2015 m. kovo 10 d. Nr. 4D-2014/2-1260

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĘ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“ (toliau vadinama ir pareiškėjas), atstovaujamo advokato X, skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Seimo kontrolieriaus 2014-06-05 pažymoje Nr. 4D-2014/2-450 (toliau vadinama ir Pažyma) pateiktas rekomendacijas.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

2. Pareiškėjo skundas susijęs su 2014 metais Seimo kontrolieriaus atliktu pareiškėjo skundo dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento direktorius Vytauto Griniaus bei Savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos galimai biurokratiškų veiksmų tyrimu. 2.1. Atlikęs tyrimą, Seimo kontrolierius Pažymoje konstatavo: 2.1.1. „{…} remiantis Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo, uždaro ir ne konkurso būdu nuostatais {…}, Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne viešo konkurso būdu tik išimtinais atvejais ir tik Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu. Iš skundo tyrimo metu surinktų dokumentų matyti, jog dėl 216,35 kv. m patalpų, {…}, išnuomojimo ne konkurso būdu Savivaldybės tarybos sprendimo projektas nebuvo rengtas ir šis klausimas Savivaldybės tarybai svarstyti teiktas nebuvo. Tai patvirtina, jog Savivaldybė, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme jai priskirtą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkciją {…}, pažeidė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.1.2. „Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, taip pat į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014-05-08 atliktoje patikrinimo ataskaitoje Nr. R-05-5 nustatytas faktines aplinkybės bei pateiktas išvadas, jog Savivaldybei priklausančios 216,35 kv. m ploto patalpos, esančios pastate, kurio unikalus Nr. {…}, adresu {…}, buvo išnuomotos UAB „B“ nesivadovaujant Savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimo Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ reikalavimais {…}, manytina, kad Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai, sprendžiant 216,35 kv. m ploto šarvojimo paslaugų teikimo paskirties patalpų panaudojimo klausimą, turėtų būti įvertinti ikiteisminio tyrimo metu, kaip turintys nusikalstamos veikos požymių.“ 2.1.3. „Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento 2014-03-04 rašte Nr. A63-210114(57874)-(3.2.1.-EM4) išreikštas atsisakymas pateikti pareiškėjo atstovui jo 2014-02-12 kreipimesi prašomus dokumentus buvo nepagrįstas, o Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai nagrinėjamu atveju laikytini buvę netinkamais, nes tuo buvo pažeista pareiškėjo atstovo, siekiančio ginti pareiškėjo interesus, teisė į informacijos gavimą pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei Advokatūros įstatymo nuostatas.“ 2.2. Seimo kontrolierius Pažymoje rekomendavo: 2.2.1. „Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui – inicijuoti tyrimo atlikimą ir įvertinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje sprendžiant klausimus dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 216,35 kv. m patalpų, esančių pastate, kurio unikalus Nr. {…}, adresu {…}, išnuomojimo ne viešo konkurso būdu bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui sudarant su UAB „B“ 2013-07-18 negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-2438-(2.14.1.17-EK5), nėra galimai nusikalstamos veikos, o taip pat apsvarstyti ir viešo intereso gynimo galimybes“; 2.2.2. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Klimantavičiui – atsižvelgiant į šioje pažymoje padarytas išvadas, imtis neatidėliotinų veiksmų dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014-05-08 patikrinimo ataskaitoje Nr. R-05-5 „Dėl savivaldybės patalpų {…}, išnuomojimo UAB „B“ teiktos rekomendacijos {„spręsti Vilniaus miesto savivaldybės 216,35 kv. m patalpų, pastate, kurio numeris {…}, adresu {…}, išnuomojimo klausimus teisės aktų nustatyta tvarka} įgyvendinimo; {…} įvertinti {…} konstatuotą informacijos teikimo pažeidimo atvejį ir imtis priemonių, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje būtų užtikrinama pareiškėjų teisė gauti informaciją pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Advokatūros įstatymo nuostatas bei užtikrinti, kad ateityje panašūs atvejai nepasikartotų; {…}.“

Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės

3. Savivaldybės administracija, vykdydama Seimo kontrolieriaus rekomendaciją teisės aktų nustatyta tvarka spręsti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų išnuomojimo klausimus (pažymos 2.2.2 punktas), 2014-07-17 raštu Nr. A51-57783/14(2.14.1.17-EK5) Seimo kontrolierių informavo, kad UAB „B“ pasiūlyta šalių susitarimu nutraukti 2013-07-18 Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-2438-(2,14.1.17-EK5) ir patuštintas nuomojamas patalpas ne vėliau kaip iki 2014-08-17 perduoti pagal perdavimo-priėmimo aktą Savivaldybei.

4. Vilniaus apygardos prokuratūra, vykdydama Seimo kontrolieriaus rekomendaciją įvertinti, ar Savivaldybės administracijai sudarant jai nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos sutartį su UAB „B“ nebuvo pažeistas viešasis interesas, o nustačius pažeidimų – imtis priemonių viešajam interesui ginti (pažymos 2.2.1 punktas), 2014-10-08 raštu Nr. 2.S-(206)-57386 Seimo kontrolierių informavo, kad „patalpų nuomos sutartis šalių susitarimu nutraukta nebuvo, o 2014-10-07 Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti negaliojančia ab initio 2013 m. liepos 18 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-2438-(2,14.1.17-EK5), sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „B“; pripažinti negaliojančiu ab initio 2013 m. liepos 18 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą ir pripažinti negaliojančiu ab initio 2013-08-30 Susitarimą dėl Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo.“

5. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vykdydamas Seimo kontrolieriaus rekomendaciją įvertinti, ar Savivaldybės administracijoje sprendžiant klausimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų išnuomojimo ne viešo konkurso būdu galimai nėra padaryta nusikalstamos veikos (pažymos 2.2.1 punktas), atliko tyrimą ir 2015-03-03 raštu Nr. 10-S-57696 Seimo kontrolierių informavo, kad „Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros {…} Antrojo skyriaus prokurorė Kristina Rekertienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. l d. l p., 212 str. l d. l p., 2015-02-17 priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-00454-14, pradėtą 2014-06-20 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. (piktnaudžiavimas) l d., gavus {…} Seimo kontrolieriaus 2014-06-05 pažymą Nr. 4D-2014/2-450 dėl UAB „A“ skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybę“.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis: „3. Seimo kontrolieriai taip pat netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo {…}. 4. Seimo kontrolieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių, taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.“ 17 straipsnis: „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; {…}. {…} 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“ 20 straipsnio 3 dalis: „3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.“

Išvados

7. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija, vykdydama Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, kreipėsi į UAB „B“ dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu (pažymos 3 punktas), tačiau ši nuomos sutartis nutraukta nebuvo (pažymos 4 punktas). Atsižvelgdama į tai bei vykdydama Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, Vilniaus apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, prašydama pripažinti negaliojančia tiek sudarytą nuomos sutartį, tiek ją lydinčius dokumentus (pažymos 4 punktas). Atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu nuomos sutarties galiojimo klausimas sprendžiamas teismo tvarka, bei vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, kuriuose nurodyta, jog tyrimo metu paaiškėjus, kad skundas tuo pačiu klausimu yra nagrinėjamas teisme, skundo tyrimas nutraukiamas (pažymos 6 punktas), Seimo kontrolierius pareiškėjo skundo tyrimą nutraukia.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia UAB „A“ skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys