2015 m. liepos 29 d. Nr. 4D-2015/2-563

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-04-21 gavo daugiabučio namo (toliau vadinama – Namas) buto Nr. (toliau vadinama – Butas) gyventojos X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su pareiškėjos Bute iš ventiliacijos kanalų sklindančiais kvapais susijusius klausimus.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio Bute, , sutriko ventiliavimo sistema (nebėra traukos, ventiliatorius neatlieka savo funkcijų, nepašalina oro, o kaip tik per šią sistemą patenka kvapai iš pirmame aukšte, bute, įrengtos kirpyklos ir joje įrengto ventiliatoriaus, kuris, mano manymu, yra prijungtas prie Buto traukos kanalų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „2013 m. liepos mėn. buvo tikrinami kanalai su kamera ir buvo aptiktas pašalinis daiktas (žarna), tačiau šis radinys nebuvo ne tik analizuojamas, net faktas konstatuotas. .“ 2.3. „Kreipiausi į {UAB „A“, toliau vadinama – Administratorius}, visuomenės sveikatos centrą ir kitas institucijas, tačiau atsakymas buvo neigiamas. Taip yra, kadangi tikrintojai pirmiausia informuoja kirpyklos savininkę, o tik po to atlieka patikrinimus mano bute.“ 2.4. „Į pateiktą 2014 metų liepos prašymą Aplinkos ministerijai iki šiol galutinio atsakymo negavau.“ 2.5. „{2015 metų} sausio 28 d. kreipiausi į Administratorių dar kartą patikrinti su kamera ventiliacijos kanalus ir vėl gavau neigiamą atsakymą. .“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4. Su skundu pateikta: 4.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014-07-17 raštas Nr. (7.9)-2D-11249, adresuotas pareiškėjai ir Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) gavo skundą dėl galimai Name, , sutrikusios ventiliacinės sistemos, bei pareiškėjos Bute jaučiamų nemalonių kvapų.“ 4.1.2. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. Dl-888 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas“ 19 punkto nuostata, namo bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos funkcionalumo palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis (1 kartą į metus) valymas ir/ar biocheminis ar cheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas, organizuojamas daugiabučių namų techninio prižiūrėtojo, kurį skiria daugiabučių bendrojo naudojimo objektų valdytojas. .“ 4.1.3. „Išnagrinėję pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, pažymime, kad pareiškėjos keliami klausimai dėl vėdinimo sistemos veikimo tinkamumo ar Namo Administratoriaus veiksmų nagrinėjant pareiškėjos skundus dėl ventiliacinės sistemos Name, , bei nemalonių kvapų pareiškėjos Bute, nepriskiriami Inspekcijos kompetencijai.“ 4.1.4. „Inspekcija, atsižvelgdama į Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, Statybos įstatymo 42 straipsnio nuostatomis , pareiškėjos skundą nagrinėti pagal kompetenciją persiunčia Savivaldybės administracijai. .“ 4.2. Savivaldybės administracijos 2014-09-23 raštas Nr. A63-997/14(39467)(3.2.1-EM4), adresuotas pareiškėjai, Administratoriui ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui (kopija), kuriame nurodyta: 4.2.1. „Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento (toliau -Departamentas) Būsto renovavimo skyrius (toliau – Skyrius) išnagrinėjo Inspekcijos persiųstą , , raštą dėl Bute iš ventiliacijos kanalų sklindančių kvapų. Pareiškėja teigia, kad 2013 metais atliko ventiliacijos kanalų patikrinimą, bet pakitimų neužfiksavo. .“ 4.2.2. „Įpareigojame iki 2014-09-30 pateikti Skyriui ventiliacijos kanalų 2013-07-16 patikros aktą.“ 4.2.3. „Prašome Vilniaus visuomenės sveikatos centro sudaryti kvapų tyrimo komisiją dėl iš kirpyklos sklindančių kvapų ir apie tai informuoti Skyrių.“ 4.3. Administratoriaus 2015-03-24 raštas Nr. ŽB-RS-15-0212, adresuotas pareiškėjai (kopija), kuriame nurodyta: 4.3.1. „. Jūsų ventiliacijos šachtos apžiūra jau buvo vykdyta 2013-07-16 d. naudojant vaizdo kamerą. Apžiūrėjus šachtą buvo nustatyta, kad šachta yra tvarkinga ir jokių kliūčių oro šalinimui iš vonios kambario nėra. 2015-01-27 dalyvaujant techniniam inžinieriui, {Savivaldybės administracijos} atstovui ir pastatų administravimo vadybininkui, buvo atlikta pakartotinė vizuali apžiūra, apžiūros metu Jūsų bute pašalinių kvapų juntama nebuvo, o ventiliacija tinkamai funkcionavo.“ 4.3.2. „ neturi pagrindo atlikti pakartotinės ventiliacijos kanalų apžiūros, mokestį už šias paslaugas skirstant visiems butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų turimam naudingam plotui. Apžiūra, naudojant vaizdo įrašymo įrangą, galime atlikti tik gavę iš Jūsų raštišką prašymą, sutinkant apmokėti visas su šiais darbais susijusias išlaidas.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrą.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „. Pareiškėja dėl klausimų, susijusių su jos Bute galimai sutrikusios ventiliacijos, į Savivaldybę kreipėsi 2014-09-08 ir 2014-11-26. Pareiškėjos kreipimąsi buvo pavesta nagrinėti Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistei.“ 6.2. „Pagal pateiktą informaciją, 2013 metais buvo atliktas ventiliacijos kanalų patikrinimas Bute, bet pakitimų neužfiksuota.“ 6.3. „Skyrius, gavęs 2014-09-08 pareiškėjos prašymą, 2014-09-23 raštu Nr. A63-997/14(39467)(3.2.1-EM4) įpareigojo Administratorių pateikti Skyriui ventiliacijos kanalų 2013-07-16 patikros aktą ir kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą (toliau – Centras) dėl kvapų tyrimo komisijos sudarymo dėl iš kirpyklos patalpų sklindančių kvapų, tačiau atsakymo negavo.“ 6.4. „Skyrius 2015-01-27 organizavo faktinių duomenų patikrinimą pareiškėjos bute, . Faktinių duomenų 2015-01-27 patikrinimo metu, dalyvaujant pareiškėjai, Namo techniniam prižiūrėtojui, Skyriaus ir Administratoriaus atstovams, Bute buvo vizualiai apžiūrėtos ventiliacijos šachtos, pašalinių kvapų juntama nebuvo, ventiliacija funkcionavo, apžiūrėjus kirpyklos patalpas, pažeidimų nenustatyta. .“ 6.5. „Prievolė Savivaldybei tikrinti, kaip Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą, nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, kuriuo Savivaldybei priskirta vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsniu nustatytą statinių naudojimo priežiūrą, todėl gavus Seimo kontrolieriaus raštą, buvo nuspręsta patikrinti, kaip Administratorius organizuoja Namo techninę priežiūrą. Patikrinimo 2015-05-26 metu nustatyta, kad vietomis sutrūkinėjusios Namo tarpblokinės sandūros, aptrupėjęs kai kurių balkonų, laiptinės stogelio ir laiptinės aikštelės betonas, vietomis nusėdusios nuogrindos. Bendrojo naudojimo patalpų būklė patenkinama, nusidėvėję vamzdynai ir jų hidroizoliacija, netvarkinga elektros instaliacija. Techninės priežiūros žurnalas pildomas, kasmetinės apžiūros ir nuolatiniai statinio stebėjimai vykdomi. Patikrinimo aktu Nr. A32-1168/15(2.9.2.8-AP2) Administratorius įpareigotas šalinti užfiksuotus defektus, siūlyti Namo butų savininkams priimti sprendimą dėl Namo bendrojo naudojimo konstrukcijų atnaujinimo ir apie įpareigojimo vykdymą iki 2015-07-27 informuoti Skyrių. .“ 6.6. „, atsižvelgiant į Pareiškėjos prašyme keliamą problemą, buvo priimtas sprendimas patikrinti kaip Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą, susijusią su vėdinimo sistemos funkcionavimu: 6.6.1. Administratorius pateikė Skyriui natūralaus vėdinimo šachtų 2013-07-16 patikrinimo aktą, kuriame užfiksuota, kad Buto šachta yra tvarkinga ir jokių kliūčių oro šalinimui iš vonios kambario nėra. Butas turi visiškai atskirą vėdinimo šachtos kaminėlį nuo žemiau esančio buto Nr. , kuriame įrengta kirpykla. Administratoriaus teigimu, iš kitų Namo butų savininkų nusiskundimų dėl sklindančių kvapų ar sutrikusios ventiliacijos nebuvo gauta. Administratorius lankėsi pareiškėjos Bute, tikrino kirpyklos patalpas, dalyvavo Skyriaus organizuotame 2015-01-27 patikrinime, todėl, manytina, kad jis tinkamai reagavo į Buto savininko prašymą; 6.6.2. pagal Administratoriaus pateiktą informaciją, pareiškėja į Administratorių dėl Bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kvapų kreipėsi 2013 m. liepos mėn.; 6.6.3. Administratorius, gavęs pareiškėjos kreipimąsi dėl jos Bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kvapų, 2013-07-16 atliko ventiliacijos kanalų patikrą. Patikrinimo akte Nr. V13-147315 užfiksuota, kad patikrinta ventiliacija su vaizdo kamera vonioje, ventiliacija yra tvarkinga ir jokių jos pažeidimų nesimato, trauka yra. Virtuvėje atsisakė tikrinti ventiliaciją su video kamera. Butas turi visiškai atskirą vėdinimo šachtos kaminėlį nuo žemiau esančio buto Nr. , kuriame įrengta kirpykla; 6.6.4. Savivaldybė neturi užfiksuotos informacijos, kad 2013-07-16 patikros metu buvo aptiktas pašalinis daiktas ventiliacijos kanale. Šį faktą neigia ir Administratorius; .“ 6.7. Administratoriaus 2014-10-13 rašte Nr. ŽB-RS-14-0746, adresuotame Savivaldybės administracijai (kopija), nurodyta: 6.7.1. „ užsakė natūralaus vėdinimo šachtų TV patikrinimą. užsakytų darbų rangovas Administratorių informavo, jog leido apžiūrėti tik vonioje esančią vėdinimo šachtą. buvo nustatyta, kad Buto šachta yra tvarkinga ir jokių kliūčių oro šalinimui iš vonios kambario nėra. .“ 6.7.2. „ Name numatyta tik natūralaus vėdinimo sistema ir Administratorius neturi žinių apie vėdinimo sistemų neatitikimus Namo projektui. .“ 6.8. Savivaldybės administracijos 2015-01-16 rašte Nr. A51-5135/15(3.3.10.2-EM4), adresuotame Administratoriui, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui ir pareiškėjai (kopija), nurodyta: 6.8.1. „Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrius (toliau – Skyrius) išnagrinėjo , kartotinį raštą dėl Bute iš ventiliacijos kanalų sklindančių kvapų.“ 6.8.2. „ pateikė Skyriui natūralaus vėdinimo šachtų TV 2013-07-16 patikrinimo aktą, kuriame užfiksuota, kad Buto šachta yra tvarkinga ir jokių kliūčių oro šalinimui iš vonios kambario nėra. Butas turi visiškai atskirą vėdinimo šachtos kaminėlį nuo žemiau esančio buto, kuriame įrengta kirpykla. Virtuvėje Buto savininkė atsisakė tikrinti ventiliaciją su video kamera. Pareiškėja teigia, kad nemalonūs kvapai išliko.“ 6.8.3. „Skyrius 2014-09-23 raštu Nr. A63-997/14(39467)(3.2.1-EM4) kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą dėl kvapų tyrimo komisijos sudarymo dėl iš kirpyklos sklindančių kvapų, tačiau atsakymo negavo.“ 6.8.4. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsniu, gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio straipsnio l dalies 2 punkte, statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Skyriaus specialistai. Vadovaujantis išdėstytu, Skyrius 2015-01-27 14 val., organizuoja faktinių duomenų patikrinimą Bute. Prašome ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovus dalyvauti patikrinime, nurodytu laiku užtikrinti patekimą į Butą.“

7. Iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 7.1. „Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – VVSC) 2010 m. lapkričio 17 d. gavo pareiškėjos 2010 lapkričio 4 d. skundą dėl Bute jaučiamo kvapo, galimai sklindančio iš Namo pirmame aukšte įrengtos kirpyklos patalpų.“ 7.2. „VVSC, nagrinėdamas skundą, atliko operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę B, (toliau – kirpykla). Patikrinimo metu pažeidimų, susijusių su kirpyklos vėdinimo sistemų įrengimu, nebuvo nustatyta. Pareiškėjos bute nemalonūs kvapai nebuvo juntami. Pareiškėjai atsakyta VVSC 2010 gruodžio 30 d. raštu Nr. 13-17(2-l)-2-3529.“ 7.3. „VVSC 2011 m. vasario 14 d. gavo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vasario 11 d. raštu Nr. S-384 persiųstą pareiškėjos 2010 m. gegužės 14 d. skundą, adresuotą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl Namo vėdinimo sistemos gedimo ir į Butą iš kirpyklos galimai sklindančių kvapų. Kartu su skundu buvo pateiktos UAB C bei Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Energetikos ir statinių skyriaus išvados apie atliktą ventiliacijos kanalų patikrinimą pareiškėjos bute, nurodančios, jog ventiliacijos kanalų gedimų nenustatyta. Pareiškėjai atsakyta VVSC 2011 m. vasario 25 raštu Nr. 13-17(2-l)-2-440.“ 7.4. „ VVSC 2013 m. balandžio 9 d. gavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2013 m. balandžio 5 d. raštu Nr. (1.1.36-11)4-1410 persiųstą pareiškėjos kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimo narį Vytenį Andriukaitį dėl kirpyklos veiklos metu skleidžiamų kvapų. VVSC, vadovaudamasis Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 2013 balandžio 15 d. raštu Nr. 13-16(2.1)-2-1790 kreipėsi į pareiškėją dėl informacijos, reikalingos kvapų kontrolei atlikti, patikslinimo. Pareiškėja prašytos informacijos nepateikė, todėl Pareiškėjos skundas dėl kvapų nebuvo nagrinėjamas, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis. Pareiškėjai atsakyta VVSC 2013 m. balandžio 24 d. raštu Nr. 13-16(2.1)-2-1939. .“ 7.5. „ B, , veiklai yra išduotas VVSC 2011 m. vasario 10 d. leidimas higienos pasas Nr. 93. 2014 m. buvo atlikta periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė, kurios metu nustatyta, kad paslaugos šiame salone teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio l d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. 7.6. „ VVSC išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2015 m. birželio 9 d. pavedimą atlikti kvapų kontrolę dėl iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kirpyklos, , kvapų. .“ 7.7. „Kvapų kontrolei atlikti VVSC direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. VK-122 „Dėl kvapų kontrolės komisijos sudarymo kvapų gyvenamosios aplinkos ore, , įvertinimui“ sudaryta kvapų kontrolės komisija (toliau – Komisija), į kurios sudėtį įtraukti Savivaldybės, VVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės atstovai.“ 7.8. „ su iš anksto suderintu laiku, 2015 m. liepos 10 d. 16.30 val. Komisija atliko galimo kvapo vietoje patikrinimą ir nustatė, kad Buto, , virtuvėje ir vonios kambaryje buvo juntamas namų, buitinės higienos priemonių, virtuvės kvapas. buvo juntamas kosmetikos priemonių, acetono, šampūno, kirpyklai būdingas kvapas. Pažymime, kad grožio salone papildomai įjungus mechaninę oro ištraukimo ventiliaciją, oro trauka ar kvapas Bute, , nepakito.“ 7.9. „Komisija nustatė, kad jaučiamas kvapas negali būti siejamas su vykdoma ūkine komercine veikla. .“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 8.1. Įstatymai: 8.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. .“ 8.1.2. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: ; 5) tarnybinės pagalbos. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą; .“ 37 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektas gali prašyti kito viešojo administravimo subjekto tarnybinės pagalbos administracinės procedūros sprendimui priimti, jeigu: 1) administracinės procedūros sprendimui priimti reikia informacijos, kurios jis pats neturi; .“ 8.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; ; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; .“ 8.1.4. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: ; 42) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles; .“ 8.1.5. Civiliniame kodekse nustatyta: 4.242 straipsnio 2 dalis – „Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. .“ 8.1.6. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nustatyta: 15 straipsnio 1 dalis – „Visuomenės sveikatos centrai apskrityse: ; 8) vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose; .“ 21 straipsnio 4 dalis – „Veiklos rūšys, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas: ; 7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos); .“ 8.2. Kiti teisės aktai: 8.2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-144 patvirtintuose Vilniaus visuomenės sveikatos centro nuostatuose (2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-902 redakcija) reglamentuojama: 10 punktas – „Centras, , atlieka šias funkcijas: ; 10.1.6. pagal kompetenciją vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose; .“ 12 punktas – „Centras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų bei atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę: ; 12.2. sudaryti komisijas, darbo grupes įstaigos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, vartotojų asociacijų atstovus ir specialistus (suderinus su jų vadovais); .“ 8.2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ reglamentuojama: 5 punktas – „Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: ; 5.1.3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; .“ 11 punktas – „Gyvenamojo namo ir jo dalių apžiūras atlieka: 11.1. nuolatinius stebėjimus – gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, – darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti gyvenamojo namo techninę priežiūrą; .“ 8.2.3. Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindimų darbų sąraše (STR 1.12.05.2010 priedas) reglamentuojama: 11 punktas – „Namo kaminų, vėdinimo plyšių ir įtrūkimų užtaisymas, vėdinimo kaminėlių smulkių defektų šalinimas.“ 19 punktas – „Namo bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos funkcionalumo palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis (1 kartą į metus) valymas ir/ar biocheminis ar cheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas.“ 8.2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ reglamentuojama: 57 punktas – „Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai : ; 57.2. gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų 57.1. punkte, – savivaldybių administracijos; .“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai) ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 paragrafe, konstatuotina: 9.1. pareiškėja su skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę bei sprendžiant su pareiškėjos Bute iš ventiliacijos kanalų sklindančiais kvapais susijusius klausimus. 9.2. Dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrą.

10. Kaip reglamentuojama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 42 punkte, viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė. Išnagrinėjus ir įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją, darytina išvada, jog Savivaldybės administracija, vykdydama Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę ir spręsdama klausimus, sietinus su pareiškėjos Bute iš ventiliacijos kanalų sklindančiais kvapais, ėmėsi priemonių jiems spręsti ir pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo dėl žemiau nurodytų priežasčių.

11. Tyrimo metu nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės administracijai 2014-07-17 raštu Nr. (7.9)-2D-11249 persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją pareiškėjos 2014-07-03 skundą dėl galimai Name sutrikusios ventiliacinės sistemos bei pareiškėjos Bute jaučiamų nemalonių kvapų. Pareiškėja dėl klausimų, susijusių su jos Bute galimai sutrikusios ventiliacijos, į Savivaldybės administraciją taip pat kreipėsi tiesiogiai 2014-09-08 raštu ir pakartotiniu 2014-11-26 raštu. Iš Savivaldybės administracijos tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos minėtu 2014-07-17 raštu persiųstą pareiškėjos skundą ir po to, kai pareiškėja tiesiogiai 2014-09-08 skundu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, pastaroji institucija 2014-09-23 raštu Nr. A63-997/14(39467)(3.2.1-EM4), adresuotu pareiškėjai, Administratoriui ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, įpareigojo Administratorių pateikti Namo ventiliacijos kanalų 2013-07-16 patikros aktą bei kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą dėl kvapų tyrimo komisijos sudarymo (pažymos 6.3 punktas).

12. Atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos 2014-09-23 kreipimąsi, Administratoriaus 2014-10-13 raštu Nr. ŽB-RS-14-0746 jai pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog 2013 metais buvo organizuotas natūralaus vėdinimo šachtų TV patikrinimas. Užsakytų darbų rangovas, 2013-07-16 atlikęs patikrinimą, informavo Administratorių informavo, kad Buto vonioje atliktos vėdinimo šachtos apžiūros metu buvo nustatyta, jog Buto šachta yra tvarkinga ir jokių kliūčių oro šalinimui iš vonios kambario nėra (pažymos 6.7.1 punktas).

13. Kaip reglamentuojama Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu tarnybinės pagalbos principu, viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą. Remiantis to paties teisės akto 37 straipsnio 1 dalies 1 punkte, viešojo administravimo subjektas gali prašyti kito viešojo administravimo subjekto tarnybinės pagalbos administracinės procedūros sprendimui priimti, jeigu administracinės procedūros sprendimui priimti reikia informacijos, kurios jis pats neturi. Kaip minėta anksčiau, Savivaldybės administracija 2014-09-23 raštu Nr. A63-997/14(39467)(3.2.1-EM4) kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, prašydama jo sudaryti kvapų tyrimo komisiją pareiškėjos skunduose nurodytoms faktinėms aplinkybėms patikrinti. Savivaldybės administracija tyrimo metu pateiktoje informacijoje nurodė, jog iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro atsakymo į minėtą jos 2014-09-23 kreipimąsi negavo (pažymos 6.3 punktas). 14. Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nuostatomis, esminių statinio reikalavimų (įtraukiant ir naudojimo saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kt.) užtikrinimą, o taip pat namo bendrojo naudojimo objektų (įtraukiant ir ventiliacijos kanalų) techninę būklės užtikrinimą organizuoja namo techninis prižiūrėtojas. Techninė priežiūra vykdoma statinių Techninės priežiūros taisyklių nustatyta tvarka, kuria remiantis, gyvenamųjų pastatų naudojimo priežiūra pavesta savivaldybių administracijoms (pažymos 8.2.4 punktas). Taip pat pažymėtina, jog daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis valymas ir/ar biocheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas yra įtrauktas į Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindimų darbų sąrašą. Tyrimo metu nustatyta, jog Savivaldybės administracija 2014-11-26 gavo pakartotinį pareiškėjos skundą dėl Bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kvapų. Atsižvelgdama į tai, Savivaldybės administracija atsakymą į minėtą pareiškėjos 2014-11-26 kreipimąsi pateikė nepagrįstai delsiant, t. y. 2015-01-16 raštu Nr. A51-5135/15(3.3.10.2-EM4, informuodama pareiškėją apie tai, kad 2013-07-16 atlikto patikrinimo metu jokių kliūčių oro šalinimui iš Buto vonios kambario nenustatyta, o Buto šachta yra tvarkinga. Savivaldybės administracija 2015-01-16 rašte taip pat nurodė, kad atsakymo į minėtą 2014-09-23 raštą iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro dėl kvapų tyrimo komisijos sudarymo negavo, todėl 2015-01-27 bus atliekamas faktinių duomenų patikrinimas Bute (pažymos 6.8.4 punktas). Remiantis Savivaldybės administracijos Seimo kontrolieriui pateikta informacija, 2015-01-27 faktinių duomenų patikrinimo metu, dalyvaujant pareiškėjai, Namo techniniam prižiūrėtojui, Savivaldybės administracijos bei Administratoriaus atstovams, Bute vizualiai apžiūrėtos ventiliacijos šachtos, pašalinių kvapų juntama nebuvo, ventiliacija funkcionavo, apžiūrėjus kirpyklos patalpas, pažeidimų nenustatyta (pažymos 6.4 punktas).

15. Papildomai pažymėtina, jog Civilinio kodekso 4.242 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, jog 2015-05-26 buvo atliktas statinio (Namo) techninės priežiūros patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad nors Administratorius pildo techninės priežiūros žurnalą, atlieka kasmetines Namo apžiūras, vykdo nuolatinius Namo stebėjimus ir Namo bendrojo naudojimo patalpų būklė patenkinama, tačiau Namo tarpblokinės sandūros yra vietomis sutrūkinėjusios, aptrupėjęs kai kurių balkonų, laiptinės stogelio ir laiptinės aikštelės betonas, vietomis nusėdusios nuogrindos, nusidėvėję vamzdynai ir jų hidroizoliacija, netvarkinga elektros instaliacija (pažymos 6.5 punktas). Remiantis Savivaldybės administracijos tyrimo metu pateikta informacija, Administratorius 2015-05-26 patikrinimo aktu Nr. A32-1168/15(2.9.2.8-AP2) įpareigotas šalinti minėtos patikros metu užfiksuotus defektus, siūlyti Namo butų savininkams priimti sprendimą dėl Namo bendrojo naudojimo konstrukcijų atnaujinimo (pažymos 6.5 punktas).

16. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, jog, remiantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kvapų kontrolės funkcija yra pavesta visuomenės sveikatos centrams apskrityse. Kaip reglamentuojama Vilniaus visuomenės sveikatos centro nuostatų 10.1.6 punkte, ši institucija pagal kompetenciją vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, o, remiantis to paties teisės akto 12.2 punktu, Vilniaus visuomenės sveikatos centras gali sudaryti komisijas, darbo grupes įstaigos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, vartotojų asociacijų atstovus ir specialistus. Atsižvelgiant į tai, bei Seimo kontrolieriaus 2015-06-09 pavedimą atlikti kvapų kontrolę Bute dėl iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kirpyklos kvapų, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2015-06-29 įsakymu Nr. VK-122 buvo sudaryta kvapų kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija), į jos sudėtį įtraukiant ir Savivaldybės administracijos atstovus. Kaip tyrimo metu buvo informuotas Seimo kontrolierius, 2015-07-10 16.30 val. Komisija atliko galimo kvapo vietoje patikrinimą ir nustatė, kad Buto virtuvėje ir vonios kambaryje buvo juntamas namų, buitinės higienos priemonių, virtuvės kvapas ir šis kvapas negali būti siejamas su kirpyklos vykdoma ūkine komercine veikla (pažymos 7.8 ir 7.9 punktai). Papildomai pažymėtina, jog, kaip reglamentuojama Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 7 punkte, grožio paslaugų veiklos vykdymui yra būtinas leidimas-higienos pasas. Remiantis Vilniaus visuomenės sveikatos centro pateiktais duomenimis, B, esančiam , veiklai 2011-02-10 yra išduotas leidimas higienos pasas Nr. 93. 2014 metais Vilniaus visuomenės sveikatos centrui atlikus periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, buvo nustatyta, kad paslaugos minėtame grožio salone teikiamos nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų (pažymos 7.5 punktas). Kas sietina su pareiškėjos skunde nurodytu teiginiu, jog į 2014 metų liepos mėnesį pateiktą prašymą Aplinkos ministerijai pareiškėja iki šiol negavo atsakymo (pažymos 2.4 punktas), Seimo kontrolieriaus nuomone, pastarasis teiginys laikytinas nepagrįstu, kadangi į jį buvo atsakyta 2014-07-17 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (7.9)-2D-11249 (pažymos 4.1 punktas).

17. Apibendrinant, darytina išvada, jog pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), sprendžiant su pareiškėjos Bute iš ventiliacijos kanalų sklindančiais kvapais susijusius klausimus, yra atmestinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjos X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su pareiškėjos bute, esančiame , iš ventiliacijos kanalų sklindančiais kvapais susijusius klausimus, atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduoja: imtis priemonių, kad ateityje, tiriant asmenų skundus, administracinės procedūros sprendimai būtų priimami ir pareiškėjai apie administracinės procedūros terminų pratęsimą, rezultatus būtų informuojami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos bei terminų. Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume Seimo kontrolierių ir pareiškėją informuoti iki 2015-09-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys

_______________________________________________________________________________________________________

SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija gavo LR Seimo kontrolieriaus 2015-05-07 raštą dėl X (toliau – Pareiškėja), gyvenančios ……, skundo. Pareiškėja skundžiasi dėl galimai sutrikusios ventiliacijos bute.

Pateikiame paaiškinimus:

6.1.1. Pareiškėja dėl klausimų, susijusių su jos bute galimai sutrikusios ventiliacijos, į Savivaldybę kreipėsi 2014-09-08 ir 2014-11-26. Pareiškėjos kreipimąsi buvo pavesta nagrinėti Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistei.

6.1.2. Pagal UAB „Žirmūnų būstas“ (toliau – Administratorius) pateiktą informaciją 2013 metais buvo atliktas ventiliacijos kanalų patikrinimas bute, bet pakitimų neužfiksuota. Skyrius, gavęs 2014-09-08 pareiškėjos prašymą, 2014-09-23 raštu Nr. A63-997/14(39467)(3.2.1-EM4) įpareigojo Administratorių pateikti Skyriui ventiliacijos kanalų 2013-07-16 patikros aktą ir kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą (toliau – Centras) dėl kvapų tyrimo komisijos sudarymo dėl iš kirpyklos patalpų sklindančių kvapų, tačiau atsakymo negavo. Skyrius 2015-01-27 organizavo faktinių duomenų patikrinimą Pareiškėjos bute, kviečiant dalyvauti Administratoriaus ir Centro atstovus. Centro atstovė informavo, kad Centras kvapų kontrolę atlieka gavus asmens prašymą, pareiškimą, skundą, kuriame asmuo skundžiasi iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore. Faktinių duomenų 2015-01-27 patikrinimo metu, dalyvaujant Pareiškėjai, namo techniniam prižiūrėtojui, Skyriaus ir Administratoriaus atstovams, …… bute buvo vizualiai apžiūrėtos ventiliacijos šachtos, pašalinių kvapų juntama nebuvo, ventiliacija funkcionavo, apžiūrėjus kirpyklos patalpas, pažeidimų nenustatyta.

6.1.3. Namo bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis valymas ir/ar biocheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas yra įtrauktas į Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašą (STR 1.12.05.2010 priedas), todėl kaip jau minėta Skyrius, gavęs Pareiškėjos prašymą dėl Administratoriaus galimai netinkamos veiklos, sprendžiant klausimus, susijusius su jos bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančiais kvapais, 2015-01-27 organizavo faktinių duomenų patikrinimą Pareiškėjos bute, kviečiant dalyvauti Administratoriaus ir Centro atstovus. Prievolė Savivaldybei tikrinti, kaip Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, kuriuo Savivaldybei priskirta vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsniu nustatytą statinių naudojimo priežiūrą, todėl gavus LR Seimo kontrolieriaus raštą, buvo nuspręsta patikrinti kaip Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą. Patikrinimo 2015-05-26 metu nustatyta, kad vietomis sutrūkinėjusios namo tarpblokinės sandūros, aptrupėjęs kai kurių balkonų, laiptinės stogelio ir laiptinės aikštelės betonas, vietomis nusėdusios nuogrindos. Bendrojo naudojimo patalpų būklė patenkinama, nusidėvėję vamzdynai ir jų hidroizoliacija, netvarkinga elektros instaliacija. Techninės priežiūros žurnalas pildomas, kasmetinės apžiūros ir nuolatiniai statinio stebėjimai vykdomi. Patikrinimo aktu Nr. A32-1168/15(2.9.2.8-AP2) Administratorius įpareigotas šalinti užfiksuotus defektus, siūlyti namo butų savininkams priimti sprendimą dėl namo bendrojo naudojimo konstrukcijų atnaujinimo ir apie įpareigojimo vykdymą iki 2015-07-27 informuoti Skyrių.

6.1.4. Savivaldybių vykdomųjų institucijų paskirtų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymas pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles turi būti atliekamas priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Kaip jau minėta, atsižvelgiant į Pareiškėjos prašyme keliamą problemą, buvo priimtas sprendimas patikrinti kaip Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą, susijusią su vėdinimo sistemos funkcionavimu.

1) Administratorius pateikė Skyriui natūralaus vėdinimo šachtų 2013-07-16 patikrinimo aktą, kuriame užfiksuota, kad 86 buto šachta yra tvarkinga ir jokių kliūčių oro šalinimui iš vonios kambario nėra. 86 butas turi visiškai atskirą vėdinimo šachtos kaminėlį nuo žemiau esančio buto Nr. 83, kuriame įrengta kirpykla.

Administratoriaus teigimu, iš kitų namo butų savininkų nusiskundimų dėl sklindančių kvapų ar sutrikusios ventiliacijos nebuvo gauta. Administratorius lankėsi pareiškėjos bute, tikrino kirpyklos patalpas, dalyvavo Skyriaus organizuotame 2015-01-27 patikrinime, todėl manytina, kad jis tinkamai reagavo į buto savininko prašymą.

2) Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją, Pareiškėja į Administratorių dėl bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kvapų kreipėsi 2013 m. liepos mėn.

3) Administratorius, gavęs Pareiškėjos kreipimąsi dėl jos bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kvapų, 2013-07-16 atliko ventiliacijos kanalų patikrą. Patikrinimo akte Nr. V13-147315 užfiksuota, kad „Patikrinta ventiliacija su vaizdo kamera vonioje, ventiliacija yra tvarkinga ir jokių jos pažeidimų nesimato, trauka yra. Virtuvėje gyventoja atsisakė tikrinti ventiliaciją su video kamera. 86 butas turi visiškai atskirą vėdinimo šachtos kaminėlį nuo žemiau esančio buto Nr. 83, kuriame įrengta kirpykla“.

4) Savivaldybė neturi užfiksuotos informacijos, kad 2013-07-16 patikros metu buvo aptiktas pašalinis daiktas ventiliacijos kanale. Šį faktą neigia ir Administratorius.

5) Administratorius ne kartą lankėsi Pareiškėjos bute, atliko ventiliacijos kanalų patikrą, tikrino kirpyklos patalpas, dalyvavo Skyriaus organizuotame 2015-01-27 patikrinime ir jokių pažeidimų nebuvo nustatyta.

6.1.5. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjos kreipimąsi dėl jos bute iš ventiliacijos kanalų galimai sklindančių kvapų 2014-09-23 ir 2015-01-16 kreipėsi į Administratorių ir į Centrą (gauti atsakymai pridedami).

6.1.6. Vilniaus visuomenės sveikatos centras kvapų kontrolę atlieka gavęs asmens prašymą, pareiškimą, skundą, kuriame asmuo skundžiasi dėl iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų kvapų gyvenamosios aplinkos ore. Administratoriaus ir Skyriaus atliktų patikrų metu Pareiškėjos bute pažeidimų nebuvo nustatyta. Dėl kvapų kontrolės atlikimo Pareiškėja turi kreiptis į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą. Jei su patikrų rezultatais nesutinka, ji gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus. Ekspertų sąrašą galima rasti interneto tinklalapyje www.spsc.lt.

Administracijos direktorės pavaduotojas Arvydas Darulis

Erika Laiconienė, tel. 211 2580, el. p. erika.laiconiene@vilnius.lt

Romualdas Sukackas, tel. 211 2086, el. p. romualdas.sukackas@vilnius.lt