2015 m. birželio 16 d. Nr. 4D-2015/2-319

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-02-27 gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjo kreipimusis ir teikiant informaciją bei dėl Vilniaus kultūros centro direktoriaus veiksmų (neveikimo), atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti.

2. Be kitų aplinkybių, pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „Savivaldybės skyriaus viršininkas Kazimieras Arlauskas sąmoningai vilkino atsakymą į mano 2013 m. lapkričio 5 d. prašymą. Aš gavau atsakymą tiktai 2013 m. gruodžio 16 d., tai yra beveik po 40 dienų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis į 2013 m. gruodžio 23 d. prašymą atsakė ne iš karto, nors šiam klausimui sureguliuoti nereikėjo jokio papildomo sprendimo. Aš gavau atsakymą tiktai 2014 m. vasario 28 d., t. y. beveik po 65 dienų“. 2.3. „Vilniaus kultūros centro direktorius P. Jurgutis išvis nepriėmė mano prašymo ir atsisakė jį registruoti. Iki šiol, tai yra iki 2015 m. vasario 27 d., aš negavau jo atsakymo“.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo padėti šioje situacijoje.

4. Su skundu pateikta: 4.1. pareiškėjo 2014-11-27 kreipimasis, adresuotas Vilniaus kultūros centrui; 4.2. pareiškėjo 2014-01-27 skundas, adresuotas Savivaldybei.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „ foto darbų įmonės 2013 m. lapkričio 5 d. prašymas Savivaldybėje gautas 2013 m. lapkričio 5 d. Šį prašymą 2013 m. lapkričio 11 d. pavesta išnagrinėti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo pavaduotojai – Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vedėjai Virginai Skirienei ir to paties skyriaus Licencijavimo poskyrio vedėjai Vidai Jankauskienei.“ 6.2. „ pareiškėjo 2013 m. lapkričio 5 d. prašymas buvo nagrinėjamas iš esmės. buvo konsultuojamas telefonu. Savo 2013 m. lapkričio 5 d. prašyme pareiškėjas prašė informuoti apie galimybes gauti leidimą fotografuoti prie Kalėdų eglės 2013 m. gruodžio mėnesį ir 2014 m. sausio mėnesį. Norėdami ne tik atsakyti į rašte pateiktus klausimus, o ir pateikti išsamesnę informaciją ir galimybes, laukėme, kol bus išleistas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 30-3569 „Dėl leidimo organizuoti projekto „Kalėdos sostinėje“ renginius, kuriame gal bus numatytos fotografavimo paslaugos. Pažymėtina, kad leidimas Nr. A446-1117 (2.17.2.8-EK6) teikti fotografavimo paslaugas Katedros aikštėje 2012 m. gruodžio 20 d. buvo išduotas foto darbų įmonei.“ 6.3. Atsakymas {2013-12-05 raštu Nr. A51-124910(2.17.2.20-EK6) pareiškėjui į jo 2013 m. lapkričio 5 d. prašymą pateiktas pavėlavus 2 dienas dėl jau minėtos priežasties – laukėme, kol bus išleistas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 30-3569 „Dėl leidimo organizuoti projekto „Kalėdos sostinėje“ renginius. Taip pat įtakos turėjo ir didelis darbo krūvis, išėjus šią funkciją atliekančiam darbuotojui atostogų . Nagrinėjimo terminas nepratęstas, .“ 6.4. „ nesikreipė į Savivaldybę dėl netinkamos Vilniaus kultūros centro veiklos atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti. Pareiškėjas tik paprašė persiųsti jo prašymą.“ 6.5. „Vilniaus kultūros centras pareiškėjo 2013 m. gruodžio 23 d. prašymą, kuriame prašoma duoti sutikimą teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje prie Kalėdų eglutės nuo 2013 m. gruodžio 24 d. iki 2014 m. sausio 7 d., gavo 2013 m. gruodžio 23 d. Vilniaus kultūros centro direktorius pažymi, kad 2013 m. gruodžio 27 d. persiuntė šį prašymą el. laišku 2013 m. liepos 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-122 „Dėl Kalėdų renginių komiteto sudarymo“ sudaryto komiteto dviem nariams. Pažymėtina, kad nuo X prašymo pateikimo dienos komiteto posėdžiai nevyko, todėl klausimas nebuvo nagrinėtas. Vilniaus kultūros centro direktorius pažymi, kad prašyme nurodytas terminas, kuriam prašoma sutikimo, baigėsi sausio 7 d., o Kalėdų eglutė jau sausio 9 d. buvo išmontuota, todėl nepraėjus nė pusei termino, skirto prašymui išnagrinėti, neliko faktinio prašymo pagrindo, todėl tolesnis prašymo nagrinėjimas tapo neįmanomas. {Savivaldybės administracijos} Verslo licencijavinio ir leidimų skyriaus vedėjas ir specialistai atostogavo nuo 2013 m. gruodžio 23 d. iki 2014 m. sausio 4 d.“ 6.6. „ 2014 m. sausio 27 d. kreipėsi į Savivaldybės merą ir pateikė skundą, kuriame prašė atsakymo į 2013 m. gruodžio 23 d. prašymą. Atsakymas buvo išsiųstas 2014 m. vasario 20 d. Nr. A63-152/14 (3.2.1EM4) .“ 6.7. „ foto darbų įmonės 2014 m. lapkričio 27 d. prašymą Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius gavo 2014 m. lapkričio 27 d. Šiame rašte informuojama, kad Vilniaus kultūros centro direktorius atsisako priimti ir registruoti pareiškėjo prašymą ir prašoma laišką persiųsti. Kadangi Vilniaus kultūros centras savarankiškai pasirenka Kalėdų miestelio Katedros aikštėje prekybininkus ar paslaugų teikėjus, Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius 2014 m. lapkričio 28 d. šį prašymą raštu Nr. A51-103741/14 (2.17.1.21-EK-6) persiuntė el. paštu Vilniaus kultūros centrui ir jo direktoriui. Apie tai 2014 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. A51-106312/14 (2.17.1.21-EK-6) informavo pareiškėją. Vilniaus kultūros centro direktorius pažymi, kad prašymo nepateikė, todėl ir registruoti jo negalėjo. Vilniaus kultūros centras 2015 m. balandžio 9 d. išsiuntė atsakymą Nr. S-25 {į Savivaldybės administracijos 2014-11-28 persiųstą pareiškėjo kreipimąsi}. .“ 6.8. Savivaldybės administracijos 2014-01-07 rašte Nr. 63-9/14(3.2.1-EM4), adresuotame pareiškėjui (kopija), be kita ko, nurodoma: 6.8.1. „. leidimui teikti fotografavimo paslaugą renginio „Kalėdų miestelis“ Katedros aikštėje metu įsigyti, turite pateikti renginio organizatoriaus (Vilniaus kultūros centro) sutikimą. Tai numato Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-23 įsakymu Nr. 30-2277 patvirtinto Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo 26.2 punktas.“ 6.8.2. „Kadangi Jus nepateikėte renginio organizatoriaus sutikimo, Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius neturėjo teisinio pagrindo išduoti leidimą teikti fotografavimo paslaugą renginio „Kalėdų miestelis“ Katedros aikštėje metu.“ 6.8.3. „ leidimams teikti fotografavimo paslaugą renginių, vyksiančių 2014 m. sausio mėn. metu įsigyti, taip pat turite pateikti renginių organizatorių sutikimus.“ 6.9. Savivaldybės administracijos 2014-02-20 rašte Nr. A63-152/14(3.2.1EM4), adresuotame pareiškėjui (kopija), be kita ko, nurodoma: 6.9.1. „. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kitose administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 30 p. nurodyta, kad Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Apie galimybes gauti leidimą 2013 m. gruodžio mėn. ir 2014 m. sausio mėn. fotografuoti prie kalėdinės eglės Katedros aikštėje buvote 2013 m. lapkričio mėn. informuotas telefonu ir 2013 m. gruodžio 5 d. Skyriaus raštu Nr. A51-124910(2.17.2.20-EK6). .“ 6.9.2. „ foto darbų įmonei pateikus Savivaldybei prašymą dėl sumokėtos vietinės rinkliavos grąžinimo, Skyrius raštu informuos Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kad 2013-12-19 sumokėta 140 litų dydžio vietinė rinkliava Skyriuje nepanaudota. Ši rinkliava bus grąžinama arba užskaityta.“ 6.9.3. „ nuo 2013 gruodžio 23 d. iki 2014 m. sausio 4 d. Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas ir specialistai atostogavo. Jūsų skundai buvo išnagrinėti grįžus darbuotojams po atostogų ir pateiktas 2014-01-07 Skyriaus atsakymas Nr.63-9/14(3.2.1-EM4). .“ 6.10. Vilniaus kultūros centro 2015-04-09 rašte Nr. S-25, adresuotame pareiškėjui (kopija), nurodyta: 6.10.1. „Teikiame šį raštą atsakydami į 2014-11-28 dieną Savivaldybės administracijos ekonomikos ir investicijų departamento verslo licencijavimo skyriaus persiųstą 2014-11-27 prašymą.“ 6.10.2. „Šiuo raštu pažymime, kad 2014 metų lapkričio 27 d. atvykęs į Vilniaus kultūros centrą bei žodžiu galimybėmis teikti fotografo paslaugas prie Kalėdų eglės Katedros aikštėje. buvo išsamiai suteikta informacija, kad 2014 metų lapkričio 7 d. prašymas, pateiktas Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimu skyriui, buvo svarstytas 2014 metų lapkričio 11 d. Savivaldybės sudarytoje darbo grupėje – Kalėdų renginių komitete. Atsižvelgiant į komiteto svarstymą bei priimtą bendrą komiteto sprendimą, nutarta leidimo {pareiškėjo fotografavimo} paslaugoms Katedros aikštėje neišduoti.“ 6.10.3. „Atsižvelgiant į Kalėdų renginių komiteto sprendimą ir svarstymo rekomendacijas, buvo pasiūlyta dėl tolimesnės informacijos suteikimo kreiptis į Vilniaus Savivaldybes administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrių. 2014 metų lapkričio 27 d. Vilniaus kultūros centre rašytinio prašymo {pareiškėjas nepaliko}, todėl negalėjome į jį raštu atsakyti.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 2 straipsnio 1 dalis – „Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.“ 12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 7.1.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. .“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; ; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją.“ 7.1.3. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: ; 5) tarnybinės pagalbos. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą; ; 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; .“ 8 straipsnis – „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. .“ 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles“. 22 straipsnio 2 dalis – „Administracinei procedūrai pradėti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo administravimo subjektas.“ 26 straipsnio 2 dalis – „Viešojo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus.“ 7.1.4. Paslaugų įstatyme nustatyta: 6 straipsnio 1 dalis – „Teisės aktuose nustatyta leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarka grindžiama kriterijais, kurie privalo būti: ; 6) iš anksto viešai skelbiami; 7) skaidrūs ir prieinami susipažinti.“ 6 straipsnio 4 dalis – „Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sprendimai dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo privalo būti pagrįsti. 7.2. Kiti teisės aktai: 7.2.1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875: 6 punktas – „Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais.“ 7 punktas – „Draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo. Valstybės tarnautojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus nagrinėti turi būti pavedama kitiems valstybės tarnautojams.“ 10 punktas – „Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.“ 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“. 41 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 41.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; .“ 7.2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 30-3661 patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše reglamentuojama: 4 punktas – „Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduoda Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius) ir Savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – seniūnijos), kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos).“ 7 punktas – „Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (išskyrus leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, kurie išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos.“

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012) nurodyta: „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 paragrafe, ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 paragrafe, konstatuotina: 9.1. pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjo kreipimusis, dėl leidimo teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje kalėdinio laikotarpio metu išdavimo, taip pat dėl informacijos dėl Vilniaus kultūros centro direktoriaus veiksmų (neveikimo), atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti. Dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją. 9.2. Tyrimo metu išnagrinėjus ir įvertinus surinktą informaciją, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), susiję su pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu ir informacijos dėl Vilniaus kultūros centro direktoriaus veiksmų (neveikimo), atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti, teikimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę netinkamais, dėl to buvo pažeista pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą, kadangi: 9.2.1. Remiantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – taisyklės) 6 punkto nuostatomis, nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais. Iš Seimo kontrolieriui tyrimo metu pateiktos informacijos nustatyta, jog pareiškėjas 2013-11-05 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas informuoti apie galimybes gauti leidimą fotografuoti prie Kalėdų eglės 2013 metų gruodžio ir 2014 metų sausio mėnesiais. Kaip reglamentuojama Taisyklių 41.2 punkte, į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Tyrimo metu įvertinus minėto Savivaldybės 2013-12-05 rašto turinį, atkreiptinas dėmesys, jog Savivaldybės administracija, 2013-12-05 raštu Nr. A51-124910(2.17.2.20-EK6) pareiškėjui nepakankamai išsamiai ir motyvuotai pateikė aktualią informaciją (nenurodė, kada turi būti pateiktas prašymas dėl leidimo teikti fotografijos paslaugas Katedros aikštėje kalėdiniu laikotarpiu išdavimo, neinformavo, per kiek laiko minėtas leidimas išduodamas, taip pat nepaaiškino, kokiais atvejais (dėl kokių priežasčių) leidimas negali būti išduodamas ir pan.), taip pažeisdama Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą informacijos išsamumo principą, reiškiantį, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija. 9.2.2. Tyrimo metu Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje pažymėjo, kad minėtas pareiškėjo 2013-11-05 kreipimasis Savivaldybės administracijoje buvo nagrinėjamas iš esmės (pažymos 6.2 punktas), tačiau pažymėtina, jog Savivaldybė nepateikė tai pagrindžiančių motyvų, apsiribojant fakto, kad pareiškėjas jam aktualiais klausimais buvo konsultuojamas telefonu, nurodymu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracija 2013-12-05 raštu Nr. A51-124910(2.17.2.20-EK6) pateikė atsakymą į pareiškėjo 2013-11-05 kreipimąsi pavėluotai, t. y. pažeidžiant Taisyklių 30 punkte įtvirtintą nuostatą, reglamentuojančią, jog asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Seimo kontrolieriaus nuomone, Savivaldybės administracijos nurodytas vėlavimo pateikti minėtą atsakymą laiku motyvas, t. y. kad buvo laukiama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-11-22 įsakymo Nr. 30-3569 „Dėl leidimo organizuoti projekto „Kalėdos sostinėje“ priėmimo, šiuo atveju nelaikytinas objektyvia priežastimi, ypač atkreipiant dėmesį į tai, jog, kaip nurodė Savivaldybės administracija, nebuvo aiškus šio įsakymo tikslus turinys ir jo aktualumas pareiškėjo situacijai – konkrečiai nebuvo žinoma, ar šiame teisės akte, be kita ko, bus numatytos ir fotografavimo paslaugos (pažymos 6.2 punktas). Taip pat pažymėtina, kad minėtas 2013-12-05 Savivaldybės administracijos atsakymas pareiškėjui buvo parengtas pagal Savivaldybės administracijos teisės aktus, kurie jau buvo pareiškėjo 2013-11-05 prašymo gavimo ir nagrinėjimo metu (Savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintos Prekybos viešosiose vietose taisyklės, Savivaldybės mero 2013-07-19 potvarkis Nr. 22-122 „Dėl Kalėdų renginių komiteto sudarymo“, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-23 įsakymu Nr. 30-3661 patvirtintas Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas ir kt.). Be to, kitas Savivaldybės administracijos pateiktas vėlavimo atsakyti pareiškėjui motyvas, o būtent – galimai didelis darbo krūvis dėl vieno iš darbuotojų atostogų – taip pat nelaikytinas svaria priežastimi pateikti pareiškėjui atsakymą nepažeidžiant Taisyklių 30 punkte įvirtinto 20 darbo dienų termino. Seimo kontrolierius akcentuoja, kad remiantis Taisyklių 7 punktu, draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo, o valstybės tarnautojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus nagrinėti turi būti pavedama kitiems valstybės tarnautojams. 9.2.3. Remiantis Paslaugų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktų nuostatomis, teisės aktuose nustatyta leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarka grindžiama kriterijais, kurie privalo būti iš anksto viešai skelbiami bei skaidrūs ir prieinami susipažinti. Kaip reglamentuojama to paties straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sprendimai dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo privalo būti pagrįsti. Remiantis Taisyklių 41.1 punktu, į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėjas 2013-12-23 raštu kreipėsi į Vilniaus kultūros centrą, prašydamas duoti sutikimą teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje prie Kalėdų eglutės laikotarpiu nuo 2013-12-24 iki 2014-01-07. Pažymėtina, jog Taisyklių 10 punkte reglamentuojama, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją ir jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai ir raštu apie tai pranešti asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis. Tyrimo metu nustatyta, jog minėtas pareiškėjo 2013-12-23 kreipimasis 2013-12-27 buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją 2013-07-19 Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-122 „Dėl Kalėdų renginių komiteto sudarymo“ sudaryto komiteto nariams (pažymos 6.5 punktas). Kaip Seimo kontrolierių informavo Savivaldybės administracija, tuo metu, kai buvo pateiktas pareiškėjo 2013-12-23 prašymas, t. y. laikotarpiu nuo 2013-12-23 iki 2014-01-04, Savivaldybės Kalėdų renginių komiteto posėdžiai nebuvo organizuojami (Savivaldybės administracijos Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas ir šio skyriaus specialistai atostogavo), todėl pareiškėjo klausimas tuo metu nagrinėtas nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad minėto Kalėdų renginių komiteto pagrindinis sudarymo ir veiklos tikslas – kalėdinių renginių organizavimas, Seimo kontrolieriui tyrimo metu kilo abejonių, ar pagrįstai šventiniu laikotarpiu, kuomet sklandaus ir nepertraukiamo Kalėdų renginių komiteto darbo užtikrinimas yra ypač aktualus, šio komiteto posėdžiai nebuvo organizuojami. Dar kartą atkreiptinas dėmesys, jog pareigūnų atostogos, Seimo kontrolieriaus nuomone, nelaikytinos svariu motyvu ir svarbia priežastimi delsti ir pateikti pareiškėjui atsakymą laiku. Tokį Savivaldybės administracijos pareigūnų darbo organizavimą Seimo kontrolierius vertina kritiškai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtinto subsidiarumo principo, reiškiančio, jog viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi, ir to paties straipsnio 5 punkte reglamentuojamo tarnybinės pagalbos principo, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą, atžvilgiu. 9.2.4. Savivaldybės pateiktoje informacijoje Seimo kontrolieriui taip pat pažymima, jog Kalėdų eglutė 2014-01-09 buvo išmontuota, todėl nepraėjus terminui, skirto 2013-12-23 pareiškėjo prašymui išnagrinėti, išnyko faktinis prašymo pagrindas ir dėl to tolimesnis kreipimosi nagrinėjimas tapo neįmanomas (pažymos 6.5 punktas). Apie tai pareiškėjas buvo informuotas 2014-01-07 Savivaldybės administracijos raštu Nr. 63-9/14(3.2.1-EM4) (pažymos 6.9.3 punktas). Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija 2013-12-05 rašte Nr. A51-124910(2.17.2.20-EK6 pareiškėjui nenurodė, kada pareiškėjas turėjo pateikti minėtą prašymą teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje prie Kalėdų eglutės laikotarpiu nuo 2013-12-24 iki 2014-01-07, t. y. Savivaldybė neinformavo, iki kada būtų buvę tikslinga minėtą prašymą pateikti, siekiant, jog jis neprarastų savo aktualumo. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog tyrimo metu Seimo kontrolieriui kilo abejonių dėl tokio pobūdžio prašymams (leidimui teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje prie Kalėdų eglutės gauti) tenkinti reikalingo renginių organizatoriaus sutikimo tikslingumo, t. y. dėl kokių priežasčių minėto leidimo pareiškėjui negalėjo išduoti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius. Nors Vilniaus kultūros centras paskirtas renginių organizatoriumi, jis sprendimo (šiuo konkrečiu atveju – duoti sutikimą pareiškėjui teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje prie Kalėdų eglutės ar ne) nepriėmė, o tiesiog minėtą 2013-12-23 pareiškėjo prašymą persiuntė nagrinėti Kalėdų renginių komitetui. Šiuo atveju akcentuotina, jog, remiantis Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo 4 punktu, leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduoda minėtas Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius, t. y. Savivaldybės administracijos padalinys, o Kalėdų renginių komitetas veikia tik kaip darbo grupė, į kurią įtrauktas ir Vilniaus kultūros centras.

10. Kaip buvo nurodyta pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui, Vilniaus kultūros centro direktorius atsisakė priimti ir užregistruoti pareiškėjo 2014-11-27 kreipimąsi (pažymos 2.3 punktas). Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2014-11-27 raštu kreipėsi į Savivaldybę, informuodamas apie minėtas aplinkybes ir prašydamas jo kreipimąsi persiųsti Vilniaus kultūros centrui. Tyrimo metu nustatyta, jog, atsižvelgdama į tai, Savivaldybės administracija 2014-11-28 raštu Nr. A51-103741/14 (2.17.1.21-EK-6) persiuntė pareiškėjo 2014-11-27 kreipimąsi nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus kultūros centro direktoriui, apie tai 2014-12-04 raštu Nr. A51-106312/14 (2.17.1.21-EK-6) informuodama pareiškėją. 11. Kaip reglamentuojama Viešojo administravimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, administracinei procedūrai pradėti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo administravimo subjektas. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešojo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus (26 straipsnio 2 dalis). Kaip nurodyta Savivaldybės administracijos 2014-01-07 rašte Nr. A63-9/14-(3.2.1-EM4) pareiškėjui, leidimas teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje 2013 metų kalėdiniu laikotarpiu nebuvo išduotas dėl to, jog pareiškėjas nepateikė renginių organizatoriaus (Vilniaus kultūros centro) sutikimo, vėliau analogišką priežastį nurodant ir dėl atsisakymo išduoti pareiškėjui leidimą teikti fotografijos paslaugas toje pačioje vietoje 2014 metų kalėdiniu laikotarpiu. Tai, Seimo kontrolieriaus nuomone, laikytina biurokratizmu ir papildoma administracine našta. Be to, Vilniaus kultūros centro direktorius yra ir Kalėdų renginių komiteto narys, taigi, Seimo kontrolieriaus nuomone, jis galėjo spręsti (be atskiro kreipimosi į Savivaldybės administraciją) sutikimo išduoti (neišduoti) pareiškėjui leidimą teikti fotografijos paslaugas klausimą. Atsižvelgiant į tai, bei atkreipiant dėmesį, jog Savivaldybės administracija pagal kompetenciją ne tik išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose, tačiau taip pat nustato ir tokių leidimų išdavimo tvarką bei kontroliuoja pavaldžių įstaigų (įtraukiant ir Vilniaus kultūros centrą) darbą, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijai būtų tikslinga tobulinti leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarką, mažinant administracinę naštą (naudojantis gero administravimo, tarnybinės pagalbos principais) bei atsisakant nereikalingų formalumų.

12. Apibendrinant, darytina išvada, jog pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjo kreipimusis ir teikiant informaciją bei dėl Vilniaus kultūros centro direktoriaus veiksmų (neveikimo), atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti, yra pripažintinas pagrįstu.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjo X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjo kreipimusis ir teikiant informaciją bei dėl Vilniaus kultūros centro direktoriaus veiksmų (neveikimo), atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti, pripažinti pagrįstu. IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 14.1. imtis priemonių, kad ateityje, gavus asmenų prašymus, atsakymai į juos būtų parengti ir pareiškėjai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto informacijos išsamumo principo; 14.2. tobulinti leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarką, mažinant administracinę naštą (naudojantis gero administravimo, tarnybinės pagalbos principais) bei atsisakant nereikalingų formalumų; 11.3. imtis priemonių, kad ateityje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų darbas būtų organizuojamas taip, jog jų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus būtų pavedama nagrinėti kitiems valstybės tarnautojams.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją iki 2015-07-31.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys

__________________________________________________________________________________________________________

SAVIVALDYBĖS PRIIMTI SPRENDIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos specialistai išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštą. Atsakome į Jūsų pateiktus klausimus:

6.1. X įmonės direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. prašymas Savivaldybėje gautas 2013 m. lapkričio 5 d. Šį prašymą 2013 m. lapkričio 11 d. pavesta išnagrinėti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo pavaduotojai-Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vedėjai Virginai Skirienei ir to paties skyriaus Licencijavimo poskyrio vedėjai Vidai Jankauskienei.

6.2. Manome, kad pareiškėjo 2013 m. lapkričio 5 d. prašymas buvo nagrinėjamas iš esmės. X buvo konsultuojamas telefonu. Savo 2013 m. lapkričio 5 d. prašyme pareiškėjas prašė informuoti apie galimybes gauti leidimą fotografuoti prie Kalėdų eglės 2013 m. gruodžio mėnesį ir 2014 m. sausio mėnesį. Norėdami ne tik atsakyti į rašte pateiktus klausimus, o ir pateikti išsamesnę informaciją ir galimybes, laukėme, kol bus išleistas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 30-3569 „Dėl leidimo organizuoti projekto „Kalėdos sostinėje“ renginius, kuriame gal bus numatytos fotografavimo paslaugos. Pažymėtina, kad leidimas Nr. A446-1117 (2.17.2.8-EK6) teikti fotografavimo paslaugas Katedros aikštėje 2012 m. gruodžio 20 d. buvo išduotas X įmonei.

6.3. Atsakymas pareiškėjui į jo 2013 m. lapkričio 5 d. prašymą pateiktas pavėlavus 2 dienas dėl jau minėtos priežasties – laukėme, kol bus išleistas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 30-3569 „Dėl leidimo organizuoti projekto „Kalėdos sostinėje“ renginius. Taip pat įtakos turėjo ir didelis darbo krūvis, išėjus šią funkciją atliekančiam darbuotojui atostogų (2013m. gruodžio 5 d. atsakymas Nr. A51-1249010 pridedamas).

6.4. Nagrinėjimo terminas nepratęstas, atsakymas 2 dienas ilgiau užtruko neplanuotai.

6.5. X nesikreipė į Savivaldybę dėl netinkamos Vilniaus kultūros centro veiklos atsisakant priimti pareiškėjo prašymą ir jį užregistruoti. Pareiškėjas tik paprašė persiųsti jo prašymą.

6.6. 1. Vilniaus kultūros centras pareiškėjo 2013 m. gruodžio 23 d. prašymą, kuriame prašoma duoti sutikimą teikti fotografijos paslaugas Vilniaus Katedros aikštėje prie Kalėdų eglutės nuo 2013 m. gruodžio 24 d. iki 2014 m. sausio 7 d. gavo 2013 m. gruodžio 23 d. Vilniaus kultūros centro direktorius pažymi, kad 2013 m. gruodžio 27 d. persiuntė šį prašymą el. laišku 2013 m. liepos 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-122 „Dėl Kalėdų renginių komiteto sudarymo“ sudaryto komiteto dviem nariams. Pažymėtina, kad nuo X prašymo pateikimo dienos komiteto posėdžiai nevyko, todėl klausimas nebuvo nagrinėtas. Vilniaus kultūros centro direktorius pažymi, kad prašyme nurodytas terminas, kuriam prašoma sutikimo, baigėsi sausio 7 d., o Kalėdų eglutė jau sausio 9 d. buvo išmontuota, todėl nepraėjus nė pusei termino, skirto prašymui išnagrinėti, neliko faktinio prašymo pagrindo, todėl tolesnis prašymo nagrinėjimas tapo neįmanomas. Taip pat informuojame, kad Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas ir specialistai atostogavo nuo 2013 m. gruodžio 23 d. iki 2014 m. sausio 4 d. Taip pat pažymime, kad X 2014 m. sausio 27 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą ir pateikė skundą, kuriame prašė atsakymo į 2013 m. gruodžio 23 d. prašymą. Atsakymas buvo išsiųstas 2014 m. vasario 20 d. Nr. A63-152/14 (3.2.1EM4).

6.6.2. X įmonės direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. prašymą Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius gavo 2014 m. lapkričio 27 d. Šiame rašte informuojama, kad Vilniaus kultūros centro direktorius atsisako priimti ir registruoti pareiškėjo prašymą ir prašoma laišką persiųsti. Kadangi Vilniaus kultūros centras savarankiškai pasirenka Kalėdų miestelio Katedros aikštėje prekybininkus ar paslaugų teikėjus,

Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius 2014 m. lapkričio 28 d. šį prašymą raštu Nr. A51-103741/14 (2.17.1.21-EK-6) persiuntė el. paštu Vilniaus kultūros centrui ir jo direktoriui. Apie tai 2014 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. A51-106312/14 (2.17.1.21-EK-6) informavo pareiškėją. Vilniaus kultūros centro direktorius pažymi, kad p. X prašymo nepateikė, todėl ir registruoti jo negalėjo. Taip pat pažymime, kad Vilniaus kultūros centras 2015 m. balandžio 9 d. išsiuntė

X atsakymą Nr. S-25. .

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta manome, kad skundžiamos aplinkybės išnyko, todėl tyrimas galėtų būti nutrauktas.

.

Direktorius Vytautas Grinius

Vida Jankauskiene, tel. 211 2299, el. p. vida.jankauskiene@vilnius.lt