2015 m. gegužės 29 d. Nr. 4D-2015/2-39

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo A bendruomenės (iš viso 106 parašai; toliau vadinama – Bendruomenė), atstovaujamos Bendruomenės valdybos nario X (toliau vadinama – Pareiškėjas), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant vaikų priėmimo į darželį ir su tuo susijusius klausimus (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodyta: 2.1. „Šiais metais, pagal Savivaldybės priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarką (deklaruotą), nuo šiandien (pastaba: 2015-01-12) 00.00 val. buvo leidžiama elektroniniu būdu priregistruoti prašymą lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą, tačiau jau sekmadienį (sausio 11 d.) Savivaldybės tinklalapyje matėsi, kad Savivaldybė sąmoningai kažką koreguoja – tinklalapyje buvo užrašyta, jog „laukiančių į darželį vaikų eilėje nėra“, o 00.01 val. tinklalapis „nulūžo“. {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „8 val. su šeima atvažiavome į Savivaldybę užregistruoti prašymą. Savivaldybės atstovai griežtai atsisakė priimti prašymą, motyvuodami, kad taip elgtis jiems liepė vadovybė. Po valandos kovos mes privertėme ant prašymo užrašyti priežastį, dėl kurios prašymo nepriima. Buvo nurodyta „dėl techninių kliūčių“.“ 2.3. „Į susirinkusios minios atstovų klausimą {…}, ką daryti tiems, kurie neturi interneto ar juo nemoka taip gerai naudotis {…}, buvo atsakyta, kad tai jų problemos. Po to buvo patikslinta, kad gali ateiti į Savivaldybę ir čia vietoje jiems padės užpildyti. Mes pasakėme, kad gerai, tai prašom užpildyti mūsų prašymus ir įregistruoti. Tačiau čia vėl susidūrėme su argumentu: sistema neveikia. Į klausimą, kada veiks, buvo atsakyta, jog niekas nežino.“

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierių: 3.1. „Įvertinti Savivaldybės pareigūnų neteisėtus veiksmus bei nustatyti biurokratizmą.“ 3.2. „Imtis veiksmų tvarkos atstatymui, {…} grąžinti seniau galiojusią, gerokai demokratiškesnę tvarką dėl priėmimo į darželius arba įvesti galimybę bet kada parašyti ir priregistruoti prašymą.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją: 5.1. Prašymai užregistruoti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185. Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu arba pateikia Savivaldybės E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje. Prašymo forma yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. 30-3841. 5.2. „Dėl centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos (toliau vadinama – IS) sutrikimų 2015-01-12 priimti prašymų į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes iš tėvų (globėjų) nebuvo galimybės. Prašymas, teikiamas atvykus į Savivaldybę, registruojamas IS ir suteikiamas unikalus užregistruoto vaiko identifikacinis kodas. Apie tai tėvai operatyviai buvo informuoti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, su atvykusiais tėvais bendravo Savivaldybės pareigūnai, kurie pranešė, kad apie prašymų priėmimo datą ir laiką bus paskelbta papildomai.“ 5.3. „Pasirengiant prašymų priėmimui ir registravimui nuo 2015-01-12 00.00 val., 2015-01-11 23.40 val. Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt buvo pastebėta sutrikimų, todėl nuo 00.00 val. dauguma vartotojų negalėjo pasiekti IS prašymo pildymo formos. Buvo skubiai atliekami visi įmanomi darbai siekiant nustatyti problemą ir pašalinti techninius gedimus.“ 5.4. „Tėvai apie susidariusias problemas 2015-01-12 2.06 val. Savivaldybės interneto svetainėje buvo informuoti, kad dėl techninių tarnybinių stočių trikdžių sustabdyta registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas sistema ir prašymų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas registracijos laikas bus nukeltas, o apie registracijos datą bus paskelbta iš anksto. {…} pranešta, kad Savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje 2015-01-12 darbo valandų metu prašymų registracija taip pat nebus vykdoma. Informacija buvo atnaujinta 2015-01-12 8.00 val. Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, o 8.09 val. buvo išplatintas pranešimas visai Lietuvos žiniasklaidai. Kitas atnaujintas pranešimas buvo išplatintas 2015-01-12 12.00 val. {…} teigiama, kad kol kas registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas nevyksta nei elektroninėje erdvėje, nei Savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje, o apie atnaujintą registraciją tėvai bus informuoti iš anksto – ne vėliau kaip prieš 24 val. {…} buvo informuota, kad vaikai į įstaigas neregistruojami, o tų, kuriems pavyko užsiregistruoti, prašymai bus anuliuoti.“ 5.5. „{…} trečiosios šalys ėmė vertinti IS saugumą ir pateikė preliminarias išvadas, ar IT skyriaus darbuotojai tinkamai atliko savo darbą, t. y. ar užtikrino visas galimas IS saugumo priemones. UAB „B“ pateikė incidento tyrimo ataskaitą, kurioje ne tik nustatyta išorinė intervencija, t. y. nuolatinė „brute force“ tipo ataka iš išorinių IP adresų bandant prisijungti vartotojo vardu, bet ir pateiktos kai kurios išvados, leidusios daryti prielaidą, kad Savivaldybės serverių administratoriai neužtikrino visapusiško sistemų saugumo. Apie minėtą incidentą buvo informuota Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.“ 5.6. „Savivaldybės administracija 2015-01-29 raštu Nr. A51-11221/15(3.3.2.5-EM4) kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (toliau vadinama – Vilniaus AVPK) su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – BK) 30 skyriuje, pažymėdama, kad, sutrukdžius Savivaldybės internete svetainės www.vilnius.lt veiklą, buvo visiškai sutrikdyta registracija į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Prašyme buvo pridėta UAB „B“ atlikta incidento tyrimo ataskaita, kurioje identifikuoti neteisėti bandymai prisijungti prie interneto svetainės, siekiant sutrikdyti sistemos veiklą.“ 5.7. „Savivaldybė 2015-02-17 gavo Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus atsakymą Nr. 10-S-39494 „Dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. {…} siuntimo“. Nutarime yra atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuojant tuo, kad nepadarytos nusikalstamos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.“ 5.8. „Savivaldybės administracija 2015-03-04 raštu Nr. A51-23113/15(3.3.2.5-EM4) kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrą dėl Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus nutarimo panaikinimo. Vilniaus apygardos prokuratūra 2015-03-09 panaikino Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus nutarimą Nr. {…} pavesdama atlikti papildomą aplinkybių patikslinimą. Savivaldybė 2015-03-27 gavo Vilniaus AVPK kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus atsakymą Nr. 10-S-79315 „Dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. {…} siuntimo“, kuriame pakartotinai yra atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, vadovaujantis BK 3 straipsnio l dalies l punktu ir 168 straipsniu.“ 5.9. „Su gyventojais 2015-01-12 bendravo tuometis meras Artūras Zuokas, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gintaras Alfonsas Petronis, to paties departamento Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja Kristina Cibulskytė, E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėjas Vitalij Mosin. Pareigūnai gyventojus informavo, kad problema sprendžiama ir jie apie naują prašymų priėmimo datą bus informuoti iš anksto.“ 5.10. „Dėl 2015-01-12 sutrikusio prašymų registravimo buvo gauta apie 150 gyventojų skundų. Darbo grupė vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-08 įsakymu Nr. 40-214, skundų, susijusių su 2015-01-12 {aplinkybėmis}, nenagrinėjo.“ 5.11. „Savivaldybės taryba 2015-01-21 priėmė sprendimą Nr. 1-2217 „Dėl Tarybos 2014-12-10 sprendimo Nr. 1-2185 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame nustatė, kad prašymų pateikimo data nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o pranešimas apie tai gyventojams paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 7 kalendorinėms dienoms iki prašymų pateikimo datos. Aprašas nustato priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo, prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo ir tėvų (globėjų) informavimo apie priėmimą tvarką, IS struktūrą, IS tvarkytojo ir IS administratoriaus, naudotojo ir vartotojo funkcijas ir atsakomybę. Apraše yra nurodyta, kad informacinė sistema – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinė sistema, o informacinės sistemos administratorius – Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus (toliau vadinama – IT skyrius) specialistas, atsakingas už saugią informacinės sistemos konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą (toliau vadinama – IS administratorius).“ 5.12. „Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. 41-207 „Dėl drausminės nuobaudos Narimantui Šakaliui skyrimo“ Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajam specialistui Narimantui Šakaliui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už tai, kad jis, būdamas atsakingas už Savivaldybės informacinių sistemų darbą užtikrinančios aparatūros priežiūros organizavimą ir informacinių sistemų saugumo užtikrinimą, organizuodamas techninį Savivaldybės serverių administravimą, iš anksto neparuošė esamos tarnybinių stočių technikos ir duomenų saugyklos darbui, o Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt – apkrovai, todėl neužtikrino sklandaus duomenų tinklo darbo ir jo saugumo, per šešis mėnesius iki 2015-01-12 nepakeitė iš nesaugaus į geros saugumo praktikos reikalavimus atitinkantį „root“ vartotojo slaptažodį, neužkirto išoriniams IP adresams prieigos prie SSH (protokolo, skirto prieigai prie serverio administravimo) tinklo, taip sudarydamas galimybę nenustatytiems asmenims iki 2015-01-11 19 val. 30 min. vykdyti „brute force“ atakas naudojant atvirą SSH tipo prieigos servisą aplikacijų serveryje, tuo sukeldamas pavojų, kad „root“ vartotojo slaptažodis bus atspėtas ir panaudotas kenksmingiems tikslams. Be to, 2015-01-11 23 val. 40 min. atsiradus svetainės www.vilnius.lt sutrikimų ir IS tapus nepasiekiamai bei nutraukus prašymų priimti vaikus į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registravimą, prieš atkuriant sistemos kopiją neužtikrino elektroninės informacijos prieinamumo, vientisumo ir tęstinumo: neužfiksavo esamos sistemos būsenos ir neišsaugojo informacijos apie serverio įvykius nuo 2015-01-11 19 val. 30 min iki sausio 12 d. 2 val. 30 min., taip padarydamas incidento priežasčių nustatymą negalimą. Tokiais veiksmais N. Šakalys pažeidė Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-30 įsakymu Nr. 40-217 patvirtinto E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 3 ir 5.1 punktų, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. 40-611 patvirtintų Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 53.1, 53.2 ir 53.3 punktų, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-30 įsakymu Nr. 40-216 patvirtintų Savivaldybės administracijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų 3.1-3.3, 7.1, 7.2, 10.1 ir 10.2 punktų, Savivaldybės tarybos 2005-07-20 sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 ir 7.2 punktų ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio reikalavimus.“ 5.13. Savivaldybės tarybos 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2363 „Dėl Tarybos 2014-12-10 sprendimo Nr. 1-2185 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ numatyta prašymus priimti nuolat. 2015-04-29 Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl minėto sprendimo pripažinimo netekusiu galios. Artimiausiu metu planuojama keisti Aprašą, kad būtų užtikrintas kuo efektyvesnis prašymų priėmimas.“ 5.14. „{…}, IS buvo patobulinta, kad prašymų registracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyktų sklandžiai, todėl, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. 30-765 „Dėl prašymų į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimo ir registravimo datos ir laiko nustatymo“, 2015-03-25 8.00 val. buvo pradėtas prašymų registravimas.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos teisės aktai. 6.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama: „1. viena savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: {…}; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; {…}.“ 6.2. Švietimo įstatymo 29 straipsnyje nustatyta: „{…} Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklą ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas). {…}.“ 6.3. Seimo kontrolierių įstatyme reglamentuojama: 6.3.1. 2 straipsnio 2 dalis – „Pareigūnas – valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojas, taip pat kitas darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo funkcijas; viešosios įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims; valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas valstybės suteiktas funkcijas“; 6.3.2. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria {…} savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos; {…}.“ 6.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185 patvirtintame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) nustatyta: 6.4.1. 2 punktas – „2. Aprašo tikslas – plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, optimizuoti priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką“; 6.4.2. 3 punktas – „Pagrindinės sąvokos: 3.1. informacinė sistema – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinė sistema; 3.2. informacinės sistemos administratorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus specialistas, atsakingas už saugią informacinės sistemos konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą (toliau – IS administratorius); 3.3. informacinės sistemos tvarkytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą, tvarkantis įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes, duomenų bazę (toliau – IS tvarkytojas); {…}“; 6.4.3. 52 punktas – „Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija nagrinėti gyventojų pasiūlymams, prašymams ir skundams dėl Aprašo nuostatų taikymo.“

Išvados

7. Atsižvelgiant į nustatytas ir pirmiau nurodytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą (šios pažymos 6 paragrafas), konstatuotina, kad: 7.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punkte kaip viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra reglamentuojamas ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas bei vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas. Pažymėtina, jog priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo, prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo ir tėvų ar globėjų informavimo apie priėmimą tvarka Savivaldybės teritorijoje yra nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185 patvirtintame Apraše; 7.2. Savivaldybė, vykdydama vieną iš savarankiškųjų funkcijų (šios pažymos 6.1 punktas), ėmėsi nepakankamų priemonių, kad prašymų į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimas / registracija vyktų sklandžiai: 1) 2015-01-12 (buvo skelbta, kad centralizuotai bus priimami prašymai) dėl Savivaldybės IS sutrikimų / gedimų tėvai (globėjai) negalėjo pateikti prašymų dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, o jei ir pavyko užsiregistruoti, vėliau registracija buvo panaikinta (ištrinti sistemoje esantys užregistruoti prašymai); 2) 2015-01-12 Savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriuje prašymai į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes taip pat nebuvo priimami (šios pažymos 5.4 punktas), tėvai apie tai buvo informuojami Savivaldybės interneto svetainėje; 3) UAB „B“ atlikusi incidento tyrimą, pateikė tyrimo ataskaitą, kurioje nustatyta išorinė intervencija, t. y. nuolatinė „brute force“ tipo ataka iš išorinių IP adresų bandant prisijungti vartotojo vardu, bet ir pateiktos kai kurios išvados, leidusios daryti prielaidą, kad Savivaldybės „serverių administratoriai neužtikrino visapusiško sistemų saugumo“; 4) nuo 2015-01-12 iki 2015-03-03 Savivaldybė gavo 159 skundus dėl Centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo sistemos sutrikimo; 5) nepakankamai kontroliavo Savivaldybės darbuotojų, atsakingų už Savivaldybės serverių priežiūrą ir administravimą, IS saugumo užtikrinimą, pareigų atlikimą, siekiant užtikrinti sklandų prašymų į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimą. Tik įvykus 2015-01-12 incidentui, UAB „B“ pateikus incidento tyrimo ataskaitą, buvo imtasi priemonių, t. y. Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajam specialistui N. Šakaliui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už tai, kad jis, būdamas atsakingas už Savivaldybės informacinių sistemų darbą užtikrinančios aparatūros priežiūros organizavimą ir informacinių sistemų saugumo užtikrinimą, organizuodamas techninį Savivaldybės serverių administravimą, iš anksto neparuošė esamos tarnybinių stočių technikos ir duomenų saugyklos darbui, o Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt – apkrovai (šios pažymos 5.12 punktas); 7.3. patobulinus IS, prašymų registracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigas buvo nukelta į 2015-03-25, 8 val. (pagal žiniasklaidoje pateiktą informaciją, registracija veikė, tačiau buvo sutrikimų); 7.4. iki šiol galioja Savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185 patvirtintas Aprašas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pateiktas Aprašo projektas, kurį numatoma svarstyti per artimiausią tarybos posėdį.

8. Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1 skyriaus vyriausioji tyrėja M. M. Paulauskienė 2015-03-23 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nepadarytos nusikalstamos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Šiame nutarime pažymėta: „Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos specialistai atliko priėmimo į Vilniaus miesto darželių grupes organizavimo tvarkos vertinimą. Buvo pateiktos pastabos ir pasiūlymai, siūloma detaliau reglamentuoti darbuotojų ir sistemos funkcijas, taip pat reglamentuoti vaikų priėmimą be eilės. Savivaldybės per tris mėnesius paprašyta informuoti STT, ar buvo atsižvelgta į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.“

9. Apibendrinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), t. y. dėl IS sutrikimų nepavykus vaikų užregistruoti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, buvo sukeltas gyventojų nepasitenkinimas Savivaldybės darbu, tėvai (globėjai) patyrė didelių nepatogumų, nervinę įtampą, jie buvo priversti nuolat laukti (ieškoti) informacijos dėl naujai paskelbtos registracijos datos bei dar kartą (2015-03-25) išgyventi tą patį ir vėl bandyti užregistruoti vaikus, taigi Bendruomenės skundas pripažintinas pagrįstu. Kadangi Savivaldybė pati atliko tarnybinį patikrinimą, Savivaldybės darbuotojui skirta drausminė nuobauda, netikslinga siūlyti dar kartą dėl tų pačių aplinkybių atlikti tarnybinį patikrinimą. 10. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kontrolierių įstaigoje yra išnagrinėtas ne vienas skundas dėl netinkamai organizuojamo vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas Vilniaus mieste, informacijos tėvams neteikimo. Seimo kontrolierius 2014-11-21 pažymoje Nr. 4D-2014/2-1273, 2015-05-07 pažymoje Nr. 4D-2015/2-166 yra rekomendavęs Savivaldybei vadovaujantis viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principu, veiklos skaidrumo, žmogaus teisių užtikrinimo ir gerbimo bei kitais vietos savivaldos principais, nurodytais Vietos savivaldos įstatyme, rengiant naujos redakcijos Aprašo projektą, įvertinti pareiškėjų pateiktą informaciją ir pasiūlymus bei pagal galimybes į juos atsižvelgti.

11. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų veiklos, taigi įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą kuo greičiau spręsti klausimą / tobulinti registracijos į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sistemą, nepriskirta Seimo kontrolieriaus kompetencijai.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia A bendruomenės, atstovaujamos Bendruomenės valdybos nario X, Skundą pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei Almai Vaitkunskienei rekomenduoja: 13.1. imtis priemonių, kad registracija į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyktų sklandžiai; 13.2. pateikti informaciją, ar buvo atsižvelgta į STT pastabas ir pasiūlymus bei kokių priemonių imtasi.

Prašytume apie rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-08-28.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys