2015 m. gegužės 19 d. Nr. 4D-2015/2-85

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir Y (laiptinės gyventojų vardu) (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant {…} namo (toliau vadinama – Namas) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau vadinama – Administratorius), veiklos priežiūrą ir kontrolę (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma: 2.1. „Pagal paskutinius Administratoriaus sprendimus Namo lauko sienų dažymas kainuotų apie 130 000 eurų. Ar tikslinga mokėti tokius pinigus už lauko sienų dažymą, kai reikia renovuoti visą Namą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „2014-04-15 buvo sudaryta komisija dėl Namo siūlių sandarinimo. Siūlės buvo kapitališkai suremontuotos 2007 metais. Už siūlių remontą Namo gyventojai nuo buto mokėjo nuo 900 iki 1000 litų. Tai reiškia, kad siūlių remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai.“ 2.3. „Administratorius nesupažindino laiptinės gyventojų su planuojamais vykdyti darbais, jų kaina, rangovu, nebuvo preliminarios sąmatos, nebuvo atlikta gyventojų apklausa ir negautas sutikimas darbams vykdyti. {…} sužinojome gavę sąskaitas. Namo lauko sienų dažymas vyksta atskirais lopais (butais).“ 2.4. „Savivaldybėje 2014-12-01 buvo registruotas mūsų Namo laiptinės gyventojų prašymas, į kurį iki šiol neatsakyta.“

3. Pareiškėjai prašo „pagalbos sustabdant Namo sienų dažymą ir sprendžiant klausimą dėl Namo renovacijos.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjų nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Pareiškėjo skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, kad: 5.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Aplinkos ir energetikos departamento (toliau vadinama – Departamentas) Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau vadinama – Poskyris) specialistai. 5.2. „Poskyrio specialistai, {…}, 2014-12-12 patikrino, kaip atliekama Namo techninė priežiūra, ir surašė patikrinimo aktą Nr. A32-3U2/14(2.9.2.8-AP2). Apžiūros metu patikrinus Namo atliekamos statinio techninės priežiūros dokumentus nustatyta, kad kasmetinės apžiūros atliekamos, statinio techninės priežiūros žurnalas pildomas, pastato konstrukcijų būklė patenkinama. Patikrinimo metu nustatyti defektai fiksuoti aktu ir pateikti siūlymai / reikalavimai planuoti ir vykdyti nustatytų defektų likvidavimą. {…}. Apie 2014-12-12 patikrinimo akte pateiktų siūlymų / reikalavimų vykdymą Administratorius iki nurodyto termino Departamento neinformavo.“ 5.3. „Departamentas, gavęs kelis Namo butų savininkų kolektyvinius prašymus ir skundus, pagal vadovų rezoliucijas nagrinėjo Administratoriaus veiksmus, susijusius su Namo sienų siūlių ir fasado dažymo darbų organizavimu, rengė išvadas ir teikė įpareigojimus Administratoriui.“ 5.4. „Dėl Administratoriaus organizuotų Namo siūlių ir fasado sienų dažymo darbų Departamentas pasisakė 2014-12-18 rašte Nr. A63-1377/14-(52904) (3.2.1-EM4) {…}, kuriuo buvo atsakyta Pareiškėjams į jų 2014-12-01 skundą, taip pat į kitų Namo butų savininkų prašymus ir skundus. {…} vėliau Departamentas nagrinėjo dar vieną Namo (korp. {…}) butų savininkų kolektyvinį prašymą, dar kartą išanalizavo Administratoriaus pateiktus dokumentus, ir 2015-02-19 raštu Nr. A63-164/15-(61104)(3.2.1-EM4) {…} teikė paaiškinimus dėl privalomųjų daugiabučio namo siūlių remonto darbų atlikimo, taip pat teikė nuomonę, kad dėl daugiabučio namo fasado sienų blokų dažymo darbų, kurie yra priskiriami prie paprastojo remonto darbų, Administratorius turėjo supaprastinta tvarka parengti statybos remonto darbų aprašą ir gauti Savivaldybės rašytinį pritarimą (pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5 punkto 5.2 papunktį), kai keičiama pastato išvaizda (fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas), todėl Departamentas tuo pačiu raštu kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių (toliau vadinama – VTPSI Vilniaus skyrius) pagal kompetenciją patikrinti, ar Administratorius turėjo teisę atlikti namo fasado dalies spalvos pakeitimus, supaprastinta tvarka neparengęs namo fasado paprastojo remonto darbų aprašo ir negavęs Savivaldybės rašytinio pritarimo.“ 5.5. „{…} Namas yra sudarytas iš trijų korpusų: korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, ir korpuso, plane pažymėto indeksu {…}. Namo korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, butų ir kitų patalpų savininkai 2014-12-20 sudarė jungtinės veiklos sutartį ir ją 2015-02-13 registravo valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registre (toliau vadinama – NTR); Namo korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, butų ir kitų patalpų savininkai 2015-01-29 sudarė jungtinės veiklos sutartį ir ją 2015-02-12 registravo NTR. NTR duomenimis, minėtų Namo korpusų ({…}) valdytojai (jungtinės sutarties dalyvių įgalioti atstovai) pasirašė sutartis su UAB „B“ dėl jų turto administravimo nuo 2015-03-01, pasirašytos sutartys registruotos NTR. {…} patikrinus NTR, nustatyta, kad Administratorius iki šiol neregistravo korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, administravimo fakto.“ 5.6. „{…} viena iš Administratoriaus funkcijų yra sudaryti Namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (toliau vadinama – Aprašas), prireikus, jį papildyti arba keisti. Apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų savininkų teisės ir prievolės. Aprašo kopiją Administratorius pateikia patalpų savininkams ir kitiems administratoriui žinomiems su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia teismas.“ 5.7. „Administratorius pateikė neregistruotą Namo Aprašą, sudarytą 2011-11-27 bendrai visiems trims korpusams: {…}. Kiekvienas Namo korpusas yra kaip atskiras namas, todėl kiekvienam Namo korpusui turėjo būti parengtas atskiras Aprašas, Aprašo paskutiniame puslapyje turėjo būti nurodyta Aprašo pateikimo Namo butų ir kitų patalpų savininkams data. Įvertinant tai, kas pirmiau išdėstyta, Administratorius turi parengti kiekvienam korpusui atskirą Aprašą.“ 5.8. „Namo įgaliotojo atstovo funkcijos yra apibrėžtos Pavyzdinių nuostatų 11 punkte. Minėtame Pavyzdinių nuostatų punkte nurodyta, kad jeigu namo (laiptinės) įgaliotasis atstovas (atstovai) neišrinktas (neišrinkti), administratorius ne rečiau kaip karta per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl įgaliotojo atstovo (atstovų) išrinkimo, iki jis (jie) bus išrinktas (išrinkti). Prievolė Administratoriui ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl įgaliotojo atstovo (atstovų) išrinkimo, iki jis (jie bus išrinktas (išrinkti), atsirado tik nuo 2011-10-19, papildžius Pavyzdinių nuostatų 11 punktą.“ 5.9. „Administratorius 2014 metais organizavo viso Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, tačiau į jį susirinko maža dalis Namo butų savininkų: iš 144 butų susirinkime dalyvavo 31 (2014-09-11 susirinkimo protokolas Nr. LB-SP-14-170). Susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyti klausimai: 1) mokėjimų už paslaugas aptarimas; 2) Namo remonto darbų organizavimas; 3) Namo įgaliotojo atstovo (atstovų) rinkimai; 4) kaupiamųjų lėšų rinkimas numatomiems atlikti remonto darbams; 5) kiti klausimai. Pažymėtina, kad susirinkimo dalyvių sąraše nėra Pareiškėjų, kurie yra butų savininkai, vėliau rašiusių skundus, pavardžių. Minėto susirinkimo metu nebuvo priimti sprendimai dėl lėšų kaupimo Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, taip pat nebuvo išrinktas Namo įgaliotasis atstovas (atstovai).“ 5.10. „Administratorius minėto 2014-09-11 susirinkimo protokolo Nr. LB-SP-14-170 blanke neteisingai nurodo, kad Namą administruoja UAB „C“, protokolą registruoja Nr. LB-SP-14-170, nors turėtų būti Nr. VPB-SP-14-…“ 5.11. „Dėl Namo remonto rangovo parinkimo, mokesčių už atliktus remonto darbus skaičiavimo ir paskirstymo, patalpų savininkų informavimo apie planuojamus atlikti ir atliktus darbus Departamentas pasisakė 2014-12-18 rašte Nr. A63-1377/14-(52904)(3.2.1-EM4) „Dėl gyvenamojo namo {…} sienų dažymo“.“ 5.12. „{…} Namas nėra įtrauktas į renovuojamų namų sąrašą. Namo gyventojai nėra išreiškę noro šiuo metu vykdyti Namo renovaciją.“ 5.13. Savivaldybė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 ir 42 punktais, įpareigojo Administratorių: „1. Pateikti raštu informaciją apie 2014-12-12 patikrinimo akte Nr. A32-3112/14(2.9.2.8 AP2) pateiktų įpareigojimų / reikalavimų vykdymą. 2. Parengti Namo korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, Aprašą pagal Pavyzdinę Aprašo formą. Su parengtu Namo Aprašu supažindinti Pareiškėjus ir kitus suinteresuotus asmenis, kartu juos informuojant, kad jie turi teisę ginčyti Namo Aprašą, reikalaudami jį pakeisti, o nesutarimų atveju – ginčas sprendžiamas teisme. 3. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Namo korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl: 1) įgaliotojo atstovo išrinkimo; 2) lėšų kaupimo Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. 4. Tinkamai registruoti susirinkimų protokolus. 5. Registruoti NTR Namo korpuso, plane pažymėto indeksu {…}, administravimo juridinį faktą. 6. Apie 1-5 punktuose pateiktų įpareigojimų įvykdymą iki 2015-04-25 raštu informuoti Departamentą, pridedant įpareigojimų įvykdymą patvirtinančių atitinkamų dokumentų kopijas.“

6. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta: 6.1. Departamentas pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2014-12-04 raštu persiųstą Namo gyventojų 2014-11-27 prašymą, 2014-11-27 Namo gyventojų prašymą ir 2014-11-18 Namo gyventojų prašymą ir atsakymą pateikė 2014-12-18 raštu Nr. A63-1377/14-(52904)(3.2.1-EM4). Šiame atsakyme pažymėta: 6.1.1. „Departamento specialistas 2014-12-12 apžiūrėjo Namo konstrukcijas, fasadus, buvo surašytas atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. A32-3H2/14(2.9.2.8-AP2).“ 6.1.2. „{…} išnagrinėjus Namo Fasado siūlių ir fasado blokų dažymo organizavimo ir atlikimo darbus nustatyta, kad siūlių remonto ir fasado blokų dažymo darbai buvo atlikti pagal gautus gyventojų skundus iš Namo butų Nr. 5, 6, 9, 22, 23, 57, 60, 63, 68, 69, 71, 72, 77, 90, 95, 97, 98, 113, 125, 126, 141 dėl butuose drėkstančių sienų, nesandarių siūlių ir Administratoriaus specialistų atliktų apžiūrų metu nustatytų defektų.“ 6.1.3. „{…} Administratorius 2014-04-15 sudarė komisiją ir atliko Namo tarpblokinių siūlių apžiūras ir aktuose užfiksavo tarpblokinių siūlių remonto būtinumą. Aktuose nustatyta atlikti siūlių remontą ties Namo butais Nr. 2, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 68, 71, 72, 90, 125, 141. Administratorius 2014-10-01 sudarė komisiją ir atliko Namo tarpblokinių siūlių apžiūras ir aktuose užfiksavo tarpblokinių siūlių remonto būtinumą. Aktuose nustatyta atlikti siūlių remontą ties Namo butais Nr. 21, 50, 69, 77, 95, 126, 129, 143.“ 6.1.4. Savivaldybė iš pateiktų dokumentų nustatė, kad Administratorius: 1) „2014-07-07 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0139 pateikė informaciją Namo (nuo 121 iki 144 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie planuojamus atlikti Namo sienų įtrūkimų remontą, skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, rangovą ir darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 121 iki 144 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per vieną mėnesį“; 2) „2014-07-25 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0172 pateikė informaciją Namo (nuo 1 iki 24 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie planuojamus atlikti Namo sienų įtrūkimų, sienų siūlių remontą, skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, rangovą ir darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo l iki 24 butu) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per keturis mėnesius“; 3) „2014-07-25 skelbime Nr. VPB-SK-14-0171 pateikė informaciją Namo (nuo 25 iki 48 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie planuojamus atlikti Namo sienų įtrūkimų remontą, skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpi, rangovą ir darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 25 iki 48 butu) patalpą savininkams proporcingai turimam plotui per vieną mėnesį“; 4) „2014-07-25 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0173 pateikė informaciją Namo (nuo 73 iki 96 butų) butų ir kitų patalpą savininkams Namo skelbimų lentoje apie planuojamus atlikti Namo sienų įtrūkimų remontą, skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpi, rangovą ir darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 73 iki 96 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per vieną mėnesį“; 5) „2014-07-25 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0174 pateikė informaciją Namo (nuo 49 iki 72 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie planuojamus atlikti Namo sienų įtrūkimų remontą, skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, rangovą ir darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 49 iki 72 butų) patalpą savininkams proporcingai turimam plotui per keturis mėnesius“; 6) „2014-10-27 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0245-1 pateikė informaciją Namo (nuo 1 iki 24 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie atliktus Namo fasado blokų dažymo, sienų siūlių remonto darbus. Skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo l iki 24 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per keturis mėnesius“; 7) „2014-10-27 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0245-2 pateikė informaciją Namo (nuo 25 iki 48 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie atliktus Namo fasado blokų dažymo darbus. Skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 25 iki 48 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per vieną mėnesį“; 8) „2014-10-27 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0245-3 pateikė informaciją Namo (nuo 49 iki 72 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie atliktus Namo fasado blokų dažymo darbus. Skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 49 iki 72 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per keturis mėnesius“; 9) „2014-10-27 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0245-4 pateikė informaciją Namo (nuo 73 iki 96 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie atliktus Namo fasado blokų dažymo darbus. Skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 73 iki 96 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per vieną mėnesį“; 10) „2014-10-27 skelbimu Nr. VPB-SK-14-0245-6 pateikė informaciją Namo (nuo 121 iki 144 butų) butų ir kitų patalpų savininkams Namo skelbimų lentoje apie atliktus Namo fasado blokų dažymo darbus. Skelbime nurodė pagrindą, vykdymo laikotarpį, darbų kainą. Skelbime buvo nurodyta, kad mokestis už atliktus remonto darbus bus paskirstytas visiems Namo (nuo 121 iki 144 butų) patalpų savininkams proporcingai turimam plotui per tris mėnesius.“ 6.1.5. „Administratorius atliko neeilines Namo apžiūras ir remdamasis gyventojų skundais, apžiūros aktais atliko privalomuosius remonto darbus. Remonto darbus atliko techninis prižiūrėtojas UAB „D“. Administratorius, informuodamas butų ir kitų patalpų savininkus apie atliktus remonto darbus, skelbimuose nepateikė informacijos, kas atliko fasado blokų dažymo, sienų siūlių remonto privalomuosius remonto darbus. {…} įpareigojame Administratorių ateityje apie atliekamus ir atliktus Namo remonto darbus tinkamai Informuoti Namo butų ir kitų patalpų savininkus vadovaujantis Pavyzdinių nuostatą 7.3 punktu.“ 6.2. Departamentas išnagrinėjo 2015-01-21 kolektyvinį Namo patalpų savininkų prašymą ir 2015-02-09 Namo butų (25-48) savininkų skundą, atsakymą pateikė 2015-02-19 raštu. Šiame rašte pažymėta, kad: 6.2.1. „{…} Administratorius, atlikęs tarpblokinių siūlių apžiūras ir gavęs Namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymus atlikti Namo siūlių remonto darbus, vadovavosi STR. 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, tinkamai organizavo ir atliko tarpblokinių siūlių privalomuosius remonto darbus. Tačiau Administratorius, gavęs Namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymus dėl galimai nesandarių, pratekančių tarpblokinių siūlių ir nesandarių fasadinių blokų, privalėjo atlikti kiekvieno buto apžiūrą, nustatyti butų ir kitų patalpų savininkų nurodytas faktines aplinkybes ir spręsti dėl remonto darbų organizavimo ir atlikimo. Administratorius prieš organizuodamas ir atlikdamas fasado blokų dažymo darbus, kurie yra priskiriami prie paprastojo remonto darbų, privalėjo supaprastinta tvarka parengti statybos remonto darbų aprašą ir gauti Savivaldybės rašytinį pritarimą (pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5 punkto 5.2 papunktį), kai keičiama pastato išvaizda (fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas).“ 6.2.2. Savivaldybė kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių (toliau vadinama – Skyrius), prašydama pagal kompetenciją patikrinti, ar Administratorius turėjo teisę atlikti Namo fasado spalvos pakeitimus, supaprastinta tvarka neparengęs Namo fasado paprastojo remonto darbų aprašo ir negavęs rašytinio pritarimo. Skyrius 2015-04-03 raštu Savivaldybę informavo, kad Administratoriui „dėl atliktų statinio fasado dažymo darbų neturint statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo paprastojo remonto darbų aprašui, surašytas savavališkos statybos aktas. Administratoriaus atstovas kviečiamas atvykti į Skyrių dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo.“ Skyrius atsakymą pateikė ir Namo 13-to bei 38-to butų savininkėms. 6.3. Savivaldybė pateikė NTR pažymą, kad Namo trečiojo korpuso (indeksas {…}) gyventojai 2015-03-12 sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuri NTR įregistruota 2015-04-23. 6.4. Administratorius 2015-04-27 raštu Savivaldybę informavo, kad „buvo atlikta neeilinė Namo stogo dangos apžiūra, kurios metu defektų nustatyta nebuvo. {…} Namo butų ir kitų patalpų savininkai išreiškė norą savarankiškai išsirinkti Namo įgaliotąjį asmenį nedalyvaujant Administratoriui.“

7. Seimo kontrolierių įstaigoje 2013-02-01 išnagrinėtas Namo kolektyvinis skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Administratoriaus veiklos kontrolę ir rekomendacijos buvo pateiktos pažymoje Nr. 4D-2012/4-1626. Skundo tyrimas buvo nutraktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia).

8. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs 2013 metais gautą skundą, pažymoje Nr. 4D-2012/4-1626 atkreipė Namo gyventojų (tarp jų, ir Pareiškėjų) ir Savivaldybės dėmesį: 1) „siekiant, kad daugiabučių namų atnaujinimas (remontas) sukeltų kuo mažiau organizacinių ir finansinių problemų, būtų tikslinga: – tinkamai įgyvendinti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio reikalavimus dėl butų ir kitų patalpų savininkų pareigos reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus {…}, ir Administratoriaus pareigą rengti siūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti dydžio ir teikti juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu; – suteikti išsamią informaciją butų ir patalpų savininkams apie valstybės paramą daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), kontroliuoti, ar daugiabučių namų administratoriai imasi iniciatyvos teisės aktų nustatyta tvarka dėl valstybės paramos tinkamo panaudojimo“; 2) „į Civilinio kodekso: – 4.84 straipsnio reikalavimus, kad, jeigu savivaldybės vykdomoji institucija gauna namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, pradedama administratoriaus parinkimo (pakeitimo) procedūra, visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui; – 1.136 ir 1.138 straipsnių reikalavimus – civilinės teises dėl žalos padarymo įstatymų nustatyta tvarka gina teismas; – Administratoriaus veiklos skaidrumas kelia abejonių, nes šie Administratoriaus dokumentai nėra registruoti teisės aktų nustatyta tvarka {…}, nėra aišku, kada Savivaldybei pateikti Administratoriaus skelbimai buvo parengti (nėra nei jų sudarymo datos, nei registracijos numerių; pažymos 5.5 punktas) ir ar iš tiesų jie buvo nustatyta tvarka paskelbti“; 3) Seimo kontrolierius Savivaldybei rekomendavo: – „informuoti, ar Namo butų ir patalpų savininkai kaupia lėšas Namo atnaujinimui, prireikus imtis priemonių tinkamai Administratoriaus šiai veiklai užtikrinti“; – „pateikti pareiškėjams ir Administratoriui išsamią informaciją apie valstybės paramos teikimo daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarką, nurodant, kokių konkrečių veiksmų Administratorius turėtų imtis, kad prireikus būtų gauta minėta valstybės parama.“ Savivaldybė, vykdydama Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, 2013-05-13 raštu Pareiškėjams išsamiai išaiškino Namo atnaujinimo (modernizavimo) sąlygas, pateikė informaciją dėl lėšų kaupimo.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama, kad „viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: {…}; 21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; {…}; 42) pagal įstatymų nustatytą kompetenciją {…} savivaldybės paskirtų administratorių {…} veiklos priežiūra ir kontrolė.“ 9.2. Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama: „1. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: {…}; 3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; {…}. 2. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. {…}.“ 9.3. Civiliniame kodekse nustatyta: 9.3.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „{…} civilinės teisės ir pareigos atsiranda: {…}; 5) dėl žalos padarymo {…}“; 9.3.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, {…}“; 9.3.3. 4.242 straipsnio 2 dalis – „Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. {…}“; 9.3.4. 4.82 straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. {…}. 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. {…}. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas“; 9.3.5. 4.84 straipsnis – „{…}. 3. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. 4. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.“ 9.4. Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta: 9.4.1. 1582 straipsnis – „Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas, kai nepaskirti namo bendrojo naudojimo objektų techniniai prižiūrėtojai arba paskirti techniniai prižiūrėtojai neatitinka jiems nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, arba nesudaryti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) metiniai ir (ar) ilgalaikiai planai, arba sprendimai dėl šių objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) priimti nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, arba nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo ir (ar) administravimo veiklos metinės ataskaitos pateikimo šių objektų savininkams, arba padaryta žala administruojamiems objektams ar aplinkai, – užtraukia įspėjimą arba baudą bendrijos valdymo organų nariams ar butų ir kitų patalpų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotiems asmenims, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriams – fiziniams asmenims arba administratorių – juridinių asmenų vadovams ar vadovų įgaliotiems asmenims nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų“; 9.4.2. 2591 straipsnis – „Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. {…}. 2. Savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai ({…}, 1582 str., {…}).“ 9.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuota: 1) 4 punktas – „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra“; 2) 5 punktas – „Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: {…}; 5.3. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, {…}, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, {…}; 5.4. remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų, {…} duomenimis, rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus (toliau vadinama – darbų planai), juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią darbų kainą, lėšų šaltinius; imasi priemonių šiems planams įgyvendinti ir vykdo šių darbų užsakovo funkcijas. Darbų planai skelbiami administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi. Darbų planai pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu). {…}; 5.41. vadovaudamasis darbų planais, rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (toliau vadinama – kaupiamoji įmoka) dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu. {…}; 5.5. organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), jeigu jį (juos) patalpų savininkai išrenka šių Nuostatų 11 punkte nustatyta tvarka; su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje, jeigu jį turi; {…}; 5.7. apskaičiuoja pagal šių Nuostatų 8, 9 ir 91 punktus mėnesinius mokesčius ir įmokas, parengia ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikia patalpų savininkams ir (ar) valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams (jeigu nustatyta valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojų ir nuomininkų santykius reguliuojančiuose teisės aktuose) informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, tiesioginiu debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitaip), tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą; {…}; 5.10. šių Nuostatų 5.4, 5.41, {…}, 7.1, 11, 12, 121 punktuose nurodytais atvejais, ¼ patalpų savininkų raštu pateiktu prašymu arba savo iniciatyva, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 3 dalimi, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba šių Nuostatų 13 punkte nurodyta tvarka organizuoja patalpų savininkų balsavimą raštu. {…}“; 3) 6 punktas – „Administratorius turi teisę: 6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, {…}“; 4) 7 punktas – „Administratorius privalo: {…}; 7.3. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios paskelbti patalpų savininkams {…}, apie šiuos darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas po šių darbų atlikimo informuoti patalpų savininkus {…} apie konkrečius atliktus darbus, jų apimtį, kainas. Informaciją skelbti namo skelbimų lentoje ir administratoriaus tinklapyje, jeigu jis tokį turi; {…}.“ 9.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213 (aktuali redakcija) patvirtintoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (Programa) nustatyta: 1) 1 punktas – „Programos paskirtis – skatinti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, savininkus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas, ir sudaryti sąlygas tai atlikti“; 2) 19 punktas – „Programos įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerija strateginiame veiklos plane planuoja Programos įgyvendinimo priemones ir lėšų poreikį Programai įgyvendinti“; 3) 20 punktas – „Sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo pagal Programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatytą sprendimų priėmimo tvarką. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jo įgyvendinimą pagal butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, atlikdamas Statybos įstatymo nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu statytojo (užsakovo) ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios pareigos pavedimo sutartimi gali būti pavedamos kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas rengiamas pagal Statybos įstatymą ir turi atitikti Programos priede nustatytus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialiuosius techninius reikalavimus.“ 9.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 (2010-12-31 įsakymo Nr. D1-1067 redakcija) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatyta: 1) 5 punktas – „Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 5.1. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: {…}; 5.1.2. gaisrinės saugos; {…}; 5.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: {…}; 5.2.2. būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos“; 2) 7 punktas – „Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas: 7.1. nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais) {…}; 7.3. gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą; {…}“; 3) 8 punktas – „Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: 8.1. esamos gyvenamojo namo, jo dalių būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 8.2. privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas; 8.3. privalomųjų darbų įvykdymas.“ 9.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 12 punkte nustatyta: „Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: {…}; 12.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; {…}; 12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą; 12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą {…}; 12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 12.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; {…}.“

Išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-8 punktai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 9 punkte, konstatuotina, kad: 10.1. Savivaldybė, gavusi Namo butų ir kitų patalpų kolektyvinius skundus, vykdė Administratoriaus veiklos priežiūrą, buvo nustatyti Administratoriaus veiklos pažeidimai: netinkamai parengus Namo Aprašą (Aprašas turi būti parengtas kiekvienam Namo korpusui, nenurodyta Aprašo pateikimo Namo butų ir kitų patalpų savininkams data; šios pažymos 5.7 punktas); neteisingai surašius butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą (šios pažymos 5.10 punktas); NTR neįregistravus Namo trečiojo korpuso administravimo fakto (šios pažymos 5.5 punktas); dėl susirinkimo įgalioto atstovo išrinkimo bei lėšų kaupimo klausimais organizavimo, netinkamai informavus Namo butų savininkus apie atliekamus ir atliktus remonto darbus (nepateikta informacija, kas atliko privalomuosius remonto darbus). Administratoriui nurodyta nustatytus pažeidimus pašalinti. Savivaldybė taip pat kreipėsi į Skyrių, prašydama patikrinti, ar Administratorius turėjo teisę atlikti Namo fasado dažymo darbus, supaprastinta tvarka neparengęs Namo fasado paprastojo remonto darbų aprašo ir negavęs rašytinio pritarimo. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Administratoriui dėl atliktų statinio fasado dažymo darbų, neturint rašytinio pritarimo paprastojo remonto darbų aprašui, surašė savavališkos statybos aktą (šios pažymos 6.2.2 papunktis); 10.2. Savivaldybė teikė informaciją (atsakymus) Namo butų ir kitų patalpų savininkams pagal jų skundus, prašymus (šios pažymos 6.1, 6.2 punktai). Pažymėtina, kad į Skunde Pareiškėjų nurodytą 2014-12-01 Savivaldybėje užregistruotą jų skundą (šios pažymos 2.4 punktas) atsakyta 2014-12-18 Savivaldybės raštu („į 2014-11-27 skundą, reg. Nr. A60-1178/14(52904)“); 10.3. Savivaldybė, patikrinusi Administratoriaus pateiktus dokumentus, informavo Pareiškėjus dėl Administratoriaus skelbimų apie numatomus atlikti privalomuosius darbus, terminus, kainą ir kt., tačiau nieko nepasisakė, ar ši informacija Namo butų savininkams skelbimų lentoje buvo pateikta teisės aktų nustatytais terminais (šios pažymos 6.1.4 papunktis); 10.4. Savivaldybė 2014-12-12 atliko Namo naudojimo priežiūrą ir pateikė Administratoriui reikalavimą organizuoti neeilinę stogo dangos apžiūrą, o nustačius defektus organizuoti jų šalinimą, informaciją pateikti iki 2015-02-15. Iki nurodyto termino Administratorius nepateikė informacijos apie reikalavimo įvykdymą, tačiau Savivaldybė Administratoriaus atžvilgiu nesiėmė jokių teisės aktais jai suteiktų priemonių (šios pažymos 5.2 punktas); 10.5. Pareiškėjai nesikreipė į Savivaldybę dėl Namo įtraukimo į renovuotinų namų sąrašą. Namas šiuo metu nėra įtrauktas į renovuojamų namų sąrašą. Pažymėtina, kad Savivaldybė, vykdydama Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, dar 2013-05-13 raštu Pareiškėjams išsamiai išaiškino Namo atnaujinimo (modernizavimo) sąlygas, pateikė informaciją dėl lėšų kaupimo (šios pažymos 8 paragrafas).

11. Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos, NTR pažymos nustatyta, kad Namo butų ir kitų patalpų savininkai (visų trijų korpusų) nustatė bendrojo naudojimo objektų valdymą – sudarė jungtinės veiklos sutartis ir pasirašė sutartį su UAB „B“ dėl jų turto administravimo (šios pažymos 5.5, 6.3 punktai).

12. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad galiojančiuose teisės aktuose (Civiliniame kodekse, Pavyzdiniuose nuostatuose, Administravimo nuostatuose ir kt.) administratoriaus pareigos (veikla), susijusios tiek su daugiabučių namų savininkų sprendimų priėmimu, tiek su bendrojo naudojimo objektų administravimu, priežiūra, mokesčių rinkimu, apskaitymu ir pan., yra apibrėžtos pakankamai aiškiai. Savivaldybė atliko Administratoriaus veiklos, statinio naudojimo patikrinimus ir nustatė tam tikrų pažeidimų, teikė įpareigojimus, tačiau nepakankamai kontroliavo jų vykdymą. Kadangi Namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu Namo bendrojo naudojimo objektai valdomi jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taip pat pakeistas butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius (sudaryta sutartis su UAB „B“), Pareiškėjų skundo tyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės), nutrauktinas. Pažymėtina, kad netikslinga teikti Savivaldybei rekomendacijas dėl Name vykdomos Administratoriaus veiklos nepakankamos priežiūros.

13. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad Pareiškėjai turi galimybę atnaujinti Namą pagal numatytą Programą, kurios įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija (šios pažymos 9.6 punktas).

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir Y skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys