2015 m. kovo 31 d. Nr. 4D-2014/2-1843

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-12-29 gavo X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, sietinus su galimybe {…}, esančio daugiabučio namo (toliau vadinama – Namas) gyventojams naudotis automobilių stovėjimo aikštele (toliau vadinama – Aikštelė), esančia šalia Namo.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „2014 m. lapkričio 10 d. Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui parašiau raštą {…}, kurį 2014 m. lapkričio 10 d. nunešiau į Savivaldybę ir užregistravau 2014 m. lapkričio 10 d. {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Prie {…} Namo, kuriame gyvena 72 šeimos, 1977 metais {…} buvo suprojektuota, išasfaltuota ir įrengta Aikštelė, {kurioje} Namo gyventojai statydavo savo automobilius.“ 2.3. „Savivaldybė savavališkai prieš keletą metų šią Aikštelę prie Namo visai likvidavo: jos dalyje verslininkams leido įrengti mokamą automobilių stovėjimo aikštelę; kitą dalį {…} Aikštelės 99 metams išnuomojo {…} daugiabučių namų savininkų bendrijai „A“ {…}, kuri ją užsitvėrė tvora.“ 2.4. „{…} Namas liko visai be automobilių stovėjimo aikštelės, Namui liko tik duobėtas patvorys, už kurio yra jau mokama automobilių stovėjimo aikštelė {…}.“ 2.5. „Aikštelė {…} buvo suformuota, suprojektuota ir įrengta pagal 1977 metais galiojusius teisės aktus, todėl dar kartą (antrą kartą) jos formuoti, suprojektuoti ir įrengti bei mokėti pinigus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus vėliau (po 1977 metų) įsigaliojusius teisės aktus nereikia. {…}.“ 2.6. „Savivaldybė savo atsakyme siūlo mums įsteigti bendriją. Mes daugiabučių namų savininkų bendriją esame įsteigę jau nuo 1977 metų (seniau ji vadinosi Gyvenamųjų namų statybos ir eksploatacijos kooperatyvas Nr. {…}} „B“, dabar ji vadinasi {…} daugiabučių namų savininkų bendrija „C“, kurios adresas yra {…} {toliau vadinama – Bendrija}).“ 2.7. „Savivaldybės atsakyme rašoma apie Aikštelės praplėtimą. {…}, likviduoto daikto praplėsti neįmanoma, pirmiausiai Savivaldybė turi ištaisyti savo padarytą klaidą, tai yra likviduotą Aikštelę atstatyti (buvusioje vietoje ar kitoje). {…}.“ 3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „{…} įpareigoti Savivaldybę, kad {…} Namui būtų atstatyta Savivaldybės dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ir žmogaus teisių pažeidimo likviduota Aikštelė.“

4. Su skundu pateikta: 4.1. Pareiškėjos 2014-11-10 kreipimasis, adresuotas Savivaldybei (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „{…} Namas {…} pastatytas 1977 m., prie jo buvo įrengta {…} Aikštelė. Dabar prieš keletą metų šią Aikštelę Savivaldybė {…} dalį jos 99 metams išnuomavo {…} daugiabučių namų savininkų bendrijai „A“ {…}; kitoje dalyje, kurioje {Namo gyventojai} statė savo automobilius, Savivaldybė leido įsirengti mokamą automobilių stovėjimo aikštelę.“ 4.1.2. „Taigi {…} Namas liko visai be Aikštelės. {…}.“ 4.1.3. „Prašome {…} Namui įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, {…}.“ 4.2. Savivaldybės administracijos 2014-12-03 raštas Nr. A51-105282/14(2.9.3.24-UK7), adresuotas pareiškėjai (kopija), kuriame nurodyta: 4.2.1. „{…} Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ automobilių stovėjimo aikštelių nepriskiria prie susisiekimo komunikacijų, todėl automobilių stovėjimo aikštelėms projektuoti ir įrengti reikalinga turėti statytojo teisę, nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnyje, t. y. turėti žemės sklypą nuosavybės ar nuomos teise.“ 4.2.2. „Automobilių stovėjimo aikštelės valstybinėje žemėje projektavimui ir statybai reikalingas žemės sklypas, kuris formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. Norint suformuoti žemės sklypą, siūlome bendra tvarka įsteigti gyvenamųjų namų savininkų bendriją. Tokiu atveju žemės sklypo teritorijoje bendrija pati galėtų nusistatyti ir prižiūrėti automobilių statymą kieme, plėsti automobilių stovėjimo vietas ar užsitverti įvažiavimą į kiemo teritoriją kelio užtvaru.“ 4.2.3. „{…} automobilių stovėjimo aikštelė bendrijos žemės sklype gali būti praplėsta gyventojų lėšomis pagal statybos techninius reglamentus parengtą techninį projektą, nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą ir atlikus statybos darbus pagal projektą.“ 4.2.4. „Kadangi Savivaldybė nėra finansiškai pajėgi suprojektuoti ir įrengti visuose miesto daugiabučių kiemuose trūkstamas parkavimo vietas, siūlome įsteigus bendriją, pasirinkti projektuotoją, kuris, įvertinęs esamą situaciją, nustatys, kokių prisijungimo sąlygų projektuojamam objektui reikia, kokie reikalavimai keliami minėtam statiniui ir žemės sklypui, nustatys statybos rūšį ir projekto sudėtį. Projektuotojas, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, suprojektuos bendrijai priklausančiame žemės sklype automobilių stovėjimo aikštelę.“ 4.2.5. „Parengus projektą, bendrija turi kreiptis į {Savivaldybės} Miesto plėtros departamentą dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.“ 4.2.6. „Neformuojant naujo žemės sklypo, automobilių stovėjimo vietas gyventojai gali įsirengti išplatinant esamų privažiavimų važiuojamąją dalį. Projektavimo ir statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Gyventojai, norintys savo lėšomis išplatinti privažiavimų važiuojamąją dalį, turi kreiptis į Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentą.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos 2015-03-02 raštu Nr. A51-21912/15(33.16.3-EM4) pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „{…}. {…} pareiškėja dėl, {…} Aikštelės {…} į Savivaldybės administraciją kreipėsi 2014-11-10, pateikdama prašymą įrengti Aikštelę (Reg. Nr. A50-39752/14) {…}. Prašymas pagal kompetenciją buvo perduotas nagrinėti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui.“ 6.2. „Prašymo nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėjos minima Aikštelė patenka į Nekilnojamojo turto registre įregistruotus trečiųjų asmenų nuomos teise valdomus žemės sklypus {…} (kadastro Nr. {…}) ir {…} (kadastro Nr. {…}). Servitutai šiems sklypams nėra nustatyti. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas 2014-12-03 raštu Nr. A5l-105282/l4(2.9.3.24-UK7) {…} atsakydamas į 2014-11-10 prašymą, informavo pareiškėją, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ automobilių stovėjimo aikštelių nepriskiria prie susisiekimo komunikacijų, todėl automobilių stovėjimo aikštelėms projektuoti ir įrengti reikalinga turėti statytojo teisę, nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnyje, t. y. turėti žemės sklypą nuosavybės ar nuomos teise. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas prie Namo {…} nėra suformuotas, pareiškėjai pasiūlyta teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti žemės sklypą, parengti Aikštelės įrengimo techninį projektą ir kreiptis į Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo arba, neformuojant žemės sklypo, automobilių stovėjimo vietas įsirengti išplatinant esamų privažiavimų važiuojamąją dalį. {…}.“ 6.3. „Dėl Aikštelės dalies, patenkančios į žemės sklypą {…} (kadastro Nr. {…}) paaiškiname, kad Aikštelė yra įrengta {…} garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos {toliau vadinama – {…} bendrija} nuomos teise valdomame žemės sklype {…} (kadastro Nr. {…}) ant {…} bendrijos valdomo bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto – požeminių garažų (unikalus Nr. {…}), stogo. Pagal namų valdos techninės apskaitos kortelę {…} nustatyta, kad ši Aikštelė pastatyta 1985 metais, inventorizuota – 1995-10-24. Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro 1997-08-28 pažymėjimas Nr. 3009 {…} patvirtina, kad {… bendrija} įregistravo nuosavybės teises į požeminius garažus su stovėjimo aikštele virš jų.“ 6.4. „Dėl Aikštelės dalies, patenkančios į žemės sklypą {…} (kadastro Nr. {…}) paaiškiname, kad Aikštelė yra įrengta {…} daugiabučio namo savininkų bendrijos „A“ {toliau vadinama – {…} bendrija} nuomos teise valdomame žemės sklype {…} (kadastro Nr. {…}), {…} {… bendrijai} savo lėšomis praplatinus privažiavimo prie daugiabučio gyvenamojo namo {…} (unikalus Nr. {…}) važiuojamąją dalį {…}.“ 6.5. „{…} dalis pareiškėjos minimos Aikštelės patenka į žemės sklypą {…} (kadastro Nr. {…}), kita dalis – į žemės sklypą {…} (kadastro Nr. {…}). Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus nustatyta, kad minėti sklypai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės sklypas {…} (kadastro Nr. {…}) valstybinės žemės sklypo nuomos 1999-02-08 sutartimi Nr. N01/99-20352 perduotas valdyti ir naudoti {…} bendrijai. Žemės sklypas {…} (kadastro Nr. {…}) valstybinės žemės sklypo nuomos 2003-02-21 sutarties Nr. N01/2003-26693 pagrindu perduotas valdyti ir naudoti {…} bendrijai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 13 dalimi, valstybinės žemės nuomininkai turi teisę naudoti išnuomotą valstybinės žemės sklypą savo veiklai, nepažeisdami nustatytos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, laikydamiesi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kitų veiklos apribojimų ir nustatytų servitutų.“ 6.5. „{…} žemės sklypo {…} (kadastro Nr. {…}) ribos ir plotas buvo nustatyti Vilniaus miesto valdybos 1998-07-23 sprendimu Nr. 1563V „Dėl sklypo {…} ribų ir dydžio nustatymo“ {…}. Sklypas skirtas {…} bendrijos valdomiems požeminiams garažams su automobilių stovėjimo aikštele virš jų eksploatuoti. Kadangi pagal inventorinę bylą, aikštelė priklauso {…} bendrijai, servitutai, suteikiantys teisę gyventojams naudotis aikštele, nebuvo nustatyti.“ 6.6. „{…} Aikštelė yra įrengta ant požeminių garažų (unikalus Nr. {…}) stogo ir šie du objektai yra neatsiejamai susiję vienas su kitu. Statinio savininkas turi teisę, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, savo nuožiūra valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 4.37 straipsnio l dalis). {…}.“ 6.7. „{…} žemės sklypo {…} (kadastro Nr. {…}) ribos ir plotas buvo nustatyti Vilniaus miesto valdybos 2002-07-25 sprendimu Nr. 1535V „Dėl sklypo {…} ribų ir dydžio nustatymo“ {…}. Sklypas skirtas daugiabučiam namui (unikalus Nr. {…}) eksploatuoti. Servitutai šiam sklypui nėra nustatyti. {…} bendrija, įgyvendindama gyvenamojo namo (unikalus Nr. {…}) {…} savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, 2003-02-21 sudarė su tuometiniu Vilniaus žemėtvarkos skyriumi valstybinės žemės sklypo nuomos 2003-02-21 sutartį Nr. N01/2003-26693, kurios pagrindu sklypas 99 metams išnuomotas {…} bendrijai. {…}.“ 6.9. „Savivaldybė pagal jai priskirtas funkcijas nevykdo juridinių asmenų registracijos ir tvarkymo, todėl neturi informacijos apie Bendrijos įsteigimą. Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialas 2015-01-14 raštu Nr. VILIJ (12.5.20)-798 {…} Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui pateikė išrašą apie Bendriją ir jos valdymo organus. Pagal Šiuo metu galiojančius Bendrijos (kodas 225119740, įregistravimo data 1993-09-30) įstatus, Bendrija valdo daugiabučius namus {…}.“ 6.10. „{…} reikalavimas daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato savininkų bendrijoms Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą apie bendrosios nuosavybės valdymą pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą įsigaliojo tik 2014-07-01. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamo turto registro duomenimis, Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas juridinis faktas apie daugiabučio namo {…} bendrosios nuosavybės valdymą. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas 2014-12-08 raštu Nr. A51-107036/14(3.3.10.2-EM4) {…} įpareigojo Bendrijos valdybos pirmininką D Nekilnojamo turto registre įregistruoti juridinį faktą apie Bendrijos valdomų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdymą.“ 6.10. „Galimybė naudotis Aikštele daugiabučio gyvenamojo namo {…} gyventojams nėra suteikta, kadangi Aikštelė yra išnuomotuose žemės sklypuose, dalis jos įrengta ant požeminių garažų (unikalus Nr. {…}), stogo. {…} naudotis greta esančiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis laisvoje valstybinėje žemėje nėra draudžiama.“ 6.12. „Savivaldybė nėra finansiškai pajėgi suprojektuoti ir įrengti visuose miesto daugiabučių kiemuose trūkstamas parkavimo vietas. Todėl siūloma formuoti žemės sklypus daugiabučiams namams eksploatuoti ir tvarkytis juose savo nuožiūra arba, neformuojant žemės sklypų, savo lėšomis parengti esamo pravažiavimo kelio kieme rekonstravimo darbų techninį projektą ir Savivaldybės konkurso tvarka parinktam rangovui sumokėti ne mažiau 50 proc. darbų kainos.“ 6.13. „{…}. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarka nustatyta Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse (toliau — Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija). Pagal Taisykles projektų rengimą miestų ir miestelių teritorijose organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o inicijavimo teisę turi statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai, pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai ir kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatyta teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka. Projekto rengimas finansuojamas projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Žemės sklypo {…} formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, organizavimo procedūros būtų pradedamos formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo iniciatoriui nustatyta tvarka pateikus prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui. {…}.“

7. Kiti tyrimui reikšmingi dokumentai: 7.1. Aplinkos ministerijos 2014-04-02 rašte Nr. (14-3)-D8-2577 pateiktame atsakyme į Seimo kontrolieriaus pažymoje Nr. 4D-2012/2-1265 nurodytas rekomendacijas, be kita ko, pažymėta: 7.1.1. „{…}, pagal galiojantį teisinį reguliavimą savivaldybės nėra įpareigotos organizuoti žemės sklypų formavimą daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimui, bet Teritorijų planavimo įstatymas ir Žemės įstatymas tą leidžia daryti rengiant vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.” 7.1.2. „Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies nuostata dėl savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo savivaldybės lėšomis taikoma rengiant savivaldybių bendruosius planus ir savivaldybės lygmens specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus.” 7.2. Aplinkos ministerijos 2014-07-04 rašte Nr. (14-3)-D8-5044 pateiktame atsakyme į Seimo kontrolieriaus pažymoje Nr. 4D-2013/2-663 nurodytas rekomendacijas, be kita ko, pažymėta: 7.2.1. „{…} nurodytos problemos sprendimas sietinas su daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų poreikių neatitinkančių esamų automobilių stovėjimo aikštelių pertvarkymu, atsižvelgiant į automobilių stovėjimo vietų poreikį ir užtikrinant galiojančių saugų eismą, gaisrinę saugą, gyventojų apsaugą nuo automobilių keliamo triukšmo bei taršos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. {…}.“ 7.2.2. „{…} siekiant padidinti esamas automobilių stovėjimo aikšteles prie daugiabučių gyvenamųjų namų arba įrengti naujas, reikia suformuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus žemės sklypus. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimus dėl suformuotų sklypų valdymo nuosavybės ar nuomos teise ir įgijus sklypo valdymo teisę, kilę nesutarimai dėl naudojimosi aikštele galėtų būti sprendžiami nustačius (bendru sutarimu ar teismo keliu) naudojimosi šia teritorija tvarką, nes Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme nustatyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektams priskiriamas bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas. {…}.“ 7.2.3. „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklių 12.2 punkte nustatyta, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą miestų ir miestelių teritorijose organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, 13.2 punkte – kad minėtų projektų inicijavimo teisę, be organizatoriaus, turi ir statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai. Vadovaujantis Taisyklių 14 punktu, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas finansuojamas jo rengimą inicijavusio asmens lėšomis.“ 7.2.4. „Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, 3 dalyje – kad fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo. Vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose (detaliuosiuose planuose ir savivaldybės dalies bendruosiuose planuose, jei jie rengiami masteliu M 1:2 000) nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio l dalyje nurodyta, kad galimos žemės sklypų ribos ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principai yra teritorijos naudojimo reglamento sudėtinė dalis. Savivaldybės, organizuodamos vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą, planavimo darbų programoje gali numatyti žemės sklypų daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimui suformavimą. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies nuostatas savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami savivaldybės lėšomis, jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip arba jeigu dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų renginio finansavimo susitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės tarpusavio sutartį, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimas gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.“ 7.2.5. „Valstybinės žemės sklypų, užstatytų statiniais ar įrenginiais ir naudojamų šiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, pardavimo ir nuomos tvarka bei sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 260 ir šiuo nutarimu patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse. {…}.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos teisės aktai: 8.1. Įstatymai: 8.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria {…} savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos. {…}.“ 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“. 17 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje.“ 17 straipsnio 4 dalis – „Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“ 8.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: {…}; 11) viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; 12) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių.“ 6 straipsnio 1 dalis – viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: {…}; 19) teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; {…}; 22) savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; {…}; 42) pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų {…}, veiklos priežiūra ir kontrolė.“ 16 straipsnio 2 dalis – „Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: {…}; 15) savivaldybės biudžeto {…} tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas; {…}.“ 30 straipsnio 2 dalis – „Savivaldybės administracija: {…}; 6) rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus; {…}.“ 8.1.3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta: 10 straipsnio 8 dalis – „Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: 1) vadovaudamasis Valstybine eismo saugumo programa, tvirtina savivaldybės eismo saugumo programą; {…}; 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; {…}.“ 8.1.4. Statybos įstatyme nustatyta: 6 straipsnio 4 dalis – „Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; {…}.“ 8.1.5. Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta: 6 straipsnio 5 dalis – „Teritorijų planavimo dokumentų rengėjus pasirenka planavimo organizatoriai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai sudarydamas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį planavimo iniciatorius pasirenka teritorijų planavimo dokumentų rengėją. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami savivaldybės lėšomis, jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip arba jeigu dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo finansavimo susitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės tarpusavio sutartį, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimas gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.” 8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai: 8.2.1. Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse reglamentuojama: 28 punktas – „{…}. Valstybinės žemės sklypo, reikalingo daugiabučiam namui eksploatuoti, nuomos sutartį gali sudaryti daugiabučio namo savininkų bendrija, jeigu daugiabučio namo savininkų bendrija susirinkime priima sprendimą pavesti bendrijai sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį. Jeigu toks sprendimas kartu su prašymu išnuomoti žemės sklypą nepateikiamas, valstybinės žemės sklypas prie daugiabučio namo išnuomojamas daugiabučio namo savininkams (butų ir negyvenamųjų patalpų savininkams).“ 29 punktas – „Sprendimą išnuomoti valstybinės žemės sklypus priima: {…}; 29.3. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas – visus kitus valstybinės žemės sklypus.“ 30 punktas – „Išnuomojant naudojamus žemės sklypus, laikomasi šių reikalavimų: {…}; 30.7. išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Nuomos sutartyje nenumatytus pastatytus statinius ar įrenginius nuomininkas privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą. {…}.“

9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika 9.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998-02-18 nutarimas: „{…} Konstitucijoje numatytos savivaldybių atstovaujamosios institucijos, tiek savivaldybių vykdomosios institucijos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Savivalda suponuoja tam tikrą veiklos laisvę ir savarankiškumą, nepriklausomumą nuo valstybės valdžios institucijų. Savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principas reiškiasi inter alia tuo, kad valstybė įstatymo apibrėžtomis formomis prižiūri savivaldybių veiklą {…}.“ 9.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005-07-08 nutarimas: „{…} Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia, kad įstatymų leidėjas turi teisę ir pareigą, atsižvelgdamas į Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtintą išimtinę savivaldybių kompetenciją, apibrėžti savivaldybių tarybų ir joms atskaitingų vykdomųjų organų kompetenciją. {…}. {…} jeigu įstatymuose nustatyta, jog tam tikrus santykius, susijusius su įstatymų reikalavimų – taigi ir įstatymų, kuriais nustatomos savivaldybių funkcijos, reikalavimų – įgyvendinimo tvarka (procedūromis), reguliuoja Vyriausybė, Vyriausybė privalo tai padaryti; toks Vyriausybės nustatytas teisinis reguliavimas yra privalomas ir savivaldybių institucijoms. {…}.“ Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 paragrafe, bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, nurodytą pažymos 9 paragrafe, konstatuotina: 10.1. pareiškėja skundu kreipėsi Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, sietinus su galimybe Namo gyventojams naudotis Aikštele, esančia šalia Namo. Seimo kontrolieriaus nuomone, pareiškėjos probleminė situacija, kuomet susiduriama su transporto priemonių stovėjimo vietų prie daugiabučių namų trūkumu ir siekiama atrasti šios problemos sprendimo būdus, yra tikrai ne vienintelė Lietuvoje. Akivaizdu, jog ši aktualija yra visuotinė. Galbūt kai kuriose savivaldybėse tai tik laikinai ne toks aktualus klausimas, tačiau daugelyje (ypač didžiųjų ir didesnių miestų) savivaldybių automobilių stovėjimo vietų trūkumas yra labai didelis. 10.2. Dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolerius kreipėsi į Savivaldybės administraciją. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui Savivaldybės pateiktos informacijos nustatyta, jog: 10.2.1. Aikštelės teritorija patenka į Nekilnojamojo turto registre įregistruotus trečiųjų asmenų nuomos teisės pagrindais valdomus žemės sklypus, esančius {…} (kadastro Nr. {…}) (toliau vadinama – Žemės sklypas Nr. {…}), ir {…} (kadastro Nr. {…}) (toliau vadinama – Žemės sklypas Nr. {..}) (pažymos 6.2 punktas). Servitutai Žemės sklypui Nr. {…} ir Žemės sklypui Nr. {…} nėra nustatyti. 10.2.2. Žemės sklypai Nr. {…} nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (pažymos 6.5 punktas). 10.2.3. Žemės sklypo Nr. {…} ribos ir plotas buvo nustatyti Vilniaus miesto valdybos 1998-07-23 sprendimu Nr. 1563V „Dėl sklypo {…} ribų ir dydžio nustatymo. Žemės sklypas Nr. {…} valstybinės žemės sklypo nuomos 1999-02-08 sutartimi Nr. N01/99-20352 yra perduotas valdyti ir naudoti {…} bendrijai. Atkreiptinas dėmesys, jog viena dalis Aikštelės yra įrengta ant {…} bendrijos valdomo bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto – požeminių garažų (unikalus Nr. {…}), stogo (pastatymo metai – 1985, inventorizacijos data – 1995-10-24). Kaip Seimo kontrolierių informavo Savivaldybė, remiantis Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro 1997-08-28 pažymėjimo Nr. 3009 duomenimis, {…} bendrija įregistravo nuosavybės teises į požeminius garažus su stovėjimo aikštele virš jų (pažymos 6.3 punktas). 10.2.4. Žemės sklypas Nr. {…} valstybinės žemės sklypo nuomos 2003-02-21 sutarties Nr. N01/2003-26693 pagrindu perduotas valdyti ir naudoti {…} bendrijai. Dalis Aikštelės yra įrengta {…} bendrijos nuomos teise valdomame šiame Žemės sklype Nr. {…}, {…} bendrijai savo lėšomis praplatinus privažiavimo prie daugiabučio gyvenamojo namo, esančio {…}, važiuojamąją dalį (pažymos 6.4 punktas).

11. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad šių Savivaldybės administracijos pateiktų faktinių duomenų (Žemės sklypo Nr. {…} bei Žemės sklypo Nr. {…} nuomos sutarčių sudarymo) vertinimas susijęs su daugiau nei prieš 10 metų atliktais pareigūnų veiksmais. Remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsniu, nustatančiu, jog skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo, ir skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip. Taip pat pažymėtina, jog sutartinių (civilinių) teisinių santykių vertinimas nepriskirtinas Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, tyrimo metu Seimo kontrolierius nevertino Žemės sklypo Nr. {…} nuomos sutarties, sudarytos su {…} bendrija, ir Žemės sklypo Nr. {…} nuomos sutarties, sudarytos su {…} bendrija, teisėtumo.

12. Iš tyrimo metu Savivaldybės pateiktos informacijos nustatyta, jog žemės sklypas, esantis prie Namo (toliau vadinama – Žemės sklypas Nr. {…}), nėra suformuotas, neparengtas Namo teritorijoje esančios Aikštelės įrengimo techninis projektas. Kaip teigia Aplinkos ministerija, pagal aktualų teisinį reguliavimą savivaldybės nėra įpareigotos organizuoti žemės sklypų formavimą daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimui, t. y. savivaldybėms teisės aktuose nenumatyta imperatyvi pareiga organizuoti minėtų žemės sklypų formavimo procedūras (pažymos 7.1 punktas). Visgi atkreiptinas dėmesys, jog Teritorijų planavimo įstatymas ir Žemės įstatymas tą leidžia daryti rengiant vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies nuostata dėl savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo savivaldybės lėšomis taikoma rengiant savivaldybių bendruosius planus ir savivaldybės lygmens specialiuosius, bet ne detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus. Pritartina Savivaldybės nuomonei, jog šiuo atveju Žemės sklypo Nr. {…} formavimas nėra vienintelis minėtos probleminės situacijos sprendimo būdas, kadangi Savivaldybės nuomone, automobilių stovėjimo vietas šalia Namo būtų galima įrengti išplatinant esamų privažiavimų važiuojamąją dalį Namo gyventojų lėšomis (pažymos 4.2.6 punktas).

13. Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, savivaldybės bendruomenė (savivaldybės nuolatiniai gyventojai) yra bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais susieti su viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais. Pažymėtina, jog atsižvelgiant į Vietos savivaldos 4 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda, savivaldybės institucijos turi užtikrinti galimybę savivaldybės gyventojams dalyvauti tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, garantuoti teisę supažinti su Savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais bei gauti viešus bei motyvuotus atsakymus, reaguoti į Savivaldybės gyventojų nuomonę. Atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos teiginius, kad Savivaldybė galimai yra nepajėgi atlikti šalia Namo esančios teritorijos minėtų infrastruktūros gerinimo dėl neskiriamo finansavimo šiems darbams atlikti, paminėtina, jog infrastruktūros projektų rengimo finansavimas galimas Europos Sąjungos lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka. Visgi atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad minėtų darbų klausimas yra tiesiogiai sietinas su Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Namo teritorijos infrastruktūros gerinimui, dydžiu. Kaip nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punkte, savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija. Remiantis to paties straipsnio 2 dalies 40 punktu, kaip viena iš išimtinių Savivaldybės tarybos kompetencijų taip pat laikytina savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas. Kaip reglamentuojama Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos.

14. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas (pažymos 12 ir 13 punktai), konstatuotina, kad pareiškėjų skundo tyrimas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, sietinus su galimybe Namo gyventojams naudotis automobilių stovėjimo Aikštele, esančia šalia Namo, yra nutrauktinas.

15. Seimo kontrolierius taip pat pažymi, jog, remiantis Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies nuostatomis, savivaldybės administracija rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus. Atsižvelgiant į tai, bei remiantis Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintu viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principu, Savivaldybės administracijai būtų tikslinga ieškoti galimų finansavimo būdų ir siūlyti Savivaldybės tarybai spręsti su lėšų, reikalingų minėtų automobilių parkavimo vietų įrengimui (pavyzdžiui, išplatinant prie Namo esamų privažiavimų važiuojamąją dalį), skyrimu susijusius klausimus. Taip pat atkreiptinas pareiškėjų dėmesys, jog, remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies nuostatomis, savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami savivaldybės lėšomis, jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip arba jeigu dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo finansavimo susitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės tarpusavio sutartį, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimas gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Atsižvelgiant į tai, siūlytina pareiškėjams tartis su Savivaldybe dėl finansavimo, reikalingo automobilių parkavimo vietų įrengimui, galimybių.

16. Atkreiptinas dėmesys, jog tyrimo metu Seimo kontrolieriui kilo abejonių, kodėl Savivaldybės administracija, teikdama pareiškėjai atsakymą į jos 2014-11-10 kreipimąsi, 2014-12-03 rašte Nr. A51-105282/14(2.9.3.24-UK7) siūlo Namo gyventojams įsteigti bendriją (pažymos 4.2 punktas). Manytina, jog Bendrijos įsteigimo faktas Savivaldybės administracijai pareiškėjos kreipimosi metu turėjo būti žinomas, kadangi minėtoji Bendrija buvo įsteigta prieš daugiau nei 20 metų (Bendrijos įregistravimo data 1993-09-30) (pažymos 6.9 punktas), be to, remiantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 42 punkto nuostatomis, Savivaldybei įtvirtinta pareiga pagal kompetenciją vykdyti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog Savivaldybės administracija pareiškėjai minėtame 2014-12-03 rašte pateikė netikslingą siūlymą įsteigti bendriją, prieš tai dėl Seimo kontrolieriui nežinomų priežasčių galimai nepasidomėjusi su Bendrijos veikla susijusia aktualia informacija. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjos X skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, sietinus su galimybe {…}, esančio daugiabučio namo gyventojams naudotis automobilių stovėjimo aikštele, esančia šalia minėto namo, nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: siekiant užtikrinti galimybę daugiabučio gyvenamojo namo, esančio {…}, gyventojams naudotis šalia esančia automobilių stovėjimo aikštele, pagal kompetenciją imtis priemonių ir paieškoti finansinių galimybių bent minimaliems šalia minėto daugiabučio namo esančios teritorijos infrastruktūros gerinimo darbams atlikti.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume Seimo kontrolierių ir pareiškėją informuoti iki 2015-06-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys