2015 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 4D-2015/2-708

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergejaus Ursul persiųstą X, kuri kreipėsi savo ir kitų Vilniaus miesto B gatvės gyventojų vardu (toliau vadinami – Pareiškėjai), skundą (rusų kalba) dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), neteikiant Pareiškėjams atsakymo į jų paklausimą.

2. Pareiškėjai skunde nurodo: 2.1. 2015 m. sausio 14 d. kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo jų gatvėje. 2.2. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento vandentiekio ir nuotekų skyrius (toliau vadinama ir – Skyrius) 2015-03-12 raštu Nr. A51-25690/15(3.3.2.10-EM4) Pareiškėjams pranešė, kad jų prašymas yra persiųstas nagrinėti UAB „A“, tačiau iki šiol jokio atsakymo Pareiškėjai nėra gavę.

3. Pareiškėjai prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių. 4. Kartu su skundu Pareiškėjai pateikė Skyriaus 2015-03-12 raštą Nr. A51-25690/15(3.3.2.10-EM4), kuriame, be kita ko, nurodyta: „Persiunčiame UAB „A“ gyventojų prašymą, prašome išnagrinėti galimybes įrengti 2015-2020 metais vandentiekio ir nuotekų tinklus B gatvėje Europos Sąjungos fondų lėšomis ir informuoti pareiškėjus bei Aplinkos ir energetikos departamento Vandentiekio ir nuotekų skyrių“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2015-06-16 raštu Nr. 4D-2015/2-708/3D-1625 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti informaciją ir motyvuotus paaiškinimus dėl nepateikto atsakymo.

6. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau vadinama ir – Departamentas) 2015-07-09 raštu Nr. A51-68647/15(3.3.10.1-EM4) Seimo kontrolierių, be kita ko, informavo: 6.1. „Aplinkos ir energetikos departamentas 2015-02-10 gavo B gatvės gyventojų prašymą (reg. Nr. A50-4996/15).“ 6.2. „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje vandens ir nuotekų tinklų plėtra naujiems gyvenamiesiems kvartalams vykdoma iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-23 įsakymu Nr. D1-1011 pakeistų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 31 punktas nustato, kad už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybą viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje atsakingi vandens tiekėjai. Atsižvelgiant į tai prašymas buvo persiųstas nagrinėti UAB „A“.“ 6.3. „Bendrovės darbuotojai atsakymo gyventojams nepateikimo priežasčių nenurodė. Gyventojai informuoti bendrovės 2015-06-26 raštu Nr. S-7900.“

7. Savivaldybės administracija papildomai pateikė: 7.1. Pareiškėjų 2015-01-14 prašymą, kurio gavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje žyma: 2015-02-10, Nr. A50-4996/15; 7.2. UAB „A“ 2015-03-27 raštą Nr. S-3226, pateiktą Skyriui, kuriame, nurodyta: „{…} UAB „A“ tinklų plėtrą vykdo vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-124 patvirtintu vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros planu. Pagal minėtą planą B gatvei nepriskirtas joks prioritetas. Vadovaujantis minėtu planu, nagrinėjamoji gatvė patenka į teritoriją, kurioje taikomas individualus vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, UAB „A“ nenumato inžinerinių tinklų plėtros B gatvėje“; 7.3. UAB „A“ 2015-06-26 raštą Nr. S-7900, kuriuo X buvo persiųstas UAB „A“ 2015 03-27 raštas Nr. S-3226.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 8.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teise, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t.t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.“ 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. {…}.“ 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. {…}.“ 8.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: {…}; 8) „vieno langelio“. Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą, skundą ar pranešimą padavusį asmenį; {…}.“ 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

8.3. Vietos savivaldos įstatymo: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 30) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; {…}.“ 8.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo: 10 straipsnis – „Savivaldybių: 1) tarybos tvirtina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planus; 2) tarybos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose nustato viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų ribas; 3) tarybos paskiria viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus ir paveda viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijose vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą; {…}.“ 12 straipsnis – „1. Savivaldybių institucijos, vykdydamos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, planuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą savo teritorijose ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regionuose rengdamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą atitinkančius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir juose nustatydamos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas. {…}.“ 8.5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Asmenų aptarnavimo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta: 6 punktas – „Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais.“ 10 punktas – „Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.“ 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“ 31 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“ 8.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (toliau vadinama – Infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-629: 31 punktas – „31. Už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybą viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje atsakingi vandens tiekėjai, vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planais.“

Tyrimo išvados

9. Iš skundo turinio ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad: 9.1. 2015-01-14 Pareiškėjai kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydami įtraukti jų gyvenamuosius namus (esančius Vilniaus miesto B gatvėje) į paraišką 2015-2020 metų Europos Sąjungos paramai vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui gauti; 9.2. Pareiškėjų prašymas Savivaldybės administracijoje registruotas 2015-02-10 (šios pažymos 7.1 punktas); 9.3. Skyrius 2015-03-12 (t. y. nuo Pareiškėjų prašymo gavimo dienos praėjus 20 darbo dienų) prašymą persiuntė UAB „ A“ (šios pažymos 4 punktas); 9.4. UAB „A“ 2015-03-27 raštu pateikė atsakymą Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Vandentiekio ir nuotekų skyriui (šios pažymos 7.2 punktas); Pareiškėjams atsakymas nebuvo pateiktas; 9.5. Skundo tyrimo metu, 2015-06-26, UAB „A“ Pareiškėjams (X) persiuntė savo ankstesnį (2015-03-27) raštą (šios pažymos 7.3 punktas); atskiras atsakymas Pareiškėjams nebuvo parengtas.

10. VAĮ įtvirtinta, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles (šios pažymos 8.2 punktas). Asmenų aptarnavimo taisyklėse (šios pažymos 8.5 punktas) nustatyta, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Ir tik tuo atveju jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji turi teisę išsiųsti prašymą kompetentingai institucijai. Pažymėtina, kad tokiu atveju prašymas turi būti persiunčiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Departamentas Pareiškėjų prašymą UAB „A“ persiuntė praėjus 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos, t. y. pažeisdamas teisės aktuose nustatytą reikalavimą kompetentingai institucijai raštą persiųsti per 5 darbo dienas

11. Vietos savivaldos įstatymas įtvirtinta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas (šios pažymos 8.3 punktas). Įgyvendindamos šią funkciją savivaldybės planuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą savo teritorijose ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regionuose rengdamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir juose nustatydamos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus tvirtina savivaldybių tarybos. Savivaldybių tarybos taip pat paskiria viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus ir jiems paveda viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijose vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą (šios pažymos 8.4 punktas). Departamentas, teikdamas paaiškinimus Seimo kontrolieriui, nurodė, jog prašymas UAB „A“ buvo persiųstas todėl, kad, vadovaujantis Infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybą viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje atsakingi vandens tiekėjai (šios pažymos 6.2 punktas). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės nustato, jog vandens tiekėjas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybą viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (šios pažymos 8.6 punktas), o viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų ribos, kaip jau nurodyta pirmiau, nustatomos savivaldybių tarybų tvirtinamuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose. Taigi geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas nėra kompetentingas spręsti dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, jis tik įgyvendina tai, ką planuoja savivaldybė. Tai patvirtina ir UAB „A“ parengtas atsakymas Skyriui, kuriame bendrovė nurodo, kad inžinerinių tinklų plėtros B gatvėje nenumato būtent vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintu vandens tiekimo bei nuotekų infrastruktūros plėtros planu (šios pažymos 7.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Departamentas nepagrįstai, pažeisdamas teisės aktuose nustatytus prašymų persiuntimo terminus, persiuntė Pareiškėjų prašymą UAB „A“, kadangi ne viešojo geriamojo vandens tiekėjas, o Savivaldybės institucija (t. y. Savivaldybės taryba) yra įgaliota priimti sprendimus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, todėl Savivaldybės administracija turėjo ir galėjo disponuoti visa informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Vilniaus mieste bei pateikti atsakymą Pareiškėjams.

12. Būtina pažymėti ir tai, kad VAĮ, be kita ko, įtvirtintas „vieno langelio“ principas, kuris reiškia, kad prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų, gauna pats prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėjantis viešojo administravimo subjektas (šios pažymos 8.2 punktas). UAB „A“ – Savivaldybės kontroliuojama įmonė, todėl Savivaldybės administracija, kartu ir jos padaliniai, teikdami atsakymus į pareiškėjų paklausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, net ir neturėdami visos reikiamos informacijos, privalo ją gauti iš UAB „A“ ir pateikti atsakymą pareiškėjams, nepersiunčiant jų prašymo.

13. Asmenų aptarnavimo taisyklėse nustatyta, kad prašymai turi būti išnagrinėti ir pareiškėjui atsakymas pateiktas per 20 darbo dienų. Išimtiniais, teisės aktų numatytais, atvejais prašymų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „A“ informaciją Skyriui pateikė 2015-03-27 (šios pažymos 7.2 punktas), tačiau Savivaldybės administracija Pareiškėjams atsakymo neparengė ir nepateikė, taip pat nekontroliavo ir nepareikalavo, kad atsakymą pateiktų UAB „A“. Ir tik 2015 06 26 UAB „A“ Pareiškėjams persiuntė savo ankstesnį 2015-03-27 raštą, adresuotą Skyriui. Taigi Pareiškėjai juos dominančią informaciją gavo praėjus daugiau nei 90 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos, t. y. pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintus prašymų nagrinėjimo terminus.

14. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjų prašymą, nesilaikė teisės aktuose nustatytų reikalavimų prašymų nagrinėjimui, nepagrįstai persiuntė jį UAB „A“, neužtikrino, kad atsakymas Pareiškėjams būtų pateiktas laiku, t. y. Savivaldybės administracijos veiksmuose esama biurokratizmo požymių, todėl Pareiškėjų skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), neteikiant Pareiškėjams atsakymo į jų paklausimą, laikytinas pagrįstu.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų Vilniaus miesto B gatvės namų gyventojų skundą prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui: imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas tinkamas visų asmenų prašymų nagrinėjimas ir būtų užkirstas kelias nepagrįstam prašymų persiuntimui bei atsakymų pateikimo vilkinimui.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-09-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys