2015 m. gegužės 06 d. Nr. 4D-2014/2-426

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-03-25 gavo X, {…} namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojos (toliau taip pat vadinama – Pareiškėja), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) įgyvendinant Seimo kontrolieriaus 2014-10-06 pažymoje Nr. 4D-2014/2-1016 (toliau citatose ir tekste vadinama – Pažyma) pateiktas rekomendacijas dėl {…} daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo.

2. Pareiškėja, „Susipažinusi su 2014-12-23 Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento (toliau vadinama – Departamentas) rašte Nr. A51-113609/14(3.3.10.1-EM4) pateikta informacija apie Pažymos {…} rekomendacijų vykdymą“, pažymėjo, kad teikia „pastabas dėl jame pateiktų neatitikimų su tikrove“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta): 2.1. „Bendrijos pirmininkas A (toliau citatose ir tekste vadinama – Pirmininkas) informuodamas Energetikos skyrių, kad Bendrija neturi projektinės dokumentacijos ir kad neturi galimybės atlikti patikrinimo, nes neturi su kuo palyginti galimus pakeitimus, – teigia netiesą, nes: pirma – Namo projektas buvo Bendrijoje, kadangi tuometinis Bendrijos Pirmininkas man yra pateikęs Namo penkiaaukščio korpuso šildymo sistemos projekto kopiją; antra – projekto pakeitimai yra užfiksuoti butų bylose, o kur jų nėra – reiškia pakeitimai savavališki. Nejaugi neaišku, kad šildymo radiatorių įrengimas balkonuose ar išardant sieną virtuvę sujungiant su balkonu – yra šildymo projekto pažeidimas.“ „Pakeitimai į šildymo projektą statant Namą buvo įnešti tik trijuose butuose (Nr. {…}), kiti butai (Nr.: {…} – iki 2014 metų) padarė tai savavališkai, o už balkonų apšildymą mokestis neskaičiuojamas. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001-03-29 sprendime Nr. 525V p25 nurodama, kad neapšildomose patalpose (tame tarpe, ir balkonuose), ten, kur sumontuoti radiatoriai, privalo būti taikomas apšildomo ploto koeficientas – reiškia, kad Namo šildomas plotas turi būti padidintas atsižvelgiant į pakeitimus. Būtina patikrinti ar nėra apšildomų grindų, ar nesukeistas vamzdžių išvedžiojimas, nes Namo {…} korpuse (devynaukštis) dvivamzdė sistema, o {…} korpuse (penkiaaukštis) – vienvamzdė. Be to, visuotinio Bendrijos susirinkimo metu 2010-12-07 Pirmininkui buvo pavesta šį klausimą išspręsti, tačiau iki šiol nieko nepadaryta.“ 2.2. „Klausimas dėl stogo dangos remonto iškilo Bendrijos narių visuotiniame susirinkime 2012-04-11 sprendžiant Namo renovacijos klausimą, kur buvo pasakyta, kad naujai padengta stogo danga neatitinka renovacijos reikalavimams ir renovuojant Namą stogo dangą reikės perdengti iš naujo įtraukiant išlaidas į sąmatą. {…}.“ 2.3. „Dėl Bendrijos narių sąrašo. Bendrijos narių sąrašo iš viso nebuvo. {…} Tas gyventojų sąrašas, kuris buvo iškabintas ant skelbimo lentos, neatitinka ne tik butų savininkų sąrašui, nei tuo labiau Bendrijos narių {…}.“ 2.4. „Dėl Bendrijos valdymo organų pateiktų Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolų, veiklai patikrinti. Departamentas neatkreipė dėmesį į tai, kad protokoluose yra tikrovės neatitinkančios informacijos. {…}.“ „{…} darytina išvada, kad Departamentas nepakankamai nuodugniai atliko Bendrijos valdymo organų pateiktų Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolų kontrolę.“ 2.5. „Dėl Lifto remonto. Namo 9-ių aukštų korpuse įrengtas liftas. Jau keletą metų vyksta lifto kapitalinio remonto darbai, kurie apmokami praktiškai iš visų gaunamų pajamų iš UAB „B“ ir UAB „C“. Mes neprieštaraujame lifto remontui, bet kodėl be mūsų sutikimo yra išnaudojama visa mūsų dalis proporcingai Namo butų savininkų turimai daliai? {…}.“ „2008-08-13 lifto remonto klausimas buvo svarstomas Bendrijos susirinkime. Tačiau šis klausimas neturėtų mus liesti, nes gyvename Namo {…} korpuse (penkiaaukštis). {…}. Manau, kad kuo skubiai reikia ištaisyti {…} klaidą ir teisingai įregistruoti mūsų dviejų korpusų 9-ių ir 5-ių aukštų Namą VĮ „Registrų centre“. „Nors, kaip nurodo Pirmininkas, kad 2013-05-20 Bendrijos protokole nurodyta, kad buvo svarstyta ir patvirtinta Bendrijos 2013 metų 17 tūkstančių litų dydžio sąmata, 3.2 punktu – pasiūlyta tęsti lifto remonto darbų finansavimą iš Bendrijos gaunamų pajamų, po ilgų diskusijų vienbalsiai buvo nutarta perduoti spręsti klausimą Bendrijos valdybai, pažymiu, kad nebuvo vienbalsio sutarimo. Bendrijos valdyba nepateikė spręsti šio klausimo susirinkime, taip pat išlaidų sąmatos (kurios ir nėra). Ne kartą kreipiausi į Pirmininką, administraciją su prašymu susipažinti su lifto remonto sąmata ir visuomet gaudavau neigiamą atsakymą {…}.“ 2.6. „Dėl Namo aprašo {Namo bendrojo naudojimo objektų aprašas; toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas}. Kaip nurodyta rašte, Aprašą ir Bendrijos valdybos posėdžio, kurio metu buvo svarstomas Aprašas, kopijas Bendrija pateikė Departamentui. Pažymėtina, kad Aprašas tvirtinamas susirinkime, tačiau niekas iš gyventojų jo nematė, su niekuo nebuvo derinama.“ 2.7. „Dėl Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos. Pažymėtina, kad Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos niekada nebuvo ir mes visada ją reikalavom, bet taip niekas mums nesudarė galimybės su ja susipažinti. Todėl sveikintina, jeigu Departamentas gavo tuos duomenis, bet mes kaip gyventojai nieko apie tai nežinome.“ 2.8. „Dėl skolos už komunalines paslaugas civilinėje byloje. Noriu pažymėti dėl Bendrijos pateiktos, kartu ir iškreiptos, informacijos dėl Apygardos teismo sprendimo {…}. Visų pirma, už komunalines paslaugas (nuo 2006 m. iki 2011-01-10) Teismas man priteisė {…} Lt, neįskaitant mano darbo užmokesčio sumoje {…} Lt ir Teismo išlaidas sumoje {…} Lt. Taip Teismas priteisė ir iš Bendrijos sumą – {…} Lt mano naudai. {…} Tokiu būdu bendra suma, kurią turėjau apmokėti Bendrijai, buvo {…} Lt, ir kurią apmokėjau 2014-11-06 ir laišku informavau apie tai Bendriją. {…} Į visus mano paklausimus vienas atsakymas – informacija konfidenciali, jums negalima, tik revizoriai turi teisę žiūrėti dokumentus. {…}.“ „Pažymėtina, kad už advokato paslaugas Bendrija apmoka iš mūsų pinigų. O juk Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme (2012-04-12, Nr. XI-1967), 3 str. 3 d. l p., Bendrijai uždrausta naudotis advokato paslaugomis.“ 2.9. „Labai norime atkreipti visų instancijų dėmesį į Pirmininko savivaliavimą dėl neteisėto reikalavimo Bendrijos nariams pasirašyti sutartį su Bendrija {…}. Jokios sutartys tarp Bendrijos ir savininkų nepasirašomos. Be kita ko, sutartyje yra šiurkščių pažeidimų, prieštaraujančių teisės aktams {…}.“ II. TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Iš kartu su Pareiškėjos skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 3.1. Pareiškėja 2014-03-18 kreipėsi į Bendriją, informuodama, kad „nauja sutartis, gauta 2014-01-28, tarp Bendrijos ir savininkų, paruošta pažeidžiant pagrindinių įstatymų reikalavimus. Tokios sutarties pasirašyti aš negaliu. {…} Iki naujos redakcijos sutarties paruošimo, prašau laikyti sutartį Nr. 5, pasirašytą 1995-02-03, dar galiojančia“ (Pareiškėja Bendrijos atsakymo Seimo kontrolieriui nepateikė). 3.2. Pareiškėja 2014-05-06 bei 2014-05-20 kreipėsi į Pirmininką su prašymais „pateikti Bendrijos įstatus“, „sutarties su UAB „D“ su visais priedais kopiją“, „suteikti galimybę susipažinti su Bendrijos dokumentais už 2013 metus“. Pirmininko 2014-05-20, 2014-05-30 atsakymuose Pareiškėjai pabrėžiama: „Jūsų prašymo dėl sutarties Nr. MO 13-10 patenkinti negalime, nes Bendrijų įstatymas ir Bendrijos įstatai įpareigoja gyventojams pateikti tik informaciją, tačiau juridinio asmens dokumentacija yra konfidenciali ir teikiama tik įstatymų nustatyta tvarka“; „Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Bendrijos 2013-07-05 įstatų 9 str. nenustatė jos pirmininkui įgaliojimų teikti fiziniams asmenims konfidencialią juridinio asmens informaciją.“

4. Seimo kontrolierius Pažymoje: 4.1. atkreipė Pareiškėjos dėmesį į tai, jog: 4.1.1. „tuo atveju, jeigu laiptinės, kurioje yra Pareiškėjos butas, liftas yra (bus) įtrauktas į Aprašą kaip bendrojo naudojimo objektas, naudojamas, skirtas tenkinti tik tos laiptinės (Namo dalies) savininkų poreikius, sprendimai dėl jo valdymo, naudojimo, remonto ir (arba) atnaujinimo ir tam reikalingų lėšų kaupimo arba skolinimosi galėtų būti priimami tos laiptinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų {…}“; 4.1.2. „tuo atveju, jeigu Pirmininkas ir (arba) Bendrijos valdyba netinkamai vykdo Bendrijų įstatyme nustatytas savo funkcijas, Pareiškėja turi teisę kreiptis į Savivaldybę {kartu pateikiant susirašinėjimo su Bendrijos valdymo organais konkrečiais klausimais dokumentų kopijas}, kad Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka {…} ši institucija atliktų Pirmininko ir (arba) Bendrijos valdybos (konkrečiais klausimais) veiklos {…} priežiūrą ir kontrolę. Savivaldybei neatlikus šios kontrolės arba ją atlikus netinkamai, Pareiškėja turi teisę pateikti skundą Seimo kontrolieriui dėl {konkrečių} Savivaldybės pareigūnų veikimo (neveikimo)“ (kartu pateikdama susirašinėjimo šiais klausimais su Savivaldybe dokumentų kopijas); 4.1.3. „Bendrijos narių susirinkimų sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto bendraturčių nesutarimai dėl turto valdymo, naudojimosi ir disponavimo gali būti sprendžiami teismo tvarka {…}“ ir kt. 4.2. Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo (toliau citatose ir tekste vadinama – Rekomendacijos): 4.2.1. „informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių apie Pareiškėjos prašymo dėl Namo patalpų šildymo problemų nagrinėjimo rezultatus“; 4.2.2. „atlikti Namo naudojimo priežiūrą, kartu patikrinant Namo stogo būklę, ir apie rezultatus informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių“; 4.2.3. „atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę: {…} imtis priemonių dėl Bendrijos narių sąrašo patikslinimo; {…} pateikti motyvuotą išvadą, ar sprendimai dėl Namo stogo, lifto remonto darbų atlikimo buvo priimti teisės aktuose nustatyta tvarka (prireikus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti); {…} informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių apie šiame punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo bei Savivaldybės Pirmininkui 2014-09-11 pateiktų įpareigojimų įgyvendinimo rezultatus“ ir kt.; 4.2.4. „nustatyta tvarka atlikti kompleksinį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą ir apie jos rezultatus informuoti Pareiškėją bei Seimo kontrolierių (pridedant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto kopiją)“ (iki 2015-04-01).

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 5. Savivaldybė, 2014-12-23 raštu Nr. A51-113609/14(3.3.10.1-EM4) (adresuotas ir Pareiškėjai bei Pirmininkui) informuodama Seimo kontrolierių apie Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, pažymėjo: 5.1. „Įvertinus gautą Pirmininko atsakymą {2014-10-02 reg. Nr. A50-34206/14}, buvo nuspręsta organizuoti neplaninį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą (Departamento 2014-10-09 raštas Nr. A51-82370/14-(3.3.10.2-EM4) {…}).“ „Departamentas 2014-10-09 raštu {…} kreipėsi į Pirmininką, prašydamas būsimam tikrinimui pateikti atitinkamus duomenis ir dokumentų kopijas. Pirmininkui {…} raštu (2014-10-28 reg. Nr. A50-37906/14) pateikus informaciją ir dokumentų kopijas, Departamento Būsto renovavimo skyrius (toliau vadinama – Skyrius) 2014-11-07 raštu Nr. A51-84720/14-(3.3.10.1-EM4) {…} informavo Pirmininką apie planuojamą atlikti patikrinimą vietoje. {…}.“ 5.2. „Vilniaus visuomenės sveikatos centras, gavęs Pareiškėjos prašymą dėl nepatenkinamos Namo šilumos ūkio būklės, persiuntė nagrinėti Savivaldybei (2014-06-16 raštas Nr. 13-17(2.1)-2-7371). {…} Energetikos skyrius įpareigojo Pirmininką iki 2014-08-11 atlikti butų, kurie galimai yra atlikę šildymo sistemų rekonstrukciją, šilumos ūkio inventorizaciją. Pirmininkas informavo Energetikos skyrių (2014-07-31 raštas Nr. A50-26872/14), kad Bendrija neturi projektinės dokumentacijos ir kad neturi galimybės atlikti patikrinimo, nes neturi su kuo palyginti galimus pakeitimus, ir apie patikrinimo rezultatus informuos papildomai, tačiau informacijos nepateikė.“ Energetikos skyrius 2014-10-21 raštu Nr.A51-86372/14-(3.3.10.1-EM4) kartotinai įpareigojo Pirmininką pateikti informaciją apie šilumos ūkio inventorizacijos rezultatus. Bendrija informavo Departamentą apie butus, kurie yra atlikę dalinę rekonstrukciją (2014-11-03 raštas, reg. Nr. A50-3886/14). Departamento darbuotojai, siekdami išspręsti įsisenėjusią problemą, suderinę su Pirmininku, nuvyko į vietą atlikti butų apžiūros. Kadangi buvo sudaryta galimybė įeiti tik į 2 butus, Departamentas 2014-12-03 raštu Nr. A51-105739/14(3.3.10.1-EM4) įpareigojo Pirmininką atlikti likusių 10 butų patikrinimą, kurie galimai yra rekonstravę butų šildymo sistemas. Bendrija pateikė Departamentui informaciją apie patikrinimo rezultatus (2014-12-19 raštas, reg. Nr. A50-45172/14). Atlikus pateiktos informacijos analizę, konstatuotina, kad dalis Namo butų patalpų neatitinka VĮ Registrų centro duomenų bazėje esančių duomenų.“ „Informuojame, kad vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės): 1) 134 punktu. Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras {…}. Nustatę vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. {…}; 2) 135 punktu. Nustatant vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. {…}.“ 5.3. Skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistas „2014-04-15 apžiūrėjo Namą ir surašė atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A32-821/14(2.9.2.8-AP2). Apžiūros metu nustatyta, kad „Stogo danga po kapitalinio remonto, geros būklės; parapeto apskardinimas tvarkingas. {…}.“ Dėl minėtame akte pateiktų reikalavimų vykdymo Pirmininkas 2014-05-23 raštu informavo Skyrių.“ „Vykdant Rekomendacijas 2014-11-25 buvo pakartotinai apžiūrėtas Namo stogas. Apžiūros metu stogo dangos defektų neužfiksuota.“ 5.4. „Bendrijos narių sąrašas yra atnaujinamas ir tikslinamas. Pirmininkas prie 2014-08-22 rašto Departamentui pateikė 2014-09-30 papildytą Bendrijos narių sąrašą. Bendrijos valdymo organų veiklos 2014-11-25 patikrinimo metu Pirmininkas pateikė ir seną Bendrijos narių sąrašą. Atnaujintas ir 2014-09-30 papildytas Bendrijos narių sąrašas laikomas ir kompiuterinėje laikmenoje.“ 5.5. „Bendrijos valdymo organų veiklos 2014-11-25 patikrinimui buvo pateikti Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolai. Sprendimai dėl Namo stogo ir lifto remonto buvo priimti visuotinių susirinkimų metu. Už atliktus darbus buvo apmokėta gavus pajamas iš nuomos pagal sutartį su UAB „B“. „Bendrijos visuotinis susirinkimas 2008-08-13 nusprendė suremontuoti Namo stogą. Šis sprendimas buvo svarstytas ir patvirtintas susirinkimo protokolo Nr. l antru punktu.“ „Pažymėtina, kad Bendrijos valdomas Namas yra dviejų sekcijų ir susideda iš 9-ų ir 5-ų aukštų, tačiau VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre jis įregistruotas kaip 9-ių aukštų gyvenamasis namas.“ „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu visi NTR {Nekilnojamojo turto registras} esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“ 5.6. „Pirmiau nurodyto Bendrijos visuotinio susirinkimo protokolo 9-tu klausimu buvo svarstyta dėl naujo lifto įrengimo sprendimo, tačiau buvo nuspręsta atsisakyti pirkti naują liftą dėl didelės jo kainos. Bendrijos visuotinio susirinkimo, įvykusio 2012-04-24, protokolo (be reg. Nr.), antrame punkte svarstyta Pirmininko pateikta 2011 metų veiklos ataskaita, taip pat 2012 metais reikalingi atlikti darbai, nutarta pritarti Pirmininko veiklos ataskaitai ir patvirtinti lifto remonto finansavimą iš gautų Bendrijos pajamų. Bendrijos visuotinio susirinkimo, įvykusio 2013-05-20, protokolo (be reg. Nr.) 3.1 punktu svarstyta ir patvirtinta Bendrijos 2013 metų 17 tūkstančių litų dydžio sąmata, 3.2 punktu – pasiūlyta tęsti lifto remonto darbų finansavimą iš Bendrijos gaunamų pajamų, po ilgų diskusijų vienbalsiai buvo nutarta perduoti spręsti šį klausimą Bendrijos valdybai.“ „Pirmininkas, atsakydamas į Departamento 2014-08-05 raštu Nr. A51-63458/14-(3.3.I0.2-EM4) ir 2014-10-09 raštu Nr. A51-82370/14-(3.3.10.2-EM4) pateiktus įpareigojimus, informavo, kad 2012-2014 metais lifto remontui buvo panaudotos lėšos, gautos iš UAB „UAB „B“ ir UAB „C“ už stogo nuomą. Pirmininkas informavo, kad Pareiškėja į Bendrijos valdymo organus nė karto nesikreipė dėl lifto remonto ir lėšų jam šaltinio, nes ši informacija buvo nuolat teikiama visuotiniam susirinkimui kartu su Pirmininko ataskaitomis. Pažymėtina, kad Bendrijos visuotinio susirinkimo, įvykusio 2012-04-24, metu buvo priimtas sprendimas neišdalinti gautas UAB „UAB „B“ ir UAB „C“ stogo nuomos pajamas visiems butams proporcingai Namo butų savininkų turimai daliai.“ 5.7. „Pirmininkas įvykdė {…} {Departamento 2014-09-11 raštu Nr. A51-73677/14-(3.3.10.1-EM4)} pateiktų įpareigojimų: l-2 punktus ({…}; pateikė Aprašo ir Bendrijos valdybos posėdžio, kurio metu buvo svarstomas Aprašas, kopijas; kartu paaiškino, kokiu pagrindu iš ryšio paslaugų teikėjų gaunamos pajamos buvo panaudotos Namo stogo, lifto remontui, kitiems remonto darbams, ir su tuo susijusių atitinkamų dokumentų (visuotinio susirinkimo protokolų ir kt.) kopijas); iš dalies 3 punktą (pateikė Pirmininko parengtos 2013 metų veiklos ataskaitos kopiją); 5 punktą (parengė ir patvirtino Bendrijos valdyboje paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas, Departamentui pateikė minėtų dokumentų kopijas).“ 5.8. „{…} Pirmininkas informavo, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1922-603/2014 iš Pareiškėjos priteista {…} Lt suma už komunalines ir kitas paslaugas išieškota per antstolių kontorą, tačiau Pareiškėjos skola Bendrijai už komunalines paslaugas nuo 2011 metų iki 2014-11-01 sudaro {…} Lt. Pareiškėja, būdama Bendrijos nare, turėtų neužmiršti, kad tiek Civilinis kodeksas (toliau citatose ir tekste vadinama – CK), tiek Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas), tiek kiti teisės aktai ir Bendrijos įstatai nustato ne tik bendrijos valdymo organų teises ir pareigas, bet ir butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, kurias reikia vykdyti sąžiningai: {…} teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus; vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo ir kt. Pažymime, kad butų ir kitų patalpų savininkai taip pat neturėtų piktnaudžiauti jiems teisės aktais suteiktomis teisėmis.“ 5.9. „Skyriaus specialistai 2014-11-25 patikrino Bendrijos valdymo organų veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, ir surašė valdytojo veiklos patikrinimo aktą (2014-11-25 aktas Nr. A32-2986/14(2.1.15-AP2)). Tikrinimo metu buvo įvertinta valdytojo veikla ir pateikti reikalavimai tikrinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti: 1. Rengti Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, metinius ir ilgalaikius planus (projektus), juos teikti valdybai svarstyti, vėliau – visuotiniam susirinkimui tvirtinti (Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 10 p., 16 str. 1 d. 2 p.); 2. Rengti Bendrijos metines pajamų ir išlaidų sąmatas atskirai nuo Pirmininko rengiamos veiklos metinės ataskaitos, jas teikti valdybai svarstyti, vėliau – visuotiniam susirinkimui tvirtinti (Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 12 p., 16 str. 1 d. 2 p.); 3. Į siunčiamus raštus perkelti Gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos žurnale suteiktą registracijos numerį. Registruoti visus Bendrijos visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolus“ (apie įpareigojimų vykdymą raštu pranešti iki 2015-04-15), kartu pateikti „informaciją apie Aprašo patvirtinimą Bendrijos valdymo organų organizuoto visuotinio susirinkimo metu.“ 5.10. „{…} įpareigojame Pirmininką iki 2015-01-15 apie Bendrijos 2014-12-18 rašte nurodytus Namo butų plotų neatitikimus informuoti UAB „E“ {…}, apie atliktus veiksmus – Energetikos skyrių.“

6. Iš Departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo Seimo kontrolieriui 2015-03-31 ir 2015-04-03 pateiktos informacijos nustatyta: 6.1. Savivaldybė 2015-04-03 raštu Nr. A51-33672/15-(3.3.10.2-EM4) pateikė Pareiškėjai atsakymą į prašymą, kurio turinys, analogiškas skundo Seimo kontrolieriui turiniui (pažymos 2 paragrafas; registracijos Savivaldybėje Nr. A50-10774/15, tačiau šis prašymas Savivaldybei buvo pateiktas be priedų, tarp jų ir be susirašinėjimo su Bendrija dokumentų kopijų, pvz., nurodytų pažymos 3 punkte). 6.2. Savivaldybė Seimo kontrolieriui akcentavo, kad Pareiškėja „nepateikė dokumentų, įrodančių, kad visais jos rašte {…} minimais klausimais kreipėsi į Pirmininką.“ 6.3. Savivaldybė 2015-04-03 atsakyme Pareiškėjai pažymėjo: 6.3.1. „Kartotinai paaiškiname, kad Pareiškėja gyvena Name, kuris valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) yra registruotas vienu unikaliu Nr. {…}, NTR duomenimis, Namas plane yra pažymėtas indeksu {…}, t. y. Namas nėra padalintas į du korpusus (penkių ir devynių aukštų).“ 6.3.2. „Dėl Pareiškėjos nurodytų Bendrijos visuotinių susirinkimų sprendimų pagal tuo metu (prieš 7 ar 8 metus) galiojusio Bendrijų įstatymo 24 straipsnį ne mažiau kaip 1/5 Bendrijos narių turėjo teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar Bendrija, Bendrijos valdyba (Bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai. Pažymime, kad Savivaldybei pagal nuo 2012-07-01 galiojančio Bendrijų įstatymo 20 straipsnio l dalį yra priskirta viešoji bendrijos valdymo organų (valdybos ir (arba) bendrijos pirmininko) veiklos priežiūra ir kontrolė, o aukščiausiojo bendrijos organo – bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimus gali panaikinti visuotinis susirinkimas arba teismas.“ 6.3.3. „Paaiškiname, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas maksimalus administravimo išlaidų tarifas 0,0434 EUR/kv. m (0,15 Lt/kv. m) yra taikomas butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti Savivaldybės paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių išlaidoms už bendrosios nuosavybės administravimą, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties (CK 4.84 straipsnio 9 dalis).“ „{…} Tiek Bendrija, siekdama užtikrinti normalią savo veiklą, remdamasi CK 1.137 ir 1.138 straipsniais, gali kreiptis į teismą, tiek Pareiškėja, jei, jos nuomone, jos teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti, gali pasinaudoti CK 1.138 straipsniu savo civilines teises ginti teisme.“ 6.3.4. „Įvertindami tai, kad Pareiškėja dėl jos prašyme {…} keliamų klausimų turėjo kreiptis į Pirmininką, {…} įpareigojame Pirmininką iki 2015-04-22: „1. Atsakyti Pareiškėjai į jos prašyme {…} keliamus klausimus, pateikti Aprašo kopiją, kartu informuojant, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti Aprašą ir reikalauti atlikti turto inventorizaciją iš naujo, o nesutarimų atveju ginčą sprendžia teismas. 2. Departamentui pateikti atsakymo Pareiškėjai kopiją.“ „Primename Pirmininkui, kad jis apie Skyriaus specialistų 2014-11-25 patikrinimo akte (2014-11-25 aktas Nr. A32-2986/14(2.U5-AP2)) pateiktų reikalavimų įvykdymą įpareigotas iki 2015-04-15 raštu informuoti Departamentą, pridedant reikalavimų įvykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas, kartu pateikiant informaciją apie Aprašo patvirtinimą Bendrijos valdymo organų organizuoto visuotinio susirinkimo metu.“

7. NTR Centrinio duomenų banko 2015-04-14 išrašo duomenimis, „2.1. Pastatas – Gyvenamasis namas. Unikalus daikto numeris: {…} {…}. Aukštų skaičius: 9 {…}. Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-02-07.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienos iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „30) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas“; „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, {…} veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles“; 8.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta: 8.2.1. 9 straipsnis – „1. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. {…}. 2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. {…}.“ 8.2.2. 10 straipsnis – „1. Visuotinis susirinkimas: 1. Visuotinis susirinkimas: {…}; 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; {…}; 9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą; 10) tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą; {…}; 12) tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; 13) tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą; {…}. 2. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.“ 8.2.3. 12 straipsnio 2 dalis – „Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal bendrojo naudojimo objektų aprašą yra arba gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų) savininkų, o tik jų dalies poreikius, {…} gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų ir yra privalomi tai daliai butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. {…}.“ 8.2.4. 14 straipsnis – „{…} 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; {…}; 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui {…}; 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; 7) bendrijos narių sąrašo {…} sudarymą ir tvarkymą. {…} Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo {…} duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus; 8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; {…}; 10) pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); {…}; 12) bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); {…}. 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. {…}.“ 8.2.5. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 8.2.6. 21 straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. {…}. 3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: {…}; 2) teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius {…}; 3) vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo; {…}. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: {…}; 4) gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), {…} taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas; 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; {…}; 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo {…} ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka; 8) susipažinti su bendrijos narių sąrašu {…}.“ 8.3. Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta: „1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų, ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja šios valstybės ir savivaldybės institucijos: 1) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo; {…}.“ 8.4. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 8.4.1. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, {…}.“ 8.4.2. 2.82 straipsnio 4 dalis – „{…} 4. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. {…}.“ 8.4.3. 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi {…} bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. {…}.“ 8.5. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta: 8.5.1. 4 straipsnis – „Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“ 8.5.2. 33 straipsnis – „1. Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. 2. Techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu {…}. 4. Teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą patikslinti ir ištaisyti nekilnojamojo turto registro netikslius ir klaidingus duomenis {…} skundžiamas Centriniam registratoriui šio įstatymo nustatyta tvarka. Centrinio registratoriaus sprendimas gali būti apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“ 8.6. Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.“ 8.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 8.7.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: {…} 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo {…} nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“ 8.7.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: {…} 6.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams; 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; {…} 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams {…}; 6.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; {…}.“

Skundo tyrimo išvados

9. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 8 paragrafas) ir atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai), konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai: 9.1. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.1 punkte (buvo pateikta Seimo kontrolieriaus rekomendacija „informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių apie Pareiškėjos prašymo dėl Namo patalpų šildymo problemų nagrinėjimo rezultatus“; pažymos 4.2.1 papunktis) – įvykdė rekomendaciją ir konstatavo, kad „dalis Namo butų patalpų neatitinka VĮ Registrų centro duomenų bazėje esančių duomenų“, informavo Pirmininką apie Taisyklių pažeidimų pašalinimo tvarkos teisinį reglamentavimą (pažymos 5.2 punktas) bei papildomai įpareigojo jį „iki 2015-01-15 apie Bendrijos 2014-12-18 rašte nurodytus Namo butų plotų neatitikimus informuoti UAB „E“ {…}, apie atliktus veiksmus – Departamento Energetikos skyrių“ (pažymos 5.11 punktas) (iki šio tyrimo pabaigos negauta informacijos dėl šio papildomo įpareigojimo Pirmininkui įvykdymo). Seimo kontrolieriaus nuomone, atsižvelgus į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetenciją (pažymos 8.3 punktas), būtų tikslinga kreiptis į šią instituciją dėl Namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos arba neveikimo pirmiau nurodytais klausimais patikrinimo bei pasiūlyti Pirmininkui Namo butų plotų neatitikimo NTR duomenims problemą spręsti teisės aktuose nustatyta tvarka (pažymos 8.5 punktas); 9.2. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.2 punkte (buvo pateiktos Seimo kontrolieriaus rekomendacijos: „atlikti Namo naudojimo priežiūrą, kartu patikrinant Namo stogo būklę, ir apie rezultatus informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių“, „atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę: {…} pateikti motyvuotą išvadą, ar sprendimai dėl Namo stogo, {…} darbų atlikimo buvo priimti teisės aktuose nustatyta tvarka (prireikus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti) {…}“; pažymos 4.2.2 ir 4.2.3 papunkčiai) – rekomendacijas įvykdė ir pranešė, kad, pakartotinai apžiūrėjus Namo stogą, jo dangos defektų neužfiksuota (pažymos 5.3 punktas), kad sprendimai dėl Namo stogo remonto buvo priimti visuotinių susirinkimų, t. y. aukščiausio Bendrijos organo susirinkimų, metu (pažymos 5.6 punktas) (Seimo kontrolierius Pažymoje paaiškino Pareiškėjai apie tai, kokiu būdu sprendžiami Bendrijos susirinkimų sprendimų teisėtumo klausimai bei bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto bendraturčių nesutarimai dėl turto valdymo, naudojimosi; Savivaldybės pareigūnai Pareiškėjai taip pat pateikė informaciją šiuo klausimu; pažymos 4.1.3 ir 6.3.2 papunkčiai), nustatė, kad Namas (yra dviejų korpusų ir susideda iš 9-ų ir 5-ų aukštų namų; pažymos 5.5 punktas ir 6.3.1 papunktis) registruotas NTR, kaip vienas 9-ų aukštų Namas (tai patvirtina ir NTR Centrinio duomenų banko 2015-04-10 duomenys; pažymos 7 paragrafas). Seimo kontrolieriui nebuvo pateikti duomenys apie tai, kad Pirmininkas ėmėsi spręsti šią problemą (pvz., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka ir kt.; pažymos 8.5 punktas); 9.3. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.3 punkte (buvo pateikta Seimo kontrolieriaus rekomendacija: „atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę: {…} imtis priemonių dėl Bendrijos narių sąrašo patikslinimo; {…}“ (pažymos 4.2.3 papunktis) – rekomendaciją įvykdė ir pranešė, kad sąrašas 2014-09-30 buvo papildytas (pažymos 5.4 punktas) (Pareiškėja Seimo kontrolieriui ir Savivaldybei nepateikė duomenų apie tai, jog dėl, jos nuomone, netinkamai sudaromo Bendrijos narių sąrašo ji būtų raštu kreipusis į Pirmininką, prireikus, vėliau – į Savivaldybę dėl Pirmininko veiksmų), taigi, Savivaldybė pagrįstai nenagrinėjo šio klausimo (pažymos 6 paragrafas); 9.4. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.4 punkte (Pažymoje buvo pateiktas Seimo kontrolieriaus paaiškinimas dėl Bendrijos narių susirinkimų sprendimų panaikinimo galimybių; šios pažymos 4.1.3 papunktis) – pateikė įpareigojimą Pirmininkui tinkamai tvarkyti Bendrijos veiklos dokumentus, t. y. registruoti visus Bendrijos visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolus (pažymos 5.9 punktas); 9.5. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.5 punkte (buvo pateikta Seimo kontrolieriaus rekomendacija: „atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę: {…} pateikti motyvuotą išvadą, ar sprendimai dėl Namo {…} lifto remonto darbų atlikimo buvo priimti teisės aktuose nustatyta tvarka {…}“; pažymos 4.2.3 papunktis) – rekomendaciją įvykdė ir informavo, kad sprendimai dėl lifto remonto, jo finansavimo šaltinių buvo priimti Bendrijos aukščiausio organo – visuotinių susirinkimų metu (pažymos 5.6 punktas) (Seimo kontrolierius Pažymoje paaiškino Pareiškėjai, kaip spręstinas lifto priskyrimo Namo bendrojo naudojimo objektams klausimas; šios pažymos 4.1.1 papunktis ir 8.4 punktas; be to, prieš tai spręstinas Namo NTR duomenų pakeitimo klausimas; šios pažymos 9.2 punktas); 9.6. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.6 punkte (buvo pateikta Seimo kontrolieriaus rekomendacija: „nustatyta tvarka atlikti kompleksinį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą“; pažymos 4.2.4 ir 8.7.2 papunkčiai) – rekomendaciją įvykdė, t. y. nustatė, kad yra sudarytas Aprašas, tačiau kol kas nustatyta tvarka nėra patvirtintas, taigi, įpareigojo Pirmininką pateikti informaciją apie Aprašo patvirtinimą Bendrijos valdymo organų organizuoto visuotinio susirinkimo metu (vykdoma šio įpareigojimo įgyvendinimo kontrolė, t. y. Pirmininkui priminta apie informacijos apie įpareigojimo vykdymo rezultatus pateikimo terminą, jis įpareigotas pateikti Pareiškėjai Aprašo kopiją; pažymos 5.9 punktas ir 6.3.4 papunktis); 9.7. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.7 punkte (buvo pateikta Seimo kontrolieriaus rekomendacija: „nustatyta tvarka atlikti kompleksinį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą“; pažymos 4.2.4 ir 8.7.2 papunkčiai) – rekomendaciją įvykdė ir pateikė Pirmininkui įpareigojimą: „Rengti Bendrijos metines pajamų ir išlaidų sąmatas atskirai nuo Pirmininko rengiamos veiklos metinės ataskaitos, jas teikti valdybai svarstyti, vėliau – visuotiniam susirinkimui tvirtinti“ (vykdoma šio įpareigojimo įgyvendinimo kontrolė, t. y. Pirmininkui priminta apie informacijos apie įpareigojimų vykdymo rezultatus pateikimo terminą; pažymos 5.9 punktas, 6.3.4 ir 8.2.2 papunkčiai); 9.8. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.8 punkte – Pareiškėja Seimo kontrolieriui ir Savivaldybei nepateikė duomenų, kad dėl advokato paslaugų apmokėjimo Bendrijos lėšomis ji būtų kreipusis į Pirmininką (prireikus, vėliau – į Savivaldybę dėl Pirmininko veiksmų), dėl Pirmininko atsisakymų pateikti dokumentus konkrečiais atvejais (pažymos 3.2 punktas ir kt.) – į Savivaldybę (prie 2015-03-25 prašymo Savivaldybei nepridėjo priedų, pvz., susirašinėjimo su Bendrija dokumentų kopijų; pažymos 6.1 punktas), taigi, Savivaldybė pagrįstai nenagrinėjo šių klausimų, tačiau įpareigojo Pirmininką atsakyti Pareiškėjai į jos 2015-03-25 prašyme Savivaldybei keliamus klausimus (pažymos 6.3.4 papunktis); 9.9. dėl skunde nurodytų aplinkybių, aprašytų pažymos 2.9 punkte (dėl sutarties tarp Bendrijos ir jos narių sudarymo) – Pareiškėja Savivaldybei nepateikė duomenų (prie 2015-03-25 prašymo Savivaldybei nepridėjo priedų, pvz., susirašinėjimo su Bendrija dokumentų kopijų; pažymos 6.1 punktas), kad dėl sutarties tarp Bendrijos ir jos narių sudarymo (pažymos 3.1 punktas) būtų kreipusis į Pirmininką, taigi, Savivaldybė pagrįstai nenagrinėjo šio klausimo (pažymos 6 paragrafas).

10. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė įvykdė (vykdo) Rekomendacijas, taigi, Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų atmestinas.

11. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia: 11.1. Savivaldybės pareigūnų dėmesį į tai, kad: 11.1.1. informuodami apie Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, jie nesilaikė Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalies reikalavimų, t. y. Rekomendacijų neišnagrinėjo Savivaldybės administracijos direktorius, kuriam jos ir buvo adresuotos (pažymos 4.2, 8.6 punktai bei 6 paragrafas); 11.1.2. Savivaldybės įpareigojimų (pažymos 9.1, 9.6, 9.7 ir 9.8 punktai) vykdymo kontrolė turėtų būti atliekama iki visiško jų įvykdymo; 11.2. Pareiškėjos dėmesį (pakartotinai) į Seimo kontrolieriaus paaiškinimus, nurodytus pažymos 4.1.2 ir 4.1.3 papunkčiuose.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 ir 14 punktais Seimo kontrolierius rekomenduoja: 13.1. Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos – patikrinti Namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams (Namo šilumos sistemos atitikimo projektui ir pan. kl.; pažymos 2.1 ir 5.2 punktai), prireikus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti; 13.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui: 13.2.1. tęsti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą pagal Pareiškėjos skundą, iki bus visiškai įgyvendinti Savivaldybės įpareigojimai Pirmininkui, ir apie įpareigojimų įgyvendinimo rezultatus raštu informuoti Pareiškėją (atsakymo Pareiškėjai kopiją – Seimo kontrolieriui); 13.2.2. pasiūlyti Pirmininkui: dviejų Namo korpusų įregistravimo NTR bei Namo butų plotų neatitikimo NTR duomenims atvejais problemas spręsti teisės aktuose nustatyta tvarka (pvz., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka ir kt.; pažymos 8.5 punktas); 13.2.3. įvertinti Bendrijos valdymo organų veiksmų, atsisakant teikti konkrečią informaciją (dokumentus) Pareiškėjai (pažymos 3.2 paragrafas; pridedama), teisėtumą ir apie tai raštu informuoti Pareiškėją (atsakymo Pareiškėjai kopiją pateikti Seimo kontrolieriui).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus (pateikiant patvirtinančius dokumentus) prašyčiau pranešti iki 2015-09-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys