2015 m. liepos 01 d. Nr. 4D-2015/2-556

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (rusų kalba) dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo skundą.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. 2014 m. gruodžio mėnesį jo gyvenamajame name, esančiame , buvo keičiami šalto geriamojo vandens skaitikliai; 2.2. keletą kartų kreipėsi į UAB „A“, nurodydamas jam patogų laiką, kuriuo UAB „A“ darbuotojai galėjo atvykti pas jį ir pakeisti šalto geriamojo vandens skaitiklius, tačiau UAB „A“ darbuotojai nepateikė jokio atsakymo ir Pareiškėjo nurodytu laiku nepasirodė; 2.3. atsižvelgdamas į tokį neatsakingą UAB „A“ darbuotojų elgesį, kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri jo skundą persiuntė Savivaldybės administracijai; 2.4. jo netenkina Savivaldybės administracijos atsakymas, kadangi jis, Pareiškėjo nuomone, yra neobjektyvus, jame neįvertinti pateikti įrodymai; 2.5. vienintelis jo prašymas, kad asmenys, atsakingi už tokį neatsakingą elgesį jo atžvilgiu, atsiprašytų.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą atsakymą.

4. Kartu su skundu Seimo kontrolieriui, be kita ko, pateikta: 4.1. 2015-02-04 skundas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (rusų kalba), kuriame nurodyta, kad Pareiškėjas keletą kartų kreipėsi į UAB „A“, nurodydamas jam patogų laiką, kuriuo UAB „A“ darbuotojai galėjo atvykti pas jį ir pakeisti šalto geriamojo vandens skaitiklius, tačiau UAB „A“ darbuotojai nepateikė jokio atsakymo ir Pareiškėjo nurodytu laiku nepasirodė, todėl jis prašo įvertinti tokį neatsakingą UAB „A“ darbuotojų elgesį. 4.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2015-02-20 raštas Nr. 4-2162, kuriame nurodyta: 4.2.1. „Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-02-09 gavo Jūsų skundą (reg. Nr. 7-694) dėl UAB „B ir UAB „A“ darbuotojų veiksmų teisėtumo netinkamai atliekant pareigas“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 4.2.2. „Tarnyba, atsižvelgdama į Jūsų prašyme nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Vartotojų apsaugos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 1 punktu, perdavė Jūsų skundą pagal kompetenciją nagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.“ 4.3. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento 2015-03-24 raštą Nr. A51-30280/15(3.3.10.1-EM4), kuriame nurodyta: 4.3.1. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento darbuotojai išnagrinėjo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos persiųstą X skundą“; 4.3.2. „UAB „B“ informavo, kad šalto vandens skaitikliai pakeisti 2015-02-27. Skaitiklių keitimą vykdė rangovas UAB „A“, todėl ir skaitiklių keitimo laiką derino UAB „A“ atstovai. 2014-12-18 UAB „A“ atstovai informavo gyventoją telefonu, kad nuo 2014-12-23 iki 2015-01-04 šalto vandens skaitikliai nebus keičiami, ir pasiūlė registruotis iki 2014-12-23 arba po 2015-01-04 jam patogiu laiku. Papildomai buvo skambinta ir 2014-12-29 (įmonė turi skambučių išklotines)“; 4.3.3. „UAB „B“ dėl bendrovės UAB „A“ darbuotojų darbo pastabų neturi, jų atliekamais darbais patenkinti.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2015-05-12 raštu Nr. 4D-2015/2-556/3D-1263 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių prašydamas pateikti informaciją ir motyvuotus paaiškinimus, ar Savivaldybėje gautas Pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas iš esmės, ar buvo vertinti visi pateikti įrodymai.

6. Savivaldybės administracija 2015-05-22 raštu Nr. A51-52529/15(3.3.10.1-AM4) pateikė toliau nurodytą informaciją: 6.1. „Uždaroji akcinė bendrovė „B“ 2014 m. gegužės 23 d. su uždarąja akcine bendrove „A“ sudarė šalto vandens skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo daugiabučių namų butuose ir patalpose paslaugų teikimo sutartį. Šioje sutartyje numatyta, kad paslaugos teikėjas (uždaroji akcinė bendrovė „A“) informuoja gyventojus (pakabina name skelbimus ir įmeta pranešimus į pašto dėžutes) bei namo administratorių apie name vykdomus skaitiklių keitimo darbus, derina vandens skaitiklių keitimo laiką su gyventojais.“ 6.2. „Iš uždarosios akcinės bendrovės „B“ pateiktų susirašinėjimo elektroninių laiškų tarp X () ir uždarosios akcinės bendrovės „A“ () matyt, kad konflikto tarp uždarosios akcinės bendrovės „A“ atstovų ir X nebuvo, tik pareiškėjas neatidarydavo buto durų ir neatsiliepdavo į telefono skambučius. 2015-02-27 šalto vandens skaitikliai buvo pakeisti.“ 6.3. „Apgailestaujame, kad įvyko nesusipratimas. Prašysime uždarosios akcinės bendrovės „B“ už geriamojo vandens skaitiklių keitimą atsakingų asmenų užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su gyventojais, vykdant skaitiklių keitimo darbus.“

7. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui pateikė papildomus dokumentus: 7.1. UAB „A“ darbuotojo 2015-03-09 paaiškinimą (pateiktą Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu), kuriame nurodyta: „Pridedame gautus laiškus ir skambinimo išklotinę iš , gyventojo . Po jo registravimosi pastoviai pas jį važiuodavome ir palikdavome pranešimus. Pagal mus gyventojas būdavo namie (nes degė šviesa), bet nieko neįsileisdavo. . Nurodytu tel. skambinome, bet niekas neatsiliepė. . Po kažkiek laiko pavyko susiskambinti ir gyventojui pasakėme, kad šalto vandens skaitiklį keičia rangovas UAB „A“, o ne UAB „B“. Gyventojas sutiko įsileisti ir pakeitėme SVS {šalto vandens skaitiklį}.“ 7.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2015-02-20 raštą Nr. 4-2161, kurio gavimo Savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje žyma – 2015-02-27, Nr. A50-7370/15.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 8.1. Seimo kontrolierių įstatymo: 2 straipsnis – „2. Pareigūnas – valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojas, taip pat kitas darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo funkcijas; viešosios įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims; valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas valstybės suteiktas funkcijas. .“ 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje .“ 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. .“ 8.2. Viešojo administravimo (toliau vadinama – VAĮ): 12 straipsnis – „1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. . 4. Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.“ 14 straipsnis – „3. Asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja šiems bendriesiems reikalavimams: 1) nustatytiems šio įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 dalyse ir 24, 34 straipsniuose dėl pranešimų ir skundų, kuriais skundžiami viešojo administravimo subjekto veiksmai ar neveikimas; 2) jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; 3) pranešimas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėjęs pranešimo ar skundo padavimo senaties terminas. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos.“ 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. “ 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. .“ 8.3. Vietos savivaldos įstatymo: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: ; 30) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; .“ 29 straipsnis – „8. Savivaldybės administracijos direktorius: ; 7) koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas; .“ 8.4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta: 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“

Tyrimo išvados

9. Vertinant skundo turinį, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, susijusias su UAB „A“ darbuotojų veiksmais (neveikimu) atliekant šalto geriamojo vandens skaitiklio keitimo darbus. UAB „A“ – privatus juridinis asmuo, pagal sutartį su UAB „B“ teikiantis šalto vandens skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo daugiabučių namų butuose ir patalpose paslaugą (šios pažymos 6.1 punktas). Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. UAB „A“ darbuotojai, pagal VAĮ įtvirtintą viešojo administravimo sąvoką bei Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtintą pareigūno sąvoką (šios pažymos 8.2 ir 8.1 punktai) nelaikomi pareigūnais, atliekančiais viešojo administravimo funkcijas ar turinčiais viešojo administravimo įgaliojimus, todėl jų veiksmai šio tyrimo metu nevertintini.

10. Tyrimo metu Seimo kontrolierius pagal jam suteiktą kompetenciją vertins ir išvadas teiks tik dėl viešojo administravimo subjekto (šiuo atveju – Savivaldybės administracijos) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos persiųstą Pareiškėjo skundą.

11. VAĮ įtvirtinta, kad tais atvejais, kai asmenys pateikia skundus ir pranešimus ne dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų (neveikimo), skundas nagrinėjamas atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja įstatyme nurodytiems bendriesiems reikalavimams (šios pažymos 8.2 punktas). Pažymėtina tai, kad Savivaldybės administracijai persiųstas Pareiškėjo skundas nėra priskirtinas konkrečiai skundų rūšiai, kuriai teisės aktuose būtų nustatyta atskira skundo nagrinėjimo tvarka, todėl nagrinėjant jį turėtų būti taikomi VAĮ 14 straipsnio 3 dalyje nurodyti bendrieji reikalavimai, susiję su skundo priėmimu, administracinės procedūros sprendimo priėmimu, apskundimo tvarkos nurodymu ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad VAĮ nenurodo konkretaus termino, per kurį turi būti išnagrinėtas skundas tuo atveju, kai skundžiami ne viešojo administravimo subjekto veiksmai. Nepaisant to, manytina, kad Savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, įgyvendinimą, nagrinėdama tokius skundus turėtų atsižvelgti į teisės aktuose (VAĮ 31 straipsnyje, Taisyklių 30 punkte) nustatytus bendruosius prašymų ir skundų nagrinėjimo terminus (šios pažymos 8.2 ir 8.5 punktai).

12. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina: 12.1. Pareiškėjas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai skundą dėl galimai netinkamų UAB „A“ veiksmų pateikė 2015-02-04, iki šio skundo pateikimo dienos šalto vandens skaitiklis Pareiškėjo bute nebuvo pakeistas; 12.2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-02-20 raštu Nr. 4-2162 Pareiškėjo skundą persiuntė Savivaldybės administracijai (skundo gavimo Savivaldybės administracijoje registracija – 2015-02-27), Savivaldybės administracija Pareiškėjui atsakymą pateikė 2015-03-24, praėjus mažiau nei 20 darbo dienų nuo skundo gavimo institucijoje dienos, t. y. atsižvelgdama į teisės aktuose nustatytus bendruosius prašymų ir skundų nagrinėjimo terminus; 12.3. Savivaldybės administracija skundo nagrinėjimo metu vertino Pareiškėjo ir UAB „A“ pateiktus elektroninio susirašinėjimo laiškus bei UAB „A“ paaiškinimus (šios pažymos 4.3.2, 6.2 ir 7.1 punktai); 12.4. įvertinusi skunde aprašytas aplinkybes bei gautus įrodymus, Savivaldybės administracija pateikė atsakymą Pareiškėjui ir nurodė, kad šalto vandens skaitiklio keitimo paslaugos pirkėjas – UAB „B“ – pastabų dėl bendrovės UAB „A“ veiksmų neturi, jų atliekamais darbais yra patenkintas; 12.5. skundo tyrimo Savivaldybės administracijoje metu išnyko dalis skunde nurodytų aplinkybių – Pareiškėjui 2015-02-27 buvo pakeisti šalto vandens skaitikliai.

13. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad Savivaldybės administracija nesiėmė jokių priemonių teisės aktų nustatyta tvarka ištirti Pareiškėjo skundą ir taip pažeidė Pareiškėjo teises į gerą viešąjį administravimą, todėl Pareiškėjo skundas yra atmestinas.

14. Nepaisant to, pažymėtina, kad, kaip jau nurodyta šioje pažymoje, VAĮ nustato, jog, viešojo administravimo subjektui nagrinėjant skundus dėl ne viešojo administravimo subjekto veiksmų (neveikimo), turėtų būti taikomi VAĮ 14 straipsnio 3 dalyje nurodyti bendrieji reikalavimai, kartu ir reikalavimai, susiję su sprendimo turiniu bei apskundimo tvarkos nurodymu, įvirtinti VAĮ 34 straipsnyje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija, teikdama atsakymą Pareiškėjui, nenurodė jo apskundimo tvarkos. Seimo kontrolierius taip pat atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, jog, išnagrinėjus Pareiškėjo skundą, Savivaldybės administracijos sprendimas turėtų būti išdėstytas tokia forma, kad jis būtų aiškus ir suprantamas ne tik pačiai Savivaldybės administracijai, bet ir asmeniui, kuriam jis teikiamas. Pažymėtina, kad, nors iš Savivaldybės administracijos Pareiškėjui pateikto atsakymo turinio matyti, jog Savivaldybė nemano, kad Pareiškėjo skundas yra pagrįstas, tačiau aiškus Savivaldybės sprendimas nenurodytas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduotina imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrinamas tinkamas visų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas, suformuluojant aiškų ir tikslų Savivaldybės administracijos sprendimą bei nurodant jame apskundimo tvarką.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo skundą, atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrinamas tinkamas: 16.1. visų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas suformuluojant aiškų ir tikslų Savivaldybės administracijos sprendimą; 16.2. informacijos apie skundų tyrimų rezultatus pateikimas pareiškėjams, teisės aktų nustatyta tvarka juose nurodant apskundimo tvarką.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-08-28.

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas

_______________________________________________________________________________________________________

SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Jūsų 2015-05-12 raštą Nr. 4D-2015/2-556/3D-1236 „Dėl informacijos pateikimo“ išnagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu teikiame Jūsų prašomą informaciją.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 14 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintų Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 14.5 punktu, vandens teikėjas turi įrengti vartotojų būstuose apskaitos prietaisus ir užtikrinti jų techninę būklę.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ 6.6.2 punkte nurodyta, kad šalto vandens skaitikliams butuose nustatytas laiko intervalas tarp periodinių patikrų yra 6 metai. Uždaroji akcinė bendrovė „A“, vadovaudamasi šiuo įsakymu, turi atlikti vandens skaitiklių metrologinę patikrą periodiškai kas 6 metai arba įrengti skaitiklius su galiojančiais matavimo priemonės patikros rezultatais.

Uždaroji akcinė bendrovė „A“ 2014 m. gegužės 23 d. su uždarąja akcine bendrove „B“ sudarė šalto vandens skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo daugiabučių namų butuose ir patalpose paslaugų teikimo sutartį. Šioje sutartyje numatyta, kad paslaugos tiekėjas (uždaroji akcinė bendrovė „B“) informuoja gyventojus (pakabina name skelbimus ir įmeta pranešimus į pašto dėžutes) bei namo administratorių apie name vykdomus skaitiklių keitimo darbus, derina vandens skaitiklių keitimo laiką su gyventojais. Taip pat tiekėjas turi užtikrinti mandagų darbuotojų bendravimą su daugiabučio namo gyventojais bei kultūringą elgesį, švaros palaikymą ir kokybišką paslaugų atlikimą.

Iš uždarosios akcinės bendrovės „A“ pateiktų susirašinėjimo elektroninių laiškų tarp X ir uždarosios akcinės bendrovės „B“ matyti, kad konflikto tarp uždarosios akcinės bendrovės „B“ atstovų ir X nebuvo, tik pareiškėjas neatidarydavo buto durų ir neatsiliepdavo į telefono skambučius.

2015-02-27 šalto vandens skaitikliai Kapsų g….. buvo pakeisti.

Apgailestaujame, kad įvyko nesusipratimas. Prašysime uždarosios akcinės bendrovės „A“ už geriamojo vandens skaitiklių keitimą atsakingų asmenų užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su gyventojais vykdant skaitiklių keitimo darbus.

Pagarbiai

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis

Danguolė Šlepikaitė, tel. 211 2167, el. p. slepikaite.danguole@vilnius.lt