2015 m. liepos 15 d. Nr. 4D-2014/2-1597

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo 2014-11-12, 2014-12-22, 2014-12-29, 2015-01-14, 2015-01-19, 2015-02-04 ir 2015-03-18 Vilniaus A vidurinės mokyklos (toliau vadinama – Mokykla) profesinės sąjungos pirmininkės X ir kitų pareiškėjų (iš viso 3 asmenys, toliau vadinama – pareiškėjai) skundus dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jų kreipimusis ir sprendžiant klausimus, sietinus su Mokyklos direktorės B (toliau vadinama – Mokyklos direktorė) galimai netinkamai atliekamomis profesinėmis pareigomis.

2. Skunduose, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad: 2.1. Mokykloje netinkamai vykdoma vadybinė veikla, netinkamai organizuoti 2014 metų Mokyklos etikos komisijos rinkimai, neskaidriai naudojamos finansinės lėšos, Mokyklos direktorė neturi jos pareigoms būtinų kvalifikacinių valstybinės kalbos kompetencijų, dirba autoritariniu stiliumi, netinkamai sprendžia klausimus, susijusius su Mokyklos darbuotojams mokamu darbo užmokesčiu, organizuoja mobingą prieš profsąjungos narius ir kt.; 2.2. pareiškėjai ne kartą kreipėsi į Savivaldybės merą ir Savivaldybės administraciją dėl Mokyklos direktorės veiklos, tačiau gauti atsakymai netenkina arba į juos neatsakoma; 2.3. taip pat pareiškėjai ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, tačiau problema neišsisprendžia.

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunduose nurodytų aplinkybių.

4. Su skundu pateikta: 4.1. Savivaldybės administracijos 2014-06-25 rašte Nr. A51-51264/14-(3.3.13.1-EM4), adresuotame pareiškėjams (kopija), nurodyta: 4.1.1. „ dėl Mokyklos direktorės veiklos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. birželio 6 d. tarnybiniu raštu Nr. A121-13755/14(2.1.19-KS) kreiptasi į Personalo departamentą.“ 4.1.2. „ laukiame išvadų iš Personalo departamento dėl drausminės nuobaudos skyrimo Mokyklos direktorei, inicijuotas Mokyklos išorės auditas.“ 4.2. Savivaldybės administracijos 2014-10-20 rašte Nr. A63-1108/14(58836)(3.2.1-EM4), adresuotame pareiškėjams (kopija), nurodyta: 4.2.1. „Atsižvelgiant į gautą iš Personalo departamento 2014 m. liepos 18 d. raštą Nr. A164-89/14(3.4.53-PD3) informuojame, kad darbo drausmės pažeidimo tyrimas dėl Mokyklos direktorės nutrauktas.“ 4.2.2. „Mokykla į Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2014 metais, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-811, neįtraukta.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių 2014-10-14 raštu Nr. 4D-2014/2-1412/3D-2720 kreipėsi į Savivaldybę ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją.

6. Iš Savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „. Švietimo skyrius nagrinėja ir atsako į visus gautus raštus, prašymus, skundus ir kt. pagal kompetenciją yra pateikiama visa prašoma informacija ir teikiama pagalba. .“ 6.2. „ 2014 m. sausio 16 d. tarnybinis pranešimas , taip pat 2014 m. vasario 4 d. tarnybinis pranešimas ir kiti tuo metu gauti raštai ir prašymai buvo išnagrinėti. Apie atlikto tyrimo rezultatus buvo 2014 m. birželio 5 d. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento raštu Nr. A51-45245/14(3.3.13.1-EM4) . Mokyklos direktorei B raštu buvo nurodyta ištaisyti pažymose minimus darbo trūkumus ir apie tai raštu informuoti Švietimo skyrių . Taip pat Savivaldybės administracijos Personalo departamentas Mokyklos direktorės B atžvilgiu atliko galimo darbo drausmės pažeidimo tyrimą .“ 6.3. „Mokykloje 2014 m. spalio 27 d. – 2015 m. sausio 23 d. buvo atliekamas vidaus auditas pagal Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 27 d. pavedimą Nr. A31-82/14(2.1.15-AD3) , siekiant įvertinti, ar įstaigos veikla (išskyrus švietimo ir ugdymo veiklą) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų, ar lėšos įstaigos veiklai organizuoti naudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų, ar įstaigos turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis teisės aktais, įvertinti vidaus kontrole įstaigoje. .“ 6.4. „ Švietimo skyriuje buvo išnagrinėti 2014 m. gruodžio mėn. ir 2015 m. sausio mėn. pateikti prašymai ir skundai. Taip pat 2015 m. sausio 9 d. įvyko Mokyklos administracijos, Mokyklos profesinės organizacijos, Švietimo skyriaus atstovų ir Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkės Č susitikimas. buvo atsakyta Švietimo skyriaus 2015 m. vasario 11 d. raštu Nr. A63-142/15(3.2.1-EM4) .“ 6.5. „Gavus 2015 m. vasario 4 d. skundą dėl direktorės pažeidimų, buvo atliktas tyrimas ir pareiškėjams atsakyta Švietimo skyriaus 2015 m. kovo 10 d. raštu Nr. A63-226/15(3.2.1-EM4) .“ 6.6. „Mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas arba išorės auditas (toliau – IA) Vilniuje yra atliekamas nuo 2007 metų vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ISAK-608 redakcija). Remiantis minėtu tvarkos aprašu, pagal mokyklų steigėjų pageidavimus ir užsakymą IA atlikimą organizuoja ir vertintojus parenka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.“ 6.7. „Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos rengiamame pasitarime, siekiant visapusiškai išnagrinėti situaciją Mokykloje bei užkirsti kelią galimiems nesutarimams, buvo nutarta Mokyklą įtraukti į Vilniaus miesto mokyklų, kuriose 2014 metais siūloma atlikti IA, sąrašą, tačiau į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-811 patvirtintą 2014 metais vertinamų bendrojo ugdymo mokyklų sąrašą Mokykla neįtraukta .“ 6.8. „Švietimo skyriaus 2014 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. A63-1283/14(3.2.1-EM4) buvo , kad Mokyklos etikos komisijos sudėties tvirtinimas nėra reglamentuojamas teisės aktais, o etikos kodeksas nėra mokyklai privalomas dokumentas. Kai kurioms specifinėms mokyklos valdymo arba ugdymo veikloms atlikti yra būtina suformuoti darbo grupes, komisijas, tarybas. . Taigi, esant būtinybei spręsti tam tikrą klausimą arba parengti tam tikrą dokumentą, Mokyklos direktorius gali formuoti atitinkamos sudėties vienkartinę ar nuolatinę grupę, komisiją. .“ 6.9. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio l d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1521 „Dėl Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“, iki 2016 m. sausio l d. privalo atestuotis ar nusistatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuriems yra suėję 5 ir daugiau metų nuo paskutinės atestacijos ar veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo. .“ 6.10. „Mokyklos direktorė B turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. birželio 30 d. išduotą pažymėjimą, patvirtinantį antrą vadybos kategoriją . Mokyklos vadovų atestacijos plane direktorės veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas yra numatytas 2015 m. II pusmečiui .“ 6.11. „Direktorė B turi Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos 1994 m. kovo 18 d. išduotą pažymėjimą, patvirtinantį trečiosios kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimų atitikimą .“ 6.12. „Teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybė pagal kompetenciją prižiūrės Mokyklos veiklą, konsultuos ir koordinuos, tarpininkaus, 2015 m. II pusmetyje vykdys Mokyklos vadovo atestaciją. .“ 6.13. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos 1994-03-18 pažymėjime Nr. 2242 (kopija), nurodyta: „B, , valstybinės kalbos mokėjimas atitinka trečios kvalifikacijos kategorijos reikalavimus.“ 6.14. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014-05-23 pažymoje „Pagal Vilniaus A vidurinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkės X 2014-02-04 tarnybinį pranešimą“ Nr. A32-1177/14-(2.1.15-KS) (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.14.1. „ X raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorių dėl to, kad Mokykloje yra neaišku, kokiais pagrindais remiantis mokytojams skirstomos papildomos pedagoginės valandos, šių papildomų valandų paskirstymas nederinamas su Mokyklos profesine sąjunga, kad kai kuriems pedagoginiams darbuotojams (profesinės sąjungos narei D) tokios valandos neskiriamos, nors jos ir atlieka tam tikrus papildomus darbus. {Pareiškėja X} pridėjo du priedus, kuriais rodo Mokyklos direktorės ir taip vadinamos Etikos komisijos požiūrį į profesine sąjungą, nesiskaitymą su jos nuomone, jos ignoravimą. {Pareiškėja X} prašo išnagrinėti padėtį Mokykloje ir atstatyti teisybę, apginti socialinę pedagogę D. . Atliekant tyrimą lankytasi Mokykloje, kalbėta su direktore ir jos pavaduotojais, , kitais pedagogais. .“ 6.14.2. „Išvados: 1) {Pareiškėjos X} 2014-02-04 tarnybiniame pranešime išdėstyti pagrindiniai teiginiai tyrimo metu patvirtinti. 2) Mokytojams tarifikuotų papildomų valandų sąrašas, jų skyrimo principai, atliekami darbai, jų atlikimo laikas, atsiskaitymo formos ir terminai yra neaiškūs, abejotini. Papildomų valandų tarifikavimas tinkamai neaptartas mokytojų bendruomenėje, sąrašas nesuderintas su darbuotojų atstovais – profesine sąjunga. Suderinti yra privaloma pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką. Mokykloje turi būti parengtas dokumentas, kuris reglamentuotų papildomų valandų mokytojams skyrimo už kitus atliekamus darbus principus, darbų terminus, atsiskaitymo už jų atlikimą formas ir terminus, nurodytų tai kontroliuojančius asmenis, aprašytų kitus papildomus darbus, kas jais yra laikoma. 3) Mokykloje veikianti Etikos komisija neturi aiškaus veiklos tikslo, jos veikla nėra reglamentuota jokiu norminiu dokumentu. Mokyklos bendruomenei artimiausiu metu būtina spręsti klausimą dėl šios komisijos tolimesnės veiklos tikslingumo. 4) Sprendžiant pagal Mokyklos, pareiškėjos pateiktus dokumentus, kitų darbuotojų liudijimus, socialinei pedagogei D papildomos valandos netarifikuotos neteisingai, ignoruojant ją, vienintelę iš viso kolektyvo. Šį klausimą būtina peržiūrėti iš naujo.“ 6.14.3. „ Švietimo skyriui siūloma: Mokyklos direktorei B raštu nurodyti ištaisyti pažymoje minimus darbo trūkumus, nustatant aiškius to atlikimo terminus ir kontrolę.“ 6.15. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014-05-23 pažymoje „Dėl Vilniaus A vidurinės mokyklos direktorės B veiklos“ Nr. A32-1178/14-(2.1.15-KS) (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.15.1. „ X 2013-12-20 kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą dėl, jos manymu, neteisėtos Mokyklos direktorės B veiklos. Departamentas X skundą persiuntė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui. .“ 6.15.2. „Išvados: l) pažintinė-turistinė kelionė į Druskininkus ir kitas vietoves 2013 m. spalio 4-5 buvo organizuota ir apmokėta „mokinio krepšelio“ lėšomis, skirtomis mokytojų kvalifikacijai kelti, neteisėtai. Šios lėšos privalo būti grąžintos į Mokyklos biudžetinę sąskaitą. 2) Mokyklos direktorė B organizuodama turistinę-pažintinę kelionę į Druskininkus ir kitas vietoves ir samdydama vežėją (organizatorių), pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. 3) Trakų švietimo centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai išduoti 2013 m. spalio 5 d. 41 Mokyklos mokytojui yra neteisėti, nes jokio mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaro 2014 m. spalio 4-5 dienomis Druskininkuose nebuvo. Pažymėjimus privalu likviduoti, paskelbti negaliojančiais arba grąžinti Trakų švietimo centrui. 4) Mokykloje nuolatos vykdoma grynųjų pinigų rinkliava iš mokinių tėvų yra neteisėta. Ją būtina nedelsiant nutraukti. 5) Mokyklos direktorė B menkai rūpinasi Mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimu, neapskaitomos ir nekontroliuojamos valstybės lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai kelti, Mokykloje nėra tinkamos informacijos-ataskaitų apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir valstybės lėšų panaudojimą šiam tikslui. Ataskaitos nepateikiamos Savivaldybei. Tuo pažeidžiama Mokinio krepšelio“ lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti naudojimo tvarka, kuri yra patvirtinta Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento 2005-04-25 įsakymu Nr.A500-202-(l.l-KSD-0).“ 6.15.3. „Švietimo skyriui siūloma: 1) kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių ir spręsti klausimą dėl atitinkamos drausminės nuobaudos skyrimo Mokyklos direktorei B už pažymoje minimus jos padarytus pažeidimus . 2) informuoti Švietimo ir mokslo ministeriją dėl Trakų švietimo centro neteisėtai Mokyklos mokytojams išduotų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų. 3) Mokyklos direktorei B raštu nurodyti ištaisyti pažymoje minimus darbo trūkumus, nustatant aiškius to atlikimo terminus ir kontrolę.“ 6.16. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014-06-05 rašte Nr. A51-45245/14(3.3.13.1-EM4), adresuotame pareiškėjams (kopija), nurodyta: 6.16.1. „ 2013-12-18 skundas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui dėl Mokyklos direktorės B veiklos persiųstas Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui. skundas Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus specialistų išnagrinėtas, pagal pateiktą informaciją Mokykloje atliktas tyrimas. Siunčiame šio tyrimo pažymą .“ 6.16.2. „Švietimo skyriaus specialistų išnagrinėtas ir 2014-02-04 tarnybinis pranešimas Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui. Siunčiame ir šio tyrimo pažymą . Mokyklos direktorei B raštu nurodyta ištaisyti pažymose minimus darbo trūkumus ir apie tai raštu informuoti Švietimo skyrių iki 2014 m. liepos l d. .“ 6.17. Savivaldybės administracijos Personalo departamento 2014-07-18 Tyrimo dėl B darbo drausmės pažeidimo išvadoje Nr. A164-89/14(3.4.53-PD3) (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.17.1. „. Personalo departamentui pateiktame Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus 2014 m. gegužės 29 d. elektroniniame pranešime tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121 -13066/14(2.1.19-KS) nurodoma, kad Mokyklos 2013-2015 metų strateginis planas nėra patvirtintas. . Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakyme Nr. 30-570 nustatyta, kad Savivaldybės ugdymo įstaigų pateiktiems strateginiams planams pritaria Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut. Mokykla 2013-2015 metų strateginio plano pritarimui Savivaldybės administracijai nėra pateikusi. .“ 6.17.2. „ Mokyklos direktorės 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-255 buvo sudaryta Mokyklos 2013-2015 m. strateginio plano bei 2013-2014 m. veiklos programos rengimo darbo grupė. . Personalo departamentui savo 2014 m. birželio 20 d. paaiškinime Nr. A50-22189/14 B nurodė, kad Mokyklos strateginis planas jau yra parengtas ir bus pateiktas tvirtinti Mokyklos steigėjui. . B 2014 m. birželio 30 d. pateikė Savivaldybės administracijai Mokyklos tarybos 2014 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. SD-147 patvirtintą Vilniaus A 2014-2016 m. strateginį planą.“ 6.17.3. „Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad mokykla rengia strateginį planą, mokyklos tarybos pritarimu mokyklos strateginį planą tvirtina mokyklos vadovas Šio įstatymo 59 straipsnio 5 dalies l punkte nustatyta, kad švietimo įstaigos vadovas vadovauja švietimo įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui. Šie teisės aktai nenurodo strateginių planų parengimo ir pateikimo terminų, tačiau pagal galiojančią praktiką strateginiai planai Savivaldybės administracijai privalo būti pateikti metų pradžioje. darytina išvada, kad B neužtikrino, kad Mokyklos strateginis planas būtų parengtas ir pateiktas Savivaldybės administracijai metų pradžioje, pagal galiojančią praktiką Savivaldybės administracijoje, tačiau nepažeidė teisės aktų reikalavimų, kadangi minėtuose teisės aktuose nėra nustatyti strateginių planų parengimo ir pateikimo terminai. .“ 6.17.4. „Šiuo metu B galiojančių drausminių nuobaudų neturi, atliekamo galinio darbo drausmės pažeidimo tyrimo metu ji teikė visą reikiamą informaciją Personalo departamento Etikos ir nusižengimų tyrimų skyriaus specialistams. , siūlome nutraukti darbo drausmės pažeidimo tyrimą Mokyklos direktorės B atžvilgiu.“ 6.18. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014-11-05 elektroniniame pranešime tarnybinės veiklos klausimais „Dėl darbo trūkumų likvidavimo Vilniaus A vidurinėje mokykloje Nr. A121-24417/14(2.U9-KS) (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.18.1. „2014 m. birželio 5 d. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento raštu Nr. A51-45249 „Dėl darbo trūkumų likvidavimo“ su pridedamomis 2014 m. gegužės 23 d. pažymomis Nr. A32-1177/14(2.1.15-KS) ir Nr. A32-1178/14(2.1.15-KS) Mokyklos direktorė B buvo įpareigota iki 2014 m. liepos l d. pašalinti pažymų išvadose nurodytus darbo trūkumus ir apie tai raštu informuoti Švietimo skyrių, pateikiant dokumentus, įrodančius darbo trūkumų pašalinimą.“ 6.18.2. „2014 m. spalio 3 d. Mokyklos direktorė B Švietimo skyriui pateikė 2014 m. spalio 3 d. raštą Nr. SD-183 „Dėl darbo trūkumų likvidavimo“ su dokumentais , įrodančiais darbo trūkumų pašalinimą pagal aukščiau minimą raštą. Pateiktos medžiagos nagrinėjimo metu Mokyklos administracija teikė reikiamą papildomą informaciją.“ 6.18.3. „, darytina išvada, kad direktorė pagal galimybes likvidavo 2014 m. gegužės 23 d. pažymose Nr. A32-1 177/14(2.1. 15-KS) ir Nr. A32-1178/14(2.1.15-KS) nurodytus darbo trūkumus. .“ 6.19. Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus 2015-01-22 Vidaus audito ataskaitoje „BĮ Vilniaus A vidurinės mokyklos veiklos vertinimas“ Nr. A89-(3.12.1-AD3) (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.19.1. „. Vidaus audito motyvas. Vidaus auditas atliktas vykdant Vidaus audito skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 27 d. pavedimą Nr. A31-82/14(2.1.15-AD3) „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus A vidurinės mokyklos veiklos vertinimo“. 6.19.2. „Vidaus audito subjektas. Vidaus audito subjektas – . .“ 6.19.3. „Vidaus audito atlikimo laikotarpis. Vidaus auditas pradėtas 2014-10-27, baigtas – 2015-01-23. .“ 6.19.4. „Vidaus audito metu nustatyta: 1) . Valstybės biudžeto lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos per 2014 m. I-jį pusmetį buvo naudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų: darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir prekių ir paslaugų įsigijimui skirti asignavimai numatyti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus patvirtintose biudžeto programos sąmatose, darbo užmokestis Mokyklos etatiniams ir pedagoginiams darbuotojams apskaičiuotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatyta metodika, įsigytos tik Mokyklos veiklai organizuoti reikalingos prekės ir paslaugos. . 2) Mokyklos adresu registruotas VšĮ „C“, su kuriuo santykiai dėl patalpų naudojimo nėra įforminti. Mokyklos direktorė, , turėtų inicijuoti VšĮ „C“ buveinės išregistravimą iš Mokyklos valdomų patalpų. . 3) Ūkinio inventoriaus vertė 2014-06-30 buvo – 655 193,70 Lt. Per audituojamą laikotarpį ūkinio inventoriaus nebuvo nurašyta. Pažymėtina, kad buhalteriniai įrašai, nurašant 32 843,94 Lt sumą iš ūkinio inventoriaus nebalansinės sąskaitos į gautinų sumų sąskaitą, atlikti nepagrįstai, pagal Mokyklos pateiktą 2014-06-18 aktą Nr. 37, kuriame tvirtinama, kad 2013 m. spalio 7-30 d. atlikus bibliotekos leidinių inventorizaciją, nustatytas 21972 vnt. 32 843,94 Lt sumai trūkumas ir prašoma šią sumą nurašyti. Mokykla nepateikė trūkumo pagrindžiančių dokumentų naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo akto, patvirtinto direktoriaus, Mokyklos direktoriaus įsakymo ir kt.). Įrašas buhalterinėje apskaitoje turėtų būti ištaisytas, o bibliotekos leidinių inventorizacija turėtų būti atlikta teisės aktų nustatyta tvarka. . 4) Mokykloje 2013 m. gruodžio 5-9 d. atlikta inventorizacija. Inventorizaciją atliko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija neatitikimų tarp faktinių duomenų ir buhalterinės apskaitos duomenų nenustatė. Darytina išvada kad inventorizacija Mokykloje buvo atliekama formaliai, nesilaikant Inventorizacijos taisyklių reikalavimų, . 5) Mokykloje yra daug vienarūšio ilgalaikio turto vienetų (kompiuteriai, spausdintuvai, projektoriai ir pan.), siekiant sustiprinti turto valdymo kontrolę ir užtikrinti tinkamą apskaitą, tikslinga būtų visą ilgalaikį turtą paženklinti inventoriniais numeriais. 6) Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę buvo organizuojamas pažeidžiant Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo 10 p. reikalavimus: tėvų ar globėjų prašymai buvo priimami ir registruojami ne Informacinėje sistemoje, o Mokykloje. Sprendimą suteikti vietą priešmokyklinio ugdymo grupėje priėmė Mokyklos direktorius. Pažymėtina, kad ši praktika Švietimo, kultūros ir sporto departamentui buvo žinoma ir toleruojama. 7) Vidaus audito metu nustatyti šie Mokyklos veiklos dokumentų ar vidaus teisės aktų trūkumai: Mokyklos darbo tvarkos taisyklės nesuderintos su Mokyklos profesine sąjunga ; neparengti ir nepatvirtinti Mokyklos tarybos nuostatai ; tarifinių atlygių koeficientai nesuderinti su darbuotojų atstovais, nors tokia prievolė nustatyta Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše; direktoriaus pavaduotojos E visiškos materialinės atsakomybės sutartis nepilnai atitinka Darbo kodekso 256 str. reikalavimus, nes sutartyje nėra nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotoja prisiima visišką materialinę atsakomybę; Mokyklos veikla įsigyjant prekes, darbus ir paslaugas ne visa apimtimi atitiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ; Vidaus kontrolė Mokyklos veiklos organizavimo srityje yra patenkinama. Dalis veiklos dokumentų parengti nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat nustatyta veiklos neatitikimų teisės aktų reikalavimams. Audito metu nustatyta, kad organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, ne visada buvo vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, nustatyti veiklos netikslumai turto valdymo (inventorizacijos ir apskaitos) bei vaikų priėmimo į priešmokyklinę grupę srityse.“ 6.19.5. „Rekomendacijos: Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui: užtikrinti, kad priešmokyklinio ugdymo grupės bendrojo ugdymo įstaigose būtų formuojamos naudojant Savivaldybės centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą (rekomendacijos reikšmingumas – didelis). Mokyklos direktoriui: 1) Mokyklos darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų tarifinių atlygių koeficientus teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su darbuotojų atstovais ; 2) inicijuoti mokyklos tarybos nuostatų parengimą ; 3) mokyklos ilgalaikį materialųjį turtą paženklinti inventoriniais numeriais ; 4) užtikrinti, kad metinė įstaigos turto inventorizacija būtų atlikta laikantis teisės aktų reikalavimų ; 5) teisės aktų nustatyta tvarka atlikti bibliotekos fondų inventorizaciją ; 6) užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami CVP IS priemonėmis, kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų viešųjų pirkimų bendrosios vertės, atliekant viešuosius pirkimus vadovautis Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimais ; 7) atsižvelgus į teisės aktų reikalavimus, patikslinti direktoriaus pavaduotojos E materialinės atsakomybės sutartį ; 8) inicijuoti VšĮ „C“ buveinės išregistravimą iš Mokyklos valdomų patalpų .“ 6.20. „Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus 2015-02-11 rašte Nr. A63-142/15(3.2.1-EM4), adresuotame pareiškėjams (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.20.1. „Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriuje (toliau – Švietimo skyrius) buvo išnagrinėti 2014 m. gruodžio mėn. ir 2015 m. sausio mėn. pateikti prašymai ir skundai dėl Mokyklos bei 2015 m. sausio 9 d. įvyko Mokyklos administracijos, Mokyklos profesinės organizacijos, Švietimo skyriaus atstovų ir Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkės susitikimas.“ 6.20.2. „Dėl Mokyklos strateginio plano. . Švietimo skyriaus 2014 m. rugsėjo l d. raštu Nr. A51-71097/14(3.3.2.9-EM4) Mokyklos direktorė buvo informuota, kad 2014 m. liepos 23 d. Švietimo skyriui pateiktas Vilniaus A vidurinės mokyklos strateginis planas 2014-2015 metams neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų. . Rengiant Mokyklos planą, būtina atkreipti dėmesį į Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 1-2182 „Dėl Tarybos 2014-10-08 sprendimo Nr. 1-2041 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 6.20.3. „Dėl Mokyklos sampratos. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014-2015 metų bendrajame plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. 1-2041, buvo numatyta pertvarkyti Mokyklą į pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Sampratos rengimas nebuvo privalomas.“ 6.20.4. „Dėl atsakymo į 2014 m. spalio 3 d. pateiktą raštą, adresuotą Savivaldybės merui. Pagal kompetenciją atsakyti į šį raštą buvo pavesta Švietimo skyriui (Švietimo skyriaus 2014 m. spalio 24 d. raštas Nr. A51-88565/14(3.3.13.1-EM4) „Dėl bendravimo su Švietimo skyriumi“).“ 6.20.5. „Dėl vidaus audito Mokykloje. Vidaus auditas buvo atliekamas vykdant Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 27 d. pavedimą Nr. A31-82/14(2.1.15-AD3) , siekiant įvertinti, ar įstaigos veikla (išskyrus švietimo ir ugdymo veiklą) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų, ar lėšos įstaigos veiklai organizuoti naudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų, ar įstaigos turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama laikantis teisės aktų reikalavimų, įvertinti vidaus kontrolę įstaigoje.“ 6.20.6. „Dėl atsakymo į 2014 m. sausio 17 d. tarnybinį pranešimą. Pagal pateiktą tarnybinį pranešimą buvo atliktas tyrimas, apie kurio rezultatus {pareiškėjai buvo} informuoti 2014 m. birželio 5 d. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento raštu Nr. A51-45245/14(3.3.13.1-EM4) .“ 6.20.7. „Dėl Mokyklos etikos komisijos. Švietimo skyriaus 2014 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. A63-1283/14(3.2.1-EM4) {pareiškėjai buvo} informuoti, kad Mokyklos etikos komisijos sudėties tvirtinimas nėra reglamentuojamas teisės aktais, o etikos kodeksas nėra mokyklai privalomas dokumentas. Kai kurioms specifinėms mokyklos valdymo arba ugdymo veikloms atlikti yra būtina suformuoti darbo grupes, komisijas, tarybas. , esant būtinybei spręsti tam tikrą klausimą arba parengti tam tikrą dokumentą, mokyklos direktorius gali formuoti atitinkamos sudėties vienkartinę ar nuolatinę grupę, komisiją. Vienos mokykloje veikiančios grupės padeda organizuoti ir vykdyti, kontroliuoti ugdymo procesą, kitų veikla nukreipta į tam tikros dalies veiklos organizavimą, vykdymą ir kontrolę.“ 6.20.8. „Dėl apmokėjimo už papildomus darbus. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Apmokėjimo tvarka) 35 punktas numato apmokėjimą už mokytojams papildomai tarifikuojamas valandas. Papildomos valandos – tai laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių darbams tikrinti, vadovauti klasei, pasiruošti pamokoms ir kita). Apmokėjimo tvarkos 35.4 punktas numato galimybę mokytojams papildomai tarifikuoti nuo 0,5 iki 3,5 valandų per savaitę (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę) už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas. Apmokėjimo tvarka sudaro sąlygas kiekvienos mokyklos bendruomenei susitarti dėl papildomų darbų sąrašo, trukmės, apimties ir atlygio, įvertinus konkrečias mokyklos aplinkybes (tarp jų – finansines). Svarbus mokyklai darbas, nors ir trumpalaikis, turi būti apmokamas jo atlikimo metu. Mokytojui už papildomus darbus tarifikuojamų valandų skaičius turi priklausyti nuo realiai mokytojo atliekamo papildomo darbo, o ne nuo kontaktinių valandų skaičiaus. Taip pat su mokytoju turi būti sulygta dėl papildomai atliekamų darbų ir apmokėjimo už tai.“ 6.20.9. „Dėl B paskyrimo į direktorės pareigas. B Mokyklos direktore dirba nuo 1983 m. rugsėjo l d. Direktorės asmens byloje esantys dokumentai leidžia daryti prielaidą, kad direktorė į pareigas buvo paskirta pagal tuo metu galiojusią tvarką.“ 6.20.10. „Dėl B kompetencijų vadovauti Mokyklai patikrinimo. Mokyklos direktorė B turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. birželio 30 d. išduotą pažymėjimą, patvirtinanti antrą vadybos kategoriją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio l d. įsakymu Nr. V-707 , iki 2016 m. sausio l d. privalo atestuotis ar nusistatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuriems yra suėję 5 ir daugiau metų nuo paskutinės atestacijos ar veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo. .“ 6.20.11. „Dėl Mokyklos direktorės valstybinės kalbos mokėjimo. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 , reikalavimus. Direktorė B turi Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos 1994 m. kovo 18 d. išduotą pažymėjimą, patvirtinantį trečiosios kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimų atitikimą, kuris yra prilyginamas išsilavinimo pažymėjimui ir yra neterminuotas. Tuo pačiu informuojame, kad Savivaldybės administracija nėra valstybinės kalbos mokėjimo klausimus nagrinėjanti institucija. .“ 6.20.12. „ siūlome: 1) kiekvienais mokslo metais supažindinti Mokyklos administraciją su savo veiklos tikslais, planais; 2) mokyklos administracijai teikti konstruktyvius pasiūlymus ir derybų keliu padėti įgyvendinti priemones darbuotojų socialiniams poreikiams tenkinti ir kt.“ 6.20.13. „Mokyklos administracijai pasiūlyta ir siūlome: 1) tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės, abipusės pagarbos ir viešumo pagrindais; 2) siekti, kad konfliktinės situacijos būtų sprendžiamos dialogu ir esant pasitikėjimo santykiams, ieškant abiem šalims tinkamiausio sprendimo; 3) sistemingai keistis turima informacija; 4) inicijuoti kolektyvinės sutarties pasirašymą, kurioje bus apibrėžtos ne tik darbo sąlygos, bet ir numatytas tarpusavio bendradarbiavimas.“ 6.20.14. „Mokyklos direktorei pasiūlyta: 1) skatinti bendruomenės narių sutelktumą, užtikrinti objektyvios informacijos sklaidą mokyklos bendruomenei; 2) telkti mokyklos administraciją ir darbuotojų atstovus, siekti, kad mokyklos administravimas ir valdymas būtų vieninga darni infrastruktūra; 3) aiškiai numatyti bendradarbiavimo ir sprendimų derinimo su Mokyklos profesine organizacija procedūrą nustatant mokytojų tarifinių atlygių koeficientus, vadovavimo klasei valandas, tarifikuojant papildomas valandas ir priimant kitus aktualius sprendimus dėl mokyklos veiklos; 4) parengtą Vilniaus A vidurinės mokyklos papildomų valandų mokytojams skyrimo, apskaitos, atsiskaitymo procedūrų ir priežiūros tvarką suderinti su Mokyklos profesine organizacija ir supažindinti su ja visus pedagoginius darbuotojus; 5) laikytis teisingumo ir proporcingumo principų skirstant papildomas valandas, papildomų valandų skirstymą 2014-2015 m. m. II pusmečiui suderinti su Mokyklos profesine organizacija; 6) vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio l d. įsakymu Nr. V-707 Vilniaus miesto švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijai pateikti prašymą ir Nuostatuose nurodytus dokumentus dėl atestacijos ar atitikties nustatymo; 7) parengti naują Mokyklos nuostatų redakciją pagal galiojančius teisės aktus bei reikalavimus ir pateikti steigėjui nustatyta tvarka tvirtinti; 8) parengti ir steigėjui pritarimui pateikti Mokyklos strateginį planą. .“

7. Iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau vadinama – Ministerija) pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 7.1. „ kreipėsi į 15 kartų. Ministerija 2013 m. gavo 6, 2014 m. – 8, 2015 m. – l skundų, prašymų, paklausimų, pasiūlymų. Daugumą skundų (9) (dėl direktorės vadybinės veiklos, dėl bendradarbiavimu gristų santykių, švietimo įstaigos vadovo kadencijos ir kt.) tyrė Ministerija, kitus (6), vadovaudamasi LR viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 dalimi, nukreipė pagal kompetenciją nagrinėti Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui (dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinės kalbos mokėjimui, dėl direktorės kompetencijų vadovauti mokyklai patikrinimo, dėl strateginio plano, dėl pinigų rinkliavos, dėl pamokų skirstymo, dėl dalykų mokytojų kvalifikacijos ir kt.).“ 7.2. „ direktorės B veikloje yra pakankamai pažeidimų, todėl Ministerija dar 2013 m. siūlė Savivaldybės administracijos direktoriui (2013-11-28 raštas Nr. SR-5823 ) teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti direktorės B vadybinę veiklą.“ 7.3. „ 2014 m. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas siūlė Savivaldybės administracijos Personalo departamentui svarstyti klausimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo direktorei (2014-05-26 raštas Nr.A121-12827/14(2.1.19-KS) ). Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjas Dž. Dagys informavo, jog Mokyklos direktorė B per pastaruosius dvejus metus drausminių nuobaudų nėra gavusi (2014-12-19 raštas Nr.A51-l 12997/14(3.313.1-EM4) ).“ 7.4. „. keliami klausimai ir nurodytos faktinės aplinkybės dėl Mokyklos direktorės B veiklos iš dalies pasitvirtino. Ministerijos specialistai, vadovaudamiesi Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų, patvirtintų LR švietimo ir mokslo ministro 2005-07-21 įsakymu Nr.ISAK-1521, 29 straipsniu, teiks argumentuotą siūlymą Vilniaus miesto atestacijos komisijai dėl neeilinės vadovo atestacijos.“ 7.5. „Susiklostę priešiški santykiai tarp Mokyklos administracijos ir trukdo darniam bendruomenės darbui. Kolektyvinės sutarties parengimas ir pasirašymas padėtų išspręsti darbdavių ir darbuotojų tarpusavio darbo santykių reguliavimą, pagerintų mikroklimatą, etikos normų laikymąsi.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 8.1. Įstatymai: 8.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. .“ 22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 8.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: ; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; .“ 8.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. .“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: ; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; ; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją.“ 8.1.4. Švietimo įstatyme nustatyta: 54 straipsnio 4 dalis – „Mokykla rengia strateginį planą. Mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos) savininko (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų) pritarimu mokyklos strateginį planą tvirtina mokyklos vadovas.“ 58 straipsnio 2 dalis – „Savivaldybės vykdomoji institucija: ; 2) organizuoja ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir profesinį orientavimą, kitą vaikų neformalųjį švietimą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą; ; 5) vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; .“ 64 straipsnio 4 dalis – „Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų), prireikus pasitelkdami išorinius vertintojus.“ 8.1.5. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta: 3 straipsnio 1 dalis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; ; 12) naujovių ir atvirumo permainoms principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių.“ 19 straipsnio 1 dalis – „Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.“ 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.“ 8.2. Kiti teisės aktai: 8.2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1521 patvirtintuose Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatuose (aktuali redakcija) reglamentuojama: 29 punktas – „Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai gali teikti argumentuotą siūlymą atestacijos komisijai dėl neeilinės vadovo atestacijos nesibaigus 5 metų laikotarpiui.“ 8.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 patvirtintose Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijose reglamentuojama: 2 punktas – „Valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – tai valstybinės kalbos mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344) 6 straipsnyje nurodytų asmenų valstybinės kalbos mokėjimą einant tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą. .“ 3 punktas – „Nustatomos trys valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos (žemiausia – pirmoji, aukščiausia – trečioji): ; 3.3. trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį.“ 9 punktas – „Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba dėstantiems pedagogams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms), jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų kapitonams, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.“ 8.2.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2069 patvirtintuose Biudžetinės įstaigos Vilniaus A vidurinės mokyklos nuostatuose reglamentuojama: 6 punktas – „Mokyklos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė, .“ 7 punktas – „Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, .“ 29 punktas – „Mokyklos veikla organizuojama pagal: 29.1. direktoriaus patvirtintą strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; .“ 31 punktas – „Direktorius: ; 31.3. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti; 31.4. Mokyklos tarybos pritarimu tvirtina Mokyklos strateginį, metinį veiklos bei ugdymo planus; ; 31.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų; 31.12. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą; ; 31.20. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; .“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 paragrafe, konstatuotina: 9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte kaip viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra reglamentuojama savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, o atitinkamai to paties straipsnio 8 punkte Savivaldybei numatyta pareiga – ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas bei vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas. Kaip reglamentuojama Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punkte, savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir profesinį orientavimą, kitą vaikų neformalųjį švietimą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą, o, remiantis to paties teisės akto 64 straipsnio 4 dalimi, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija atlieka mokyklos veiklos priežiūrą. Tai pat pažymėtina, kad Biudžetinės įstaigos Vilniaus A vidurinės mokyklos nuostatų (toliau vadinama – Mokyklos nuostatai) 6 punkte įtvirtinta nuostata, kad Mokyklos savininkė yra Savivaldybė, o, remiantis to paties teisės akto 7 punkto teisės normomis, Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba. 9.2. pareiškėjai skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jų kreipimusis ir sprendžiant klausimus, sietinus su Mokyklos direktorės B galimai netinkamai atliekamomis profesinėmis pareigomis. Dėl pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Ministeriją.

10. Išnagrinėjus ir įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją, darytina išvada, jog Savivaldybės administracija iš esmės tinkamai ir teisingai išnagrinėjo pareiškėjų kreipimusis bei pagal kompetenciją ėmėsi priemonių, sprendžiant su Mokyklos direktorės B galimai netinkamai atliekamomis profesinėmis pareigomis susijusius klausimus, taigi pareiškėjų teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo, kadangi: 10.1. tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjai 2013-12-18, 2013-12-20, 2014-01-16 ir 2014-02-04 raštais kreipėsi į Savivaldybę dėl probleminių klausimų, susijusių su Mokyklos direktorės galimai netinkamai atliekamomis profesinėmis pareigomis. Atsižvelgdama į tai, Savivaldybės administracija: 10.1.1. pagal kompetenciją atliko tyrimą ir Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 2014-05-23 surašė pažymą Nr. A32-1177/14-(2.1.15-KS), kurios išvadose nurodė, kad pareiškėjos X skunduose išdėstyti pagrindiniai teiginiai tyrimo metu iš esmės pasitvirtinto (pažymos 6.14.2 punktas), bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui siūlė įpareigoti Mokyklos direktorę B ištaisyti 2014-05-23 pažymoje minimus darbo trūkumus, nustatant aiškius to atlikimo terminus ir kontrolę (pažymos 6.14.3 punktas). 10.1.2. pagal kompetenciją atliko tyrimą ir Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 2014-05-23 surašė pažymą Nr. A32-1178/14-(2.1.15-KS), kurioje, be kita ko, buvo atkreiptas dėmesys į tyrimo metu nustatytus pažeidimus, sietinus su Mokyklos direktorės vykdoma veikla (pažymos 6.15.2 punktas), ir, atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui siūlė kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių ir spręsti klausimą dėl atitinkamos drausminės nuobaudos skyrimo Mokyklos direktorei B už pažymoje minimus jos padarytus pažeidimus, taip pat informuoti Ministeriją dėl Trakų švietimo centro neteisėtai Mokyklos mokytojams išduotų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų ir Mokyklos direktorei raštu nurodyti ištaisyti pažymoje minimus darbo trūkumus, nustatant aiškius to atlikimo terminus ir kontrolę (pažymos 6.15.3 punktas). 10.1.3. Remiantis Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, administracinė procedūra yra viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 31 straipsnyje, administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų (asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešant raštu arba elektroniniu paštu). Seimo kontrolierius pažymi, jog apie Savivaldybės administracijos atliktos administracinės procedūros rezultatus pareiškėjai buvo informuoti iš esmės tinkamai ir teisingai 2014-06-05 Savivaldybės administracijos raštu Nr. A51-45245/14(3.3.13.1-EM4), atitinkamai Mokyklos direktorę B įpareigojant iki 2014-07-01 ištaisyti 2014-05-23 pažymose Nr. A32-1177/14-(2.1.15-KS) ir A32-1178/14-(2.1.15-KS) minimus darbo trūkumus. Visgi atkreiptinas dėmesys, jog Savivaldybės administracija nepateikė informacijos, kodėl minėtas 2014-06-05 atsakymas į šios pažymos 10.1 punkte nurodytus pareiškėjų kreipimusis buvo pateiktas galimai nepagrįstai delsiant, t. y. nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje įtvirtintų terminų, tokiu būdu pažeidžiant minėto teisės akto 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą, reiškiantį, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Seimo kontrolierius tyrimo metu taip pat nustatė, kad, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos 2014-05-23 pažymose Nr. A32-1177/14(2.1.15-KS) ir Nr. A32-1178/14(2.1.15-KS) nustatytus veiklos trūkumus, 2014-10-03 Mokyklos direktorė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui raštu Nr. SD-183 pateikė informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius atliktų tyrimų metu nustatytų jos darbinės veiklos trūkumų pašalinimą. Išnagrinėjusi minėtą Mokyklos direktorės pateiktą informaciją, Savivaldybės administracija padarė išvadą, kad B pagal galimybes likvidavo minėtose 2014-05-23 pažymose nurodytus darbo trūkumus (pažymos 6.18.3 punktas). 10.1.4. Kaip reglamentuojama Švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalyje, mokyklos rengia strateginius planus, o mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu mokyklos vadovas tvirtina mokyklos strateginį planą. Remiantis Mokyklos nuostatų 29.1 punkte įtvirtinta teisės norma, Mokyklos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintą strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, o to paties teisės akto 31.3 punkte yra nustatyta, kad Mokyklos direktorius vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos Personalo departamentas atliko darbo drausmės pažeidimo tyrimą dėl Mokyklos direktorės B darbo drausmės pažeidimo ir 2014-07-18 surašė išvadą Nr. A164-89/14(3.4.53-PD3), kurioje, be kita ko, atkreipė dėmesį į tai, kad Mokyklos direktorė B 2014-06-30 Savivaldybės administracijai pateikė Mokyklos tarybos 2014-06-05 sprendimu Nr. SD-147 patvirtintą Mokyklos 2014-2016 m. strateginį planą (pažymos 6.17.2 punktas). Minėtoje išvadoje Savivaldybės administracija taip pat pažymėjo, kad teisės aktai nereglamentuoja strateginių planų parengimo ir pateikimo terminų, tačiau, remiantis susiklosčiusia praktika, strateginiai planai Savivaldybės administracijai privalo būti pateikti metų pradžioje. Savivaldybės administracija padarė išvadą, kad nors Mokyklos direktorė neužtikrino, jog Mokyklos strateginis planas būtų parengtas bei pateiktas Savivaldybės administracijai metų pradžioje (pagal galiojančią praktiką Savivaldybės administracijoje), tačiau B iš esmės pažeidimo nepadarė, kadangi aktualiuose teisės aktuose nėra nustatyti strateginių planų parengimo ir pateikimo terminai (pažymos 6.17.3 punktas). Atsižvelgiant į tai, bei akcentuojant, kad Mokyklos direktorė galiojančių drausminių nuobaudų neturi, o atliekamo darbo drausmės pažeidimo tyrimo metu ji teikė Savivaldybės administracijai teikė visą reikiamą informaciją, Savivaldybės administracijos Personalo departamento Etikos ir nusižengimų tyrimų skyriaus specialistams buvo pasiūlyta nutraukti darbo drausmės pažeidimo tyrimą Mokyklos direktorės atžvilgiu. 10.1.5. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, jog iš tyrimo metu jam pateiktos informacijos taip pat buvo nustatyta, kad vykdant Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus vedėjo 2014-10-27 pavedimą Nr. A31-82/14(2.1.15-AD3), nuo 2014-10-27 iki 2015-01-22 buvo atliekamas Mokyklos vidaus auditas, kurio rezultatais remiantis, 2015-01-22 parengta Vidaus audito ataskaita „BĮ Vilniaus A vidurinės mokyklos veiklos vertinimas“ Nr. A89-(3.12.1-AD3). Atsižvelgiant į vidaus audito metu nustatytus Mokyklos veiklos dokumentų ir vidaus teisės aktų trūkumus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui bei Mokyklos direktorei buvo pateiktos rekomendacijos (pažymos 6.19.5 punktas). 10.1.6. Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog pareiškėjai pakartotinai 2014 metų gruodžio – 2015 metų sausio mėnesiais teikė kreipimusis Savivaldybės administracijai dėl Mokyklos direktorės galimai netinkamai atliekamų profesinių pareigų. Nagrinėdama pareiškėjų kreipimusis, Savivaldybės administracija pagal kompetenciją ėmėsi šių priemonių: 1) 2015-01-09 organizavo Mokyklos administracijos, Mokyklos profesinės organizacijos, Švietimo skyriaus atstovų ir Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkės susitikimą (pažymos 6.20.1 punktas). 2) 2015-02-11 raštu Nr. A63-142/15(3.2.1-EM4) tinkamai ir teisingai, t. y. nepažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto informacijos išsamumo principo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, ir to paties straipsnio 1 dalies 3 punkte reglamentuojamo teisėtumo principo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais, pateikė pareiškėjams informaciją, sietiną su Mokyklos strateginiu planu, Mokyklos samprata, Mokykloje atlikto vidaus audito rezultatais, Mokyklos etikos komisija, apmokėjimo už pedagogų papildomus darbus tvarkos pagrindiniais aspektais, Mokyklos direktorės paskyrimu į direktorės pareigas bei jos valstybinės kalbos mokėjimu ir kompetencijų vadovauti Mokyklai patikrinimu ir kt. Minėtame Savivaldybės administracijos 2015-02-11 rašte pareiškėjams bei Mokyklos administracijai (įtraukiant ir Mokyklos direktorę) taip pat buvo pateikti pasiūlymai dėl Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ir organizuotumo gerinimo (pažymos 6.20.12 – 6.20.14 punktai).

11. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog, kaip reglamentuojama Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų 2 punkte, valstybinės kalbos mokėjimo kategorija yra valstybinės kalbos mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie asmenų valstybinės kalbos mokėjimą einant tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą. Remiantis to paties teisės akto 3 ir 9 punktų nuostatomis, nustatomos trys valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos (žemiausia – pirmoji, aukščiausia – trečioji). Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, be kita ko, taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba dėstantiems pedagogams ir panašiai. Kas sietina su Mokyklos direktorės valstybinės kalbos mokėjimu, iš Savivaldybės tyrimo metu pateiktos informacijos nustatyta, kad tuometinės Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija 1994-03-18 išdavė B pažymėjimą Nr. 2242, kuriame nurodyta, jog jos valstybinės kalbos mokėjimas atitinka trečios kvalifikacijos kategorijos reikalavimus. Darytina išvada, jog Mokyklos direktorės valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka teisės aktuose tokio pobūdžio pareigoms eiti keliamus reikalavimus.

12. Seimo kontrolierius taip pat pažymi, jog mokyklų vadovų tinkamumas einamoms pareigoms yra įvertinamas vadovo atestacijos metu. Remiantis Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta teisės norma, savivaldybės vykdomoji institucija vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, jog Mokyklos direktorė B turi Ministerijos 2009-06-30 išduotą pažymėjimą, patvirtinantį antrą vadybos kategoriją, o Mokyklos vadovų atestacijos plane direktorės veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas yra numatytas 2015 m. II pusmečiui (pažymos 6.10 punktas). Kaip reglamentuojama Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų 29 punkte, Ministerijos specialistai gali teikti argumentuotą siūlymą atestacijos komisijai dėl neeilinės vadovo atestacijos nesibaigus 5 metų laikotarpiui. Remiantis Ministerijos tyrimo metu pateikta informacija, kadangi pareiškėjų skunduose, adresuotuose Ministerijai, keliami klausimai ir nurodytos faktinės aplinkybės dėl Mokyklos direktorės veiklos dalinai pasitvirtino, Ministerija nurodė Seimo kontrolieriui, jog jos specialistai teiks argumentuotą siūlymą Vilniaus miesto atestacijos komisijai dėl neeilinės vadovo atestacijos (pažymos 7.6 punktas).

13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir atkreipiant dėmesį, jog Savivaldybės administracija, nagrinėdama pareiškėjų kreipimusis, pagal kompetenciją ėmėsi priemonių Mokyklos administracijos veiklai gerinti, t. y. reagavo į pareiškėjų skundus, atliko patikrinimus, kurių rezultatais remiantis, 2014-05-23 surašė pažymas Nr. A32-1178/14-(2.1.15-KS) ir Nr. A32-1178/14-(2.1.15-KS), organizavo Mokyklos administracijos, pareiškėjų, Savivaldybės administracijos atstovų ir Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkės susitikimą, atliko Mokyklos vidaus auditą, kurio rezultatais remiantis, 2015-01-22 parengė Vidaus audito ataskaitą Nr. A89-(3.12.1-AD3) bei apie tai teikė pareiškėjams išsamią ir motyvuotą informaciją, o Ministerijos specialistai teiks siūlymą Vilniaus miesto atestacijos komisijai dėl neeilinės Mokyklos direktorės atestacijos, konstatuotina, kad pareiškėjų skunde nurodyta probleminė situacija šiuo metu yra sprendžiama, dėl to pareiškėjos skundo tyrimas yra nutrauktinas nes, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

14. Papildomai pažymėtina, jog pritartina Ministerijos nuomonei, kad susiklostę priešiški santykiai tarp Mokyklos administracijos ir pareiškėjų trukdo darniam bendruomenės darbui, dėl to kolektyvinės sutarties parengimas ir pasirašymas galimai padėtų išspręsti Mokyklos bendruomenės tarpusavio darbo santykių reguliavimą, emocinį mikroklimatą bei etikos normų laikymąsi. Kadangi tyrimo metu Seimo kontrolieriui kilo abejonių, ar Mokyklos direktorės profesinė veikla šiuo metu vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų bei atkreipiant dėmesį į tai, jog Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui nepateikė informacijos apie minėtoje 2015-01-22 Vidaus audito ataskaitoje Nr. A89-(3.12.1-AD3) Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui bei Mokyklos direktorei teiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus, siekiant įgyvendinti Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte reglamentuojamą naujovių ir atvirumo permainoms principą, reiškiantį kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių, manytina, Seimo kontrolieriaus nuomone, Savivaldybės administracijai būtų tikslinga pagal kompetenciją imtis papildomų priemonių Mokyklos direktorės B profesinės veiklos kokybei užtikrinti.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjų Vilniaus A vidurinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkės X ir kitų asmenų skundų tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jų kreipimusis ir sprendžiant klausimus, sietinus su Mokyklos direktorės B galimai netinkamai atliekamomis profesinėmis pareigomis, nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto administracijos direktorei siūlo: 16.1. atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus A vidurinės mokyklos direktorės B profesinė veikla šiuo metu galimai vykdoma pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, imtis papildomų priemonių minėtos mokyklos direktorės profesinės veiklos kokybei užtikrinti; 16.2. pateikti informaciją apie 2015-01-22 Vidaus audito ataskaitoje „BĮ Vilniaus A vidurinės mokyklos veiklos vertinimas“ Nr. A89-(3.12.1-AD3) Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui bei Vilniaus A vidurinės mokyklos direktorei B teiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus; 16.3. imtis priemonių, jog, ateityje nagrinėjant asmenų skundus, administracinė procedūra būtų atliekama ir pareiškėjai informuojami apie atliktos administracinės procedūros rezultatus laikantis teisės aktuose nustatytų terminų;

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius švietimo ir mokslo ministrui siūlo informuoti apie Švietimo ir mokslo ministerijos teikimo (siūlymo) Vilniaus miesto atestacijos komisijai dėl Vilniaus A vidurinės mokyklos direktorės B neeilinės atestacijos rezultatus.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume Seimo kontrolierių ir pareiškėjus informuoti iki 2015-10-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys

_________________________________________________________________________________________________________

SAVIVALDYBĖS PRIIMTI SPRENDIMAI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijomis, nurodytomis 2015 m. liepos 15 d. pažymoje Nr. 4D-2014/2-1597 „Mokyklos profesinės sąjungos skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją“, pateikiame informaciją apie rekomendacijų, pateiktų Mokyklos vidaus audito ataskaitoje, priemonių plano įgyvendinimą (pridedama).

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-71 „Dėl darbo sutarties su Mokyklos direktore B nutraukimo šalių susitarimu“ 2015 m. rugpjūčio 31 d. buvo nutraukta darbo sutartis su Mokyklos direktore B, o nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. laikinai eiti direktoriaus pareigas iki konkurso tvarka bus paskirtas įstaigos direktorius, pavesta Mokyklos direktoriaus pavaduotojai neformaliajam ugdymui A. Konkursas eiti Mokyklos direktoriaus pareigas buvo paskelbtas š. m. rugsėjo 11 d., pretendentų dokumentų pateikimas vyksta iki š. m. spalio 23 d. įskaitytinai, pretendentų atrankos posėdžio data numatyta 2015 m. lapkričio 3 d.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentu yra parengta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus gautų skundų nagrinėjimo tvarka (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. A15-1646/14(2.1.4-KS)). Nagrinėjant asmenų skundus, administracinė procedūra atliekama ir pareiškėjai informuojami apie atliktos administracinės procedūros rezultatus laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja

laikinai vykdanti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus funkcijas

Kristina Cibulskytė

Jolanta Gulbinovič, tel. (8 5) 211 2757, el. p. jolanta.gulbinovic@vilnius.lt