2015 m. gegužės 07 d. Nr. 4D-2015/2-166

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-01-30 gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimusis ir teikiant pareiškėjui informaciją, sietiną su Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „{…}. {Savivaldybėje} nuslepiamos VIP darželių vietos (tikrai nesusipainiokime, aš nekalbu, kad trūksta darželiuose vietų, aš kalbu, kad jos nuslepiamos, dalinamos ne pagal tvarką). Iki šiol negavau iš Savivaldybės jokio atsakymo, paaiškinimo dėl tos situacijos ar kitų mano siųstų klausimų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Kai atėjau aiškintis į Savivaldybę, prašiau tik paaiškinimo, faktų, nieko negavau, {…}.“ 2.3. „Siunčiau daug laiškų, į nei vieną negavau atsakymo, {…}.“ 2.4. „Prieš Jūsų {2014-11-21 pažymos Nr. 4D-2014/2-1273} yra toks sakinys: apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus iki 2015-01-15 dienos {…} informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją. Šiandien yra 2015-01-29 diena. Aš nieko negavau. {…}.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4. Pažymėtina, jog Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs 2014-09-04 gautą pareiškėjo skundą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo), nepriėmus pareiškėjo vaiko į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir nepateikus visos informacijos apie ikimokyklinio ugdymo įstaigose esamas laisvas vietas, 2014-11-21 pažymoje Nr. 4D-2014/2-1273, remdamasis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, priėmė sprendimą skundo tyrimą nutraukti, kadangi skunde keliamos problemos buvo išspręstos gera valia (Savivaldybė pateikė problemų išsprendimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. informavo Seimo kontrolierių, kad pareiškėjo pageidavimu jo dukra 2014-09-08 buvo perkelta iš Vilniaus lopšelio darželio „B“ į Vilniaus lopšelį-darželį „A“). Atkreiptinas dėmesys, kad minėtoje pažymoje, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius rekomendavo Savivaldybei įvertinti pareiškėjo pasiūlymus rengiant naujos redakcijos Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo projektą bei pagal galimybes į juos atsižvelgti. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus buvo prašoma informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją iki 2015-01-15.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „Į 2014-07-01 vieną elektroninį laišką, kuris buvo pakartotas keletą kartų atskiriems adresatams „Dėl C perkėlimo iš Vilniaus lopšelio-darželio „B“ į Vilniaus lopšelį-darželį „A“, buvo atsakyta 2014-08-06 {raštu} Nr. A51-63901/14(3.3.13.1-EM4).“ 6.2. „Informacijos apie pareiškėjo telefoninius pokalbius su Savivaldybės darbuotojais neturime.“ 6.3. „2014 m. birželio 4 d. {pareiškėjui} interesantų priėmimo pas Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorių Gintarą Alfonsą Petronį švietimo klausimais metu buvo suteikta informacija apie galimybę C perkelti iš Vilniaus lopšelio-darželio „B“ į Vilniaus lopšelį-darželį „A“, tuo metu ir buvo registruotas prašymas pakeisti darželį. C Vilniaus lopšelį-darželį „A“ pradėjo lankyti 2014 m. rugsėjo 10 d.“ 6.4. „Informacija apie laisvas vietas buvo suteikta pas Gintarą Alfonsą Petronį. Į visus užklausimus raštu buvo atsakyta. {Pareiškėjas} telefonu buvo informuotas, kad C perkelta į Vilniaus lopšelį-darželį „A“.“ 6.5. „X siūlomas pakeitimas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše buvo numatytas ankstesniame apraše (patvirtintame 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596) ir papildomai svarstomas nebuvo. Nuostata išliko naujai patvirtintame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše (Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2185).“ 6.6. Savivaldybės administracijos 2014-08-06 rašte Nr. A51-63901/14(3.3.13.1-EM4), adresuotame pareiškėjui (kopija), nurodoma: 6.6.1. „Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius gavo {pareiškėjo} 2014 m. liepos l d. prašymą. {…} {pareiškėjo} prašymas dėl dukros C perkėlimo iš Vilniaus lopšelio-darželio „B“ į Vilniaus lopšelį-darželį „A“ bus svarstomas pasitarime Švietimo, kultūros ir sporto departamento klausimais pas Administracijos direktoriaus pavaduotoją. Apie priimtą sprendimą informuosime vėliau.“ 6.7. Savivaldybės administracijos 2015-02-26 rašte Nr. A51-21195/15(3.3.13.1-EM4), adresuotame pareiškėjui (kopija), nurodoma: 6.7.1. „{…} 2014 m. vaikai buvo priskiriami į grupes ir eilės sudaromos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596.“ 6.7.2. „Prašymas C perkelti iš Vilniaus lopšelio-darželio „B“ ({…}) į Vilniaus lopšelį-darželį „A“ ({…}) buvo registruotas 2014 m. birželio 4 d. Jums dalyvaujant interesantų priėmimo Švietimo klausimais metu. C 2014 m. rugsėjo 10 d. buvo priimta į Vilniaus lopšelį-darželį „A“ ({…}).“ Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; {…}.“ 7.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. {…}.“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; {…}; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją.“ 7.1.4. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta: 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles“. 7.2. Kiti teisės aktai: 7.2.1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875: 5 punktas – „{…}. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. {…}.“ 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“. 39 punktas – „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. {…}.“ 41 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: {…}; 41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; {…}.“ 45 punktas – „Valstybės tarnautojų, aptarnaujančių asmenis telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu. Valstybės tarnautojas turi mokėti trumpai ir suprantamai: 45.1. paaiškinti, ar jo institucija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu; 45.2. paaiškinti, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas; 45.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu prašymą gavusi institucija nekompetentinga nagrinėti jo prašymo; 45.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai) ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 paragrafe, konstatuotina: 8.1. pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimusis ir teikiant pareiškėjui informaciją, sietiną su Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją. 8.1. Tyrimo metu išnagrinėjus ir įvertinus surinktą informaciją, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), susiję su pareiškėjo prašymų nagrinėjimu ir informacijos apie Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas pareiškėjui teikimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę netinkamais, dėl to buvo pažeista pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą, kadangi: 8.1.1. kaip reglamentuojama Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 5 punkte, prašymu laikytinas su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą ar nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją, taip pat priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia ir (ar) atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Pažymėtina, jog remiantis to paties teisės akto 41.2 punkto nuostatomis, atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnyje yra nustatyta, jog įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, o šio teisės akto 4 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai principai, kuriais valstybės institucijos (įstaigos) turi remtis teikdamos pareiškėjams informaciją. Ypač akcentuotinas minėto straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas informacijos išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, bei 3 punkte reglamentuojamas teisėtumo principas, reiškiantis, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais. Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas 2014-07-01 el. laišku „Dėl C perkėlimo iš Vilniaus lopšelio-darželio „B“ į Vilniaus lopšelį-darželį „A“ kreipėsi į Savivaldybę. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog, remiantis Taisyklių 39 punkte įtvirtintomis teisės normomis, į asmenų prašymus turi būti atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu, o, kaip reglamentuojama to paties teisės akto 30 punkte, asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Tyrimo metu nustatyta, jog, atsižvelgdama į pareiškėjo kreipimąsi, Savivaldybės administracija pavėluotai, t. y. nesilaikydama minėto 20 darbo dienų termino, taip pat pažeisdama Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje reglamentuojamus informacijos išsamumo ir teisėtumo principus, 2014-08-06 raštu Nr. A51-63901/14(3.3.13.1-EM4), apsiribodama deklaratyvaus pobūdžio faktinės informacijos pateikimu, informavo pareiškėją, apie tai, kad pareiškėjo prašymas dėl dukros C perkėlimo iš Vilniaus lopšelio-darželio „B“ į Vilniaus lopšelį-darželį „A“ bus svarstomas pasitarime Švietimo, kultūros ir sporto departamento klausimais pas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, o apie priimtą sprendimą pareiškėjas bus informuotas vėliau (pažymos 6.6 punktas), t. y. nenurodant preliminarios sprendimo datos. Taip pat pažymėtina, jog skunde Seimo kontrolieriui pareiškėjas nurodė, kad jis raštu daug kartų kreipėsi į Savivaldybės administraciją (pažymos 2.3 punktas), tačiau negavo atsakymų. Tyrimo metu Savivaldybės administracija, be jau minėto 2014-08-06 rašto Nr. A51-63901/14(3.3.13.1-EM4) kopijos, pateikė kitą, t. y. 2015-02-26 rašto Nr. A51-21195/15(3.3.13.1-EM4), adresuoto pareiškėjui, nuorašą. Įvertinus pastarajame rašte nurodomos informacijos lakoniškumą ir neišsamumą, bei tai, jog Savivaldybė daugiau nepateikė kitų atsakymų į pareiškėjo kreipumusis kopijų, Seimo kontrolieriui tyrimo metu kilo abejonių, ar pareiškėjui buvo pateikta visa, su jo rašytinių prašymų, adresuotų Savivaldybei, turiniu susijusi informacija. 8.1.2. Seimo kontrolierius taip pat pažymi, jog, remiantis Taisyklių 45 punkte nustatytomis teisės normomis, pagrindinis valstybės tarnautojų, aptarnaujančių asmenis telefonu, uždavinys yra suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu. Valstybės tarnautojas turi mokėti trumpai ir suprantamai paaiškinti, ar jo institucija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu, taip pat nurodyti, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas, pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija bei kurią asmuo turi teisę gauti teisės aktų nustatyta tvarka ir pan. Kaip tyrimo metu Seimo kontrolieriui nurodė Savivaldybės administracija, informacijos apie pareiškėjo telefoninius pokalbius su Savivaldybės darbuotojais ji neturi. Visgi atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje nurodo ir kitą, šiuo atveju – kontrastingą teiginį, t. y. jog pareiškėjas telefonu buvo informuotas, kad jo dukra C perkelta į Vilniaus lopšelį-darželį „A“ (pažymos 6. 4 punktas). Atsižvelgiant į tai, jog Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje nenurodė, kada tiksliai ir kokia konkreti informacija, susijusi su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, buvo suteikta pareiškėjui, Seimo kontrolierius tyrimo metu nevertino minėtos žodinės informacijos, suteiktos pareiškėjui galimai telefonu bendraujant su Savivaldybės darbuotojais metu, turinio tikslumo ir išsamumo. 8.1.3. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kontrolierius 2014-11-21 pažymoje Nr. 4D-2014/2-1273, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, rekomendavo Savivaldybei įvertinti pareiškėjo pasiūlymus rengiant naujos redakcijos Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo projektą bei pagal galimybes į juos atsižvelgti, o apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus buvo prašoma informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją iki 2015-01-15 (pažymos 4 punktas). Pažymėtina, kad tyrimo metu Savivaldybė Seimo kontrolieriui nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo informavimo apie minėtoje 2014-11-21 pažymoje teiktos rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, faktą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjas iki 2014-11-21 nurodyto termino (2015-01-15) tinkamai informuotas apie teiktos rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus nebuvo.

9. Apibendrinant, darytina išvada, jog pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimusis ir teikiant pareiškėjui informaciją, sietiną su Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, yra pripažintinas pagrįstu.

II. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjo X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimusis ir teikiant pareiškėjui informaciją, sietiną su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 11.1. imtis priemonių, kad ateityje, gavus asmenų prašymus, atsakymai į juos būtų parengti ir pareiškėjai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų, ypač atkreipiant dėmesį į Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose įtvirtintus informacijos išsamumo bei teisėtumo principus; 11.2. imtis priemonių, jog ateityje, išnagrinėjus Seimo kontrolieriaus pažymose Vilniaus miesto savivaldybei pateiktas rekomendacijas, informacija apie minėtų rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolieriui ir pareiškėjams būtų pateikiama raštu laikantis pažymose nurodomų terminų.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją iki 2015-06-10.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys