. dėl Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 9 dalies įtvirtintos nuostatos, kad „iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką ir, jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso {toliau citatose ir tekste vadinama – CK} ketvirtosios knygos XIV skyriumi“. Aplinkos ministerija 2013-09-06 raštu Nr. (13-l)D8-7445 pateikė Teisingumo ministerijos išaiškinimą, kuriame pasiūlyta Aplinkos ministerijai apsvarstyti galimybę pakeisti Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 9 dalies nuostatą, suderinant ją su CK 2.106 straipsnio nuostatomis“ Aplinkos ministerija pirmiau nurodytame rašte taip pat pažymėjo: „Išanalizavus galiojantį teisinį reguliavimą {Bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 14 punktas, 10 straipsnio 1 dalies 15 punktas, 11 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 9 dalis, CK 2.106, 2.107 straipsniai, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 dalis}, darytina išvada, kad nors teisės aktai nenumato savivaldybės vykdomajai institucijai teisės organizuoti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kuris yra įgaliotas spręsti bendrijos likvidavimo klausimą, tačiau manytina, kad tuo atveju, kai į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo kreipiasi ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių ar ketvirtadalis įgaliotinių, ar bendrijos pirmininkas, t. y. asmenys, kurie, remiantis įstatymo 11 straipsnio l dalimi, turi teisę šaukti ir organizuoti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kuris yra įgaliotas spręsti bendrijos likvidavimo klausimą, savivaldybės vykdomoji institucija galėtų suteikti ne tik teisinę konsultaciją dėl bendrijos, kaip juridinio asmens, likvidavimo, bet ir imtis aktyvių veiksmų padėti organizuoti visuotinį susirinkimą (pvz., parengti pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą). Jeigu į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo kreiptųsi asmenys, neturintys teisės šaukti ir organizuoti bendrijos narių visuotinio susirinkimo, manytina, kad savivaldybės vykdomoji institucija galėtų kreiptis į Bendrijų įstatymo 11 straipsnio l dalyje nurodytus asmenis, turinčius teisę šaukti ar organizuoti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, su siūlymu apsvarstyti galimybę dėl bendrijos likvidavimo“). „Kadangi viešame registre nėra nurodytas Bendrijos pirmininkas, o Bendrijos valdyba pirmiau nurodytu sprendimu yra paskyrusi laikinai Bendrijos valdybos pirmininko pareigas eiti B (Bendrijos valdybos posėdžio 2013-03-15 protokolas Nr. 1) ir šis faktas nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre, nėra aišku, ką šiuo atveju turėtų kontroliuoti Savivaldybė.“ 5.5. Atsakydami į prašymą „nurodyti, kada ir kuriam Savivaldybės sprendimų (raštų) citatą (citatas), patvirtinančią (patvirtinančias), kad, Savivaldybės nuomone, Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolė buvo atlikta tinkamai, taikytos priemonės buvo pakankamos ir efektyvios“, informuojame, kad Skyrius nevertino savo darbo, ir pirmiau Seimo kontrolieriaus nurodytos citatos nenaudojo.“ 5.6. „Dėl Rekomendacijų nevykdymo ir tolesnio Bendrijos pirmininko neveikimo į Savivaldybę nebuvo kreiptasi.“ 5.7. „Paaiškiname, kad pagal pateiktą laikinai einančio Bendrijos valdybos pirmininko pareigas B informaciją, Vilniaus miesto apylinkės teisme vyksta teisminis procesas, kurio atsakovai Bendrijos valdybos nariai (Y, ), dėl neteisėtų nutarimų ir jos narių veiksmų panaikinimo ir uždraudimo“ (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-14 pranešimas „Dėl atsiliepimų į patikslintą ieškinį pateikimo“: „Vilniaus miesto apylinkės teisme yra priimtas C patikslintas ieškinys atsakovui (-ams) Y, , Bendrijai dėl neteisėtų nutarimų ir jos narių veiksmų panaikinimo ir uždraudimo“). 5.8. „Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi (jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui), stabdo X prašymo nagrinėjimą dėl Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės .“ 5.9. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio 2014-10-09 išrašo duomenimis, 2014-10-09 įregistruota: 1) Bendrijos 2014-09-29 įstatai; 2) Bendrijos valdyba, išrinkta 2014-09-29; 3) Bendrijos valdybos pirmininkas B, išrinktas 2014-09-29.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai 6.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta: „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 6.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta: 6.2.1. 9 straipsnis – „1. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. . 2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. .“ 6.2.2. 14 straipsnis – „4. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais. 5. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, . 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi {Kito asmens turto administravimas}.“ 6.2.3. 26 straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrija gali būti skaidoma į mažesnes bendrijas, jeigu kiekviena iš jų gali veikti atskirame pastate (pastatuose) ar pastato dalyje (korpuse, sekcijoje) pagal šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. . 3. Bendriją skaidant į mažesnes bendrijas, taikomas bendrijos padalijimo būdas. Bendrijos padalijimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip ketvirtadalis butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, bendrosios dalinės nuosavybės teise susijusių su atskiru pastatu (pastatais), kurį (kuriuos) galima atskirai valdyti. 4. Sprendimas įsteigti naują bendriją ir ją atidalyti priimamas laikantis šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų sąlygų. .“ 6.2.4 23 straipsnis – „1. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. . 2. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. .“ 6.2.5. 27 straipsnis – „1. Savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais.“ 6.3. Civilinio kodekso (CK) 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. .“ 6.4. Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.“

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse nustatyta: „ 6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: ; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti ; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės ; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą ; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas .“

Skundo tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-5 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, pacituotus pažymos 6-7 paragrafuose, konstatuotina: 8.1. Savivaldybės pareigūnai informavo Seimo kontrolierių apie Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus (pažymos 4.3, 6.4 punktai), pagal kompetenciją 2013-09-20 raštu įpareigojo Bendrijos valdybą ir l. e. Bendrijos pirmininko pareigas B pakeisti Bendrijos įstatus, „nedelsiant imtis priemonių dėl Bendrijos įgaliotinių išrinkimo ir nustatyta tvarka sušaukti Bendrijos įgaliotinių susirinkimą“, suteikė konsultaciją dėl galimybės skaidyti Bendriją į mažesnes bendrijas (pažymos 6.2.3 ir 6.2.5 papunkčiai), taigi, vykdė Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę. 8.2. Pareiškėjai ir (arba) kiti Bendrijos nariai nesikreipė į Savivaldybę dėl pakartotinės Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolės (pažymos 5.6 punktas). 8.3. Šio tyrimo metu: 8.3.1. vyksta (vyko) teisminis procesas dėl Bendrijos „neteisėtų nutarimų ir jos narių veiksmų panaikinimo ir uždraudimo“ (juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais; pažymos 5.7 ir 6.3 punktai); 8.3.2. 2014-09-29 patvirtinti ir 2014-10-09 įregistruoti Juridinių asmenų registre nauji Bendrijos įstatai, nauja Bendrijos valdyba ir Bendrijos pirmininkas (pažymos 5.9 punktas).

9. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; šiuo atveju – dėl Bendrijos valdymo organų sprendimų ir veiksmų) bei 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės; šiuo atveju – patvirtinti nauji Bendrijos įstatai ir sudaryti nauji Bendrijos valdymo organai), darytina išvada, kad Pareiškėjų skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimas nutrauktinas.

10. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia Pareiškėjų dėmesį į tai, kad šio tyrimo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 buvo patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės, kuriose nustatyta, kokia tvarka Savivaldybė turėtų vykdyti Bendrijos veiklos priežiūrą ir kontrolę (7 paragrafas).

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 11. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia kolektyvinio skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys