2015 m. gegužės 19 d. Nr. 4D-2015/2-523

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (arba toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant prašomos informacijos. Pažymėtina, kad šis skundas pirmiausia adresuotas Savivaldybei, be to, ir uždarajai akcinei bendrovei „A“.

2. Pareiškėjas skunde, be kita ko, nurodo: „2015-03-03 gavome Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento raštą Nr. A63-201/15(3.2.1-EM4), kuriuo nebuvo pateiktos pagal 2015-02-03 prašymą Nr. A50-4186/15 prašytos dokumentų kopijos, t. y. Savivaldybė iki šiol nėra mums pateikusi: 1. Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2014-10-01 posėdžio protokolo Nr. A1 6-848/14 (2.1.28-AD4) kopijos ir 2. UAB „A“ valdybos 2014-10-10 posėdžio protokolo kopijos, kuriais remiantis, Savivaldybės administracijos direktorius 2014-10-28 įsakymu „Dėl leidimo UAB „A“ viešo konkurso būdu parduoti nekilnojamąjį turtą“ Nr. 30-3155 leido UAB „A“ bendrovei parduoti viešo konkurso būdu turtą – statinio {…}, {…} 22/24 dalis, kuris išvardintas Savivaldybės tarybos 2014-09-10 sprendimo Nr. 1-1978 priede“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).“

3. Pareiškėjas skunde prašo pateikti: „1. Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2014-10-01 posėdžio protokolo Nr. A16-848/14(2.U8-AD4) kopiją; 2. UAB „A“ valdybos 2014-10-10 posėdžio protokolo kopiją.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Y 2015-02-03 raštu kreipėsi į Savivaldybę: „Y, būdamas nekilnojamojo turto, esančio adresu {…}, bendraturčiu, informuoju ir prašau: 1. pateikti visų Vilniaus miesto savivaldybės vardu registruoto turto Ūkinio pastato – adresu {…} (22/24 dalis), unikalus Nr. {…}, dokumentų patvirtintas kopijas; 2. pateikti nurodyto turto (unikalus Nr. {…}) aukciono, privatizavimo ar kitokio perleidimo tretiesiems asmenims procedūras pagrindžiančių dokumentų patvirtintas kopijas; 3. nurodau, kad nurodytas turtas (unikalus Nr. {…}) nėra teisiškai įregistruotas ir tinkamai inventorizuotas, nesutvarkyta kadastrinių matavimų byla, turto dalys yra neaiškios bei nurodytas turtas yra susijęs su kitu statiniu, kuris pažymėtas indeksu {…} (buvęs žymėjimas {…}) (unikalus Nr. {…}), bei aiškios statinių ribos ir dalys yra iki šiol nenustatytos; 4. be to, dėl numatomo perleisti aukciono būdu turto (unikalus Nr. {…}) ir dėl susijusio kito statinio, kuris pažymėtas indeksu {…} (buvęs žymėjimas {…}) (unikalus Nr. {…}), Vilniaus apygardos teisme (civilinėje byloje Nr. {…}) ir Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (kasacinės bylos Nr. {…}) vyksta teisminiai ginčai, dėl to toks turto perleidimas laikytinas niekiniu ir neteisėtu, dėl ko kreipsimės į teisėsaugos institucijas. bei vadovaujantis LR civiliniu kodeksu bei galiojančiais LR teisės aktais reikalaujame stabdyti aukciono ar varžytinių ar kitokias turto (registruoto Vilniaus miesto savivaldybės vardu (Ūkinio pastato – adresu {…} (22/24 dalis), unikalus Nr. {…}) perleidimo tretiems asmenims procedūras, nes jos yra neteisėtos. {…}.“

5. Savivaldybės administracija, teikdama atsakymą į Y 2015-02-03 prašymą, 2015-03-03 atsakyme Nr. A63-201/15(3.2.1-EM4) nurodė: „Vykdydami Savivaldybės administracijos pavedimą informuojame, kad, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1978 „Dėl UAB „A“ įstatinio kapitalo didinimo“, ūkinio pastato {…}, {…} (unikalus Nr. {…}), Savivaldybei priklausiusi 22/24 dalis perduota uždarajai akcinei bendrovei „A“ ir nuo 2014 m. spalio 22 d. Savivaldybei minėtas nekilnojamasis turtas nepriklauso bei Jūsų prašomų pateikti dokumentų nėra. Ūkinio pastato {…} {…} 22/24 dalies panaudojimo klausimus sprendžia dabartinė jos savininkė uždaroji akcinė bendrovė „A“.“

6. Savivaldybės administracija, teikdama atsakymą į pareiškėjo 2015-04-13 skundą, kuris taip pat adresuotas ir Seimo kontrolieriui (šios pažymos 1-3 punktai), 2015-04-30 rašte Nr. A51-44106/15(3.3.15.3-EM4) nurodė: „{…} siunčiame Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2014 m. spalio 1 d. posėdžio protokolo Nr. A16-848/14(2.1.28-AD4) išrašą, o UAB „A“ valdybos 2014 m. spalio 10 d. posėdžio protokolas Nr. 25 saugomas uždarojoje akcinėje bendrovėje „A“. Informuojame, kad Y 2015-02-03 prašymu (Savivaldybėje 2015-02-03 registracijos Nr. A50-4186/15) neprašė pateikti Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2014 m. spalio 1 d. posėdžio protokolo Nr. A16-848/14(2.1.28-AD4) ir tuomet šio dokumento nepateikėme.“

Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

7. Seimo kontrolierių įstatymo: 13 straipsnis „Skundų pateikimas“ „1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. {…}.“

8. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo: 1 straipsnis „Įstatymo tikslas ir taikymas“ „1. Šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. {…}.“ 2 straipsnis „Pagrindinės Įstatymo sąvokos“ „1. Dokumentas – bet kokia valstybės, savivaldybių institucijos ar įstaigos sukurta ar gauta teiktina informacija ar jos dalis, išreikšta rašytine, įskaitant elektroninę, grafine, garsine ir (ar) vaizdine forma. 2. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį. {…} 10. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – įstaigos) – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, įmonės ir įstaigos, teikiančios asmenims viešąsias paslaugas; taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, kai jos teikia informaciją apie savo darbuotojų darbo užmokestį šio įstatymo nustatyta tvarka. {…}.“ 3 straipsnis „Įstaigų pareiga teikti informaciją“ „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka.“ 4 straipsnis „Informacijos teikimo principai“ „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją.“ 13 straipsnis „Prašymų persiuntimas“ „1. Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Persiųstą prašymą gavusi įstaiga informaciją pareiškėjui pateikia šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytais terminais. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, įstaiga iš karto turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. 2. Jeigu dalis prašomos informacijos yra toje įstaigoje, į kurią kreipėsi pareiškėjas, ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, įstaiga informaciją pateikia šio įstatymo nustatyta tvarka; dėl kitos informacijos dalies šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, kuri ją turi.“ 14 straipsnis „Informacijos pateikimo terminai“ „Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. {…}.“ 16 straipsnis „Atsisakymas teikti informaciją“ „{…} 2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms. 3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. {…}.“

Tyrimo išvados

9. Tyrimo metu įvertinus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą (šios pažymos 7-8 punktai) ir atliekant tyrimą nustatytas aplinkybes, darytinos toliau nurodytos išvados. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. Kadangi 2015-02-03 raštu su prašymu pateikti informaciją į Savivaldybės administraciją kreipėsi Y, o ne pareiškėjas, todėl Seimo kontrolierius šioje pažymoje nevertina Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, teikiant 2015-03-03 atsakymą Y. Seimo kontrolierius šioje pažymoje vertina Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus, teikiant 2015-04-30 atsakymą pareiškėjui į jo 2015-04-13 prašymą dėl informacijos (šios pažymos 1-3 punktai). Pareiškėjas 2015-04-13 rašte Savivaldybės administracijos prašė pateikti Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2014-10-01 posėdžio protokolo Nr. A16-848/14(2.U8-AD4) kopiją ir UAB „A“ valdybos 2014-10-10 posėdžio protokolo kopiją. Kaip nustatyta tyrimo metu (šios pažymos 6 punktas), Savivaldybės administracija 2015-04-30 raštu pateikė pareiškėjui jo prašyto Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2014-10-10 posėdžio protokolo Nr. A16-848/14(2.1.28-AD4) išrašą. Tačiau Savivaldybės administracija pareiškėjui nepateikė UAB „A“ valdybos 2014-10-10 posėdžio protokolo Nr. 25 kopijos, nurodydama, kad šis „protokolas Nr. 25 saugomas uždarojoje akcinėje bendrovėje „A“. Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nuostatomis (šios pažymos 8 straipsnis), įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją; tuo atveju, jeigu dalis prašomos informacijos yra toje įstaigoje, į kurią kreipėsi pareiškėjas, ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, įstaiga informaciją pateikia šio įstatymo nustatyta tvarka, o dėl kitos informacijos dalies turi persiųsti pareiškėjo prašymą tai įstaigai, kuri ją turi. Nagrinėjamu atveju Savivaldybės administracija nepersiuntė pareiškėjo prašymo dėl UAB „A“ valdybos 2014-10-10 posėdžio protokolo Nr. 25 kopijos pateikimo UAB „A“ ir, Seimo kontrolieriaus nuomone, nepažeidė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nuostatų, kadangi UAB „A“ nepatenka į šiame įstatyme įtvirtintą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurioms turi būti persiunčiami prašymai pateikti informaciją, sąrašą. Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatyme įtvirtintą įstaigų sąvoką, įstaigos, kurioms turi būti persiunčiami prašymai dėl prašomos pateikti informacijos, yra „atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, įmonės ir įstaigos, teikiančios asmenims viešąsias paslaugas; taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, kai jos teikia informaciją apie savo darbuotojų darbo užmokestį šio įstatymo nustatyta tvarka.“ Taigi Savivaldybė turėtų pareigą persiųsti asmens prašymą uždarajai akcinei bendrovei, kurioje Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, tuo atveju, jeigu būtų teikiama informacija apie jos darbuotojų darbo užmokestį. Šiuo atveju buvo prašoma UAB „A“ valdybos 2014-10-10 posėdžio protokolo Nr. 25 kopijos. Seimo kontrolierius pažymi ir tai, kad pareiškėjas 2015-04-13 prašymu kreipėsi ne tik į Savivaldybę, bet ir į pačią UAB „A“, kuri disponuoja prašoma informacija. Tyrimo metu Seimo kontrolierius buvo informuotas, kad UAB „A“ 2015-05-07 raštu Nr. 188 pateikė pareiškėjui atsakymą dėl jo prašomos informacijos.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant prašomos informacijos, atmesti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys