2015 m. kovo 9 d. Nr. 4D-2014/2-1794

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir kitų {…} daugiabučio namo (toliau vadinama – Namas) gyventojų (iš viso 5 asmenys, toliau vadinama – pareiškėjai) kolektyvinį skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau vadinama – Administratorius), veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2. Pareiškėjai skunde nurodo: 2.1. „{…}. Labai pasipiktinę Administratoriaus savivaliavimu ir nesiskaitymu su gyventojų nuomone, {Namo} butų savininkai nusprendė atsisakyti šio Administratoriaus paslaugų ir įsteigti bendriją. DNSB B {toliau vadinama – Bendrija}, buvo įregistruota 2014 m. liepos 3 d. {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „{Administratorius} turėjo perduoti Bendrijai bendro naudojimo objektus, su jais susijusius techninės priežiūros dokumentus, nepanaudotas sukauptas lėšas Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, visas su Namu susijusias sutartis (iš jų ir garantines) ir Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus.“ 2.3. „Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Bendrija pradėjo savarankišką veiklą. {Administratorius} iki tos dienos Bendrijai perdavė tik dokumentus, nurodytus perdavimo-priėmimo akte {…}. Daug kartų kreipėmės į {Administratorių} dėl visų kitų neperduotų Bendrijai dokumentų ir nepanaudotų piniginių lėšų grąžinimo {…}, bet iki šiol visų dokumentų neturime, lėšos nepervestos į Bendrijos sąskaitą. {…}.{…} {Administratorius} nesutinka grąžinti valstybinę vėliavą, priklausančią mūsų Bendrijai, {…}. Teks vėl gyventojams papildomai sumokėti už vėliavos įsigijimą.“ 2.4. „2014 rugsėjo 17 d. kreipėmės į Savivaldybę dėl {Administratoriaus} LR Vyriausybės 2001-02-02 nutarimo Nr.125 nevykdymo {…}, atsakymą gavome 2014 m. spalio 15 d. {…}. {Administratorius} nevykdo atsakyme įvardintų sprendimų. {…}.“ 2.5. „{…} {Administratorius {…} 2014 m. neatliko privalomosios pavasarinės kasmetinės techninės {Namo} apžiūros {…}, kreipėmės į {Administratoriaus} direktorę {…} su prašymu atlikti apžiūrą, bet ji atsisakė. 2014-09-29 d. atvykusi komisija iš Savivaldybės įpareigojo Bendriją atlikti techninę apžiūrą iki 2015-01-15. {…} kodėl Savivaldybė neišreikalauja to padaryti iš {Administratoriaus}? Apžiūrai pinigai iš gyventojų buvo surinkti, bet darbai nepadaryti. {…}.“

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo: „{…} tarpininkaujant padėti išspręsti susiklosčiusią situaciją tarp {…} Bendrijos ir {Administratoriaus}: 3.1. grąžinti kadastrinių matavimų bylas ir visas su administruojamu Namu susijusias sutartis (iš jų ir garantines); 3.2. grąžinti 2010 – 2014 m. Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus; 3.3. grąžinti sukauptas ir nepanaudotas lėšas; 3.4. išreikalauti iš {Administratoriaus} darbų atlikimo aktus už 2010 – 2014 metus su išsamiais paaiškinimais, kur buvo panaudos bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros lėšos, surinktos iš gyventojų; 3.5. išreikalauti, kad {Administratorius} atliktų privalomąją pavasarinę kasmetinę techninę pastato apžiūrą arba grąžintu tam skirtus pinigus; 3.6. grąžinti {Namo} 4 skelbimo lentas ir valstybinę vėliavą.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 5.1. „{…}. Savivaldybės administracija elektroniniu paštu 2015-03-03 gavo pareiškėjos 2015-03-03 raštą Nr. 18, adresuotą Seimo kontrolieriui, kuriuo {pareiškėjai}, {…}, prašo nenagrinėti kolektyvinio 2014-12-17 skundo, nes pagrindinės skundžiamos aplinkybės išnyko: {Administratorius} 2015-02-25 pervedė į Bendrijos sąskaitą sukauptas Namo korpusų, pažymėtų indeksais {…}, liftų atnaujinimui skirtas lėšas 3915,44 eurų (13519,26 Lt), atskiru perdavimo aktu 2014-12-18 perdavė keturias Namo skelbimų lentas ir valstybinę vėliavą.“ 5.2. „Atsižvelgiant į tai, kad Namo ir su jo valdymu ir priežiūra susijusių dokumentų perdavimas yra dviejų juridinių asmenų reikalas, ir į tai, kad visi klausimai išsprendžiami gera valia, {pareiškėjai} kreipėsi į Seimo kontrolierių, {prašydami} nutraukti minėto skundo tyrimą, kartu informuodama apie tai Savivaldybės administraciją.“

6. 2015-03-09 Seimo kontrolierių įstaigoje gautas pareiškėjų 2015-03-06 prašymas jų skundo tyrimą nutraukti (reg. Nr. P-529).

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 17 straipsnio 6 dalis – „Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. {…}.“

Išvados

8. Pareiškėjai kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Namo bendrojo naudojimo objektų Administratorius veiklos priežiūrą ir kontrolę. 9. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, gavus pareiškėjo prašymą netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. Atsižvelgiant į tai, kad 2015-03-09 buvo gautas pareiškėjų prašymas nutraukti skundo tyrimą (pažymos 6 punktas), vadovaujantis pirmiau nurodyta nuostata, skundo tyrimas nutraukiamas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X ir kitų {…} daugiabučio namo gyventojų kolektyvinį skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „A“, veiklos priežiūrą ir kontrolę, nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys