2015 m. liepos 31 d. Nr. 4D-2015/2-559

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-04-21 gavo gyvenamojo namo, esančio (toliau vadinama – ir Namas Nr. ), gyventojos X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Namo Nr. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau vadinama – Administratorius), veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „ iki kol {name, esančiame , toliau vadinama – Namas Nr. } nebuvo įkurta bendrija, visi mokesčiai ir kiti reikalai už butus vyko tvarkingai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „ po bendrijos įkūrimo, {Name Nr. } pradėjo „dingti“ socialiniai butai, o būtent SĮ „B“ atsiuntė 2013-05-31 sąskaitą {Namo Nr. } butui Nr. , kuri adresuota ne nuomininkui, ne savininkui, o tiesiog „Gyventojui“, ir sąskaitoje nurodyta skola 4284,57 Lt. Nežinia, kas tai per gyventojas ir kokiu pagrindu jis užima {Namo Nr. } butą Nr. . .“ 2.3. „ nesame girdėję, kad šis butas {Nr. …} būtų kokio nors {Namo Nr. } privatizuotas arba kam nors išnuomotas . kadangi buto Nr. „Gyventojas“ nemoka mokesčių, o mūsų mokesčiai vis didėja, , tai turime įtarimą, kad butu Nr. , naudojasi kažkokie asmenys, neskaičiuojami mokesčiai arba nesumokėtos skolos yra perskirstomos mums, šio buto kaimynams. .“ 2.4. Pareiškėja klausia, kodėl buvo pakeistas Namo Nr. numeris; taip pat kodėl ji turi mokėti už visas komunalines paslaugas, kurių, pareiškėjos teigimu, ji negauna.

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4. Su skundu pateikta: 4.1. Savivaldybės administracijos 2009-09-28 raštas Nr. A6-6913(3.3.19.1-S16), adresuotas pareiškėjai ir (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „ Savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 30-I-436 „Dėl sklypų ribų ir ploto nustatymo“ 1 punktu nustatytos šio žemės sklypo ribos.“ 4.1.2. „Šiame sklype esantis statinys (unikalus Nr. ), kuriame yra Jums nuosavybės teise priklausančios patalpos, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas adresus , o šiuo adresu Nekilnojamojo turto registre taip pat yra įregistruoti statiniai (unikalus Nr. ir ), esantys kitame sklype.“ 4.1.3. „vadovaujantis Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ Geografinės informacinės sistemos (GIS) adresų suteikimo duomenimis, adresą siūloma pakeisti į . .“ 4.2. SĮ „B“ 2013-06-17 raštas Nr. ŽB-RS-13-0535, adresuotas pareiškėjai ir Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.2.1. „. rašte minimo buto , mūsų duomenimis, nėra, Administratorius šiam butui mokesčių neskaičiuoja.“ 4.2.2. „ Administratorius pastaruoju metu {Namui Nr. } nekeitė ir nedidino jokių mokesčių, todėl pateikiamų sąskaitų dydis nesikeitė. .“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „ Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau – Departamentas) , kad pagal pateiktą informaciją, Nekilnojamo turto registro duomenis, adresu uvo keturi pastatai: 6.1.1. , plane pažymėtas {Namas Nr. }, kuriame yra pareiškėjos butas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 {Namui Nr. } paskirtas , {Namui Nr. } Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūno 2010-03-02 įsakymu Nr. Al 5-738-(2.1.4-S16) suteiktas adresas (informacijos, kada Nekilnojamo turto registre pakeistas {Namo Nr. } adresas, neturime); 6.1.2. , plane pažymėtas , vieno buto pastatas, administratorius nepaskirtas, pastatui suteiktas adresas ; 6.1.3. , plane pažymėtas {Namas Nr. }, daugiabutis pastatas, kuriame 2007-10-22 įregistruota daugiabučio namo (), savininkų bendrija (kodas , buveinės adresas , bendrijos pirmininkė D) (toliau – Bendrija), pastatas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 įsakymu Nr. 30-209 išbrauktas iš UAB „C“ administruojamų namų sąrašo, . Pagal UAB pateiktą informaciją, teikia paslaugas {Namo Nr. } patalpų savininkams sutartiniais pagrindais; 6.1.4. „, plane pažymėtas , daugiabutis pastatas, kurio bendrosios nuosavybės administratoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 paskirtas . 6.2. „Savivaldybė nagrinėjo pareiškėjos 2013-05-30 prašymą, persiųstą iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, dėl buto {Name Nr. } apskaitos. Pareiškėjai pagal kompetenciją atsakyta Departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) 2013-07-01 raštu Nr. A51-71084(3.3.10.2-EM4) .“ 6.3. „Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyrius 2013-06-25 raštu Nr. A51-69366(3.3.12.3-EM4) atsakė į pareiškėjos 2013-05-30 prašymą.“ 6.4. „Į pareiškėjos prašymą 2015-04-27 ir 2015-05-04 (reg. Nr. A50-14630/15 ir A50-15362/15) atsakyta Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2015-06-08 raštu Nr. A51-58690/15(3.3.12.3-EM4).“ 6.5. „Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymu Nr. 40-79 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentu, Savivaldybėje nagrinėjami tik tokie rašytiniai prašymai, pareiškimai ir skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo). Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Kadangi pareiškėja prašymuose domėjosi pastato , plane pažymėto {Namo Nr. }, kuriame ji turto neturi, patalpų apskaita, buto naudotojais, mokesčių šiam butui apskaičiavimu ir apmokėjimu, Savivaldybėje nebuvo priimtas sprendimas atlikti nei {Namo Nr. } bendrosios nuosavybės Administratoriaus, nei Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, o buvo teikta informacija Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui apie {Namo Nr. } bendrosios nuosavybės valdymą. .“ 6.6. „Administratorius pateikė Departamentui {Namo Nr. } 2015 m. darbų planą (2015-03-23 Nr. ŽB-15-0018/62) ir 2014 m. veiklos ataskaitą (2015-03-23 Nr. ŽB-15-0006/62) bei informavo, kad su šiais dokumentais patalpų savininkai supažindinti „2015 m. kovo 23-31 d. paštu, el. paštu, internetiniame tinklapyje“. Taip pat Administratorius pateikė Departamentui pareiškėjos butui apskaičiuotų mokesčių išklotinę nuo 2014 m. sausio mėnesio iki 2015 m. gegužės mėnesio, visų pastatų apskaitomų patalpų plotus.“ 6.6. „Nustatyta, kad {Name Nr. } apskaitomos visos patalpos ir jų plotas atitinka šiame {Name Nr. } suformuotų patalpų plotams pagal Nekilnojamo turto registrą, .“ 6.7. „ {Namo Nr. buto Nr. } plotas atitinka Nekilnojamo turto registre įregistruotam turto dydžiui (83,84 kv. m).“ 6.8. „ {Namo Nr. } 2015 m. darbų plane, 2014 m. veiklos ataskaitoje ir {pareiškėjos buto Name Nr. } mokesčių išklotinėje per dviejų paskutinių metų laikotarpį buvo apskaičiuojamas administravimo tarifas 0,09 Lt/ kv. m su PVM per mėnesį (nuo 2015-01-01 – 0,0215 Eur/ kv. m per mėnesį be PVM) ir tai atitinka Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 nustatytą dydį; atliekų išvežimo tarifas neviršijo maksimalių komunalinių atliekų tvarkymo kainos 0,21 Lt/ kv. m be PVM per mėnesį pagal Savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimą Nr. 1-1131, 0,27 Lt/kv. m be PVM per mėnesį (įsigaliojo nuo 2014-04-05) pagal Savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimą Nr. 1-1732 ir 0,08 Eur/kv. m be PVM per mėnesį (įsigaliojo nuo 2015-01-01) pagal Savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendimą Nr. 1-2058. .“ 6.9. „Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 yra darbai, būtini namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų {toliau vadinama – ir Pavyzdiniai nuostatai} 5.5 punktą, Administratoriaus viena iš funkcijų yra namo techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Iš Administratoriaus pateiktos informacijos {nustatyta, kad} šią paslaugą už 0,0687 Eur/ kv. m per mėnesį (nuo 2014 m. sausio mokestis nesikeitė) (0,2372 Lt/kv. m per mėnesį) {Name Nr. } pagal 2010-08-30 sutartį atlieka UAB „E“ .“ 6.10. „Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją nagrinėjo tik 2013-05-30 pareiškėjos prašymą, persiųstą iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, ir atsakė pareiškėjai 2013-06-17 raštu Nr. ŽB-RS-13-0535. Nei pareiškėja, nei kiti {Namo Nr. } savininkai dėl Administratoriaus veiklos ataskaitos, susijusios su {Namu Nr. }, ar {Namo Nr. } darbų planų svarstymo į Administratorių nesikreipė. .“ 6.11. „ pareiškėja gyvena {Name Nr. }, kuris pagal dabartinius Nekilnojamojo turto registro duomenis yra mažabutis pastatas (dviejų butų pastatas su negyvenamosiomis patalpomis). . Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo, šiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami. Kadangi pagal Administratoriaus paskyrimo metu, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, {Namas Nr. } buvo daugiabutis namas, jis buvo įtrauktas į administruojamų namų sąrašą. {Namo Nr. } patalpų savininkai Departamento neinformavo apie {Namo Nr. } patalpų sujungimą ar patalpų paskirties pakeitimą, nesikreipė dėl {Namo Nr. } išbraukimo iš administruojamų namų sąrašo. .“ 6.12. „ Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. 30-2130 {Namas Nr. } išbrauktas iš administruojamų namų sąrašo. {Namo Nr. } patalpų savininkai apie tai informuoti Departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) 2015-06-10 raštu Nr. A51-59576/15(3.3.10.2-EM4), o įpareigotas informuoti Skyrių apie {Namo Nr. } administravimo nutraukimą. {Namo Nr. } patalpų savininkams paaiškinta, kad savininkai atsako už {Namo Nr. } būklės bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą, patys sprendžia {Namo Nr. } bendrojo naudojimo objektų priežiūros klausimus, su paslaugų teikėjais atsiskaito sutartiniais pagrindais. .“ 6.13. „Pagal Savivaldybės įmonės „B“ Departamentui pateiktą informaciją, Nekilnojamojo turto registro (toliau – Registras) duomenimis, butas, esantis {Name Nr. }, nėra Registre įregistruotas kaip atskiras turtinis vienetas. 2007-08-03 Registro sprendimu „Dėl atsisakymo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (atidėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) į Nekilnojamojo turto kadastrą)“ nuspręsta sprendimo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimą atidėti, kadangi pateiktoje buto, esančio , techninio inventorizavimo byloje 1999-09-27 surinkti kadastro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, neturintį aiškios funkcinės paskirties, neatskirtą nuo Registre įregistruoto atskiro nekilnojamojo daikto – šalia esančio buto Nr. , bei neturintį patekimo į bendro naudojimo patalpas arba į lauką. 6.14. „ 2008-05-09 Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnas priėmė įsakymą Nr. A15-1285(1.2-SEN-16), kuriuo suteikė numerį „“ patalpoms, esančioms {Name Nr. }, plane pažymėtoms , kurių unikalus Nr. ir patalpoms, plane žymimoms , kurių unikalus Nr. . Vadovaujantis 2015-05-19 Registro išrašu Nr. , buto, esančio {Name Nr. } ,, kurio unikalus Nr. , dalys nuosavybės teise priklauso F, dalys nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.“ 6.15. „2014-11-19 Buto patikrinimo akto Nr. 9342 duomenimis, bute, esančiame {Name Nr. } , deklaruoja savo gyvenamąją vietą bei faktiškai gyvena H, G, K ir F.“ 6.16. „2013-12-19 K raštu reg. Nr. A50-45436 kreipusis į Savivaldybę dėl nuomos sutarties sudarymo 2014-01-13 Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyrius raštu Nr. A51-1838/14(2.11.3.6-SR3) atsisakė išnuomoti patalpas dėl leistino turto ir/ar pajamų dydžio viršijimo, tačiau pareiškėjai pasiūlyta kreiptis į Ekonomikos ir investicijų departamentą dėl minėtų patalpų privatizavimo.“ 6.17. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007-08-03 sprendime „Dėl atsisakymo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (atidėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) į Nekilnojamojo turto kadastrą) nurodyta: „Išnagrinėjus prašymą (prašymų registravimo knygoje įrašo eilės Nr. ) įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą bei pateiktus dokumentus : sprendimo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimą atidėti, kadangi pateiktoje buto, esančio {Name Nr. }, techninio inventorizavimo byloje 1999-09-27 surinkti kadastro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, neturintį aiškią funkcinę paskirtį, neatskirtą nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto atskiro nekilnojamojo daikto – šalia esančio buto Nr. , bei neturintį patekimo į bendrojo naudojimo patalpas arba į lauką. .“ 6.18. Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūno 2008-05-09 įsakyme „Dėl numerio suteikimo patalpoms “ Nr. A15-1285(1.2-SEN-16) nurodyta: „ suteikiu patalpoms , plane žymėjimas unikalus Nr. ir patalpoms, plane žymėjimas unikalus Nr. numerį „“.“ 6.19. Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūno 2010-03-02 įsakyme „Dėl numerio keitimo“ Nr. A15-738-(2.1.4-S16) nurodyta: „ keičiu adreso objekto {Namo Nr. } (korpuso , unikalus Nr. ), pagal Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ Geografinės informacinės sistemos (GIS) adreso numerio suteikimo duomenis numerį į .“ 6.20. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakyme „Dėl UAB „A“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ Nr. 30-2551 nurodyta: 6.20.1. „. Skiriu uždarąją akcinę bendrovę „A“ Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. . 6.20.2. „Uždarosios akcinės bendrovės „A“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas: ; 98. {pastato pažymėjimas plane (korpusas) }; 99. {pastato pažymėjimas plane (korpusas) }; .“ 6.21. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakyme Nr. 30-2130 nurodyta: „Vadovaudamasi Lietuvos .Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnio 3 punktu, keičiu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2551 „Dėl UAB „A“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „A“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 99 eilutę (pastatas , plane pažymėtas ).“ 6.22. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2015-06-08 rašte Nr. A51-58690/15(3.3.12.3-EM4), adresuotame pareiškėjai, be kita ko, nurodyta: 6.22.1. „Savivaldybės administracija gavo ir išnagrinėjo Jūsų reikalavimą atlikti tyrimą dėl socialinio būsto {Name Nr. }.“ 6.22.2. „Nekilnojamojo turto registro (toliau – Registras) duomenimis, butas, esantis {Name Nr. }, nėra Registre įregistruotas kaip atskiras turtinis vienetas.“ 6.22.3. „2007-08-03 Registro sprendimu nuspręsta sprendimo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimą atidėti, kadangi pateiktoje buto, esančio , techninio inventorizavimo byloje 1999-09-27 surinkti kadastro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, neturint aiškios funkcinės paskirties, neatskirtą nuo Registre įregistruoto atskiro nekilnojamojo daikto – šalia esančio buto Nr. , bei neturintį patekimo į bendro naudojimo patalpas arba į lauką.“ 6.22.4. „ 2008-05-09 Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnas priėmė įsakymą Nr. A15-1285(1.2-SEN-16), kuriuo suteikė numerį „“ patalpoms, esančioms , plane pažymėtoms , kurių unikalus Nr. ir patalpoms, plane žymimoms , kurių unikalus Nr. . Vadovaujantis 2015-05-19 Registro išrašu Nr. , buto, esančio ,, kurio unikalus Nr. , dalys nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui, dalys nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.“ 6.22.5. „ Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Jūs esate buto bendrasavininkė. Pastatas , kuriame Jūs gyvenate, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, yra dviejų butų pastatas. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 23 punktu, gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja jo naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo, ir šiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.“ 6.22.6. „Kadangi pastatas {Namas Nr. }, kuriame Jūs gyvenate, yra dvibutis, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 paskirtas administratorius UAB „A“, informuojame, kad rengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl {Namo Nr. } išbraukimo iš UAB „A“ administruojamų namų sąrašo. Šio pastato techninę priežiūrą bendraturčiai privalo organizuoti bendru sutarimu.“ 6.22.7. „, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, yra du pastatai, kurių adresas yra , plane pažymėtas ir . Viename iš šių pastatų yra įregistruota daugiabučio namo () savininkų bendrija (kodas , buveinės adresas , bendrijos pirmininkė D). Daugiabutį namą , plane pažymėtą , administruoja UAB „A“. 6.23. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2015-06-10 rašte Nr. A51-59576/15(3.3.10.2-EM4), adresuotame pareiškėjai, L, M ir Administratoriui, be kita ko, nurodyta: 6.23.1. „Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojai, patikrinę {Namo Nr. } Nekilnojamojo turto registro duomenis, nustatė, kad {Namas Nr. } yra dviejų butų pastatas.“ 6.23.2. „Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 23 punkte nustatyta, kad gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja jo naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų technine priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo, ir šiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.“ 6.23.3. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.84 straipsnio 10 dalimi administravimas pasibaigia Civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį. Civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nurodyta, kad turto administravimas baigiasi pasibaigus naudos gavėjo teisėms į administruojamą turtą, pasibaigus administravimo terminui ar įvykus sąlygai, numatytai administravimo nustatymo akte, išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatytas administravimas, arba pasiekus tikslą, kuriam buvo nustatytas administravimas, panaikinus turto administravimą.“ 6.23.4. „ vadovaujantis išdėstytu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. 30-2130 {Namas Nr. } išbrauktas iš UAB „A“ administruojamų namų sąrašo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu UAB „A“ direktorius S įpareigotas iki 2015-06-30 informuoti Skyrių apie {Namo Nr. } administravimo nutraukimą. .“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. .“ 22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: ; 42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles; .“ 7.1.3. Civiliniame kodekse nustatyta: 4.82 straipsnio 3 dalis – „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.“ 4.84 straipsnio 4 dalis – „Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. .“ 4.84 straipsnio 10 dalis – „Administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį.“ 4.242 straipsnio 2 dalis – „Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. Administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti.“ 4.250 straipsnis – „Turto administravimas baigiasi: 1) pasibaigus naudos gavėjo teisėms į administruojamą turtą; 2) pasibaigus administravimo terminui ar įvykus sąlygai, numatytai administravimo nustatymo akte; 3) išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatymas administravimas, arba pasiekus tikslą, kuriam buvo nustatytas administravimas; 4) panaikinus turto administravimą.“ 7.1.4. Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nustatyta: 2 straipsnio 9 dalis – „Patalpa – pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butai, kontoros ir pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.“ 3 straipsnio 4 dalis – „Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“ 5 straipsnio 2 dalis – „Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti: 1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus; .“ 7.1.5. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme nustatyta: 4 straipsnio 7 dalis – „Bendrojo naudojimo objektų administratorius, pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo ar pastato statytojas privalo per 30 dienų nuo bendrijos įregistravimo perduoti įsteigtai bendrijai nepanaudotas butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamąsias lėšas, skirtas pastatui (pastatams) atnaujinti ir kitoms bendrosioms reikmėms, taip pat turimus pastato (pastatų) statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus.“ 14 straipsnio 6 dalis – „Bendrijos pirmininkas atsako už: ; 5) bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai; .“ 20 straipsnio 1 dalis – „Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės.“ 7.2. Kiti teisės aktai: 7.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. D1-1067 redakcija) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ reglamentuojama: 10 punktas – „Vienbučiams ir dvibučiams namams yra privalomos tik neeilinės apžiūros ir statybiniai tyrinėjimai, gyvenamojo namo ar jo dalies ekspertizė, jeigu jo būklė kelia pavojų tretiesiems asmenimis ir/ar aplinkai, gyvenamojo namo energinio naudingumo sertifikavimas, jeigu jis privalomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą .“ 23 punktas – „Gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja jo naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo, ir šiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami .“ 7.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija) Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose reglamentuojama: 5 punktas – „Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: ; 5.5. organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą; ; 5.7. apskaičiuoja pagal šių Nuostatų 8, 9 ir 91 punktus mėnesinius mokesčius ir įmokas, parengia ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikia patalpų savininkams ir (ar) valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams (jeigu nustatyta valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojų ir nuomininkų santykius reguliuojančiuose teisės aktuose) informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, tiesioginiu debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitaip), tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą; .“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai) ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 paragrafe, konstatuotina: 8.1. pareiškėja su skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Namo Nr. Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę. 8.2. Dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

9. Tyrimo metu nustatyta, jog pagal Nekilnojamo turto registro duomenis, adresu , Vilniaus m. sav., yra keturi pastatai: Namas Nr. (dvibutis gyvenamasis pastatas, plane pažymėtas ); Namas Nr. (daugiabutis gyvenamasis pastatas, plane pažymėtas ); vieno buto pastatas (plane pažymėtas ); daugiabutis gyvenamasis pastatas (plane pažymėtas ) (pažymos 6.1 punktas). Remiantis Savivaldybės administracijos Seimo kontrolieriui pateiktais duomenimis, pagal Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ Geografinės informacinės sistemos (GIS) adreso numerio suteikimo duomenis, Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūno 2010-03-02 įsakymu „Dėl numerio keitimo“ Nr. A15-738-(2.1.4-S16) buvo pakeistas Namo Nr. , kuriame gyvena pareiškėja, adresas į (pažymos 6.19 punktas).

10. Kaip reglamentuojama Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalyje, bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Remiantis to paties teisės akto 4.242 straipsnio 2 dalimi, administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 42 punkte kaip viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra įtvirtinta savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 Namo Nr. bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.) buvo paskirta uždaroji akcinė bendrovė „A“ (pažymos 6.20 punktas). Remiantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatų 5 punkte įtvirtintomis teisės normomis, bendrojo naudojimo objektų administratoriui, be kita ko, numatyta pareiga organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą (5.5 punktas), taip pat apskaičiuoti mėnesinius mokesčius ir įmokas, parengti ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikti patalpų savininkams ir (ar) valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir mokėjimo būdus (5.7 punktas). Atitinkamai, remiantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, jog Namo Nr. techninės priežiūros paslaugą už 0,0687 Eur/ kv.m per mėnesį (nuo 2014 metų sausio mokestis nesikeitė), t. y. 0,2372 Lt/kv. m per mėnesį, pagal 2010-08-30 sutartį atlieka UAB „E“ (pažymos 6.9 punktas). Iš Savivaldybės administracijos tyrimo metu pateiktos informacijos taip pat nustatyta, jog Administratorius 2015-03-23 Nr. ŽB-15-0018/62 Savivaldybei pateikė Namo Nr. 2015 metų darbų planą, 2014 metų veiklos ataskaitą, nurodydamas, jog su minėtais dokumentais Namo Nr. patalpų savininkai supažindinti „2015 m. kovo 23-31 d. paštu, el. paštu, internetiniame tinklapyje“, taip pat pareiškėjos butui apskaičiuotų mokesčių išklotinę nuo 2014 metų sausio mėnesio iki 2015 metų gegužės mėnesio bei visų , pastatų apskaitomų patalpų plotus (pažymos 6.6 punktas). Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių taip pat informavo, jog Name Nr. yra apskaitomos visos patalpos ir jų plotas atitinka šiame Name Nr. suformuotų patalpų plotams, nurodytiems Nekilnojamo turto registre. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis Savivaldybės administracijos pateikta informacija, per dviejų paskutinių metų laikotarpį buvo apskaičiuojamas administravimo tarifas 0,09 Lt/ kv. m su PVM per mėnesį (nuo 2015-01-01 – 0,0215 Eur/kv. m per mėnesį be PVM), atitinkantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 nustatytą dydį. Kas sietina su atliekų išvežimo tarifu, remiantis Seimo kontrolieriui pateikta informacija, jis neviršijo Savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimu Nr. 1-1131 nustatytos maksimalios komunalinių atliekų tvarkymo kainos, t. y. iki 2014-04-05 buvo 0,21 Lt/ kv. m be PVM per mėnesį, nuo 2014-04-05 – 0,27 Lt/kv. m be PVM per mėnesį (pagal Savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimą Nr. 1-1732), nuo 2015-01-01 – 0,08 Eur/kv. m be PVM per mėnesį (pagal Savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendimą Nr. 1-2058) (pažymos 6.8 punktas). Tačiau Savivaldybės administracija galimai neįvertino, nors buvo prašyta Seimo kontrolieriaus 2015-05-04 rašto Nr. 4D-2015/2-559/3D-1149 6.11 ir 6.14 punktuose, ir neinformavo, ar mokesčiai Namo Nr. butų ir kitų patalpų savininkams buvo paskirstomi tinkamai, t. y. apsiribojo buto, kuriame gyvena pareiškėja, mokesčių išklotinės pateikimu. Savivaldybės administracija taip pat neinformavo Seimo kontrolieriaus, ar komunalinės paslaugos pareiškėjai iš tikrųjų buvo teikiamos. Seimo kontrolieriaus nuomone, tikslinga, jog Savivaldybės administracija pagal kompetenciją pakartotinai imtųsi priemonių ir įvertintų, ar minėti mokesčiai Namo Nr. butų bei kitų patalpų savininkams (įtraukiant ir pareiškėją) buvo apskaičiuojami nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

11. Seimo kontrolierius pažymi, jog, remiantis statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 23 punktu, gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja jo naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją, o vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo, ir šiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 10 punkte, vienbučiams ir dvibučiams namams yra privalomos tik neeilinės apžiūros ir statybiniai tyrinėjimai, gyvenamojo namo ar jo dalies ekspertizė, jeigu jo būklė kelia pavojų tretiesiems asmenimis ir/ar aplinkai, gyvenamojo namo energinio naudingumo sertifikavimas, jeigu jis privalomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. Remiantis Savivaldybės administracijos pateikta informacija ir Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Namas Nr. , kuriame gyvena pareiškėja, yra dviejų butų pastatas (dviejų butų pastatas su negyvenamosiomis patalpomis). Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje taip pat pažymėta, jog kadangi Administratoriaus paskyrimo metu, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Namas Nr. uvo daugiabutis namas, Savivaldybės administracija jį įtraukė į Administratoriaus administruojamų namų sąrašą. Kaip tyrimo metu nurodė Savivaldybės administracija, Namo Nr. patalpų savininkai (įtraukiant ir pareiškėją) Savivaldybės administracijos vėliau neinformavo apie Name Nr. esančių patalpų sujungimą ar patalpų paskirties pakeitimą, taip pat nesikreipė dėl Namo Nr. išbraukimo iš Administratoriaus administruojamų namų sąrašo (pažymos 6.11 punktas). Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad atsižvelgiant į dabartinius Nekilnojamojo registro duomenis, o būtent – jog Namas Nr. yra dviejų butų pastatas – Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. 30-2130 buvo pakeistas Uždarosios akcinės bendrovės „A“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas, iš jo išbraukiant Namą Nr. (pažymos 6.21 punktas). Apie tai 2015-06-10 raštu Nr. A51-59576/15(3.3.10.2-EM4) Savivaldybės administracija informavo Namo Nr. patalpų savininkus (įtraukiant ir pareiškėją), paaiškinant, kad Namo Nr. patalpų savininkai atsako už Namo Nr. būklės bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą ir patys sprendžia Namo Nr. bendrojo naudojimo objektų priežiūros klausimus, su paslaugų teikėjais atsiskaito sutartiniais pagrindais. Atitinkamai Administratorius minėtu 2015-06-10 raštu buvo įpareigotas iki 2015-06-30 informuoti Savivaldybę apie Namo Nr. administravimo nutraukimą (pažymos 6.23.4 punktas).

12. Atkreiptinas dėmesys, jog, remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, bendrojo naudojimo objektų administratorius, pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo ar pastato statytojas privalo per 30 dienų nuo bendrijos įregistravimo perduoti įsteigtai bendrijai nepanaudotas butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamąsias lėšas, skirtas pastatui (pastatams) atnaujinti ir kitoms bendrosioms reikmėms, taip pat turimus pastato (pastatų) statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus. Seimo kontrolieriaus nuomone, skundo tyrimo atveju minėta teisės nuostata galėtų būti taikoma pagal analogiją. Atsižvelgiant į tai, tikslinga, jog Savivaldybės administracija informuotų Seimo kontrolierių apie 2015-06-10 raštu Nr. A51-59576/15(3.3.10.2-EM4) Administratoriui teikto įpareigojimo įvykdymą, nurodant, ar Administratorius tinkamai perdavė Namo Nr. butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų nepanaudotas kaupiamąsias lėšas, skirtas pastatui (pastatams) atnaujinti ir kitoms bendrosioms reikmėms, taip pat turimus pastato (pastatų) statybos bei techninės inventorizacijos dokumentus.

13. Apibendrinant, darytina išvada, jog tyrimo metu išnyko pareiškėjos skundžiamos aplinkybės. Atsižvelgiant į tai, bei remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, reglamentuojančia, jog skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės, pareiškėjos skundo tyrimas yra nutrauktinas.

14. Papildomai atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, jog, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, patalpa laikytina pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butai, kontoros ir pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus. Kas sietina su Name Nr. esančiu butu Nr. , tyrimo metu buvo nustatyta, kad Name Nr. esantis butas Nr. nėra įregistruotas kaip atskiras turtinis vienetas. Pažymėtina, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007-08-03 sprendimu buvo nutarta sprendimo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimą atidėti, kadangi pateiktoje buto, esančio , techninio inventorizavimo byloje 1999-09-27 surinkti kadastro duomenys apie šį nekilnojamąjį daiktą, kuris neturi aiškios funkcinės paskirties, neatskirtas nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto atskiro nekilnojamojo daikto – Name Nr. šalia esančio buto Nr. – bei neturi patekimo į bendro naudojimo patalpas arba į lauką. Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog 2008-05-09 Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnas priėmė įsakymą Nr. A15-1285(1.2-SEN-16), kuriuo suteikė numerį „“ Name Nr. esančioms patalpoms, plane pažymėtoms , kurių unikalus Nr. , ir patalpoms, plane žymimoms , kurių unikalus Nr. . Atsižvelgiant į pastarosios numeracijos pakeitimus, bei tai, jog minėtu Savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūno 2010-03-02 įsakymu Nr. A15-738-(2.1.4-S16) buvo pakeistas Namo Nr. , kuriame gyvena pareiškėja, adresas į (pažymos 6.19 punktas), manytina, dėl to galimai adresų informacija Namo Nr. ir Namo Nr. savininkams pateikiama netiksliai. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Name Nr. esančio buto Nr. (unikalus Nr. ) dalys nuosavybės teise priklauso F, dalys nuosavybės teise priklauso Savivaldybei (pažymos 6.14 punktas). Minėto buto plotas atitinka Nekilnojamo turto registre įregistruotam turto dydžiui (83,84 kv. m).

15. Atkreiptinas Savivaldybės administracijos dėmesys, jog, remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 5 punktu, bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 20 straipsnio 1 dalyje, bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. Atsižvelgiant į tai, bei atkreipiant dėmesį, jog Namo Nr. savininkų bendrijos teisinis statusas, remiantis Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, nėra įregistruotas, Seimo kontrolieriaus nuomone, būtų tikslinga, kad Savivaldybė pagal kompetenciją imtųsi priemonių užtikrinant Namo Nr. savininkų bendrijos teisinio statuso įregistravimą.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjos X skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant gyvenamojo namo, esančio , bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „A“, veiklos priežiūrą ir kontrolę, nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduoja: 17.1. pagal kompetenciją imtis priemonių, kad teisės aktuose nustatyta tvarka būtų atlikta daugiabučio gyvenamojo namo, esančio (plane pažymėto ), savininkų bendrijos teisinio statuso registracija; 17.2. informuoti Seimo kontrolierių apie Savivaldybės administracijos 2015-06-10 raštu Nr. A51-59576/15(3.3.10.2-EM4) bendrojo naudojimo objektų administratoriui UAB „A“ teikto įpareigojimo įvykdymą (pažymos 12 p.); 17.3. pakartotinai imtis priemonių ir įvertinti, ar gyvenamojo namo, esančio (plane pažymėtas ), butų bei kitų patalpų savininkams (įtraukiant ir pareiškėją) buvo teikiamos komunalinės paslaugos; ar mokesčiai buvo apskaičiuojami bei paskirstomi nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų; tuo atveju, jeigu būtų nustatyta pažeidimų, pagal kompetenciją imtis teisinio poveikio priemonių.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume Seimo kontrolierių ir pareiškėją informuoti iki 2015-10-02.

Seimo kontrolierius
Raimondas Šukys


SAVIVLADYBĖS SPRENDIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau – Departamentas) susipažino su Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2015-05-04 raštu Nr. 4D-2015/2-559/3D-1149 dėl buto Kalvarijų g. …. bendrasavininkės X (toliau – Pareiškėja) skundo ,,dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų, atliekant daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. … ir Kalvarijų g. …. bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, bei sprendžiant klausimus, susijusius su Pareiškėjai galimai neteikiamomis komunalinėmis paslaugomis“.

1. Dėl pastatų Kalvarijų g. …. bendrosios nuosavybės valdymo.

Informuojame, kad pagal UAB ,,Žirmūnų būstas“ pateiktą informaciją, Nekilnojamo turto registro duomenis adresu Kalvarijų g. … buvo keturi pastatai:

Kalvarijų g. …., plane pažymėtas 1A1m (toliau – Pastatas), kuriame yra Pareiškėjos butas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 Pastatui paskirtas bendrosios nuosavybės administratorius UAB ,,Žirmūnų būstas“, Pastatui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūno 2010-03-02 įsakymu Nr. A15-738-(2.1.4-S16) suteiktas adresas Kalvarijų g. …. (informacijos, kada Nekilnojamo turto registre pakeistas Pastato adresas, neturime);

– Kalvarijų g. …, plane pažymėtas 2A1m, vieno buto pastatas, administratorius nepaskirtas, pastatui suteiktas adresas Kalvarijų g. 4….;

– Kalvarijų g. …, plane pažymėtas 4A1m, daugiabutis pastatas, kuriame 2007-10-22 įregistruota Daugiabučio namo Kalvarijų g. … (4A1m) Vilniuje savininkų bendrija (kodas 3011…., buveinės adresas Kalvarijų g. …, Bendrijos pirmininkė X)(toliau – Bendrija), pastatas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 įsakymu Nr. 30-209 išbrauktas iš UAB ,,Šnipiškių ūkis“ administruojamų namų sąrašo, Šnipiškių seniūnas įgaliotas atstovauti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms – 10, 11, 14 butams. Pagal UAB ,,Žirmūnų būstas“ pateiktą informaciją, bendrovė teikia paslaugas šio pastato patalpų savininkams sutartiniais pagrindais;

– Kalvarijų g. …, plane pažymėtas 5A1m, daugiabutis pastatas, kurio bendrosios nuosavybės administratoriumi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 paskirtas UAB ,,Žirmūnų būstas“.

2. Dėl Pareiškėjos prašymų nagrinėjimo Savivaldybėje.

Savivaldybė nagrinėjo Pareiškėjos 2013-05-30 prašymą, persiųstą iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, dėl buto Kalvarijų g. … apskaitos Pareiškėjai pagal kompetenciją atsakyta Departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) 2013-07-01 raštu Nr. A51-71084(3.3.10.2-EM4) (atsakymo rengėjas Skyriaus Pastatų administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas Romualdas Sukackas). Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyrius 2013-06-25 raštu Nr. A51-69366(3.3.12.3-EM4)(atsakymo rengėjas SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ specialistas Tomas Ivanauskas) atsakė į Pareiškėjos 2013-05-30 prašymą.

Į Pareiškėjos prašymą 2015-04-27 ir 2015-05-04 (reg. Nr. A50-14630/15 ir A50-15362/15) atsakyta Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2015-06-08 raštu Nr. A51-58690/15(3.3.12.3-EM4).

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymu Nr. 40-79 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentu Savivaldybėje nagrinėjami tik tokie rašytiniai prašymai, pareiškimai ir skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo). Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Kadangi Pareiškėja prašymuose domėjosi pastato Kalvarijų g. …, plane pažymėto 4A1m, kuriame ji turto neturi, patalpų apskaita, .. buto naudotojais, mokesčių šiam butui apskaičiavimu ir apmokėjimu, Savivaldybėje nebuvo priimtas sprendimas atlikti nei Pastato bendrosios nuosavybės Administratoriaus, nei Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, o buvo teikta informacija Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui apie Pastato bendrosios nuosavybės valdymą.

3. Dėl Administratoriaus funkcijų vykdymo.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.82 straipsnio 1 dalį namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga yra bendroji dalinė visų butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalis). Pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (toliau – Pavyzdiniai nuostatai) 4 punktu, pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra.

Vadovaujantis Pavyzdinių nuostatų 7.1 punktu, Administratorius privalo pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą (toliau – veiklos ataskaita). Kartu su ataskaita pateikiami kitų metų darbų planai, nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Gali būti pateikta ir kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu namu. Ataskaita skelbiama administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi, pateikiama patalpų savininkams į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu. Pagal Pavyzdinių nuostatų 5.4 punktą, Administratorius, remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų, name suvartojamos šilumos energijos, pastato energinio naudingumo sertifikato ar energinio audito duomenimis, rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus (toliau – darbų planai). Darbų planai skelbiami administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi. Darbų planai pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu). Ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar administratoriaus iniciatyva darbų planai ir veiklos ataskaita svarstomi patalpų savininkų susirinkime.

Administratorius pateikė Departamentui Pastato 2015 m. darbų planą (2015-03-23 Nr. ŽB-15-0018/62) ir 2014 m. veiklos ataskaitą (2015-03-23 Nr. ŽB-15-0006/62), bei informavo, kad su šiais dokumentais patalpų savininkai supažindinti ,,2015 m. kovo 23-31 d. paštu, el. paštu, internetiniame tinklapyje“. Taip pat Administratorius pateikė Departamentui Pareiškėjos butui apskaičiuotų mokesčių išklotinę nuo 2014 m. sausio mėnesio iki 2015 m. gegužės mėnesio, visų Kalvarijų g. … pastatų apskaitomų patalpų plotus. Nustatyta, kad Kalvarijų g. … apskaitomos visos patalpos ir jų plotas atitinka šiame Pastate suformuotų patalpų plotams pagal Nekilnojamo turto registrą, o buto Kalvarijų g. … plotas atitinka Nekilnojamo turto registre įregistruotam turto dydžiui (83,84 kv. m). Taip pat nustatyta, kad Pastato 2015 m. darbų plane, 2014 m. veiklos ataskaitoje ir buto Kalvarijų g. … mokesčių išklotinėje per dviejų paskutinių metų laikotarpį buvo apskaičiuojamas administravimo tarifas 0,09 Lt/ kv. m su PVM per mėnesį (nuo 2015-01-01 – 0,0215 Eur/ kv. m per mėnesį be PVM) ir tai atitinka Administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 nustatytą dydį; atliekų išvežimo tarifas neviršijo maksimalių komunalinių atliekų tvarkymo kainos 0,21 Lt/ kv. m be PVM per mėnesį pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimą Nr. 1-1131, 0,27 Lt/ kv. m be PVM per mėnesį (įsigaliojo nuo 2014-04-05) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimą Nr. 1-1732 ir 0,08 Eur/ kv. m be PVM per mėnesį (įsigaliojo nuo 2015-01-01) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendimą Nr. 1-2058. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 yra darbai, būtini Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui. Pagal Pavyzdinių nuostatų 5.5 punktą Administratoriaus viena iš funkcijų yra namo techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Iš Administratoriaus pateiktos informacijos šią paslaugą už 0,0687 Eur/ kv. m per mėnesį (nuo 2014 m. sausio mokestis nesikeitė) (0,2372 Lt/kv. m per mėnesį) Name pagal 2010-08-30 sutartį atlieka UAB ,,Mano būstas“.

Vadovaujantis Pavyzdinių nuostatų 7.4 punktu, Administratorius privalo patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, atliktus Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie Administratoriaus funkcijų vykdymą.

Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją bendrovė nagrinėjo tik 2013-05-30 Pareiškėjos prašymą, persiųstą iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, ir atsakė Pareiškėjai 2013-06-17 raštu Nr. ŽB-RS-13-0535. Nei Pareiškėja, nei kiti Pastato savininkai dėl Administratoriaus veiklos ataskaitos, susijusios su Namu, ar Namo darbų planų svarstymo į Administratorių nesikreipė.

Vadovaujantis išdėstytu, manytina, kad Administratorius tinkamai vykdė teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Dėl tolimesnio Pastato bendrosios nuosavybės valdymo.

Seimo kontrolieriaus rašto nagrinėjimo metu nustatyta, kad Pareiškėja gyvena pastate Kalvarijų g. 43B, kuris pagal dabartinius Nekilnojamojo turto registro duomenis yra mažabutis pastatas (dviejų butų pastatas su negyvenamosiomis patalpomis). Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 23 punktu, gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja jo naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo, šiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

Civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nurodyta, kad Turto administravimas baigiasi pasibaigus naudos gavėjo teisėms į administruojamą turtą, pasibaigus administravimo terminui ar įvykus sąlygai, numatytai administravimo nustatymo akte, išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatytas administravimas, arba pasiekus tikslą, kuriam buvo nustatytas administravimas, panaikinus turto administravimą. Vadovaujantis išdėstytu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. 30-2130 Pastatas išbrauktas iš UAB ,,Žirmūnų būstas“ administruojamų namų sąrašo. Pastato patalpų savininkai apie tai informuoti Departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) 2015-06-10 raštu Nr. A51- 59576/15(3.3.10.2-EM4), o UAB ,,Žirmūnų būstas“ įpareigotas informuoti Skyrių apie pastato Kalvarijų g. …, plane pažymėto 1A1m, administravimo nutraukimą.

Pastato patalpų savininkams paaiškinta, kad teisės aktų reglamentuojančių dvibučių namų bendro naudojimo objektų administravimo tvarką nėra, savininkai atsako už Pastato būklės bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą, patys sprendžia Pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūros klausimus, su paslaugų teikėjais atsiskaito sutartiniais pagrindais.

5. Dėl buto Kalvarijų g. … apskaitos.

Pagal savivaldybės įmonės ,,Vilniaus miesto būstas“ Departamentui pateiktą informaciją Nekilnojamojo turto registro (toliau – Registras) duomenimis butas, esantis Kalvarijų g. …, Vilniuje, nėra Registre įregistruotas kaip atskiras turtinis vienetas. 2007-08-03 Registro sprendimu „Dėl atsisakymo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (atidėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) į Nekilnojamojo turto kadastrą)“ nuspręsta sprendimo įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimą atidėti, kadangi pateiktoje buto, esančio Kalvarijų g. …, Vilniuje, techninio inventorizavimo byloje 1999-09-27 surinkti kadastro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, neturintį aiškios funkcinės paskirties, neatskirtą nuo Registre įregistruoto atskiro nekilnojamojo daikto – šalia esančio buto Nr. 9, bei neturintį patekimo į bendro naudojimo patalpas arba į lauką. Pažymėtina, kad 2008-05-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnas priėmė įsakymą Nr. A15-1285(1.2-SEN-16), kuriuo suteikė numerį „….“ patalpoms, esančioms Kalvarijų g. …., plane pažymėtoms 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, kurių unikalus Nr. 1094-0145-5018:0002 ir patalpoms, plane žymimoms 10-1, 10-2, kurių unikalus Nr. 1094-0145-5030:0015. Vadovaujantis 2015-05-19 Registro išrašu Nr. 44/1108429, buto, esančio Kalvarijų g. …, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 4400-1592-0328:8818, 5186/8384 dalys nuosavybės teise priklauso X, 3198/8384 dalys nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. 2014-11-19 Buto patikrinimo akto Nr. 9342 duomenimis, bute, esančiame Kalvarijų g. …, deklaruoja savo gyvenamąją vietą bei faktiškai gyvena X, X, X ir X. 2013-12-19 X raštu reg. Nr. A50-45436 kreipusis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl nuomos sutarties sudarymo 2014-01-13 Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyrius raštu Nr. A51-1838/14(2.11.3.6-SR3) atsisakė išnuomoti patalpas dėl leistino turto ir/ar pajamų dydžio viršijimo, tačiau pareiškėjai pasiūlyta kreiptis į Ekonomikos ir investicijų departamentą dėl minėtų patalpų privatizavimo.

Departamento direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Departamento direktorių Kęstutis Karosas

Giedrė Baranauskienė, tel. (85) 211 2093, el. p. [email protected],
Rūta Skinkytė, tel. (85) 250 0752, el. p. [email protected]