2015 m. liepos 10 d. Nr. 4D-2014/2-1712

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (arba toliau vadinama – Pareiškėjas) skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Vilniaus miesto {…} namo (toliau vadinama – Namas) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau vadinama ir – Administratorius) veiklos priežiūrą ir kontrolę, kopiją (skundas adresuotas Administratoriui, Vilniaus miesto merui, Savivaldybei, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau vadinama – Aplinkos ministerija arba Ministerija), Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai).

2. Skunde nurodoma: 2.1. „Praėjus 50 dienų po Administratoriaus suorganizuoto Namo gyventojų susirinkimo, kuriame dalyvavo kiek daugiau negu ketvirtadalis Namo gyventojų, iš kurių bent trejetas neturėjo balso teisės, ir 30 dienų po kažkokiais dokumentais užfiksuoto Namo bendrojo naudojimo objektų valdymo jungtinės veiklos sutarties sudarymo, Namo gyventojams 2014-11-28 dieną buvo išplatinta Administratoriaus informacija. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė žinia Namo gyventojams, {…} nesuprantantiems, kas gi vyksta Name, kas ką ir kodėl įkūrė bei išrinko ir kur dingo per Savivaldybės organizuotus Namo administratoriaus rinkimus namo bendrasavininkių išrinktoji ir visiems paskelbtoji UAB „B“. Tuo labiau kad nei skelbime apie Administratoriaus organizuotą susirinkimą, nei jo eigoje sąvoka „jungtinės veiklos sutartis“ pavartota nebuvo ir ji praktiškai visiems bendrasavininkiams nesuprantama“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Iš vienintelės Administratoriaus informacijos suprasti ką nors neįmanoma, išskyrus tą komišką faktą, kad susirinkime dalyvavusi ir minėta, bet dalyvio ir balso teisės neturinti C, lyg ir paskyrė vietoje savęs ten nedalyvavusį savo vyrą X, o siekiant ištaisyti vieną iš savo nepaprastai blogai ir grubiai organizuotos aferos klaidų „D“ dokumentų klastojimo meistrai sukūrė tokį miksą ,,XC“.“ 2.3. „{…} kyla tarp daugelio klausimų sekantys: – Kodėl jungtinės veiklos statusą įgijusiame Name informaciją apie šį statusą teikia Administratorius, 2014-11-13 VĮ Registrų centras išregistruotas iš Namo administravimo registro įrašo; – Kokiu pagrindu išregistruotasis Administratorius vykdys (vykdo) „objekto administravimą“; – Nuo ko įnirtingai slepiasi nurodyti Namo įgaliotiniai ir kiek jų slėpynės bei pareiškimai „mes esame ne prie ko“ tęsis.“ 2.4. „Nėra jokių abejonių, kad Namo jungtinės veiklos sutartis, kurios visi parengiamieji dokumentai yra sudaryti su maksimaliai įmanomais LR civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, LR AM {Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos} 2014-12-04 įsakymo Nr. D1-1047 (su 2013-10-16 įsakymo Nr. D1-765 redakcija), LR Vyriausybės 2013-06-20 nutarimo Nr. 567 ir kitų direktyvinių dokumentų pažeidimais, yra įmonių grupei ICOR priklausančio AB „D“ padalinių veikėjų sukurtas ir finansuojamas darinys, kaip paskutinė galimybė pajungti į neišbrendamą lažą {…} išslydusius iš jo Namo gyventojus, pirmuosius visame mieste pasinaudojusius šio Vyriausybės nutarimo dėl administratorių skyrimo tvarkos galimybe. Šis Namas tapo eksperimentiniu objektu sukuriant naujadarą, galimai įeisiantį į CK {Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą} ir kitus poįstatyminius aktus kaip dar vieną namų administravimo rūšį: „daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis kitos juridinės (komercinės) įmonės padalinio (filialo) teisėmis“.“

3. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 3.1. Savivaldybė organizavo Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą dėl Namo administratoriaus keitimo ir kito administratoriaus pasirinkimo (2014-09-05 protokolas Nr. A27-117/14(2.1.13-AP2). Balsavimas įvyko, buvo priimtas sprendimas pasirinkti administratoriumi UAB „B“. 3.2. Pareiškėjas 2014-10-13 prašymu Nr. T-14-11 kreipėsi į Savivaldybę, Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Aplinkos ministeriją, nurodydamas: 3.2.1. „Šiandien, praėjus daugiau nei pusantro karto ilgesniam terminui, įsakymo {pastaba: dėl naujo Namo administratoriaus paskyrimo} nėra. Mūsų šaltinių duomenimis, vykdomas šio proceso blokavimas per Teisės departamentą siekiant sudaryti laiko atsargas „D“ sistemos atsakomiesiems veiksmams“; 3.2.2. „UAB „A“ veikėjai, patingėję reikiamu laiku pateikti Savivaldybės administracijai būtinus dokumentus, {…} savo ypatingai blogu darbu, totaliu įstatymų, taisyklių ir nuostatų ignoravimu {…} perėjo į puolimą {…}; 3.2.3. „{…} prašome {…} V. Dastiko, E. Varonecko, V. Klimantavičiaus baigti vis dar vykstančius Namo bendrasavininkių išrinktojo administratoriaus paskyrimo blokavimo {…} veiksmus. {…}.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Aplinkos ministeriją, Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Iš Ministerijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta: 5.1. Ministerija 2014-11-24 raštu, adresuotu Savivaldybei (kopija – Pareiškėjui), paprašė „informuoti gyventojus apie administratoriaus skyrimo procedūros eigą“ ir „įvertinti Administratoriaus veiklą, apie išvadas informuoti Pareiškėją.“ 5.2. Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi Pareiškėjo 2014-12-01 skundą, 2015-01-26 raštu pateikė jam Ministerijos specialistų nuomonę: „{…}. Nagrinėjant prieš tai gautą Jūsų 2014-10-13 skundą dėl Savivaldybės organizuoto Namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo priėmimo dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo, Savivaldybė informavo, kad 2014-10-17 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3077 savininkų pasirinkta UAB „B“ paskirta Namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. {…} pagal Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, 25 punkto nuostatas bendrojo naudojimo objektų administravimo faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 28 punktą, prašymą įregistruoti ar išregistruoti juridinius faktus gali pateikti juridinių faktų pasikeitimo ir (ar) pasibaigimo dalyvis (šiuo atveju – UAB „A“ arba UAB „B“). Manome, kad UAB „B“ galėtų paaiškinti, kodėl beveik per mėnesį iki Nekilnojamojo turto registre 2014-11-l3 registruoto jungtinės veiklos sutarties, kuri sudaryta 2014-10-30, juridinio fakto neregistruotas administratoriaus UAB „B“ 2014-10-17 administravimo nustatymo juridinis faktas. {…}. Kadangi savivaldybei suteikta teisė ir pareiga pagal Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punkto, aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. Dl-612 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių nuostatas vykdyti daugiabučių namu valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 straipsnio nuostatas bausti juos už nustatytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, prašome Savivaldybės administracijos pagal kompetenciją padėti spręsti problemą, informuoti Namo gyventojus ir Aplinkos ministeriją. {…}.“

6. Iš Savivaldybės Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, dokumentų nustatyta: 6.1. Savivaldybė duomenų apie Namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) 2014-10-30 sutarties (toliau vadinama – Sutartis) pasirašymą neturėjo iki to laiko, kai Pareiškėjas skunde išdėstė savo nuomonę ir apie sutarties pasirašymo aplinkybes; 6.2. Savivaldybė 2014-12-01 raštu kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą dėl duomenų apie Sutartį pateikimo, o 2014-12-03 raštu Administratorių įpareigojo iki 2014-12-16 pateikti Savivaldybei atsakymų Pareiškėjui kopijas bei dokumentus; 6.3. Juridinių asmenų registre Namo 2014-10-30 Sutartis panaikinta, nes daugiau kaip ¼ Sutarties dalyvių raštiškai atsisakė sutarties dalyvių statuso; 6.4. Juridinių asmenų registre 2015-02-02 Namo administratoriumi registruotas UAB „B“, kuris paskirtas 2014-10-17 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3077. Savivaldybė 2015-02-20 raštu įpareigojo Administratorių iki 2015-03-02 informuoti apie Namo perdavimą paskirtajam administratoriui UAB „B“, pateikiant perdavimo akto kopiją. UAB „B“ neperėmė Namo administratoriaus funkcijų, kadangi Namo butų ir kitų patalpų savininkai ruošėsi steigti Namo bendriją ir iniciatyvinė bendrijos steigimo grupė pateikė prašymą UAB ‚A“, kad, „iki bus įkurta Namo bendrija, paslaugų teikėjas liktų UAB „A“ ir Namo dokumentai nebūtų perduoti UAB „B“.“ Iš pateiktos 2014-11-01 sutarties Nr. ŽB-SUT-14-0131 turinio nustatyta, kad UAB A“ (paslaugų teikėjas) ir Namui atstovaujantys jungtinės veiklos įgaliotiniai E, F, G (vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi) sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas; 6.5. Juridinių asmenų registre 2015-04-17 įregistruota Namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija ir valdymo juridinis faktas – Bendrija; 6.6. Savivaldybė Pareiškėjui 2015-04-17 (į jo 2015-02-19, 2015-03-06 skundus) paaiškino: „{…} UAB „A“ bendrojo naudojimo objektus valdyti ir prižiūrėti perdavimo aktu {…} privalės perduoti Namo bendrijai“; 6.7. Savivaldybėje buvo gauti Pareiškėjo 2014-10-13, 2014-11-19, 2014-11-24, 2014-12-01 prašymai / skundai. Į juos atsakyta atitinkamai 2014-11-11, 2014-11-19, 2014-11-25, 2014-12-03 raštais; 6.8. pagal Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą, Namo butų ir kitų patalpų savininkai įkūrė bendriją; įrašas galioja nuo 2015-04-20.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama: 7.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: {…}; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; {…}; 12) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių“; 7.1.2. 6 straipsnis – viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „{…}; 42) pagal įstatymų nustatytą kompetenciją {…} savivaldybės paskirtų administratorių, {…}, veiklos priežiūra ir kontrolė.“ 7.2. Civilinio proceso kodekse nustatyta: 7.2.1. 5 straipsnio 1 dalis – „Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas“; 7.2.2. 444 straipsnis – „1. Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. 2. Teismas nagrinėja bylas: dėl {…} valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo; {…}; 9) dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos.“ 7.2.3. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 1) 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai“; 2) 12 straipsnis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“; 3) 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: {…}; 3) nutraukti skundo tyrimą. {…}. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 punktai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 punkte, konstatuotina, kad: 8.1. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjo prašymus / skundus, teikė jam informaciją (atsakymus) (šios pažymos 6.7 punktas); 8.2. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjo 2014-04-30 bei 2014-06-04 prašymus pakeisti Namo administratorių, 2014-06-30 organizavo Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu (dėl administratoriaus keitimo pasirenkant kitą administratorių), kuris balsų skaičiavimo komisijos 2014-07-24 protokolu buvo pripažintas neįvykusiu. Savivaldybė 2014-08-07 organizavo kartotinį balsavimą raštu. Balsavimas įvyko, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-17 įsakymu Namo administratoriumi buvo paskirta Namo butų savininkų pasirinkta UAB „B“; 8.3. Savivaldybei nebuvo pranešta apie 2014-10-30 pasirašytą Sutartį. Gavusi iš Pareiškėjo informaciją dėl galimai neteisėtai sudarytos jungtinės veiklos sutarties, Savivaldybė ėmėsi priemonių šiai situacijai išsiaiškinti: paprašė informacijos iš valstybės įmonės Registrų centro, UAB „A“. Juridinių asmenų registre Namo 2014-10-30 Sutartis panaikinta, nes daugiau kaip ¼ Sutarties dalyvių raštiškai atsisakė sutarties dalyvių statuso; 8.4. iš pateiktos informacijos bei nekilnojamojo turto registro pažymos nustatyta, kad Namo butų ir kitų patalpų savininkai nustatė bendrojo naudojimo objektų valdymą – įsteigė Namo savininkų bendriją (šios pažymos 6.8 punktas). 9. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl Sutarties sudarymo galėjo apskųsti bet kuris daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Jeigu Pareiškėjas ir kiti butų savininkai manė, jog organizuojant sprendimų priėmimą buvo atlikti nusikalstami veiksmai (šios pažymos 2 paragrafe nurodytos aplinkybės), jie galėjo kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Kadangi Namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu Name įsteigta bendrija, Pareiškėjo skundo tyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės), nutrauktinas. Atsižvelgus į tai, kad V. Dastikas, V. Klimantavičius Savivaldybėje jau nedirba, netikslinga vertinti jų veiksmų (neveikimo) teisėtumą ir pagrįstumą. 10. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, pacituotame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierių Raimondą Šukį laikinai pavaduojantis

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas