2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 4D-2015/2-708

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo sodininkų bendrijos „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija), atstovaujamos valdybos pirmininko X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas), 2015-05-25 skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant kliūčių eismui {…} gatve (toliau citatose ir tekste vadinama – Gatvė) pašalinimo klausimus (adresuotas ir Vilniaus miesto savivaldybės merui bei Savivaldybės Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui).

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „Turėdami Savivaldybės Saugaus miesto departamento {toliau citatose ir tekste vadinama – Departamentas} Administracinės veiklos skyriaus {toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrius} raštą 2011-07-27 Nr. A51-26261 (2.3.4.13-SM3), kuriame rašoma: „bendrijose esančiais keliais be jokių apribojimų gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 145 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kliūčių kelių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų“, ir raštą 2012-02-10 Nr. A63-120-(45128)-(3.2.1.-EM4), kuriame rašoma: „Sodų bendrijos pirmininkė įpareigota iki vasario mėnesio pabaigos demontuoti neteisėtą užtvarą. Prašome raštu ar žemiau nurodytu telefonu informuoti Skyrių apie neteisėto užtvaro būklę 2012-03-01. Anksčiau minimi vartai bus demontuoti 2012-03-07 vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. 30-1134 patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nuostatomis“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Kliūtis (vartai) iš tikrųjų buvo demontuoti.“ 2.2. „2014 metais registravome problemą „E. miestas, miesto problemos“: 2.2.1. „Gatvė eina per tris sodų bendrijas, tai yra tiesiausias kelias į pagrindinę {…} gatvę. Gatvės dalis, einanti per sodininkų bendrijos „B“ {toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija-2} teritoriją, užtverta nepraeinamais vartais ir užversta žemėmis. Vartuose nėra net vartelių pėstiesiems. Prašome užtikrinti teisę laisvai naudotis bendro naudojimo keliais“; 2.2.2. „Gavome atsakymą: {…} Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Bendrija-2 neturi nuosavybės teisės į bendrijos žemę. Vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. 30-1134 patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nuostatomis Skyrius pradėjo procedūras dėl užtvarų įrengimo teisėtumo nustatymo. Jei įrengti kelio užtvarai bus pripažinti neteisėtais ir bus priimtas atitinkamas sprendimas, užtvarai bus demontuoti apraše nustatyta tvarka.“ „Po šio atsakymo, praėjus daugiau kaip mėnesiui, pasidomėjome, koks priimtas sprendimas. Gavome atsakymą: {…} 2014-07-28 dėl užtvaro pagal kompetenciją persiųsta informacija Skyriui raštu Nr. A121-l 7221/14(3.1.29-UK5) {…}“; 2.2.3. „Atsakymo iš Departamento iki šiol nesulaukiame. Neaišku, per kiek laiko Departamentas privalo išspręsti problemą.“

3. Pareiškėjas prašo: „užtikrinti Gatvės pravažiavimą. Labai norėtume gauti raštiškus atsakymus į mums rūpimus klausimus. Į Savivaldybę kreipėmės ne vieną kartą, todėl priversti kreiptis ir į kitas instancijas“ („Nepavyksta gauti aiškaus atsakymo, ar teisėtai užtverta Gatvė. Kas pasikeitė savivaldos įstatyme, kad 2012 metų sprendimas, kuris buvo teigiamas {…} {gatvei}, nuo 2014, kai Savivaldybės darbuotojai, prieštaraudami savo buvusiems sprendimams, davė neigiamą atsakymą dėl Gatvės, kad Savivaldybė negali nustatyti naudojimosi bendrojo naudojimo objektais tvarkos“).

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes (šio rašto 1-3 paragrafai), kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas informuoti apie kreipimosi į Savivaldybę, registruojant problemą „E. miestas, miesto problemos“, nagrinėjimo, informacijos (atsakymų) pateikimo tvarką, terminus; motyvuotai (remiantis konkrečiomis teisės aktų normomis ir Savivaldybės nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis) paaiškinti: galimai skirtingų Savivaldybės sprendimų dėl kelių užtvarų sodininkų bendrijų teritorijose 2011-2012 bei 2014 metais priėmimo (kaip nurodo Pareiškėjas; pažymos 2.1 punktas ir 3 paragrafas) aplinkybes ir teisinius pagrindus; Pareiškėjo 2014 metų kreipimosi į Savivaldybę dėl Gatvės užtvėrimo problemos nagrinėjimo eigą; pateikti Savivaldybės sprendimą dėl Gatvės užtvaro teisėtumo, paaiškinant jo priėmimo motyvus (jeigu jis buvo priimtas); Savivaldybės atsakymo Pareiškėjui į jo 2015-05-25 prašymą (pažymos 1 ir 2 paragrafai) kopiją ir kt.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Iš Savivaldybės Seimo kontrolieriui 2015-07-17 raštu Nr. A51-70775/15(3.3.4.4-EM4) pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų (raštas adresuotas ir Pareiškėjui) nustatyta: 5.1. „{…} kreipimosi į Savivaldybę registruojant problemą „E. miestas, miesto problemos“ nagrinėjimo, informacijos (atsakymų) pateikimo tvarką, terminus Savivaldybėje reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymu Nr. 40-79 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentas“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Reglamentas) (žr. pažymos 7.3 punktą). 5.2. „Savivaldybės prašymu 2012 metais Bendrija-2 savo iniciatyva demontavo Pareiškėjo pranešimuose minimą tvorą. Šiuo atveju Savivaldybė neturėjo teisinio pagrindo ir todėl nesiėmė prievartinių veiksmų, kad demontuotų tvorą. Atsižvelgdamos į šį precedentą, 2013-2014 m. daugelis sodininkų bendrijų kreipėsi į Savivaldybę, prašydamos išspręsti panašius tarpusavio nesutarimus valdant kelius, einančius per skirtingų bendrijų teritorijas. Siekdami suformuoti vienodą tokių problemų sprendimo praktiką, Savivaldybės padaliniai organizavo pasitarimus, kurių metu paaiškėjo, kad visi mėgėjiškų sodų bendrijų keliai nėra nustatyta tvarka suprojektuoti ir įrengti taip, kad atitiktų kelio reikalavimus. Dėl šios priežasties sodininkų bendrijų teritorijose esantys keliai nėra perduoti Savivaldybei, o žemė, kurioje jie įrengti, vis dar yra žemės ūkio paskirties.“ 5.3. „Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso {toliau citatose ir tekste vadinama – CK} reikalavimus: a) sodininkų bendrijų teritorijoje esantys keliai kaip bendrojo naudojimo objektas (pagal Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatas) priklauso sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, juos valdo sodininkų bendrija CK ir Sodininkų bendrijų bei kitų įstatymų nustatyta tvarka; b) sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be bendrijos valdymo organo leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų; c) ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų turi būti spendžiami tik CK nustatyta tvarka; d) Savivaldybė nenustato naudojimosi bendrojo naudojimo objektais tvarkos, nesprendžia ginčų tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų tol, kol bendrijų keliai nustatyta tvarka nebus suprojektuoti, pastatyti ir perduoti eksploatuoti Savivaldybei. Sodų kelius prižiūri ir tiesia pačios sodininkų bendrijos savo lėšomis.“ 5.4. „Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. 30-1134 patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo 2 punktas nustato, kad aprašo paskirtis – nustatyti Savivaldybės struktūrinių padalinių darbo tvarką, siekiant užtikrinti saugų eismą valstybei ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose vietinės reikšmės keliuose ir pašalinti neteisėtai įrengtas ar atsiradusias kliūtis. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kelias tai inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 17 straipsnį naudotis keliais bei jų infrastruktūra turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys vadovaudamiesi CK, Kelių įstatymu ir kitais teisės aktais. Teisę naudotis keliais, nuosavybės teise priklausančiais juridiniams asmenims, reglamentuoja CK. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 3 dalį bendro naudojimo objektus, įskaitant kelius, sodo teritorijoje prižiūri bendrija CK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka.“ 5.5. „2014 metais, naudodamasis elektronine paslauga „Miesto problemos“, Pareiškėjas tuo pačiu klausimu į Savivaldybę kreipėsi 5 kartus. Visus Pareiškėjo kreipimusis ir atsakymus į juos galima rasti naudojantis nuoroda /index.php7718531289. Savivaldybė buvo gavusi šiuos Pareiškėjo prašymus: 2014-03-15 reg. Nr. E50-479/14(3.2.8E-UK7), 2014-05-08 reg. Nr. E50-909/14(3.2.2E-UK5), 2014-07-21 reg. Nr. E50-1500/14(3.2.2E-UK5), 2014-10-07 reg. Nr. E50-2040/14(3.2.2E-UK5) ir 2014-10-07 reg. Nr. E50-2041/14(3.2.8E-UK7). Visais atvejais pagal Reglamento reikalavimus Pareiškėjui buvo pateikti atsakymai jo užsakytose elektroninėse paslaugose.“ 5.6. „Bendrijos-2 žemės naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, o Gatvės kelias nustatyta tvarka nesuprojektuotas, nepastatytas ir neperduotas eksploatuoti Savivaldybei, todėl sodo kelius prižiūri ir tiesia pati sodininkų bendrija savo lėšomis. Tuo pačiu klausimu Pareiškėjas kreipėsi į Savivaldybę 2014-12-03 raštu (gauta 2014-12-08, reg. Nr. A50-43454/14) ir jam 2014-12-29 (per 15 darbo dienų) atsakymas Nr. A51-113690/14(2.3.4.13-SM3).“ 5.7. „2015 metais tuo pačiu klausimu Pareiškėjas kreipėsi į Savivaldybę“: 5.7.1. „2015-02-17 raštu (gauta 2015-02-18, reg. Nr. A50-6031/15). 2015-02-23 Pareiškėjui išsiųstas atsakymas Nr. A51-18653/15(2.3.4.13-SM3), kuriame nurodyta, kad 2015-02-17 prašymas nebuvo nagrinėjamas, nes 2014-12-29 Skyrius priėmė administracinės procedūros sprendimą Nr. A51-113690(2.3.4.13-SM3) ir pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 6 punktą skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą“; 5.7.2. „2015-03-30 elektroniniu pranešimu Nr. E60-90/15(3.2.39E-EM4), naudodamasis elektronine paslauga „fizinių ir juridinių asmenų skundų (pranešimų), adresuotų Savivaldybei, priėmimas. 2015-04-20 Pareiškėjui išsiųstas atsakymas Nr. A51-39502/15(2.3.4.13-SM3)“ (per 14 darbo dienų). 5.8. „Savivaldybė nėra gavusi Pareiškėjo 2015-05-25 prašymo {pažymos l ir 2 paragrafai {…}.“ 5.9. „Savivaldybės pareigūnai su Pareiškėju ne kartą bendravo ir telefonu, todėl Pareiškėjo teiginys, kad atsakymo iš Departamento iki šiol nesulaukiame ir kad neaišku, per kiek laiko Departamentas privalo išspręsti problemą, neatitinka tikrovės, nes visi aukščiau išvardinti atsakymai buvo paruošti ir išsiųsti būtent Departamento ar jo padalinių {…}: 5.9.1. Skyriaus 2014-12-29 rašte Nr. A51-113690/14(2.3.4.13-SM3) pažymėta: „Savivaldybė gavo Jūsų 2014-12-03 prašymą Nr. 14/6 (gauta 2014-12-08, reg. Nr. A50-43454/14) dėl teisės laisvai naudotis Gatvės keliu. Skyriaus pareigūnai dar kartą patikrino Jūsų prašyme pateiktą informaciją. Gatvės kelias eina per trijų sodininkų bendrijų teritorijas. Gatvės kelio atkarpas kiekviena bendrija valdo ir prižiūri pati. Sodininkų bendrijų teritorijoje esantys keliai, kaip bendrojo naudojimo objektas, pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas priklauso sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, juos valdo sodininkų bendrija CK, Sodininkų bendrijų bei kitų įstatymų nustatyta tvarka, taip pat, kaip ir Jūsų prašyme minimas Bendrijos-2 teritorijoje esantis užtvaras. Pažymėtina, kad sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be bendrijos valdymo organo leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų. Ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami CK nustatyta tvarka. Jeigu bendrijos nariai pageidauja, raštu jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti bendrijos valdymo organas arba bendrijos narių susirinkimas įstatų nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą ginčo šalims turi būti pranešta raštu. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme. Savivaldybė negali nustatyti naudojimosi bendrojo naudojimo objektais tvarkos ir ginčų tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų nesprendžia. Kadangi Bendrijos-2 žemės paskirtis yra žemės ūkio ir yra nepakeista, o Gatvės kelias nustatyta tvarka nesuprojektuotas, nepastatytas ir neperduotas eksploatuoti Savivaldybei, sodo kelius prižiūri ir tiesia pati sodininkų bendrija savo lėšomis“; 5.9.2. Departamentas 2015-04-20 raštu Nr. A51-39502/15(2.3.4.13-SM3) atsiprašė Pareiškėjo už ne tuo adresu išsiųstą Skyriaus 2014-12-29 raštą Nr. A51-113690(2.3.4.13-SM3) (atsakymą į Pareiškėjo 2015-03-30 prašymą; „negavote minėto sprendimo, nes jis buvo išsiųstas pagal Savivaldybėje turimą seną Bendrijos adresą“) ir kartotinai išsiuntė jį Pareiškėjui. Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai 6.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra: „32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.“ 6.2. Kelių įstatyme nustatyta: 6.2.1. 2 straipsnio 3 dalis – „3. Gatvė – kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, paprastai turintis pavadinimą“; 6.2.2. 5 straipsnio 4 dalis – „Vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar) valdytojai“; 6.2.3. 17 straipsnis – „1. Vadovaujantis CK, šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais, teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys.“ 6.3. Sodininkų bendrijų įstatyme nustatyta: 6.3.1. 3 straipsnis – „1. Sodininkų bendrija (toliau – bendrija) yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. 2. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais. 3. Bendrija savo veikloje vadovaujasi CK, šiuo bei kitais įstatymais ir teisės aktais, bendrijos įstatais ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis“; 6.3.2. 6 straipsnis – „1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. {…}. Bendrijos prašymu bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Kai bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai perduodami savivaldybei, už kadastrinių matavimų atlikimą ir jų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre sumoka arba kompensuoja savivaldybė. Už atliktus darbus savivaldybei kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. {…}. Bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės nuomos mokesčiu neapmokestinami. {…}. 8. Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją galėtų patekti atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai“; 6.3.3. 7 straipsnis – „1. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: {…}; bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, {…} ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose {…}. 3. Mėgėjų sodo teritorijoje esančius bendrojo naudojimo objektus bendrija valdo CK, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. {…}“; 6.3.4. 28 straipsnis – „1. Valstybės institucijos ir savivaldybės atlieka viešąjį bendrijų teritorijų administravimą, statinių statybos ir viešosios tvarkos priežiūrą, turėdamos tikslą plėtoti ir puoselėti mėgėjų sodininkystę bei jos tradicijas, žmonių poilsį, tausoti kraštovaizdį, gamtinę aplinką ir jos įvairovę, skatinti ir remti bendrijas, jų susivienijimus ar draugijas, siekiančius tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti mėgėjų sodus ir jų kraštovaizdį, saugoti gamtą, auginti žemės ūkio produkciją, tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus. {…}“; 6.3.5. 29 straipsnis – „1. Ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų spendžiami CK nustatyta tvarka. 2. Jeigu bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti bendrijos valdymo organas arba bendrijos narių susirinkimas įstatų nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą ginčo šalims turi būti pranešta raštu. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.“ 6.4. Civilinio kodekso (CK) 1.138 straipsnyje nustatyta: „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, {…}.“ 6.5. Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatyta: „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. {…}.“

7. Kiti teisės aktai 7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-24 nutarimu patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 9 punkte nustatyta: „Pavyzdingumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, valstybės tarnautojas privalo: {…} 9.8. pripažinti savo klaidas ir jas taisyti arba siūlyti taisyti.“ 7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punkte nustatyta: „30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“ 7.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. 30-1134 patvirtintame Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos apraše nustatyta: 7.3.1. „2. Aprašo paskirtis – nustatyti Savivaldybės struktūrinių padalinių darbo tvarką, siekiant užtikrinti saugų eismą valstybei ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose vietinės reikšmės keliuose ir pašalinti neteisėtai įrengtas ar atsiradusias kliūti“; 7.3.2. „5. Savivaldybės Saugaus miesto departamentas {…} ir seniūnijos nagrinėja Savivaldybėje gautus pranešimus dėl nuolatinių kliūčių kelyje. {…}.“ 7.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymu Nr. 40-79 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamente (Reglamentas) nustatyta: 7.4.1. „17. Prašymus, skundus, pareiškimus ar pasiūlymus asmenys gali pateikti raštu, žodžiu, per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą arba oficialiais Savivaldybės elektroniniais pašto adresais“; 7.4.2. „34. Interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo terminai ir tvarka: 34.1. interesantų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis; 34.2. interesantų skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu; {…}“; 7.4.3. VI skyrius „Gautų dokumentų per savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, Miesto problemų sistemą ir oficialiais elektroniniais pašto adresais valdymo tvarka“: 1) „101. Dokumentų per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą valdymo tvarka: {…}; 101.5. per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą pateikti prašymai ir gauto dokumento priedai vykdomi (vizuojami, perduodami nagrinėti, pasirašomi per IVS „@vilys“) tik elektroniniu būdu (nėra spausdinami) per IVS „@vilys“; {…}; 101.7. atsakymai į elektroniniu būdu užsakytas paslaugas rengiami Reglamento VIII skyriaus „Savivaldybės siunčiamųjų dokumentų registravimas ir išsiuntimas“ nustatyta tvarka“; 2) „102. Paslaugos „Miesto problemos“ valdymo tvarka: 102.1. asmenys, pastebėję netvarką (problemas), gali užregistruoti pranešimą (pagal pasirinktą klausimą), kuris perduodamas už problemos šalinimą atsakingam asmeniui; {…}; 102.4. paslaugos rezultatas (problemos pašalinimas, atlikti darbai, vykdomi darbai ir pan.) suvedami IVS „@vilys“ užduoties rezultatuose (yra pasirašomi atsakingo pareigūno per IVS „@vilys“). Oficialus atsakymas (popierinis ar elektroninis dokumentas) nėra rengiamas“; 3) „103. Oficialiais elektroniniais pašto adresais gautų dokumentų valdymo tvarka: 103.1. oficialiais elektroniniais pašto adresais gauti dokumentai yra automatiškai nuskaitomi ir perkeliami į IVS „@vilys“; {…}; 103.6. atsakymai į automatiškai nuskaitytus elektroniniu paštu gautus dokumentus rengiami Reglamento VIII skyriaus „Savivaldybės siunčiamųjų dokumentų registravimas ir išsiuntimas“ nustatyta tvarka“; 4) „129. Siunčiamieji dokumentai į per informacinę sistemą miesto problemų gautus pranešimus nėra rengiami (paslaugos rezultatas suvedamas IVS „@vilys“ užduoties rezultatuose)“; 5) „130. Atsakymai į per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą gautus asmenų prašymus siunčiami tik elektroninio ryšio priemonėmis (jeigu kiti Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai nenustato kito teisimo reguliavimo).“

Skundo tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-5 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6-7 paragrafuose, konstatuotina: 8.1. sodininkų bendrijų teritorijose esantys keliai (tarp jų ir Gatvė) nėra perduoti Savivaldybės nuosavybėn (pažymos 5.2 punktas), taigi Gatvė dalinės nuosavybės teise turėtų priklausyti Bendrijos nariams, kurie bendrą turtą valdo vadovaudamiesi Sodininkų bendrijų įstatymo reikalavimais (pažymos 6.3 punktas) (Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašas taikytinas prižiūrint Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius vietinės reikšmės kelius; pažymos 7.3.1 papunktis); 8.2. Savivaldybė atlieka viešąjį bendrijų teritorijų administravimą, t. y. statinių statybos ir viešosios tvarkos priežiūrą (pažymos 6.3.4 papunktis), ginčai tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų spendžiami CK nustatyta tvarka (pažymos 6.3.5 papunktis); 8.3. asmenų prašymai, pateikti per elektroninę paslaugą „Miesto problemos“, nagrinėjami Savivaldybės nustatyta tvarka, t. y. „paslaugos rezultatas („Oficialus atsakymas (popierinis ar elektroninis dokumentas) nėra rengiamas“; „Siunčiamieji dokumentai į per informacinę sistemą miesto problemų gautus pranešimus nėra rengiami; pažymos 7.4.3 papunkčio 2 ir 4 pastraipos). Taigi, Pareiškėjas informaciją apie jo 2014 metais iškeltų problemų sprendimą galėjo rasti naudodamasis nuoroda /index.php7718531289 (pažymos 5.5 punktas); 8.4. vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis asmenų prašymai turi būti išnagrinėti Savivaldybėje per 20 darbo dienų nuo jų gavimo (pažymos 7.2 punktas ir 7.4.2 papunktis); vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais – administracinė procedūra dėl skundo turi būti baigta per 20 darbo dienų nuo jos pradžios (pažymos 6.5 punktas ir 7.4.2 papunktis). Šio tyrimo metu gautais duomenimis, Pareiškėjui į jo 2014-2015 metų prašymus (skundus) Savivaldybė pateikė atsakymus nustatyta tvarka ir terminais (pažymos 5.5-5.8 punktai); 8.5. manytina, kad Savivaldybės pareigūnai, pripažindami klaidą dėl 2014-12-29 atsakymo Pareiškėjui išsiuntimo ne tuo adresu ir pakartotinai jį išsiųsdami Pareiškėjui (pažymos 5.9.1 ir 5.9.2 papunkčiai), tinkamai įgyvendino valstybės tarnautojų veiklos etikos principų reikalavimus (pažymos 7.1 punktas); 8.6. Savivaldybė 2014-12-29 atsakyme Pareiškėjui bei papildomai, šio tyrimo metu, pateikė pagrįstus teisės aktų reikalavimais paaiškinimus visais Pareiškėjui rūpimais klausimais (pažymos 3 paragrafas), t. y., kad Savivaldybė negali nustatyti naudojimosi sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo objektais tvarkos ir kad „sodo kelius prižiūri ir tiesia pati sodininkų bendrija savo lėšomis“ (pažymos 3 paragrafas, 5.9.1 papunktis, 5.2-5.4 punktai).

9. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės), darytina išvada, kad Pareiškėjo skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimas nutrauktinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia sodininkų bendrijos „A“, atstovaujamos valdybos pirmininko X, skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys