2015 m. kovo 12 d. Nr. 4D-2014/2-1695

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) ir kitų {…} namo (toliau vadinama – Namas) gyventojų (trys parašai) (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Namo gyventojų skundus dėl C daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau vadinama – Bendrija) valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės bei dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo.

2. Šiame Skunde Seimo kontrolieriui nurodoma: 2.1. „2014-10-09 Savivaldybės administracijos direktoriui įteikėme skundą, kuriame prašėme ištirti Bendrijos valdybos ir jos pirmininkės D {toliau vadinama – Pirmininkė arba Bendrijos pirmininkė} veiksmus. Atsakymą gavome iš kitų asmenų, kurie į pateiktus dokumentus pažiūrėjo paviršutiniškai ir į pažeidimus nesigilino“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Apie blogą Bendrijos darbo organizavimą, atmestinai surašytus, o gal sąmoningai klastojamus dokumentus Savivaldybei buvome pranešę ir pernai, bet mažai kas pasikeitė. Savivaldybės darbuotojai Z. Keršienė ir E. Šalčius {Šalčiūnas} nesidomėjo nei pridėtu ataskaitinio susirinkimo, nei 2014-07-12 valdybos posėdžio protokolais.“ 2.3. „Ataskaitiniame susirinkime nutarta remontuoti įėjimo laiptus ir stogelius. Jų remontui skirta apie 50 tūkst. litų. Pirmininkė informavo, kad toks vienos laiptinės remontas kainuos 5 tūkstančius litų, name yra 10 laiptinių. Minėtame valdybos posėdyje nutarta pasirašyti dvi sutartis: vieną už 48 440,70 litų, kitą 16 480 litų. Konkursą (nežinia ar jis buvo) laimėjo UAB „A“. Jos atstovo B parašas yra ant protokolo, o sutartis ir sąmatas toms pačioms sumoms nutarta pasirašyti su verslo liudijimus turinčiais žmonėmis, kurių bus dar ieškoma. {…}. Valdyba balsavo už konkrečias sumas nesvarsčiusi ir nemačiusi sąmatos, nežinodama darbų apimties ir jų įkainių.“ 2.4. „Šiame valdybos posėdyje nebuvo 2/3 dalyvių. Iš 10 narių, neaišku, ar dalyvavo G, nes už vieną klausimą ji balsavo telefonu, o E nedalyvavo ir balsavo telefonu. Joks įstatymas tokio balsavimo nenumato. F nėra valdybos narys ir balsuoti negalėjo. Valdybos narei H apie šį vyksiantį posėdį nebuvo pranešta. Vien tik šiame posėdyje padaryti rimti įstatymo pažeidimai. Pirmininkė pasirašydama sutartis didesnėms sumoms gyventojų neinformavo, skubiai pradėjo darbus, avansu pervedė didelę dalį sutartų pinigų, nekontroliavo darbų kokybės, pasiskirdama sau atostogas. Viršydama įgaliojimus, ji padarė Bendrijai žalą, {…}.“ 2.5. „{…} skundo nagrinėtojai nesiaiškino, ar D parengė pastatų priežiūrai ir remontams tinkamus dokumentus, kaip numatyta DNSB {Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų} įstatyme ir pastatų priežiūros reglamente {…}.“

3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolierių: „ištirti Savivaldybės darbuotojų Z. Keršienės, E. Šalčiūno ir V. Dastiko aplaidų mūsų skundo nagrinėjimą ir biurokratinį atsakymą.“

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 4.1. Savivaldybė į Bendrijos narių prašymą „ištirti, ar Bendrijos pirmininkė D tinkamai atlieka Bendrijos valdymo ir darbų organizavimo funkcijas pagal DNSB įstatymą; paskirti Savivaldybės atstovą, kuris nustatytų, ar dabar atlikti remonto darbai ir jų kokybė atitinka statinio priežiūros reikalavimus; pereikvotas pagal Bendrijos sąmatą lėšas išieškoti iš Bendrijos valdybos pirmininkės; imtis priemonių, kad valdybos nariai, balsuodami už neteisėtus ir Bendrijai nenaudingus nutarimus, atsakytų pagal Bendrijos įstatus ir įstatymą; nuspręsti, ar valdybos pirmininkė D dėl savo kompetencijos gali dirbti šiose pareigose, jei jos išsimokslinimas neatitinka bendrijų pirmininkams keliamų reikalavimų“, atsakė 2014-10-27 raštu (adresuotas H ir Pirmininkei). Šiame Savivaldybės rašte pateikta informacija: 1) apie teisės aktus, reglamentuojančius bendrijų veiklą; 2) „H, kaip Bendrijos valdybos narė, Bendrijos pakartotinio visuotinio susirinkimo, jeigu jame dalyvavo, metu (2014-05-07 protokolas Nr. 2), svarstant septintą klausimą dėl Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos, turėjo galimybę pasisakyti dėl siūlymo nustatyti fiksuotą mokestį Namo priežiūros kaupiamajam fondui, taip pat galėjo įteikti Bendrijos valdybai (pirmininkui) prieštaravimą raštu dėl šio sprendimo priėmimo, tačiau iš pateiktų dokumentų darytina išvada, kad to nepadarė“; 3) „{…} Savivaldybė neturi galimybės nustatyti atliktų remonto darbų apimčių ir pagrįsti jų kainų. Šiuos veiksmus atlikti ir faktiškai atliktus darbus patikrinti gali nepriklausomi ekspertai. Savivaldybė nėra šių darbų užsakovas ir negali skirti lėšų iš biudžeto ekspertizės užsakymui“; 4) pasiūlyta Pareiškėjams klausimus, susijusius „su Bendrijos veikla, organizuojamais remonto darbais, spręsti geranoriškai, nesutarus dėl ginčytinų klausimų sprendimo, {…} kreiptis į Bendrijos išrinktą ginčus nagrinėjantį asmenį F, o nepavykus ginčo (ginčų) išspręsti, spręsti teisės aktų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą.“ 4.2. Bendrijos įstatai (arba toliau vadinama – Įstatai) Juridinių asmenų registre įregistruoti 2013-09-17. Įstatų 9.1 punkte nurodyta, jog Bendrijoje iš 3 narių sudaroma revizijos komisija. Bendrijos narių ir Bendrijos valdymo ar kitų organų ginčai perduodami nagrinėti ginčus nagrinėjančiam asmeniui (Įstatų 10.1 punktas). Įstatų 10.2 punkte įrašyta, kad „ginčus nagrinėjantis asmuo ginčus nagrinėja kartu su valdyba.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjų nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, iš kurios nustatyta: 6.1. „{…} Savivaldybė 2014-10-27 raštu {…} teikė paaiškinimus Bendrijos pirmininkei (Pareiškėjų skundo nagrinėjimo metu Bendrijos pirmininkė buvo gydoma ligoninėje) ir Pareiškėjams, siūlydama ginčytinus klausimus, susijusius su Bendrijos veikla, remonto darbais, spręsti geranoriškai, nesutarus kreiptis {…} į Bendrijoje išrinktą ginčus nagrinėjantį asmenį. {…}. Pareiškėjai, gavę Savivaldybės atsakymą, į ginčus nagrinėjanti asmenį nesikreipė.“ 6.2. Savivaldybės Būsto renovavimo skyrius (toliau vadinama – Skyrius) „dar kartą 2015-01-28 raštu Nr. A53-10845/15-(3.3.10.2-EM4) „Dėl pareiškėjų skundų ir bendrijos valdymo organų veiklos“ kreipėsi į Pareiškėjus ir Bendrijos pirmininkę, išdėstydamas Lietuvos Respublikos daugiabučių, gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo {toliau vadinama – Bendrijų įstatymas} reikalavimus, kuriais Bendrijos valdymo organai turi vadovautis, kartotinai atkreipdamas dėmesį dėl Bendrijos valdybos posėdžių metu priimamų sprendimų teisėtumo ir visų Bendrijos valdybos narių ir pirmininkės atsakomybės, įvertindamas Bendrijos pirmininkės pateiktus dokumentus ir informaciją, jai pateikė Įpareigojimus.“ 6.2. „Bendrijos pirmininkė buvo perrinkta trijų metų laikotarpiui 2013 metais. {…}. Bendrijos narių sąrašas tvarkomas ir atnaujinamas (rankraštiniai duomenys). Bendrija visuotinio susirinkimo metu planuoja ir svarsto privalomuosius ir kitus remonto darbus, tačiau atskirai parengto ūkinio ir finansinio plano Bendrijos pirmininkė ir valdyba Bendrijos visuotiniam susirinkimui svarstyti, kaip to reikalaujama pagal Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 10 punkto, 16 straipsnio l punkto 2 dalies reikalavimus, neteikė, todėl Bendrijos pirmininkė {…} 2015-01-28 raštu įpareigota iki 2015-04-15 Skyriui pateikti Bendrijos 2015 metų ir ilgalaikio plano kopiją. {…} įpareigota pateikti Bendrijos valdybos patvirtintų paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygų ir pirkimo ataskaitų kopijas.“ 6.3. „Bendrijoje prašymai ir skundai registruojami: 2013 m. registruoti du P skundai, į vieną skundą atsakyta per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, {…}, į kitą – pavėluotai dėl Bendrijos pirmininkės ligos; 2014 metais – registruoti 6 prašymai ir skundai, į visus atsakyta laiku.“ 6.4. „Finansines Bendrijos 2011-2013 metų veiklos ataskaitas tikrina Bendrijos revizijos komisija, susidedanti iš 3 asmenų, ji ir vertina minėtų ataskaitų duomenis ir jų teisingumą. Bendrijos pirmininkė pateikė 2011 ir 2012 metų revizijos išvadas.“ 6.5. „Bendrijos pakartotinio visuotinio susirinkimo, įvykusio 2013-04-24 (protokolas Nr. 02), metu buvo pasiūlyta ir nuspręsta kaupti lėšas Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti: vasaros sezono metu (gegužė-spalis) rinkti po 0,50 Lt/kv. m bendro naudingo ploto, žiemos metu (lapkritis-balandis) – po 0,10 Lt/ kv. m bendro naudingo ploto. Bendrijos pirmininkė informavo, kad lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje, kiekvienas Namo buto savininkas dėl sukauptų lėšų ir jų panaudojimo gali kreiptis į Bendrijos valdymo organus.“ 6.6. „Bendrijos pirmininkė pateikė informaciją ir dokumentų kopijas, kaip buvo parinkti atliekamų remonto darbų rangovai, pasirašytos sutartys. Rangovai atliekamiems darbams buvo parinkti iš trijų pasiūlymus pateikusių rangovų, atsižvelgiant į jų siūlomą darbų kainą Bendrijos valdybos 2014-07-12 posėdžio metu (protokolas Nr. 06-14), dėl kurio teisėtumo Pareiškėjai rašė savo 2014-09-30 skundą. {…} Pareiškėjų ir Bendrijos pirmininkės pateikto Bendrijos valdybos 2014-07-12 posėdžio protokolo Nr. 06-14 kopijos ir pateikta informacija nesutampa: Bendrijos pirmininkė pateikė 2014-07-12 posėdžio protokolo Nr. 06-14 kopiją su pridėtomis dviejų Bendrijos valdybos narių (R ir E), balsavusių telefonu, pasirašytomis pažymomis, patvirtinančiomis minėtą valdybos narių sutikimą su kitų penkių Bendrijos valdybos narių sprendimu dėl rangovų pasirinkimo.“ 6.7. „Bendrijos pirmininkė informavo, kad informaciją apie atliktus darbus, skelbimus kabina Namo laiptinių skelbimų lentose, kur jų nėra, ant elektros skydų. Su visais Bendrijos dokumentais kiekvienas Bendrijos butų savininkas gali netrukdomai susipažinti.“ 6.8. „Tikrinant Bendrijos pirmininkės pateiktą informaciją ir pateiktų dokumentų kopijas, buvo nustatyta, kad, pasibaigus finansiniams metams pirmas Bendrijos visuotinis susirinkimas būna sušaukiamas vėliau, negu reikalaujama Bendrijų įstatymo nuostatose. Bendrijos pirmininkė susitikimo Savivaldybėje metu 2015-01-26 buvo įspėta, kad 2015 metais visuotinį susirinkimą turi organizuoti ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams.“ 6.9. „Įvertinę tai, kokią informaciją Bendrijos pirmininkė iki 2015-04-15 pateiks, vykdydama {…} pateiktus įpareigojimus, spręsime klausimą, ar siūlyti, vadovaujantis Taisyklėmis, į sudaromą valdytojų veiklos patikrinimo 2015 metų grafiką įtraukti kompleksinį Bendrijos veiklos patikrinimą.“ 6.10. „2014-04-11 Skyriaus specialisto atliekamos Namo techninės priežiūros patikrinimas {…} nebuvo susietas su gyventojų skundais dėl blogos Namo priežiūros. Tai buvo eilinis patikrinimas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad nuogrinda vietomis apaugusi augalais ir keliose vietose nusėdusi, palinkusi į pastato pusę; įėjimų į laiptinės stogelių apskardinimai pažeisti korozijos; 8 laiptinės stogelio plokštė praleidžia atmosferinius kritulius, yra aptrupėjusi, matyti armatūra; vietomis aptrupėję įėjimo į laiptines laipteliai; 8 laiptinės rūsio koridoriai apkrauti senais išmontuotais langais ir durimis; stogas virš 8 laiptinės nesandarus.“ 6.11. „Skyriaus specialistas 2015-01-23 apžiūrėjo Namą ir nustatė, kad 6 laiptinės rūsyje vietomis kanalizacijos vamzdžiai pažeisti korozijos; 8 laiptinės rūsio koridoriai apkrauti senais išmontuotais langais ir durimis; 10 laiptinės pirmame aukšte nedega apšvietimo lemputė; stogas virš 8 laiptinės suremontuotas, defektai pašalinti; sutvarkyti visų dešimties laiptinių stogeliai, naujai apskardinti; sutvarkyti įėjimo į laiptines laipteliai ir aikštelės, sumontuoti turėklai.“

7. Iš Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta: 7.1. 2013-04-24 įvyko pakartotinis ataskaitinis rinkiminis Bendrijos susirinkimas. Pateiktas susirinkimo protokolas Nr. 02. Susirinkimo metu nutarta kaupti lėšas Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui. Seimo kontrolieriui nepateiktas susirinkime dalyvavusių asmenų – butų ir kitų patalpų savininkų sąrašas. 7.2. 2014-05-07 įvyko Bendrijos pakartotinis ataskaitinis susirinkimas. Pateiktas susirinkimo protokolas Nr. 2. Susirinkimo metu patvirtinta 2014 metų sąmata, prioritetiniu darbu numatyta stogo remonto darbai. Susirinkimo metu svarstyta Bendrijos pirmininkės ataskaita už 2013 metus. Ataskaita patvirtinta. Protokole pažymėta, kad „2013 metais X kreipėsi į Savivaldybę, prašydama patikrinti Pirmininkės darbą. Bendrijos pirmininkės darbas įvertintas gerai, {…}.“ Seimo kontrolieriui nepateiktas susirinkime dalyvavusių asmenų – butų ir kitų patalpų savininkų sąrašas. 7.3. 2014-07-12 įvyko Bendrijos valdybos posėdis. Pateiktas protokolas Nr. 06-14. Posėdyje dalyvavo 4 valdybos nariai (pavardės nurodytos), ginčams spręsti asmuo (pavardė nurodyta). Nedalyvavo 4 valdybos nariai (pavardės nurodytos). Bendrijos valdybos posėdyje svarstyta „1. remontų darbų prie visų 10 laiptinių klausimas. 2. Išrinkti (surasti) specialistus (su verslo liudijimais), pradėti (kuo skubiau) darbus.“ Už remonto darbus balsavo dalyvavę valdybos nariai ir „telefonu „už“ balsavo 2 valdybos nariai (pavardės nurodytos).“ Pažymėtina, kad valdybos nariai, balsavę telefonu, raštu pateikė (2014-07-15 pažymos), patvirtinantys savo sprendimą, kurį išreiškė telefonu. Valdybos posėdžio metu buvo svarstyti trys pasiūlymai dėl darbų atlikimo. Pasirinkta UAB „A“ dėl Namo 10 laiptinių įėjimo aikštelių, laiptų remonto ir T, dirbantis pagal verslo liudijimą, dėl laiptinių stogelių remonto.“ Pažymėtina, kad Savivaldybės pateikta Bendrijos valdybos posėdžio protokolo kopija nėra patvirtinta žyma „kopija tikra“ bei Bendrijos spaudu. Šiame protokole matyti taisymai (3 lape) ir ši kopija neatitinka kopijos, pateiktos Pareiškėjų. 7.4. 2014-04-11 ir 2015-01-23 buvo atlikta Namo techninė priežiūra, surašyti protokolai bei pateikti reikalavimai Bendrijos pirmininkei.

8. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Namo gyventojų (42 parašai) prašymas (adresuotas Savivaldybei, Seimo nariui A. Strelčiūnui) padėti apginti dabartinę Bendrijos pirmininkę ir nuo asmenų (pavardės Seimo kontrolieriui pateiktos), kurie pastoviai „trukdo vykti susirinkimams, priimti sprendimus, trukdo dirbti bet kokius darbus.“ Šiame prašyme teigiama, kad „prieš devynerius metus Namas susitelkėme ir pašalinome Bendrijos pirmininkę, Valdybą, Buhalterę, kurie piktnaudžiavo valdžia, todėl turėjome mokėti nepagrįstai didelius mokesčius. Naujoji {dabartinė} pirmininkė, būdama sąžininga, {…} pradėjo taupyti kiekvieną centą, subūrė gerus Bendrijos darbuotojus, Valdybą. Ji pradėjo organizuoti Namo remontą: buvo sutvarkytas Namo stogas, galinės namo sienos, kurios plyšinėjo, pelijo iš vidaus. Taip pat pakeitė laiptinių koridorių langus (kartu su valdyba išrinko pigiausią ir geriausią variantą). Šią vasarą pigiai ir gerai suremontuoti įėjimai į laiptines {…}, 8 laiptinės stogas. {…} Pirmininkė yra protinga, veikli, geranoriška, moka bendrauti su žmonėmis ir, svarbiausia, sąžininga. Tokia sėkminga veikla nepatinka keturiems Bendrijos gyventojams: P, H, X, S. {…}.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „{…}; 21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; {…}; 42) pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, {…}, veiklos priežiūra ir kontrolė.“ 9.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta: 1) 1 straipsnis – „1. Šis įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, reglamentuoja šios bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas“; 2) 16 straipsnis – „{…}. 4. Bendrijos valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma vardiniu balsavimu. Kiekvienas bendrijos valdybos narys turi po vieną balsą. Jeigu balsuojant dėl bendrijos valdybos sprendimo balsai pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos valdybos pirmininko balsas. Bendrijos valdybos narys savo valią dėl sprendimo gali pareikšti iš anksto raštu. {…}“; 3) 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. {…}“; 4) 21 straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymų, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. 2. Šio straipsnio l dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butui ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. {…}; 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka; 8) susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis; {…}“; 5) 23 straipsnis – „1. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose. 2. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo“; 6) 27 straipsnis – „1. Savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams {…}.“ 9.3. Civiliniame kodekse reglamentuojama: 1) 6.249 straipsnis – „1. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. {…}“; 2) 6.263 straipsnis – „1. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. 2. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. {…}.“ 9.4. Civilinio proceso kodekse reglamentuojama: 1) 5 straipsnis – „1. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. {…}“; 2) 177 straipsnis – „1. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. {…}.“ 9.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 9.5.1. „{…}. 5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per (nurodoma per kiek, l ar 2) metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo {…} nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos“; 9.5.2. „7. Atlikus patikrinimą, pagal pavyzdinių taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – Aktas), kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo dokumentacijoje. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui.“

10. Teismų praktika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009: „{…} Žalos dydis – viena iš įrodinėjimo dalyką sudarančių aplinkybių bylose dėl žalos atlyginimo, šios aplinkybės įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui. Nukentėjusio asmens patirtų turtinių netekimų dydis gali būti nustatytas nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamąją vertę. {…} Žalos dydis tokiuose ginčuose gali būti įrodinėjamas visais įstatymo reikalavimus atitinkančiais įrodymais (turto vertintojo pažymomis, sąmatomis, kt.), laikantis bendrųjų įrodinėjimo civiliniame procese taisyklių {…}.“

11. Išvados bus teikiamos: 11.1. Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę. 11.2. Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Namo techninės priežiūros patikrinimą.

Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę

Išvados

12. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šias aplinkybes: 12.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis („Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“), šio skundo tyrimo metu nebus vertinami anksčiau nei 2014 metais padaryti Savivaldybės pareigūnų veiksmai (neveikimas). 12.2. Savivaldybėje buvo gautas Pareiškėjų skundas, į kurį atsakyta 2014-10-27 raštu, papildoma informacija bei paaiškinimai pateikti 2015-01-28 raštu; 12.3. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjų skundą, pareikalavo Bendrijos pirmininkės pateikti dokumentus bei paaiškinimus. Savivaldybė įvertino pateiktus Pirmininkės dokumentus: Bendrijos susirinkimų protokolus, valdybos posėdžio, kurio metu buvo svarstytas 2014 metų išlaidų sąmatos vykdymas, protokolą, su rangovais pasirašytas sutartis, priėmimo-perdavimo aktus ir kt. dokumentus. Paaiškinimuose Pareiškėjams Savivaldybė suteikė išsamią informaciją dėl teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijų veiklą, nuostatų bei pateikė paaiškinimus dėl Bendrijoje tvarkomų dokumentų. Pirmininkė buvo įspėta dėl 2015 metų visuotinio susirinkimo organizavimo termino. Savivaldybė patikrino, kaip Bendrijoje registruojami butų savininkų prašymai, skundai bei kaip į juos atsakoma. 12.4. Savivaldybė, įvertinusi Pareiškėjų ir Bendrijos pirmininkės pateiktą informaciją, 2015-01-28 pateikė įpareigojimą Bendrijos pirmininkei iki 2015-04-15: „pateikti su 2015 metais organizuotu Bendrijos visuotiniu susirinkimu susijusių dokumentų, Bendrijos 2015 metų ir ilgalaikio plano, pajamų ir išlaidų sąmatos, Bendrijos pirmininkės 2014 metų veiklos ataskaitos kopijas, informuojant, kaip ši ataskaita buvo pateikta Namo butų savininkams, Bendrijos valdybos patvirtintų paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygų ir pirkimo ataskaitų kopijas.“ 12.5. Bendrijos valdybos posėdyje ( 2014-07-12) E ir R nedalyvavo, tačiau, kaip užfiksuota protokole, šie asmenys „balsavo „už“ telefonu“, o vėliau savo valią pareiškė raštu (šios pažymos 7.3 punktas). Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nenumato balsavimo telefonu, todėl Savivaldybė, teikdama konsultacijas Bendrijos pirmininkei, turi paaiškinti teisės aktų nuostatas, jog valdybos nariai savo valią gali pareikšti raštu iš anksto (šios pažymos 9.2 punkto 2 pastraipa). Valdybos posėdžio metu rangovai remonto darbams atlikti buvo parinkti iš trijų pasiūlymus pateikusių rangovų, pasirinkta atsižvelgus į siūlomą kainą. Tiek rangos sutartys, tiek darbų priėmimo-perdavimo aktai pasirašyti ne tik Bendrijos pirmininkės, bet ir atliekamus darbus kontroliavusių Bendrijos valdybos narių.

13. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (šios pažymos 1-8 paragrafai) bei teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 9 paragrafe, konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai, nagrinėdami Pareiškėjų prašymus (skundus), vykdė Bendrijos valdymo organų priežiūrą, kaip tai numatyta Vietos savivaldos įstatyme („Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė“; šios pažymos 9.1 punktas), tačiau, teikdami informaciją Pareiškėjams bei įpareigojimus Bendrijos pirmininkei, nepagrįstai nevertino, ar Bendrijos valdymo organai tinkamai atlieka savo funkcijas: 1) dėl Bendrijos valdybos posėdžių teisėtumo (valdybos narių balsavimas telefonu arba savo valios pareiškimas po valdybos posėdžio nenumatytas galiojančiais teisės aktais, valdybos nariai savo valią gali pareikšti raštu iš anksto; dėl valdybos nario atsistatydinimo Bendrijų įstatymo nustatyta tvarka); 2) dėl Bendrijų įstatymo 23 straipsnio įgyvendinimo tinkamumo („Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose“). Įstatuose numatyta, kad ginčus nagrinėjantis asmuo ginčus nagrinėja kartu su valdyba, o tai prieštarauja Bendrijų įstatymui (šios pažymos 4.2 punktas); 3) dėl netinkamai surašyto valdybos posėdžio protokolo (šios pažymos 7.3 punktas); 4) dėl netinkamai pateiktų Namo butų savininkų susirinkimų protokolų (nepridėti dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų sąrašai; šios pažymos 7.1, 7.2 punktai); 5) dėl Bendrijos narių apskaitos tvarkymo (ar yra Bendrijos narių sąrašai, ar jie tinkamai sudaryti).

14. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnų atlikta Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė nelaikytina pakankama, todėl Pareiškėjų skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, dalis pripažintina pagrįsta pagal šios pažymos 13 punkto išvadas.

Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Namo techninės priežiūros patikrinimą

Išvados

15. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo tvarkos aprašas“, Savivaldybė 2014-04-11 ir 2015-01-23 atliko Namo techninės priežiūros patikrinimus, surašė aktus. 2015-01-23 Namo techninės priežiūros patikrinimo akte pažymėta, jog „stogas virš 8 laiptinės suremontuotas, sutvarkyti visų 10 laiptinių stogeliai (naujai apskardinti), sutvarkytos įėjimo į laiptines laipteliai ir aikštelės, sumontuoti turėklai.“ Bendrijos pirmininkei pateiktas reikalavimas „organizuoti defektų nurodytų 3 punkte šalinimą (6 laiptinės rūsyje vietomis kanalizacijos vamzdžiai pažeisti korozijos, 8 laiptinės rūsio koridoriai apkrauti senais išmontuotais langais ir durimis, 10 laiptinės pirmame aukšte nedega apšvietimo lemputė).“

16. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė vykdo Vietos savivaldos įstatymo nuostatose numatytą savarankiškąją funkciją („statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; šios pažymos 9.1 punktas), t. y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo tvarkos aprašas“, atliko Namo techninės priežiūros patikrinimus ir surašė aktus, taigi, ši skundo dalis atmestina.

17. Atkreiptinas Pareiškėjų dėmesys į tai, kad: 17.1. vadovaujantis Bendrijų įstatymo 10 straipsnio 17 punktu, Bendrijos visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo, taigi, visuotinio susirinkimo metu spręstini klausimai dėl Bendrijai galimai padarytos žalos; 17.2. jeigu, Pareiškėjų nuomone, yra pažeistos jų teisės bei interesai, padaryta žala, jie turi teisę kreiptis į teismą dėl šių teisių gynimo (šios pažymos 9.4 punktas) bei žalos atlyginimo (šios pažymos 9.3 punktas); 17.3. visi klausimai, susiję su Bendrijos veikla (informacijos apie priimamus sprendimus, mokesčius, remontą ir kt. pateikimas), pirmiausia spręstini su Bendrijos pirmininke, Bendrijos valdyba, o nesutarus – kreipiantis į Bendrijos ginčus nagrinėjantį asmenį (šios pažymos 9.2 punkto 5 pastraipa); 17.4. Savivaldybės pareigūnai yra įgalioti atlikti tik Bendrijos valdymo organų, t. y. valdybos ir Pirmininkės, veiklos priežiūrą ir kontrolę ir neatlieka Bendrijos narių susirinkimų sprendimų (protokolų) teisėtumo kontrolės, Bendrijos sprendimai gali būti nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka teisme; 17.5. jeigu, Pareiškėjų nuomone, Bendrijos pirmininkė klastoja dokumentus, jie turi teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų Namo gyventojų skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, dalį pripažinti pagrįsta.

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų Namo gyventojų skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant statinių (Namo) naudojimo priežiūrą, dalį atmesti. IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 20.1. pateikti: 1) informaciją apie įpareigojimų, 2015-01-28 teiktų Bendrijos pirmininkei, vykdymą; 2) informaciją apie reikalavimų, teiktų Bendrijos pirmininkei, 2015-01-23 atlikus Namo techninės priežiūros patikrinimą, vykdymą; 3) motyvuotą paaiškinimą dėl Bendrijos valdymo organų veiklos šios pažymos 12.1 punkte nurodytais klausimais (prireikus, imtis priemonių Namo gyventojų teisėtiems interesams užtikrinti); 20.2. išanalizavus ir įvertinus Bendrijos pirmininkės pateiktus dokumentus dėl įpareigojimų bei reikalavimų vykdymo, spręsti klausimą dėl neplanuoto kompleksinio Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo atlikimo; 20.3. imtis priemonių, kad ateityje, gavus pareiškėjų prašymus dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų galimai netinkamos veiklos, šių prašymų nagrinėjimo metu būtų atliekama tinkama skundžiamų bendrijų valdymo organų veiklos (prašymuose nurodytais klausimais) priežiūra ir kontrolė ir teikiant atsakymus asmenys būtų informuojami apie atliktos kontrolės rezultatus; 20.4. teikti Bendrijai metodinę pagalbą, konsultuoti, kad nebūtų pažeidžiamos galiojančių teisės aktų nuostatos; 20.5. vadovaujantis Priežiūros ir kontrolės taisyklių nuostatomis, informuoti (pateikiant tai patvirtinančių dokumentų kopijas): 1) ar yra priimtas sprendimas dėl Priežiūros ir kontrolės vykdytojo paskyrimo; jeigu yra, kada ir kas paskirtas (skyrius, darbuotojai); jeigu nėra, motyvuotai nurodyti priežastis bei kada numatoma priimti sprendimą dėl priežiūros ir kontrolės vykdytojo paskyrimo; 2) ar Savivaldybėje yra sudarytas valdytojų (bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, administratorių) veiklos patikrinimo 2015 metų grafikas; jeigu sudarytas, kada; kada pagal grafiką numatoma atlikti kompleksinį planinį Bendrijos valdymo organų patikrinimą; jeigu nesudarytas, nurodyti motyvuotas priežastis bei kada numatoma sudaryti valdytojų veiklos patikrinimų grafiką.

Apie rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-06-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys